Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport autobusowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 555-564
PL W artykule przedstawiono wyniki z przeprowadzonych badań mających na celu ocenę realizacji regularnych przewozów pasażerskich jednego z przedsiębiorstw działających na terenie Powiatu Poznańskiego, tj. Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. z Rokietnicy. Ocenie poddano cztery najważniejsze [...]
EN The paper presents the results of carrier's tasks research in one of several bus public transportation companies from the Aglomeration of Poznan - ROKBUS Sp. z o.o. from Rokietnica. Authors have done measurements for four bus lines from another towns/villages to Poznan and have designated a several [...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące sterowania i zarządzania ruchem w nowoczesnej zajezdni autobusowej. Opisano strukturę systemu zarządzania zajezdnią oraz przedstawiono elementy wchodzące w jego skład.
3
88%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 55 357-364
PL Transport autobusowy stanowi integralną część pasażerskiego systemu transportowego w obszarach miejskich w Indiach. Jest on tu preferowany z powodu niskich kosztów i wysokiej dostępności w porównaniu z innymi metodami podróży takimi jak szybki transport kołowy i podziemne metro. Przeprowadzono studi[...]
EN Bus transit is an integral part of the passenger transportation system in urban areas of India, hence it is preferred owing to the low investment cost and high accessibility compared to other modes of travel such as rail rapid transit and underground metro. A case study is made on the existing urban[...]
4
75%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 7/8 8-10
PL Wpływ pojazdów transportu zbiorowego na jakość powietrza na terenach zurbanizowanych. Charakterystyka gazu ziemnego jako alternatywnego paliwa do pojazdów samochodowych. Rozwój rynku sprężonego gazu ziemnego.
EN Influence of public transport vehicles on quality of the air at the urban areas. The characteristics of natural gas as the alternative fuel for vehicles. The development of compressed natural gas.
5
75%
Transport Miejski i Regionalny
2007 nr 12 18-25
PL Znaczenie sprawnej i atrakcyjnej komunikacji autobusowej. Klasyfikacja środków uprzywilejowania autobusów komunikacji miejskiej. Wydzielone ulice i pasy autobusowe. Możliwości wydzielania jezdni i pasów autobusowych w warunkach polskich.
EN Significance of effective and attractive bus transport service. Classification of means of bus transport service. Separating stripes and bus lanes. Possibilities to separate stripes and bus lanes in Polish conditions.
6
75%
Logistyka
2014 nr 3 5967--5975
PL W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych 2013 roku badań stopnia wykorzystania taboru autobusowego w przedsiębiorstwie publicznego, regularnego transportu autobusowego tj. Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Spółka z o.o. z Rokietnicy. Badaniu poddano cztery linie obsługiwane przez przewoźn[...]
EN The paper presents the result research of utilization of bus fleet in one of several bus public transportation companies from the Agglomeration of Poznan - ROKBUS Sp. z o.o. from Rokietnica. Authors have done measurements for four bus lines from another towns/villages to Poznan and have designated a[...]
7
75%
Logistyka
2014 nr 6 9751--9760
PL W artykule opisano analizę dostępności transportowej dla transportu zbiorowego autobusowego na wybranych relacjach, pomiędzy dzielnicą miasta Sosnowca oraz Dąbrowy Górniczej a Czeladzią. Analizie poddano relacje z centrum Czeladzi do dzielnicy Sosnowca (Jęzor) oraz dzielnicy Dąbrowy Górniczej (Strze[...]
EN This paper describes the analysis of the availability of transport for public transport bus on selected routes, which are executed between Czeladź and the district of Sosnowiec or Dąbrowa Górnicza. The relationship from the center of Czeladź to the district of Sosnowiec (Jęzor) or the district of th[...]
8
75%
Logistyka
2014 nr 6 9761--9770
PL W artykule opisano analizę dostępności transportowej dla transportu zbiorowego autobusowego na wybranych relacjach, pomiędzy Czeladzią a dzielnicą miasta Sosnowca oraz Dąbrowy Górniczej. Przeprowadzone analizy dotyczyły relacji z dzielnicy Sosnowca (Jęzor) oraz dzielnicy Dąbrowy Górniczej (Strzemies[...]
EN This paper describes the analysis of the availability of transport for public transport bus on selected routes, which are executed between Czeladź and the district of Sosnowiec or Dąbrowa Górnicza. The relationship from the district of Sosnowiec (Jęzor) or the district of the Dąbrowa Górnicza (Strze[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1625--1628, CD
PL W artykule zaprezentowano system Bus Rapid Transit (BRT), innowacyjne rozwiązanie transportowe, wdrażane w nielicznych aglomeracjach miejskich. Scharakteryzowano przykłady rozwiązań BRT na świecie. Zidentyfikowano kluczowe wskaźniki w zakresie BRT. Wdrożenie BRT połączone jest z osiąganiem istotnych[...]
EN The article presents the Bus Rapid Transit System. It’s an innovative transport solution, implemented in many urban aglomerations. BRT solutions in the world have been characterized. Key BRT indicators have been identified.
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 12 202-214
PL W dobie dużego natężenia ruchu samochodowego szczególny nacisk kładziony jest na dobrze zorganizowaną komunikację miejską. Kierując się ideami zrównoważonego rozwoju próbuje się wyeliminować kongestię z centrum dużych ośrodków miejskich. W artykule podjęto próbę ekonomicznej analizy efektywności tra[...]
EN In the present times the high volume of traffic results in a particular emphasis on well-organized urban transport. According to the ideas concerning the sustainable development, city authorities are trying to eliminate congestion in the downtown area of large urban centers. The article attempts to [...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1078--1083, CD
PL W artykule przedstawiono wyniki obserwacji czasu wymiany potoków pasażerskich na przystankach autobusowych na terenie Bydgoszczy. Ponadto przeanalizowano czynniki, które mogą mieć bezpośredni i pośredni wpływ na długość trwania wymiany podróżnych wysiadających z pojazdu oraz podróżnych wsiadających [...]
EN The article presents observation results of time to replacement passengers at bus stations in Bydgoszcz. In addition the factors, which may have an impact on the length of the duration of replacement passengers getting off vehicle and getting on vehicle were analyzed.
12
75%
Transport Samochodowy
2017 z. 3 5--23
PL W artykule scharakteryzowano rozwój pozamiejskiego transportu autobusowego w Polsce w latach 1989-2015. Charakterystyką objęto m.in. zmiany w liczbie i strukturze przedsiębiorstw działających na rynku przewozów autobusowych, w wielkościach realizowanych przewozów, liczbie i długości linii komunikacy[...]
EN This article describes the development of extra-urban bus transport in Poland in 1989- 2015. The characteristics includes changes in the number and structure of enterprises operating on the bus transport market, in the volumes of transports carried out, the number and length of transport lines, as w[...]
13
75%
Przegląd Komunikacyjny
PL Ocena funkcjonowania komunikacji autobusowej w województwie małopolskim po prywatyzacji lokalnych przedsiębiorstw PKS. Znaczenie komunikacji autobusowej dla regionu. Skutki prywatyzacji w wybranych powiatach. Możliwości rozwoju komunikacji autobusowej w tym regionie.
EN The assessment of the Polish bus communication functioning in the Little Poland voivodeship after the local PKS enterprises privatisation. The signification of the bus communication for the region. The privatisation.s results in the chosen districts. The possibilities of the bus communication develo[...]
14
63%
Silniki Spalinowe
PL W artykule omówiono problematykę wykorzystywania sprężonego gazu ziemnego (CNG) przez silniki spalinowe, przede wszystkim w obszarze miejskiej komunikacji autobusowej. Scharakteryzowano aspekty ekologiczne stosowania gazu ziemnego w transporcie samochodowym, szczególnie w porównaniu z poziomem emisj[...]
EN The paper discusses issues related to the use of compressed natural gas (CNG) in combustion engines particularly in municipal bus transport. The ecological aspects of the use of natural gas in road transport have been analyzed particularly the exhaust emissions in comparison to the emissions from di[...]
15
63%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 10 42--47
PL Uwarunkowania techniczne stosowania gazu ziemnego w miejskim transporcie zbiorowym. Autobusy zasilane gazem ziemnym w Polsce. Charakterystyka rozwiązań w PKM Gdynia.
EN Technical conditionings of use of natural gas in urban public transport. Buses fueled with natural gas in Poland. Characteristics of solutions in PKM Gdynia.
16
63%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 10 38--41, 47
PL Gaz ziemny (CNG) paliwem alternatywnym. Wpływ transportu autobusowego na jakość powietrza. Cechy gazu ziemnego wykorzystywanego w transporcie zbiorowym.
EN Natural gas (CNG) as an alternative fuel. Impact of bus transport on the quality of air. Features of natural gas used in the public transport.
17
63%
Silniki Spalinowe
PL W artykule omówiono problematykę wykorzystywania sprężonego gazu ziemnego (CNG) przez silniki spalinowe, przede wszystkim w obszarze miejskiej komunikacji autobusowej. Scharakteryzowano aspekty ekologiczne stosowania gazu ziemnego w transporcie samochodowym, szczególnie w porównaniu z poziomem emisj[...]
EN The paper discusses issues related to the use of compressed natural gas (CNG) in combustion engines particularly in municipal bus transport. The ecological aspects of the use of natural gas in road transport have been analyzed particularly the exhaust emissions in comparison to the emissions from di[...]
18
63%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 4 24-30
PL Czynniki wpływające na długość czasu wymiany pasażerów na przystanku. Analiza czasu wymiany pasażerów na przystanku w zależności od typu autobusu. Estymacja średniego czasu i składnika losowego czasu wymiany pasażerów na przystanku.
EN Some factors influencing on the length of the transfer time at the bus stop. The analysis of the passengers’ transfer time at the bus stop in relation to the type of urban bus. Estimation of mean time and random component of passengers’ transfer time at the bus stop.
19
63%
Logistyka
2014 nr 3 2870--2878
PL W artykule przedstawiono analizę wskaźnikową kosztów funkcjonowania jednego z przewoźników świadczącego usługi w zakresie regularnego, publicznego transportu autobusowego głównie na terenie powiatu poznańskiego, tj. Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Kombus Spółka z o.o. Pod uwagę wzięto 5-ci[...]
EN This paper presents ratio analysis of the operating costs of Kombus Ltd.(KPA Kombus Spolka z o.o.), one of the transport companies providing services of a regular and public bus transport, spread on the area of Poznań County. The analysis covers a five-year period, i.e. 2008-2012. A number of ratios[...]
20
63%
Logistyka
2014 nr 3 2879--2889
PL W artykule porównano wyniki badań wykorzystania taboru autobusowego w przedsiębiorstwie publicznego, regularnego transportu autobusowego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. z Rokietnicy, przeprowadzanych w latach 2012 i 2013. Dla uzyskania porównywalności wyników założono, że analiza obe[...]
EN The article compares the results of research into the use of bus fleet in ROKBUS Ltd. Co.in Rokietnica, a company dealing with regular public bus transport . The research was conducted in the years 2012 and 2013. To obtain comparable results, it was assumed that the analysis would include similar pe[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last