Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport efficiency
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 12 808--810
EN The article deals with issues of enhancing efficient use of the rolling stock of urban passenger transport through route optimisation. The authors offer to upgrade urban route network opt for: optimisation of routing system. In order to streamline passenger transport performance, the authors propose[...]
2
75%
Logistyka
2016 nr 1 363--375, CD1
PL W artykule przedstawiono podstawowe statystyki dotyczące polskiego transportu na tle innych krajów Unii Europejskiej. Dokonano analizy wskaźników ekonomicznych i pracy przewozowej. Sformułowano zasadnicze wnioski dotyczące branży transportowej w Polsce. Polska branża transportowa jest wiodącą wśród [...]
EN The article presents basic statistics about Polish transport against to other European Union countries. Done the economic analysis and transport work. Formulated fundamental proposals for the transport sector in Poland. Polish transport sector is one the leading European countries. The main drawback[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 203--211
PL Właściwy poziom rozwoju infrastruktury transportowej w miastach jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania transportu, który warunkuje efektywną obsługę przewozową mieszkańców, wpływając na szeroko rozumianą jakość życia. W miastach stosuje się wiele narzędzi służących poprawie wykorzystania inf[...]
EN The proper level of development of transport infrastructure in cities is essential for the proper functioning of transport, which determines the efficient transport service of the inhabitants, influencing the widely understood quality of life. Cities use a number of tools to improve the use of infra[...]
4
75%
Logistyka
2015 nr 2 712--719, CD1
PL W dobie ciągłej konkurencji rynkowej, koncentrującej się na poziomie obsługi klienta, czasu realizacji zamówień oraz elastyczności dostaw coraz większą rolę odgrywa analiza efektywności procesów logistycznych. Procesy transportowe są kluczowym procesem zapewniającym fizyczne zasilanie przepływu m[...]
EN During continuous market competition, focusing on the customer service level, lead times and supply flexibility is very important to analyze the efficiency of logistics processes. Transport processes are a key process that provides physical material flow through the supply chain. However, a very[...]
5
75%
Management Systems in Production Engineering
2017 nr 1 (25) 9--15
PL Artykuł prezentuje metodę oceny efektywności portowych terminali kontenerowych. Badania przeprowadzono dla dziewięciu terminali europejskich, które stosują odmienne technologie przeładunkowo-składowe. Terminale zostały podzielone ze względu na poziom automatyzacji procesów transportowych. W b[...]
EN The article presents a method for evaluating the efficiency of port container terminals. The research was conducted for nine European terminals which use different handling technologies. The terminals have been divided due to the level of automation of transport processes. In the efficiency research[...]
6
75%
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
2017 nr 20(1) 78--90
PL Obszar pogranicza polsko-czeskiego charakteryzuje się wysokim stopniem rozwoju transportu kolejowego. Regiony przygraniczne omawianego obszaru badań wykazują podobny potencjał demograficzny oraz gospodarczy. Istnieją jednak zasadnicze różnice, które wpływają na zróżnicowanie tego rozwoju w ujęciu po[...]
EN Czech-polish borderland is characterised by high railway transport development. But there are significant differences, which affect on disproportions between two regions. Border regions show similar demographic and economic potential. In paper will be made analysis of railway transport services betw[...]
7
75%
LogForum
PL Wstęp: W dobie ciągłej konkurencji rynkowej, koncentrującej się na poziomie obsługi klienta, czasu realizacji zamówień oraz elastyczności dostaw coraz większą rolę odgrywa analiza efektywności procesów logistycznych. Analiza efektywności w łańcuchu dostaw jest jednym z podstawowych elementów analizy[...]
EN Background: During continuous market competition, focusing on the customer service level, lead times and supply flexibility is very important to analyze the efficiency of logistics processes. Analysis of supply chain efficiency is one of the fundamental elements of controlling analysis. Transport pr[...]
8
75%
Transport Problems
EN Intercity transportation load is described in the article. Reasons for development of additional loads in transportation are researched. Possible solutions for elimination of existing problem are discussed and a general model of City Transport Infrastructure (CTI) is proposed.
9
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 12 131--141
PL We współczesnej gospodarce transport stanowi bardzo ważny obszar aktywności (np. jako rynek pracy, generator PKB), a także nośnik rozwojowy dla innych dziedzin gospodarowania (m.in. przemysłu, rolnictwa). Z tego względu dążenie do wzrostu efektywności jego działania jest kluczowym elementem dla wzro[...]
EN Transport constitutes one of the main area of contemporary economy, so efficient operation of transport is the basic element of the future development of economy and society. Similarly, transport could be regarded as a market. This market, unfortunately is not self-regulated. For that reason, the cr[...]
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 9 97--100
PL W artykule przedstawiono projekt usprawnienia przebiegu tras przejazdu samochodów z hydraulicznym dźwigiem samochodowym. Omówiono proces załadunku i transportu drewna. Zaprezentowano trasy przejazdu samochodów z hydraulicznym dźwigiem samochodowym realizujących załadunek w różnych obszarach firmy.
EN The article presents a plan to improve the course of routes of a truck with hydraulic crane. The process of loading and transporting wood is covered. The routes of truck with a hydraulic crane that perform loading in various areas of the company are presented.
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 9 101--104
PL W artykule przedstawiono projekt usprawnienia przebiegu tras przewozu drewna przez samochody ciężarowe na terenie województw północno-zachodniej Polski. Scharakteryzowano sposoby składowania drewna w lesie. Zaprezentowano trasy przejazdu samochodów przewożących drewno z lasu do magazynu oraz zapropo[...]
EN The article presents a plan to improve the routes of transporting wood by trucks in the north-western Polish voivodships. Methods of storing wood in the forest have been characterized. The routes of transport of wood-carying trucks from the forest to the warehouse were changed which directly improve[...]
12
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 1-2 375--382
PL W artykule została omówiona tematyka związana z szeregiem aspektów dotyczących zastosowania naziemnych autonomicznych pojazdów transportu technologicznego. Uwaga autorów w głównej mierze została zwrócona w kierunku zagadnień związanych z lokalizacją środka transportu technologicznego w przestrzeni r[...]
EN The article discusses a number of aspects related to the application of surface autonomous technological transport vehicles. The attention of the authors is mainly focused on issues related to the location of the technological means of transport in the working space, planning the traffic trajectory [...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 11 145--155
PL [...]Im więcej zleceń i pojazdów, tym trudniejszy problem optymalizacyjny (w przypadku 50 miejsc załadunku i 40 pojazdów należy rozpatrzyć 4000 połączeń, spośród których trzeba wybrać 40). Liczba możliwych wariantów może być limitowana przez ograniczenia czasowe (czas, w jakim dane zlecenie może być[...]
EN The optimization of Full Truck Loads carriages in practice is a very diffi cult task because of many factors that have to be taken into consideration. There are methods which allow fi nding optimal solutions. In some cases however they have to completed with certain costs components and take in to c[...]
14
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 139--144
PL W artykule omówione zostały problemy transportowe w obrębie aglomeracji szczecińskiej. Dokonano analizy stanu istniejącego oraz zaproponowano rozwiązania problemów transportu towarowego na przykładzie istniejącej sieci logistycznej. Proponowana metoda polega na odciążeniu transportu drogowego przy w[...]
EN The article presents transport problems within the Szczecin area and analysis of the existing situation. The main goal is to propose solutions of the freight transport using the existing logistics network. The aim is to relieve part of road transport and move it to the rail using existing infrastruc[...]
15
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1643--1646
PL Sprawność systemu transportu miejskiego posiada ogromną rolę w kształtowaniu się społeczno-gospodarczych stosunków na danym terenie. Zbiorowy transport miejski może zostać uznany za sprawny, kiedy w prawidłowy sposób oraz w pełni zaspokaja potrzeby przewozowe mieszkańców, jednocześnie przy optymalny[...]
EN The efficiency of urban transport system has a huge role in shaping the socio-economic relations in the area. Urban public transport can be considered efficient, when properly and fully meets the needs of transport residents, while making optimal use of technical means. To achieve such a state must [...]
16
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 4 49--53
17
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 10 124--130
PL W artykule omówiono problemy transportu w miastach polskich, które są elementem systemu transportowego całego kraju. Im system transportowy miast jest sprawniejszy, tym sprawniejszy jest system transportowy kraju. Zwrócono uwagę na rolę, jaką pełni system transportowy w miastach, wskazano na jego ak[...]
EN Paper discussed the transport problems of Polish cities, which are element of transport system of all country. If the transport system of cities is efficient than transport system of country is more efficient. The role of transport system of cities and actual problems in mentioned area were stressed[...]
18
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 10 131--138
PL Artykuł przedstawia miejską infrastrukturę transportową oraz problemy związane z jej rozwojem. W artykule omówione zostały cechy infrastruktury transportowej oraz scharakteryzowany został jej charakter usługowy. W dalszej części artykułu omówione zostały również problemy inwestycyjne miast w zakresi[...]
EN The article presents the urban transport infrastructure and problems of its development. The article discusses the features of the transport infrastructure and has characterized the nature of the service. The rest of this article discusses the problems of urban investment in transport infrastructure[...]
19
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 714--717
PL W artykule omówiono wybrane aspekty efektywności transportu wodnego śródlądowego i lotniczego w Polsce w przewozach krajowych. Transport jako dziedzina determinująca wzrost gospodarczy, powinna charakteryzować się dynamiką rozwoju. Żegluga śródlądowa pomimo przedstawionych zalet techniczno-ekonomicz[...]
EN Selected aspects of the efficiency of inland waterway transport and air transport in Poland for domestic transport has been presented. Transport is an area determining economic growth and should be characterized by dynamic development. Inland waterway transport, despite the advantages of technical-e[...]
20
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 812--817, CD
PL W artykule omówione zostały badania z wykorzystaniem metod rachunku ekonomicznego odnoszące się do polityki infrastrukturalnej w polskim drogownictwie. W pierwszej części artykułu określono przesłanki prowadzenia tego typu badań i obowiązujące założenia polityki rozwoju drogownictwa w Polsce. Okazuj[...]
EN Paper discussed research that uses economic calculation methods referring to infrastructural policy in Polish road engineering. The first part of the article sets out the reasons for conducting this type of research and the current road development policy in Poland. It turns out that the economic ca[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last