Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 53
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport śródlądowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Maszyn
PL Czynnikiem determinującym rozwój transportu śródlądowego jest istnienie naturalnych dróg wodnych. W państwach UE, tam gdzie te warunki występują transport ten traktowany jest jako równorzędny podsystem w stosunku do pozostałych. Z uwagi na swe zalety, preferuje się jego dalszy rozwój. Potwierdzeniem[...]
EN The existence of natural waterways is the factor that determines the development of inland water-borne transportation. In European Union member countries, in which the natural waterways exist, this mode of transportations is regarded as sub-system equiponderant to the remaining modes. Because of its[...]
2
100%
Logistyka
2014 nr 6 6847--6856
PL Polityka transportowa Unii Europejskiej dąży do zwiększenie stopnia wykorzystania transportu wodnego śródlądowego wg koncepcji zrównoważonego rozwoju. W niniejszej pracy przedstawiono koncepcję oceny, wg zaproponowanych kryteriów, rozwiązań technicznych napędów stosowanych dotychczas na jednostkach [...]
3
88%
Gospodarka Wodna
2010 Nr 1 27-32
PL Historia przygotowań do budowy połączenia Odra-Dunaj jest bardzo bogata. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym Europy połączeniu takiemu stawiane były różne wymagania. Jednak obecnie, kiedy w polityce transportowej Unii Europejskiej wzrasta znaczenie transportu śródlądowego, Polska stoi trochę obok tego nu[...]
EN The history of preparations to construction of the Oder-Danube connection is very long. At different stages of the European civilisation development there were different expectations concerning such connection. Now, however, when the role of the inland transport in the EU transport policy increases,[...]
4
75%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2013 nr 1 51--63
PL Transport wodny jako najtańszy, najbezpieczniejszy i najmniej uciążliwy dla środowiska naturalnego. Rewitalizacja istniejącej i nowobudowanej infrastruktury przeładunkowo-logistycznej śródlądowych portów handlowych dzięki przywróceniu regularnej żeglugi towarowej. Transport wodny jako najbardziej ek[...]
EN Water transport as cheapest, safest and least troublesome for the natural environment. Revitalization existing and new building of handling-logistic infrastructure of inland ports thanks to restoring the regular inland transport. The water transport as the most ecological type of transport. Characte[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Przewozy ładunków transportem śródlądowym w niektórych krajach europejskich stanowią znaczny udział w transporcie ładunków ogółem. Do krajów o znaczącym wolumenie przewozów i pracy przewozowej należą między innymi Holandia, Belgia, Niemcy oraz Francja. W krajach tych masa przewożonych ładunków oraz [...]
EN Inland waterway goods transport has got, in some European countries, quite an important share in the total goods transport. The Netherlands, Belgium, Germany and France are regarded as the main important countries, taking into consideration both the volume of the cargo transported and tonne-km perfo[...]
6
75%
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
2016 nr 19(3) 7--17
PL Celem opracowania jest prezentacja głównych utrudnień, jakie pojawiły się w transporcie drogą wodną Wisły, największego dotychczas ładunku ponadgabarytowego, przemieszczanego z Gdańska do Stalowej Woli. Autorzy przybliżają zagadnienia związane z żeglugą śródlądową oraz definicją ładunku ponadgabaryt[...]
EN The aim of the study is to present main difficulties the waveforms transport Vistula largest oversized cargo from Gdańsk to Stalowa Wola. The authors closer issues related to the definition of inland waterways and oversized cargo. Detail illustrate the distribution of the load on the means of transp[...]
7
75%
Problemy Transportu i Logistyki
2016 nr 3 (35) 153--162
PL Transport na Odrze sukcesywnie zanika. W latach 70. była ona dobrze wykorzystywana jako droga śródlądowa, ale od 2012 roku, kiedy to przetransportowano ostatnie tony węgla na trasie Gliwice–Wrocław, nie można mówić o regularnym transporcie wodnym śródlądowym. Celem niniejszego artykułu jest wykazani[...]
EN Transport on the Odra river has been gradually declining. In the 1970s, the river was used as an inland waterway, but since 2012, when last tons of coal were transported from Gliwice to Wrocław, we cannot talk about regular water inland navigation. The aim of this article is to prove that the Odra W[...]
8
75%
Problemy Transportu i Logistyki
2016 nr 4 (36) 59--70
PL W artykule przedstawiono historyczny zarys znaczenia transportu śródlądowego w systemie transportowym Polski. Wykazano, że od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku obserwuje się stały regres znaczenia tej gałęzi transportu w Polsce. Zasadniczy wpływ na taki stan, prócz zmian w strukturze podaży ładun[...]
EN The article presents a historical outline of the importance of inland waterway transport in the Polish transport system. It has been shown that since the 80s of the last century steady regression in that sector of transport in Poland has been noticed. A major impact on the state, except for changes [...]
9
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 724--729, CD
PL W artykule przedstawiono problematykę modelowania ruchu żeglugi śródlądowej w Delcie Wisły. Podano definicję modelowania strumieni ruchu oraz wskazano na konieczność badań modelowych i dokładnych badań obser-wacyjnych. Scharakteryzowano model ruchu żeglugi śródlądowej. Przedstawiono przykładowe wyni[...]
EN In the article issues of the modelling of the movement of the inland waterway shipping in the Vistula delta were presented. A definition of the modelling of traffic flows was given as well as they pointed out to the need for model tests and an thorough observational studies. A model of the move of t[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2014 Nr 27 95--107
PL Istniejący stan infrastruktury liniowej i punktowej transportu wodnego śródlądowego w Polsce sprawia, że system żeglugi śródlądowej ma marginalne znaczenie, a jej dotychczasowy udział w obsłudze ruchu pasażerskiego jest niewielki. Rozwój śródlądowej żeglugi pasażerskiej jest możliwy jedynie w portac[...]
EN The present state of inland transport infrastructure in Poland makes that inland transport system has marginal importance, and its current share in the use of passenger traffic is low. The development of inland passenger transport is only possible in the ports, which has good transport accessibility[...]
11
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 12 501--517
In the publication a being of the inland waterway shipping and the urban logistics was moved closer. A main advantages and disadvantages of the inland waterway shipping was marked out. A river was characterised the Oder, on which the river transport takes place. A described significance in the scale[...]
PL W publikacji przybliżono istotę żeglugi śródlądowej oraz logistyki miejskiej. Wytypowane zostały główne wady i zalety żeglugi śródlądowej. Scharakteryzowana została rzeka Odra, na której odbywa się transport rzeczny. Zostało opisane znaczenie jakie pełni w skali kraju transport na rzece Odrze. Część[...]
12
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 12 407--420
PL Prezentowany artykuł dotyczy możliwości wykorzystania śródlądowych platform pływających przeznaczonych do celów mieszkalnych. Przeanalizowano w nim istniejące rozwiązania takich konstrukcji w Europie i ich możliwości zastosowania w Polsce (nie tylko w celach mieszkalnych). W analizie uwzględniono ek[...]
EN The article concerns the possibility of the use of inland floating platforms intended for residential purposes. It analyzes existing solutions such structures in Europe and their applicability in Poland (not only for residential purposes). In the analysis, the houseboats, barges and typical floating[...]
13
75%
Archives of Transport
PL Przedstawiono analizę kosztów transportu w warunkach Odrzańskiej Drogi Wodnej. Koszty transportu określono w relacji Wrocław-Szczecin-Wrocław oraz Koźle-Berlin-Koźle. Dla relacji Wr-Sz-Wr przyjęto stałe średnie głębokości drogi wodnej na całej długości trasy. W przypadku relacji Ko-Be-Ko uwzględnion[...]
EN An analysis of transport costs in the Oder Waterway conditions was carried out. Transport costs were calculated for the Wrocław-Szczecin-Wrocław line and the Koźle-BerIin-Koźle line. Barge draught has been shown to be the decisive factor having a bearing on transport costs. Depending on the conditio[...]
14
75%
Archives of Transport
PL W referacie przedstawiono analizę wpływu warunków hydrotechnicznych oraz natężenia ruchu na niezawodność transportu wodnego na Odrze. Wykazano, że występujące obecnie warunki hydrologiczne na tej drodze wodnej nie umożliwiają spełnienia podstawowych standardów, jakie musi spełniać każdy system trans[...]
EN Analysis of the impact of navigation conditions and traffic intensity on the reliability of inland waterborne transportation on the Oder River is presented in this paper. It was shown that present hydrologic conditions in this waterway do not allow to meet basic standards that every transportation s[...]
15
75%
Przegląd Komunikacyjny
PL Autor przedstawia rys historyczny żeglugi śródlądowej na terenie Polski w latach 1918-1939.
16
75%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Omówiono znaczenie transportu śródlądowego w transporcie kontenerów w państwach Europy zachodniej. Udział tego transportu jest znaczący szczególnie w korytarzu transportowym Renu. Jest to wynikiem znaczącego udziału transportu kontenerowego w całości pracy transportowej. Na tym tle transport kontene[...]
EN The importance of inland waterway transport in the transport of containers in the countries of Western Europe was discussed. The contribution of this transport is significant especially in the Rhine corridor. This is due to a significant share of container transport in the whole transport operation.[...]
17
75%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W artykule poruszono zagadnienia dotyczące problemów żeglugi śródlądowej w Polsce. Przedstawiono je na tle sprawnie funkcjonujących systemów transportowych w niektórych krajach zachodniej Europy. Dokonano ogólnej oceny jakości dróg wodnych oraz taboru transportowego. Scharakteryzowano niektóre progr[...]
EN The article presents problems of inland waterway transport in Poland. These are outlined on the background of well-functioning transport systems in some countries of Western Europe. There was made an overall assessment of the quality of waterways and transport fleet and characterized some of the pro[...]
18
75%
Logistyka
PL Sieć śródlądowych dróg wodnych jest jednym z najważniejszych elementów multimodalnego sytemu transportowego. Żegluga śródlądowa, najstarsza spośród wszystkich rodzajów transportu, w dużej mierze zależy od warunków środowiskowych takich jak głębokość i szerokość drogi wodnej, strumieni i ich prędkośc[...]
EN Inland waterway network is one of the most important parts of the multimodal transportation system. Inland shipping, the oldest of all transport modes, largely depends on environmental conditions such as the depth and width of the waterway, streams and their velocity, variation of water levels, radi[...]
19
75%
Logistyka
PL Działalność transportowa stanowi podstawę dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania każdego działu gospodarki narodowej. Transport stanowi jeden z podstawowych elementów w działalności logistycznej, jest podstawą funkcjonowania krajowych i międzynarodowych łańcuchów dostaw. Najczęściej wykorzystywa[...]
EN Inland waterway transport plays an important role for the transport of goods in Europe. More than 37 000 kilometers of waterways connect hundreds of cities and industrial regions. Some 20 out of 27 Member States have inland waterways, 12 of which have an interconnected waterway networks. The potenti[...]
20
75%
Logistyka
PL Polietylen, wykorzystywany dotychczas w przemyśle spożywczym, w budowie rurociągów wodnych i gazowych, czy nawet jako części maszyn, okazuje się materiałem o dużo większych możliwościach zastosowania. Jedna z możliwości to budowa małych i średnich jednostek pływających – w Polsce, w tej dziedzinie, [...]
EN The most common use of polyethylene we can notice nowadays are areas like water supply systems, gas industry (esp. gas piping), food industry, small-scale, light and consumer goods industries. But that material has far more applications. One of them is shipbuilding – especially small inland or offsh[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last