Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport costs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 18 255--265
PL Europejska polityka transportowa oparta została na paradygmacie zrównoważonego transportu. W szczególności silne jest przekonanie o możliwości utrzymania wzrostu mobilności przy jednoczesnym ograniczeniu wzrostu transportu – głównie poprzez zmiany w strukturze podziału zadań przewozowych. Służyć tem[...]
EN European transport policy is based on the paradigm of sustainable transport. It is believed that it could increase mobility while reducing the growth of transport – mainly through the changes in the modal split. It is to be done through the regulatory actions leading to the changes in transport pref[...]
2
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono analizę kosztów transportu w wybranym przedsiębiorstwie logistycznym. Podstawowymi kosztami badanej firmy wynikającymi ze specyfiki prowadzonej działalności są wynagrodzenia pracowników, koszty zużycia paliw, ubezpieczeń oraz opłaty drogowe stosowane w infrastrukturze transp[...]
EN In the article an analysis of transport costs in the chosen logistics enterprise was presented. The basic costs of the tasting enterprise, arising from business operation are staff salaries, fuel costs, costs of insurances and tolls using in the international transport infrastructure. The incurred c[...]
3
100%
Logistyka
2009 nr 4 CD-CD
PL Celem pracy jest przedstawienie i analiza systemu transportowego z uwzględnieniem ponoszonych kosztów na przykładzie firmy Formaplax Polska Sp. z o.o. W pracy scharakteryzowano transport i usługę transportową oraz przeprowadzono analizę otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa, analizę sytuacji we[...]
EN A show and analysis of the transport system are a purpose of the work including incurred costs on the example of the Formaplax company Poland sp. z o.o. At the work a transport and a transport service were characterized as well as analysis of the competitive environment of the enterprise, the situat[...]
4
100%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 85--90
EN The article presents analysis of the road transport costs with regard to the types of vehicles. Discussed problem is important from the point of view of both the carrier and the company engaged in the organization of transport. The classification of costs in road transport significantly dependent on[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2003 Nr 2 33--48
PL [...] Podejmując temat destruktywnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne, przyjęto następującą tezę: obserwowany wzrost zanieczyszczenia środowiska naturalnego, którego jednym z głównych sprawców jest transport, a w szczególności transport drogowy, może się przyczynić do wzrostu konkur[...]
EN The form and strength of transport environment influences are differ because of transport branches. In European Union countries the transportation system of clear advantages of road transport was formed. The participation of the road transport in the transportation market increased form 48% in 1970[...]
6
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 273--277
PL Analiza społeczno-ekonomiczna jest kluczowym elementem każdego projektu inwestycji infrastrukturalnej dofinansowanej z funduszu europejskiego. Jednym z większych problemów jest ocena korzyści społecznych wynikających z tej inwestycji. W przypadku inwestycji w infrastrukturę transportową, której cele[...]
EN Social Cost Benefits Analysis is a key element of any project infrastructure investments co-financed from the European fund. One of the major problems is the evaluation of the social benefits resulting from this investment. In the case of investment in transport infrastructure, which aims to modal s[...]
7
100%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr III/2 1039--1050
PL W artykule przedstawiono analizę struktury kosztów transportu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie, odbieranych z terenu miasta Krakowa oraz 13 gmin podmiejskich. Do analiz wybrano 4 pojazdy odbierające tzw. segregację z gospodarstw domowych (gromadzoną w różnokolorowych workach). Pojazdy te[...]
EN This paper reports the analysis of transport costs for segregated municipal solid waste (MSW) collected from the Krakow city and the 13 municipalities bordering the main town of Małopolska Region. There were 4 selected vehicles (garbage trucks) analyzed (collected segregated waste from households) T[...]
8
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1169--1172, CD
PL W pracy zaproponowano heurystyczny algorytm wyznaczania minimalnych względnych kosztów transportu, z uwzględnieniem kilku gałęzi transportu, do przewozu danego typu ładunku pomiędzy dwoma zadanymi punktami sieci transportowej, przy zadanych kosztach operacji ładunkowych. Algorytm ten pozwala na jedn[...]
EN The paper proposes a heuristic algorithm for determining the minimum relative costs of transport, including several modes of transport for the transport of the type of cargo between the two pre-defined points of the transport network, with the given cost cargo operations. This algorithm allows simul[...]
9
100%
Problemy Transportu i Logistyki
2016 nr 2 (34) 135--144
PL Celem artykułu jest zaprezentowanie problemu uruchamiania połączeń intermodalnych łączących dwa różne regiony europejskie, tj. rozwinięte gospodarczo i rozwijające się. Zidentyfikowano czynniki o charakterze technologicznym i ekonomicznym, które sprzyjają osiągnięciu pożądanej efektywności ekonomicz[...]
EN The aim of the article is to present a problem of an intermodal connection, linking two different European regions, i.e. economically developed and developing countries. The authors identified determinants of technological and economic nature, which aim to achieve a desired economic efficiency of th[...]
10
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Jednym z działań logistyki miejskiej jest optymalizowanie działań komunikacji, między innymi w aspekcie tworzenia zachęt do korzystania ze środków transportu zbiorowego, co ma na celu ograniczenie liczby samochodów w centrum miast. Analiza kosztów transportu miejskiego, przede wszystkim kosztów zewn[...]
EN One of the activities of urban logistics is to optimize communication activities, i.a. in terms of creating incentives to use public transport, which aims to reduce the number of cars in city centers. Analysis of the cost of public transport, especially the external costs, indicates that the effecti[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2014 Nr 26 127--139
PL W artykule przedstawiono znaczenie transportu samochodowego w gospodarce Polski. Scharakteryzowano transport samochodowy oraz ukazano jego rolę w sektorze transportu. Przedstawiono klasyfikację kosztów występujących w transporcie samochodowym. Zaprezentowano ewolucję kosztów przemieszczania ładunków[...]
EN The article presents the importance of road transport in the economy. Was done characteristics of the road transport sector and shown the role it plays in the transport sector. Presented the classification of costs occurring in road transport. Presents the evolution of the cost of movement loads by [...]
12
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2014 Nr 26 153--161
PL Problem troski o zdrowie publiczne jest jednym z najistotniejszych współczesnych dylematów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Podstawowym warunkiem wysokiego poziomu zdrowia publicznego jest sprawne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w państwie. W Polsce kształt systemu ochrony zdrowia jest o[...]
EN The problem of public health care lies within the interests of sustainable development movement. Health care system efficiency is one of the most important factors which determines the level of public health. In Poland, health care system is a result of a wide catalogue of law and good practice. One[...]
13
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2014 z. 101 137--147
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty w zakresie kształtowania kosztów transportu w zależności od norm emisji spalin pojazdów. Transport drogowy, mimo iż stanowi kluczową rolę w gospodarczym i społecznym życiu kraju, ma najbardziej szkodliwy wpływ na zdrowie i środowisko naturalne. W Unii Europej[...]
EN The paper presents selected aspects of transport costs depending on vehicle emission standards. Road transport plays a key role in economic and social life of the country and has the most adverse impact on health and the environment. In the EU, transport is responsible for producing about 28% of CO2[...]
14
100%
Logistyka
2018 nr 5 18--21
PL Przedsiębiorstwa transportowo- logistyczne mając na uwadze zewnętrzne koszty transportu (zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, hałas, degradacja dróg, wypadki), jak i odpowiedzialność za środowisko naturalne i poziom bezpieczeństwa na drogach. Podejmują one szereg działań, których celem jest och[...]
EN Transport and logistics companies have in mind external transport costs (pollution of air, water and soil, noise, road degradation, accidents) as well as responsibility for the environment and level of road safety, for this reason they undertake a number of activities aimed at environmental protecti[...]
15
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2014 nr 5 439--450
PL W artykule przedstawiono zastosowanie metody współrzędnych prostokątnych do określenia położenia obiektu logistycznego przy możliwie najniższych kosztach przewozu. Przedstawiono praktyczne wykorzystanie metody za pomocą arkusza kalkulacyjnego Ms Excel. Dokonano optymalizacji położenia obiektu logist[...]
EN The article shows the rectangular coordinates method to determine the position of the logistics object at the lowest transport cost \. Shows the practical use of the method by using the Ms Excel spreadsheet. An optimization of the position of the logistics object using SOLVER.
16
100%
Archives of Transport
EN The matter of vehicle selection, optimizing the order quantity or optimizing logistics costs is extensively discussed in both Polish and foreign literature. In numerous publications, the necessity of decision making in transport or in other related areas with respect to total logistics costs is addr[...]
17
84%
LogForum
PL W artykule omówiono znaczenie aktów normatywnych dotyczących obowiązujących zasad przestrzegania czasu pracy przez kierowców oraz wykazano związek rozporządzeń w tym zakresie z codzienną, operacyjną działalnością firm transportowych. Zwrócono także uwagę na wpływ obowiązujących przepisów na wzrost k[...]
EN The article describes the meaning of drivers' working time regulations and their connection with transport companies' everyday activity. Attention was also paid to the fact that current regulations have an influence on the cost increase of the companies earning money from carrying goods
18
84%
Archives of Transport System Telematics
EN Logistics costs are a major expense accounts departments responsible for national security. Experience in business can be used, but must take into account the specificities of the public sector. The paper presents the results of research project, during the study looked for the best tools to improve[...]
19
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 575-582
PL Opłaty za paliwa okrętowe stanowią zasadniczy składnik kosztów w transporcie morskim. Podstawowym zagadnieniem w żegludze jest określenie dla danego statku prędkości ekonomicznej. W artykule zaproponowano skuteczną i obiektywną metodę optymalizacji kosztów paliwa w czasie podróży morskiej. Zapropono[...]
EN The main component of sea transportation expenses are ship's fuel charges. The main aim of economic approach to shipping is to define economical speed of the vessel. This article present the effective and objective method of optimization for sea passage ship's fuel expenses. The way of calculations [...]
20
84%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 3 16--24
PL Artykuł przedstawia próbę oszacowania udziału kosztów transportu w cenie węgla dostarczanego do energetyki. Ze względu na wolumen dostaw węgla do elektrowni, skoncentrowano się na transporcie kolejowym. Przedstawiono informacje o głównych kolejowych przewoźnikach węgla oraz taryfy przewozowe obowiąz[...]
EN The article presents a trial to estimate the share of transport costs in the price of coal delivered to the power industry. On account of the volume of coal supplies to power plants, one has concentrated on the rail transport. Information about the main railway coal carriers and transport rates bein[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last