Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport development
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nowa Elektrotechnika
2
100%
Inżynieria Maszyn
PL Artykuł stanowi próbę wskazania kierunków promowania w Europie i Polsce alternatywnych gałęzi transportu w celu ograniczenia dynamicznego wzrostu przewozów drogowych. Składa się z czterech części. W części pierwszej omówiono rekomendacje Komisji Europejskiej w stosunku do rozwoju transportu kombinow[...]
EN This article is trying to point out the directions of promotion the alternative branches of transportation in order to reduce dynamic grow of road transport. It consists 4 parts. Part one deals with recommendation of European Commission in terms of developing of combined transport. Second part is a [...]
3
100%
Logistyka
2009 nr 6 10-14
PL Celem artykułu jest prezentacja wyników autorskich badań nad jakością usług wśród przedsiębiorstw sektora TSL ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju transportu w polskich warunkach rynku. Przedmiotem rozważań jakie podejmuje autor jest analiza charakteru i istoty relacji jaka wys[...]
EN The presented article undertakes the question of the sustainable development of transportation and the quality of services in the TSL sector. Author of study on basis of investigations conducted among the chosen group 29 enterprises of the TSL sector functioning in the conditions of the Polish marke[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 45 19-26
PL Potrzeba modernizacji transportu staje się coraz bardziej pilną. Niestety niesatysfakcjonujące zaangażowanie krajowej i lokalnej administracji w tym procesie i brak finansowego wsparcia są silną przeszkodą. Pomimo to następuje wdrożenie rozwiązań z zakresu telematyki w transporcie. Może to być postr[...]
EN The need to modernize all the transport by its ordered informatization becomes more and more urgent. Unfortunately not satisfactory country and local administrations engagement in this process and lack of financial support caused by needs to finance goals acknowledged as more important, makes strong[...]
5
100%
Logistyka
2014 nr 6 7501--7507
PL W artykule podjęto temat zrównoważonego transportu miejskiego w kontekście jednego z celów Białej Księgi, którym jest ograniczenie o połowę w ruchu miejskim pojazdów o napędzie spalinowym do 2030 roku, a do roku 2050 całkowita ich eliminacja. Wskazano możliwości i ograniczenia realizacji tego celu. [...]
EN The article presents the issue related with sustainable city transport development in the context of one of the objectives of the White Paper, which is to reduce by half combustion-powered vehicles by 2030 in traffic, and by 2050 their total elimination. Possibilities and limitations of realization [...]
6
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 12 290-296
PL Zarządzanie w dziedzinie transportu wymaga od władz publicznych uwzględnienia wszystkich aspektów zrównoważonego rozwoju, takich jak emisje, hałas, użytkowanie gruntów oraz różnorodność biologiczna. Niezbędne jest także oparcie przewidzianych do realizacji działań na długoterminowej wizji mobilności[...]
EN Sustainable transport management requires from public authorities supporting greater use of public and non-motorized transport and promotion of an integrated approach to policy making including policies and planning for land use, infrastructure, public transport systems and goods delivery networks, [...]
7
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 12 297-307
PL W artykule przedstawiono pracę własną opracowania zestawu wskaźników do oceny rozwoju zrównoważonego rozwoju transportu w mieście Kielce. Identyfikację wskaźników oparto na wzorcach zagranicznych, pracach własnych, oraz pracach zamówionych przez Urząd Miasta Kielce.
EN The paper presents the author's self-developed set of evaluation indices of sustainable in the City of Kielce. Identification of the indices was based on international models, the author's own papers and studies ordered by Kielce Municipal Council.
8
100%
Logistyka
2015 nr 4 1427--1434, CD2
PL W artykule dokonano analizy rozwoju transportu samochodowego w Polsce po dokonanych w 1989 roku przemianach ustrojowych i przeobrażeniach gospodarczych. Przedstawiono rozbudowę sieci dróg krajowych w Polsce z uwzględnieniem autostrad. Wskazano na wiodącą rolę transportu ładunków w transporcie samoch[...]
EN An analysis for the motor-car transport development after the transformation of the political system and economy in Poland in 1989 was made in this article. The development of domestic roads in this country with taking into account the constructed highways was also presented in it. There was indicat[...]
9
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 r. jest strategicznym dokumentem planistycznym, określającym przyszłość transportu kolejowego w Polsce, z uwzględnieniem wszystkich jego aspektów. Konieczność opracowania Master Planu wynika z decyzji Komisji Europejskiej, a dokument powstawał w[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 49 195-205
PL Rozwój gospodarki wywołuje jeszcze szybszy rozwój transportu towarów i osób. Powoduje to wyczerpanie przepustowości dotychczasowych korytarzy transportowych. Poprawy tej sytuacji upatruje się w upowszechnianiu transportu intermodalnego. W referacie przedstawiono m.in. bariery rozwoju tej gałęzi tran[...]
EN Growth of global economy speeds development of cargo or passengers transport. It provides to exhausting of existing transportation corridors. Improvement of that situation is expected by intermodal transport development. In the paper the general barriers of that of transport growth are discussed.
11
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Właściwe postrzeganie celów i zakresu działania stowarzyszenia SIRTS wymaga choćby krótkiego wstępu pokazującego Europejskie Zrzeszenie Przemysłu Kolejowego - UNIFE (Union des Industries Ferroviaires Europeennes). Nale.ży zaznaczyć, że UNIFE zrzesza euro.pejski przemysł kolejowy, w tym przede wszyst[...]
12
84%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 47 95-124
PL W artykule podjęto próbę agregacji danych dotyczących struktury przewozów ładunków na obszarze woj. śląskiego w latach 1989-2001, w układzie gałęziowym, rodzajowym i ilościowym. Przeprowadzona analiza może być podstawą prognozowania skali tych przewozów na lata 2003-2010, transportochłonności woj. Ś[...]
EN The paper describes the approach of aggregation of data on the structure of cargo transportation in the Silesian voivodship in 1989 - 2001. The aggregation types applied are by means of transportation, quantitative and qualitative. The analysis may be the basis for forecasting of the levels of trans[...]
13
84%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 47 495-502
PL Lotniska regionalne w Polsce mają niewielkie znaczenie w obsłudze ruchu lotniczego. Jest to wynikiem małego popytu, regulacji rynku, polityki PLL LOT SA oraz strategii przedsiębiorstwa PP PORTY LOTNICZE (PPPL). .Przekształcenia rynku lotniczego w Europie - zwłaszcza liberalizacja i stworzenie Jednol[...]
EN Regional airports have a small importance in serving air traffic in Poland. It results from small demand, market regulations, the policy of PLL LOT S.A. as well as the strategy of the PORTY LOTNICZE State Enterprise (PPPL). Transformation of airborne transport market in Europe - in particular libera[...]
14
84%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 47 73-93
PL Spośród elementów składowych systemu transportowego pierwszorzędne znaczenie ma rozwój infrastruktury transportowej. Zależy od niej między innymi tempo rozwoju społeczno-gospodarczego, integracja z systemem transportowym Unii Europejskiej oraz wykorzystanie walorów transportowych wynikających z poło[...]
EN Among elements of transport system, the most significant is the development of transport infrastructure. Social and economic growth, integration with UE transport system and the use of transport advantages resulting from the geographic position of Poland in Europe depend on it. The paper presents t[...]
15
84%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Sektor transportu jest jednym z istotnych obszarów, na którym kierowane jest wsparcie finansowe z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności. W przygotowanych przed akcesją programach zakładano, że na rozwój transportu przeznaczone zostanie w pierwszym okresie członkowstwa Polski w Unii Europejski[...]
16
84%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 257--261, CD
PL Strefy leżące na obszarze pomiędzy Bałtykiem i Adriatykiem charakteryzują się znaczącymi podobieństwami pod względem geograficznym, ekonomicznym i transportowym. Umacnianie wzrostu ekonomicznego oraz dynamiki przepływu dóbr zapewnia intermodalności najwyższe znaczenie. Rozwój sieci transport multi-m[...]
EN The zones along the Baltic and the Adriatic have substantial geographical, economic and transport similarities. The strengthening of economic growth and the dynamics of the flow of goods has provided intermodality the utmost importance. The development of multimodal transport network and its connect[...]
17
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 12 308-317
PL W artykule przedstawiono pracę własną opracowania zestawu wskaźników do oceny rozwoju zrównoważonego rozwoju transportu w mieście Kielce. Identyfikację wskaźników oparto na wzorcach zagranicznych, pracach własnych, oraz pracach zamówionych przez Urząd Miasta Kielce.
EN The Paper presents the author's self-developed set of evaluation indices of sustainable in the City of Kielce. Identification of the indices was based on international models, the author's own papers and studies ordered by Kielce Municipal Council.
18
84%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 58 157-165
PL Polityka transportowa UE zakresem swego oddziaływania obejmuje zarówno sferę regulacyjną, jak i realną polskiego systemu transportowego. Stawia ona przed nim szereg wyzwań i wymogów, co rodzi na obecnym etapie jego rozwoju określone problemy natury techniczno-eksploatacyjnej oraz ekonomicznej i prze[...]
EN EU transport policy influences both the regulatory and real sphere of Polish transport system. As a result, it faces at this stage of its development huge technical, economic and environmental challenges. These issues, regarded as main dilemmas of the Polish transport system, have been thoroughly id[...]
19
84%
Logistyka
2009 nr 4 CD-CD
PL Celem publikacji jest dokonanie oceny uwarunkowań rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce, wskazanie głównych problemów oraz określenie celów i zadań strategicznych zgodnych z polityką transportową i morską Unii Europejskiej.
EN The assessment of development considerations of inland transport in Poland, indication of principal problems and determining of objectives and strategic tasks according with transport policy is the goal of this article.
20
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 532--537, CD
PL Celem pracy jest teoretyczno-empiryczne zaprezentowanie zrównoważonego rozwój transportu, ze szczególnym uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego. W artykule przedstawiono Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2017-2025 oraz proje[...]
EN The aim of the study is the theoretical and empirical presentation of the sustainable development of transport, with particular emphasis on public transport. The article presents the Plan of sustainable development of public transport for Pabianice, for the years 2017-2025 and the project - Moderniz[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last