Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 89
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport company
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2013 Nr 21 157--172
PL Łańcuchy dostaw to umacniające się struktury gospodarcze, które we współczesnych uwarunkowaniach gospodarczych stają się kluczowymi klientami transportu. Klient ten, często ma charakter globalny i zgłasza bardzo konkretne postulaty wobec partnerów w łańcuchu zarówno uczestniczących bezpośrednio w tw[...]
EN The purpose of this article is to identify conditions operation and directions of development small and medium-sized transport companies resulting from the strengthening of chain structures in the global economy. These reinforcing structures take the form of a chain or network and transport provider[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 1-2 435--439
PL Czas pracy kierowcy jest nieodzownym elementem wykonywania transportu drogowego. W artykule omówione zostaną przepisy prawne normujące problematykę czasu pracy kierowców oraz możliwości rejestracji tego czasu przez odpowiednie urządzenia rejestrujące. Na podstawie danych udostępnionych przez przedsi[...]
EN Driver's working time is an indispensable element of road transport. The article will discuss legal regulations for the drivers' working time and the possibility of registering this time by appropriate recording devices. Based on the data provided by the company, the number and amount of penalties i[...]
3
88%
Logistyka
2014 nr 6 7171--7179
PL Scharakteryzowano podstawy teorii masowej obsługi. Przedstawiono podstawowe informacje literaturowe nt. wybranych procesów i modeli teorii masowej obsługi. Na przykładzie firmy transportowej obsługującej załadunek na statki w porcie Szczecin scharakteryzowano sposób załadunku. Scharakteryzowano głów[...]
EN In this paper were characterized basics of the theory of queues. The fundamental information of literature on selected processes and the theory of queues models was characterized. The method of loading was presented by taking into account the example of a transport company that supports loading on t[...]
4
88%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
EN The work investigates the possibilities of price discrimination employment in the transport industry. The investigation is based on the well-known theoretical statement of price discrimination. Price discrimination is an efficient tool which lets the transport companies expand the profit by full or [...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 18 139--153
PL Zmienność otoczenia stawia przed przedsiębiorstwami, a zwłaszcza przed przedsiębiorstwami transportowymi pełniącymi rolę usługową względem produkcyjnych, wymagania w zakresie konieczności dostosowywania się. Umiejętność dostosowania mechanizmów funkcjonalnych przedsiębiorstw transportowych do zmieni[...]
EN The ability of responding to the changing requirements of the transport service conditions, perceived by the transport enterprises through the self-regulatory processes, determines flexibility in satisfying needs in the range of meeting demands for shipping postulates. This process does not only cre[...]
6
75%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 6 20-25
PL Istota CRM (Customer Relationship Management) i jego wykorzystanie w zarządzaniu relacjami z klientami. Zastosowanie CRM w publicznym transporcie pasażerskim w działalności przewozowej i uzupełniającej.
EN The idea of CRM (Customer Relationship Management) and its usage in management of the customers’ relationships. Application of CMR in urban passenger public transport in operational and additional activities.
7
75%
Archives of Transport System Telematics
EN This paper gives an overview of some chosen aspects of the market recognition of road cargo transport services in Poland, assumed that there is a possibility of a change in the functioning of small and medium companies. The opportunities, threats, strengths and weaknesses of companies in the sector [...]
8
75%
Logistyka
PL Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwo transportowym trudne warunki. Wzrastające ceny paliw, koszty robocizny, czy też utrzymania infrastruktury to problemy, z którymi kadry zarządzające tego typu firm muszą borykać się każdego dnia. Napięta sytuacja ekonomiczna powoduje konieczność podejmowania [...]
EN The modern market stands difficult conditions for transport companies. Rising fuel prices, labor costs, or maintenance of infrastructure are problems that the management staff of these companies have to struggle every day. The tense economic situation makes it necessary to take actions of rationaliz[...]
9
75%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono analizę kosztów transportu w wybranym przedsiębiorstwie logistycznym. Podstawowymi kosztami badanej firmy wynikającymi ze specyfiki prowadzonej działalności są wynagrodzenia pracowników, koszty zużycia paliw, ubezpieczeń oraz opłaty drogowe stosowane w infrastrukturze transp[...]
EN In the article an analysis of transport costs in the chosen logistics enterprise was presented. The basic costs of the tasting enterprise, arising from business operation are staff salaries, fuel costs, costs of insurances and tolls using in the international transport infrastructure. The incurred c[...]
10
75%
Logistyka
PL Zamierzenie strategiczne przewidziane do realizacji przez przedsiębiorstwo powinno być reprezentatywne dla jego ambicji rynkowych, ale jednocześnie uwzględniać rzeczywiste możliwości prowadzenia walki konkurencyjnej. Każdy wyznaczony cel strategiczny musi być poparty rzeczywistymi zasobami i kompete[...]
EN Strategic intention envisaged for implementation by the company should be representative for its market ambitions, but also take into account the real possibility of competitive struggle. Each designated strategic objective must be supported by real resources and competencies accumulated in the orga[...]
11
75%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN In this paper authors show problems related to the maintenance of car fleet in a large transport enterprise. The goal of such maintenance is to maximize the ability to carry out transport orders by minimizing service and repair times or number of breakdowns, as well as exploiting objective vehicles [...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 51 241-248
PL Sfera transportu, ze względu na dużą konkurencję pomiędzy podmiotami rynku, znaczną liczbę korzystających z usług oraz usługowy charakter działalności transportowej wymaga zaawansowanych systemów zarządzania kontaktami z klientami. Ich wdrażanie musi łączyć się z reorganizacją podmiotu w kierunku po[...]
EN Becouse of great competitiveness among the companies present in the market, the huge number of service-recipients and the nature of the transportation activities, the sphere of transportation requires advanced systems of managing the contacts with the clients. Their implementation must be combined w[...]
13
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 97 183--194
PL W artykule opisano problem przydziału zadań do zasobów w przedsiębiorstwie transportowym. Wyznaczono model matematyczny systemu transportowego uwzględniający przydział pojazdów do danych zadań transportowych. Przedstawiono etapy tworzenia algorytmu genetycznego rozwiązującego problem przydziału.
EN The article defines an assignment problem of tasks to resources in the transport company. The paper describes the mathematical model of transport system taking into account the assignment of vehicle to tasks and shows stages of building of genetic algorithm solving an assignment problem in transport[...]
14
75%
Archives of Transport System Telematics
EN Management in transport is mostly based on transport market observations and the person managing transport in a company must respond quickly to customers’ needs and implement new solutions. At present, competition forces transport companies to look for possibilities for cost optimisation, including [...]
15
75%
Transport Samochodowy
2008 z. 3 27--38
PL Prezentowane wyniki badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw transportu samochodowego, zajmujących się krajowymi i międzynarodowymi przewozami towarów stanowią 46 edycję analizy koniunktury w transporcie samochodowym, prowadzonej przez Instytut Transportu Samochodowego od 1997 r. Kondycja ekono[...]
EN The results of research into the economic situation of transport companies presented in the article referring to the domestic and international road transport of goods are 46th edition of economic situation in road transport analysis conducted in Motor Transport Institute since 1997. There was signi[...]
16
75%
Logistyka
PL Artykuł prezentuje zagadnienia związane z transportem samochodowym w Polsce. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych skierowanych do przedsiębiorstw zajmujących się transportem. Firmy biorące udział w badaniu są zarejestrowane na terenie Częstochowy i okolic.
EN The article presents the issues related to the road transport in Poland. The author presents the results of the survey research of transport companies. All the companies participating in the survey research are registered in Częstochowa and surrounding area. For the purpose of this article the autho[...]
17
75%
Logistyka
2014 nr 2 176--184
PL W warunkach nasilającej się konkurencji, zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych, polskie przedsiębiorstwa transportu drogowego są zmuszone do podejmowania zintensyfikowanej aktywności na rzecz budowania swojej pozycji konkurencyjnej. Jest ona niewątpliwie uzależniona od działań podmi[...]
EN Under the conditions of rising competition, both on the polish and international markets, polish road transport enterprises are forced to intensify their efforts concerning the creation of a competitive position. The competitive position is dependent on the activities of competitors as well as the i[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2002 Nr 1 73--80
PL [...] Nowe trendy, które można zaobserwować w zarządzaniu, coraz częściej dotyczą zagadnień związanych z logistyką, czyli z całym procesem planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych i usług wraz z odpowiednią informacją i finansam[...]
EN The article describes the idea and the main assumptions of ISO 9001: 2000 norms and the major motives to apply the Quality Management System, based on those norms in transport and forwarding sector. The chosen requirements of the norm and the most important notes that guarantee the quality of the sy[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2002 Nr 1 103--109
PL [...] . Perspektywa wejścia do Unii Europejskiej sprawia, że przedsiębiorstwa transportowe powinny w XXI wieku szybciej reagować na zmiany zachodzące na integrującym się rynku. Przystosowanie takie pociąga za sobą wiele ważnych decyzji. Rynek jest dla każdego przedsiębiorstwa źródłem szans rozwoju i[...]
EN Quality especially the right quality management is one of the most important elements of competition between transport companies. It is particularly important in the eve of joining the European Community, when companies should possess ISO 9000 norms. Due to the right quality management the profitabl[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2003 Nr 2 49--69
PL [...] Na podstawie badań można stwierdzić, iż konkurencyjność przedsiębiorstw jest słaba. Świadczy o tym chociażby liczba oraz miejsca przedsiębiorstw transportowych w przywołanym rankingu. Wśród największych przedsiębiorstw transportowych w Polsce w rankingu znajdują się tylko trzy pochodzące z woj[...]
EN In the paper the analysis of the competitiveness of West Pomerania’s transport companies has been presented. One can noticed that according to statistical data competitiveness of transport companies is very poor. The great determinant is the transport infrastructure, especially in its quality aspect[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last