Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport drewna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1183--1186, CD
PL W niniejszym artykule przedstawiono ogólne zasady obowiązujące w trakcie sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe. Omawiane poniżej zasady wynikają z norm prawnych oraz są regułami obowiązującego prawa. Ponadto, w pracy zostały przedstawione zasady obowiązujące w trakcie procesu wywozu zakupionego drew[...]
EN This paper outlines the general principles governing the sale of timber by the State Forests. Discussed rules result from the legal norms and they are part of applicable law. In addition, the principles of the process of wood transportation purchased from the State Forests were presented. The inform[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 607--611, CD
PL W niniejszym artykule przeprowadzono analizę wydajności procesu wywozu drewna stosowego środkami transportu drogowego. Na podstawie badań przeprowadzonych w prywatnej firmie zostały określone wskaźniki techniczno-eksploatacyjne jednostki transportowej. Dzięki otrzymanym wskaźnikom możliwe było okreś[...]
EN The paper presents the analysis of effectiveness of stacked wood transportation by road transport. On the basis of research conducted in private company, the technical and exploitation indicators of transport unit were determined. Thanks to those indicators, it was possible to conclude company’s con[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1497-1506
PL Artykuł przedstawia krótką charakterystykę rynku transportu drewna w Polsce oraz analizę łańcucha dostaw surowca drzewnego do odbiorcy przemysłowego. W strukturze łańcucha dostaw wyodrębniono podmioty zaangażowane w przepływ drewna oraz najistotniejsze procesy logistyczne. Uwzględniono dwuetapowy pr[...]
EN The article presents short description of wood transport market in Poland as well as analysis of wood delivery chain to industrial consumer. In delivery chain structure the following items were isolated: subjects involved in transfer of wood and the most essential logistic processes. The two-stage t[...]
4
100%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr II/2 527--542
PL W pracy wskazuje się, że masy całkowite samochodów z surowcem drzewnym pozyskanym z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe powinny odpowiadać przepisom, aby zarówno drogi leśne jak i publiczne nie były ponadnormatywnie obciążane. W związku z przebudową dróg publicznych i aktualnie prowadzon[...]
EN The paper indicates that the total mass of vehicles with timber obtained from the State Forests National Forest Holding shall satisfy the requirements for both forest roads and public were not loaded above standards. In connection with the reconstruction of public roads and actually led the optimiza[...]
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 9 97--100
PL W artykule przedstawiono projekt usprawnienia przebiegu tras przejazdu samochodów z hydraulicznym dźwigiem samochodowym. Omówiono proces załadunku i transportu drewna. Zaprezentowano trasy przejazdu samochodów z hydraulicznym dźwigiem samochodowym realizujących załadunek w różnych obszarach firmy.
EN The article presents a plan to improve the course of routes of a truck with hydraulic crane. The process of loading and transporting wood is covered. The routes of truck with a hydraulic crane that perform loading in various areas of the company are presented.
6
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 9 101--104
PL W artykule przedstawiono projekt usprawnienia przebiegu tras przewozu drewna przez samochody ciężarowe na terenie województw północno-zachodniej Polski. Scharakteryzowano sposoby składowania drewna w lesie. Zaprezentowano trasy przejazdu samochodów przewożących drewno z lasu do magazynu oraz zapropo[...]
EN The article presents a plan to improve the routes of transporting wood by trucks in the north-western Polish voivodships. Methods of storing wood in the forest have been characterized. The routes of transport of wood-carying trucks from the forest to the warehouse were changed which directly improve[...]
7
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 260-265
PL Transport leśny definiowany jest jako dwuetapowy: zrywka i wywóz. Niezależnie od rejonu geograficzne i ukształtowania terenu o jakości transportu decyduje zbliżony zbiór czynników, który można usystematyzować w dwóch grupach: organizacyjnych i technicznych. Z przeprowadzonych na terenie województw[...]
EN Wood transport is come up for - pick and export. Independently from geographic land and territory configuration transport quality depend from organization and technical factors. The most problems appear in area of organization factors. Consider research in West Pomerania land. Technical factors come[...]
8
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 9 93--96
PL W artykule omówiono podstawowe warunki transportu drewna wielkowymiarowego oraz wyposażenie zestawów do przewozu kłód drewnianych. Przedstawiono przegląd rozwiązań konstrukcyjnych naczep i przyczep kłonicowych stosowanych przez wiodących producentów na rynku europejskim. Głównymi kierunkami rozwoju [...]
EN The article discusses the basic conditions for transporting long-wood timber and equipping sets for transporting timber logs. An overview of the structural solutions of trailers and stanchions used by major manufacturers on the European market is presented. The main directions of development of road[...]
9
67%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2011 R. 19, nr 1 185-193
PL Wywóz drewna jest realizowany 5- i 6-osiowymi samochodami wysokotonażowymi, których masa całkowita nie powinna przekraczać 40 t. W pracy przedstawiono wyniki analiz zestawów wywozowych, stosowanych w transporcie drewna wielkowymiarowego: parametrów zewnętrznych, masy całkowitej zestawu, obciążenia p[...]
EN Wood transport is carried out with the use of five-axle and six-axle high tonnage vehicles whose total weight should not exceed 40 tons. The objective of this study was to recognize the real loads on vehicle's axles during transportation of timber. Paper presented an analysis of the parameters for v[...]
10
67%
Acta Geophysica
2014 Vol. 62, no. 3 620--641
EN The present paper introduces the topical area of the Polish–Swiss research project FLORIST (Flood risk on the northern foothills of the Tatra Mountains), informs on its objectives, and reports on initial results. The Tatra Mountains are the area of the highest precipitation in Poland and largely con[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last