Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 545
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport drogowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2005 Nr 6 24-27
PL Rozwój transportu drogowego w przyszłości jest determinowany nie tylko wewnętrznymi czynnikami wpływającymi na działania podmiotów na rynku transportowym (producentów środków transportu, rządów i samorządów odpowiedzialnych za kreowanie i rozwój polityki transportowej w kraju lub regionie oraz użytk[...]
2
100%
Logistyka
2004 nr 5 77-78
PL Tym razem nasza redakcja wzięła "na tapetę" Opla Combo. Jak zwykle, interesowały nas przede wszystkim możliwości sprawnego za i wyładunku oraz funkcjonalność pojazdu, choć nie sposób pominąć kilku istotnych informacji o jego wyposażeniu.
3
100%
Logistyka
2004 nr 6 58-59
PL "Technologia i zastosowanie systemów transportowych bez operatorów w praktyce" to temat konferencji, jaka odbyła się 16 września 2004 r. w Hannowerze. Podobnie jak przed dwoma laty, organizatorem imprezy był Wydział Systemów Magazynowych i Transportowych (PSLT) Uniwersytetu Hannowerskiego przy współ[...]
4
100%
Logistyka
2007 nr 4 67-69
5
80%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2004 nr 1-2 39--44
6
80%
Logistyka
PL W opracowaniu przedstawiono krajowe i międzynarodowe źródła prawa transportowego w zakresie transportu drogowego. Regulacje polskiego prawa transportowego mają swoje źródło w aktach normatywnych oraz wykonawczych do ustaw. Najważniejszym dokumentem jest Kodeks cywilny oraz regulacje zawarte w Prawie[...]
EN In the paper the national and international source of law transportation in road transportation have been presented. These regulations are based on normative acts and implementing acts. The most important act is Civil Codex and regulations in Transportation Law. Great importance are also a source of[...]
7
80%
Problemy Eksploatacji
2010 nr 1 51-61
PL Systemy transportu drogowego są systemami socjotechnicznymi typu Człowiek-Obiekt Techniczny-Otoczenie . W systemach tych zagrożenia mogą być stwarzane przez: człowieka C, obiekt techniczny OT oraz przez oddziaływanie otoczenia O na obiekt techniczny i ludzi znajdujących się w systemie oraz w[...]
EN Road transport systems are socio-technical systems of the type Human - Technical object- Environment . In these systems, the following can cause hazards: man C, the technical object OT, and the influence of the environment on the technical object and the people who are present in the system[...]
8
80%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 3 78-80
PL Włochy mają jedną z najlepiej funkcjonujących komunikacji drogowych nie tylko w Europie, ale i na świecie. Podróżni, dostawcy zagraniczni oraz mieszkańcy dzięki logistycznej budowie dróg doskonale odnajdują się w śródziemnomorskim kraju.
EN Italy can boast one of the most functional road network not only in Europe, but in the world as well. Due to logistic road construction travelers, international suppliers and the country's inhabitants excellently find their way in this Mediterranean country.
9
80%
Logistyka
2009 nr 5 34-36
10
80%
Logistyka
PL Transport drogowy w dzisiejszej Unii Europejskiej jest najbardziej intensywnie wykorzystywaną gałęzią transportu. Wynika to głównie z jego zalet ekonomicznych i technicznych. Ma on jednak również swe wady, główną z nich jest generowanie ogromnych strat społecznych określanych jako koszty zewnętrzne.[...]
EN Nowadays road transport is the most intensively used transport mode in the European Union. This is mainly due to its economic and technical features and advantages. But it also has its shortages, the main one is to generate huge social costs referred to as external costs. Currently, the internalisat[...]
11
80%
Logistyka
PL Transport drogowy jest niebywale szkodliwy dla środowiska naturalnego. Dotyczy to przede wszystkim trwałej degradacji środowiska naturalnego związanej z tworzeniem i eksploatacją infrastruktury oraz emisją gazów spalinowych. Wśród szkodliwych związków znajdują się głównie związki ołowiu, siarki, azo[...]
EN Road transport is extremely harmful to the natural and social environment. This applies above all sustainable environmental degradation associated with the creation and operation of the infrastructure and the emission of greenhouse gases. Among the harmful substances are mainly compounds of lead, su[...]
12
80%
Logistyka
PL Przewóz materiałów niebezpiecznych wymaga specjalistycznej wiedzy dotyczącej bhp, ich składu, właściwości chemicznych i fizycznych w celu neutralizacji skutków przedostania się tych środków do środowiska, a także zabezpieczenia środka transportowego i jego trasy. W referacie omówiono systemy monitor[...]
EN The transport of dangerous goods requires specific knowledge of the safety procedures connected with transported materials, its composition, chemical and physical properties. It includes a "know how" on the field of neutralization of potential leakage and secured means to be maintained during the tr[...]
13
80%
Logistyka
PL Przewóz ładunków pojazdami dłuższymi i cięższymi od standardowych wiąże się z problemem konkurencji międzygałęziowej w transporcie. Stała tendencja do zwiększania dopuszczalnych parametrów i mas pojazdów przejawia również dzisiaj. Przewoźnicy drogowi wywierają presję, aby zezwolić na swobodne przemi[...]
EN Cargo transportation by vehicles longer and heavier is associated with the intermodal competition problem in transport. The constant tendency to increase the allowable parameters and masses of vehicles manifests also today. Road hauliers are putting the pressure to permit the free movement of the LH[...]
14
80%
Logistyka
PL Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie problematyki inteligentnych systemów transportowych - innowacyjnych rozwiązań znajdujących szerokie zastosowanie w transpor-cie drogowym. Artykuł wskazuje na przyczyny zainteresowania władz, przedsiębiorców oraz przedstawicieli nauki tematyką ITS oraz implem[...]
EN Implementation of innovative resolutions in road transport like intelligent transport systems, which include a wide range of technologies and applications is necessary. Authorities are trying to set up the ITS architecture for Europe and provide legal acts concerning ITS. These systems can be applie[...]
15
80%
Logistyka
PL Artykuł przedstawia uwarunkowania ekonomiczne przewozów nienormatywnych w Polsce w świetle nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym regulującej przewóz ładunków. Zbadano stan istniejący przepisów dotyczących wydawania zezwoleń i ich kosztów oraz planowane zmiany legislacyjne w tym zakresie (podmiot[...]
EN The article presents the economic conditions of oversize transport in Poland. The main goal of this article is to show a condition of oversized road transport in reference to the amendment to the Law on Road Traffic that regulates the Cargo Transportation. The existing rules governing the issuance o[...]
16
80%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2010 Nr 2 72--77
PL W artykule przybliżono zagadnienie jednolitego diagnozowania warstwowego dla różnych etapów wiedzy o obiekcie. Sposób pozyskiwania wiedzy w przypadkach konieczności diagnozowania sytuacji typu NNNN (nagłe, niespodziewane, nieznane, niepohamowane) przedstawiono na przykładzie analizy systemu transpor[...]
EN In the paper problem of unified stratum diagnosing process for different knowledge about the object has been introduced. A method of gaining the knowledge in the cases of necessity of diagnosing SUUU ( sudden, unknown, unpredictable, uncontrollable) situations on the basis of road transport system a[...]
17
80%
Logistyka
2010 nr 6 64-65
18
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W artykule przedstawiono zastosowania komputerowych systemów wspomagania w transporcie drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem systemu eCall. Przedstawiono także przykłady wybranych pakietów programowych, języki i narzędzia programowania.
EN This article contains adaptation computer systems of aid in road transportation with special regard system eCall. Examples were introduced also chosen of program packets, the languages and the tool of programming.
19
80%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL Autor artykułu rozważa skutki wprowadzania regulacji technicznych i operacyjnych w transporcie drogowym. Analizuje produktywność "nowego" i "starego" taboru, bada związki między częstotliwością regulacji a cyklem życia środka transportowego. Wskazuje na odmienne kształtowanie się produktywności tabo[...]
EN The author of the article is analyzing the results of technical and operational regulations in the road transport. The author also contains analysis of productivity of a "new" and "old" stock, and also of connections between frequency of regulations and a cycle of life of means of transport. The aut[...]
20
80%
Silniki Spalinowe
EN The article presents the methodology of estimation of the annual pollutant emission from combustion engine vehicles used for road transportation in Poland. The categories and types of vehicles as well ax the principles of estimation of the activity and emission factors for a given vehicle type have [...]
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last