Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport ładunków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2011 nr 6 30-31
2
80%
Logistyka
PL Wprowadzenie i obecność ładunków niebezpiecznych na terenie portu oraz wszystkie manipulacje z nimi związane powinny być monitorowane w aki sposób aby: zapewnić bezpieczeństwo na tym obszarze, zabezpieczyć ładunek, zapewnić bezpieczeństwo personelu portu oraz chronić środowisko morskie. Ładunki nieb[...]
EN The entry an presence of dangerous cargoes in port areas and any consequential handling should be controlled to ensure the general safety of the area, the containment of the cargoes, the safety of all persons in or near the port area, and the protection of the environment. These Recommendations are [...]
3
70%
Logistyka
PL Z punktu widzenia administratora danego obiektu produkcyjnego, magazynowego czy handlowego istotne jest jego funkcjonowanie wewnątrz i operacje takie jak rozładunek, magazynowanie, przeładunek, załadunek lub wewnętrzny transport towarów. Dla potrzeb symulacji ruchu (w skali mikro) oraz modelowania p[...]
EN From the viewpoint of warehouse, commercial or manufacturing facility operator it is important to identify processes like warehousing, internal transport and reloading. For micro- and macrosimulation purposes it is necessary to obtain trip generation of those facilities as well as its variability in[...]
4
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2003 Nr 56 19-30
PL Przedstawiono wybrane problemy dotyczące stanu i rozwoju infrastruktury transportowej oraz transportu towarów w Polsce z uwzględnieniem transportu rurociągowego. Zamieszczono informacje na temat planowanych działań w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej w związku z przyszłą integracją kraju[...]
EN Some problems of transportation infrastructure development as well as goods transport, the piping including, are presented in the paper. The planned development is shown according to demands of integration with transeuropean transportation network. Data from Polish and European official documents ar[...]
5
61%
Selected Engineering Problems
2012 nr 3 180--184
EN In the paper a fast autowalk with a walk-on accelerating segment and a walk-off slowing down segment for transport of both people and loading has been presented. The solution suggested in the paper ensures that its efficiency can reach a dozen or so thousand people per hour on a route of several hun[...]
6
61%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W niniejszym artykule dokonano podsumowania istniejących klasyfikacji modeli transportu ładunków z uwagi na wybrane cechy tych modeli. Następnie dokonano syntetycznego przeglądu stworzonych modeli transportu ładunków. W szczególności przytoczone zostały modele miejskie i metropolitalne stworzone w P[...]
EN In this paper a summary of existing freight models classifications, in case of characteristics of those models, has been done. Next a synthetic review of created models has been performed. In particular urban and metropolitan models created in Poland has been presented as well as chosen models from [...]
7
61%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2013 Nr 22 281--294
PL W artykule przedstawiono uwarunkowania rozwoju transportu intermodalnego na tle zmian zachodzących w transporcie ładunków w Polsce. Przedsiębiorstwa transportowe realizujące przewozy przy wykorzystaniu nowych technologii w Polsce stają się partnerami dla przedsiębiorstw z UE, rośnie bezpieczeństwo p[...]
EN This paper presents the conditions of development of intermodal transport against changes in the cargo transport in Poland. Transport undertakings carrying out transport operations with the use of new technologies in Poland are becoming business partners with the EU companies. The safety of freight [...]
8
61%
Logistyka
2013 nr 1 34--36
PL Celem przeprowadzonych badań było ustalenie głównych przyczyn powstawania uszkodzeń ładunków podczas transportu i przeładunków w firmach spedycyjnych oraz zaproponowanie rozwiązań pozwalających na ich ograniczenie lub wyeliminowanie. Przedstawiono zasadnicze rodzaje narażeń oddziałujących na opakowa[...]
EN The aim of the study was to identify the main causes of damage to cargo during transport and handling in shipping companies and to propose Solutions to reduce or eliminate them. It presents the basie types of exposures affecting the packagings and products in them during transport and handling. Crit[...]
9
61%
Transport Miejski i Regionalny
2007 nr 5 9-21
PL Istota i zakresu logistyki miejskiej. Ogólna charakterystyka centrów logistycznych i zasady ich lokalizacji. Lokalizacja centrum logistycznego w Krakowie.
EN An idea and the range of urban logistics. The general characteristics of logistic centers and the rules of their localization. Localization of logistic center in Krakow.
10
61%
Transport Miejski i Regionalny
2006 nr 6 25-35
PL Podstawowe problemy decyzyjne w zarządzaniu przepływami ładunków w miastach. Czynniki wpływające na organizację systemu dostaw towarów w mieście. Bezpośredni system dostaw w mieście. Formy organizacji obsługi transportowej dostawców i odbiorców w mieście.
EN Basic decision problems in goods flow management in cities. Factors influencing an organisation system of supply in the city. Direct system of supply in cities. Forms of organisation of transport services for suppliers and receivers in the city.
11
61%
Logistyka
2014 nr 2 248--257
PL Na obecnym etapie rozwoju cywilizacji, nie można powstrzymać dążenia do rozwoju społeczno-ekonomicznego, podstawową kwestią jest w jaki sposób ten proces ma przebiegać i czy da się nim sterować w celu wprowadzenia na preferowaną ścieżkę rozwoju. Jednym z czynników umożliwiających rozwój społeczno-go[...]
EN At the present stage of civilization development, it is impossible to stop the aspiration of socio-economic development. The basic issue is how the process should be running and if we can control it in order to put on the preferred path. One of the factors which makes socio-economic development poss[...]
12
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1268-1277
PL W artykule omówione zostały wybrane zagadnienia związane z rozwiązaniem kilku szczególnych problemów transportowych. Należą do nich m. in. problem transportu ładunków ponadgabarytowych, niebezpiecznych czy też wymagających zachowania szczególnej ostrożności w transporcie. Omawiana problematyka dotyc[...]
EN The article discusses selected issues related to the termination of several special transport problems. These include the problem of transportation of oversized cargo, hazardous or require special care goods during transport. Discussed the issue relates generally to loads requiring movement in a spe[...]
13
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2015 z. 108 123-137
PL W artykule przedstawiona została analiza użyteczności algorytmów do wyznaczania tras w transporcie drogowym ładunków wrażliwych. Wstęp zawiera, krótką charakterystykę rynku. Następnie omówiono klasyfikację ładunków wrażliwych oraz dokonano ich analizy. Opisane zostały metody oraz algorytmy, które mo[...]
EN The article is concerned with the analysis of the utility of routing algorithms in road transportation of fragile goods. The introduction contains a brief profile of the market. Next comes a description of methods and algorithms effective in solving routing issues, selected via SWOT analysis. The cl[...]
14
61%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2014 Nr 28 7--19
PL [...]Celem artykułu jest charakterystyka metodyki badań koniunktury w towarowym transporcie samochodowym, jak również prezentacja syntetycznych wyników i analiza zmian w okresie przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Artykuł podsumowuje rezultaty badań, szczególnie tych odnoszących się do s[...]
EN Studies of the economic situation in the heavy goods road transport are being conducted at the Motor Transport Institute since 1997. They are aimed at systematic monitoring of the situation in the transport sector, as well as obtaining information regarding anticipated changes in this situation in t[...]
15
61%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2012 Nr 4 73--75
PL W artykule przedstawiono rozwiązanie szybkiego chodnika z odcinkiem przyspieszającym do wchodzenia i z odcinkiem zwalniającym do schodzenia, zarówno do transportu osób, jak i ładunków (towarów). Proponowane rozwiązanie chodnika zapewnia jego wydajność na poziomie kilkunastu tysięcy osób na godzinę, [...]
EN In the paper a fast footway with a walk-on accelerating segment and a walk-off slowing down segment for transport of both people and loading has been presented. The main disadvantage of footways, known mainly from airport areas, is Iow speed due to passengers’ safety. The majority of passengers pref[...]
16
61%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2010 Nr 94, z. 153 190--201
PL W artykule poruszono problem uwzględnienia w regionalnym modelu ruchu drogowego transportu ciężarowego. W pierwszej części przedstawiono metodykę modelowania transportu ładunków zalecaną w instrukcji amerykańskiej QRFM II. Następnie zaproponowano uproszczoną metodę modelowania transportu ciężarowego[...]
EN In this paper problem of freight transport in regional travel models have been shown. In the first part the methodology of freight modelling at regional (state) level recommended in QRFM II instruction have been presented. Next a simple method of freight transport modelling at regional level using V[...]
17
61%
Logistyka
2014 nr 2 8--12
PL Celem artykułu jest identyfikacja sukcesów, problemów oraz kontrowersyjnych wyborów w procesie zrównoważonego rozwoju transportu. Polska od lat dąży do dostosowania transportu do współczesnych wymagań i standardów UE. Standardy te dotyczą zarówno infrastruktury transportu, taboru oraz technologii pr[...]
EN The purpose of this article is to identify the successes, problems and controversial choices in the process of sustainable transport development. Despite the long distance of Polish transport to the achievements of many European Union countries, gradually were made up some of the backlog. Although r[...]
18
61%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2014 Nr 1(103) 257--266
PL Przy planowaniu nowej inwestycji pojawia się pytanie, jaki wpływ będzie miała jej lokalizacja na zwiększenie potencjału ruchotwórczego rejonu komunikacyjnego, w którym się znajduje. Odpowiedź na nie jest problematyczna zarówno w przypadku ruchu związanego z pracą oraz zakupami jak i dostawami. Zwykl[...]
EN One of the key issues while planning location of new building is the question what will be the influence of this building on traffic trip generation in the zone where it is located. It pertains not only to passenger but to freight traffic as well. Usually the trip generation rates are used but, up t[...]
19
51%
Transport Miejski i Regionalny
2007 nr 5 35-40
PL Modelowanie podróży ruchu ciężarowego. Charakterystyka modeli uzyskanych w kompleksowych badaniach ruchu w Krakowie i Łodzi. Modele holenderski i amerykański. Porównanie obliczonych wartości potencjałów ruchotwórczych wg różnych modeli.
EN Modelling of lorries travels. Characteristics of models obtained in complex traffic investigations in Krakow and Lodz. American and Dutch models. Comparison of traffic – creation potential volumes according to various models.
20
51%
Logistyka
PL Transport towarów w pomieszczeniach infrastruktury logistycznej odbywa się najczęściej za pomocą urządzeń transportowych o charakterze stacjonarnym (taśmociągów, wind) lub mobilnym (wózki, pojazdy transportowe). Pierwszy sposób wymaga rozmieszczenia na stałe w obiekcie elementów konstrukcyjnych urzą[...]
EN Transport of the commodity in logistics infrastructure’s space is made more often by transport devices which are stationary elements (belt transporters, lifts) or mobile (carts, transport vehicle). The first way requires to locate construction elements of transport devices in object. It can complica[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last