Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 57
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transmisja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Koncentratory światłowodowe służą do połączenia urządzeń obiektowych z systemami nadrzędnymi za pomocą światłowodów. Gwarantuje to brak zakłóceń i umożliwia łączność na dużo większych odległościach niż w przypadku połączeń kablowych. Nowoczesne koncentratory pozwalają na dużą prędkość transmisji i m[...]
EN Fiber optic concentrators are designed to connect object units with su­pervision systems via fiber optic links. Thus error-free communication at distances much longer than in case of conventional cable links is possible. Modem concentrators allow for high data transmission speeds and may be configur[...]
2
86%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 4 331-334
PL W artykule przedstawiono wyniki prac realizowanych w ramach projektu VECTOR finansowanego w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie systemów kompresji i bezprzewodowej transmisji danych i obrazu dedykowanych dla endoskopii kapsułkowej nowej generacji. Opracowany system umożliwia tran[...]
EN The paper discusses the outcomes of the European Project VECTOR FP6 concerning image compression and wireless data transmission systems dedicated to a new generation of capsule endoscopy. The overview of the developed system is given in Section 2. The image compressor algorithm, developed within the[...]
3
86%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W latach 1991-94 w związku z modernizacją Elektrowni 'Turów' w Kopalni Węgla Brunatnego 'Turów' przystąpiono do wdrażania systemów automatycznego sterowania procesem produkcyjnym. W pierwszym rzędzie dokonano, wizualizacji i sterowania w wersji docelowej. oraz przyjęto 8 letni harmonogram jego reali[...]
EN In 1991-1994, in connection with the modernisation of the Turów Power Plant, the Turów Lignite Mine operators started to implement automatic system for the mining process. First, a selection of the hardware supplied by leading firms was made, a target project of the integrated system of supervision,[...]
4
86%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule omówiono w sposób zwięzły zalety wybranych systemów ekspertowych, możliwe dziedziny zastosowań, oraz podstawowe metody używane do projektowania baz wiedzy. Przegląd ten został zrealizowany w trakcie prac prowadzonych w instytucie, mających na celu budowę uniwersalnego systemu eksperckiego[...]
EN In the paper the advantages of selected expert systems, their areas of application and primary methods of knowledge base development have been described in a concise way. The overview has been realized in the course of works carried out at Tele and Radio Research Institute with the aim of developing[...]
5
86%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2012 nr 30 177-198
PL W publikacji przedstawiono wybrane problemy eksploatacyjne zespołu transmisji śmigłowca bojowego Mi-24. Podjęto próbę przedstawienia prognozy zagrożeń dla zespołu transmisji tego śmigłowca. Prognozę oparto na analizie przebiegów FAM-C oraz częściowo na wynikach pomiarów mechanicznych zdemontowanych [...]
6
86%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2002 nr 3-4 85-87
PL Podano ogólne informacje na temat nowo utworzonego serweru WAP Instytutu Łączności, jego możliwości oraz dostępnych tam materiałów.
EN The general informations about the new WAP server, his possibilities and accessible materials were presented.
7
86%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono metody akwizycji danych w sieci teleinformatycznej do e-diagnostyki energetycznych sieci rozdzielczych. Akwizycja danych jest dokonywana przez sterowniki polowe. Omówiono algorytmy akwizycji danych oraz ich wstępne przetwarzanie dla celów realizacji algorytmów zabezpieczenio[...]
EN In the paper methods of data acpuisition in the teleinformation network for e-diagnosis of power distribution networks have been presented. The acquisition of data is performed by bay controllers. The algorithms of data acquisition have been described together with initial data processing for protec[...]
8
86%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przeprowadzono analizę systemów bezpieczeństwa transmisji danych stosowanych w sieciach telekomunikacyjnych. Przedstawiono cechy charakterystyczne krytpoanalizy szyfrów opartych na krzywych eliptycznych, w tym możliwości budowy odpowiedniego sprzętu bazowanego na FPGA. Testowanie urządzenia pozwolił[...]
EN An analysis of the data transmission security systems currently used in telecommunication networks was conducted. The features of cipher cryptanalysis based on elliptic curves are presented, in a that case possibilities construction of hardware based on FPGA. The testing of tool allowed to estimate [...]
9
86%
Telekomunikacja Cyfrowa : technologie i usługi
1998 T. 1, z. 3 114-127
PL W obecnej wersji standard 802.11, dysponując ograniczonym pasmem, nie pozwala na swobodną transmisję informacji multimedialnej. Transport strumieni informacji wideo zakodowanych w standardzie MPEG-1 w sieci bezprzewodowej 802.11 jest możliwy przy zastosowaniu buforów wygładzających silnie nierównom[...]
EN Present version of 802.11 wireless standard offers limited bandwidth and does not allow for easy transport of multimedia information. The transport MPEG-1 encoded video streams in a wireless 802.11 network is possible with buffers smoothing highly bursty character of MPEG information. The investigat[...]
10
86%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Opisano sposób realizacji wymogów iskrobezpieczeństwa do modułu transmisji światłowodowej.
EN The paper describes a method to meet spark safety requirements for fiber-optic transmission module.
11
86%
Postępy w Inżynierii Mechanicznej
2013 nr 1(1) 67--72
PL W pracy rozważano zagadnienie wpływu na otoczenie drgań generenownych przez maszynę o udarowym charakterze pracy. Oddziaływanie to jest szczególnie niekorzystne, gdy maszyna jest zlokalizowana w pobliżu izby pomiarowej.
EN The research work considers the problem of influence on the environment of vibration generated by the machine of percussive nature of work. That influence is especially disadvantageous, when the machine is located near the measurements room by which location is disturbing functioning of apparatus.
12
86%
Journal of KONBiN
2017 No. 41 107--128
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze sterowaniem bezprzewodowym, które wykorzystywane jest w obiekcie technicznym. Podczas wykonanych badań technicznych określono parametry jakości sterowania obiektu z mobilnego systemu telefonii komórkowej. Przeprowadzono również analizę wpływu czasu op[...]
EN Abstract: In the article presents issues related to the control for which wireless is utilized in object technology. During the tests performed the technical parameters were determined the quality of control the object of the mobile cellular telephone system. It also analyzes the impact of the delay[...]
13
86%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Infrastruktura światowej sieci komputerowej Internet jest obecnie jednym z podstawowych mediów transmisyjnych różnych informacji. W pracy przedstawiono przegląd różnych rozwiązań stosowanych w celu zapewnienia poufności, wiarygodności, a także zapewnienia bezpieczeństwa danych transmitowanych w tej [...]
EN The infrastructure of the world computer web is presently one of fundamental information transmission mean. In this work has been presented a review of different solutions applied with the aim to secure secret, reliability and safety of data transmitted in world computer web.
14
72%
Pomiary Automatyka Robotyka
2010 R. 14, nr 12 127-129
PL Modyfikacja oleju transformatorowego jest stosowana w celu wyeliminowania zjawiska elektryzacji oleju. W Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Opolskiej prowadzone są badania wpływu fulerenów na właściwości elektroizolacyjnych olejów transformatorowych. Problemami są długi czas rozpuszczania ful[...]
EN Modification of transformer oil is used to eliminate the electrification of oil. In the Institute of Electrical Power the Opole University of Technology, research is performed on the impact of fullerenes on the electrical properties of transformer oil. One of the problems is a long time of dissoluti[...]
15
72%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 8 272-278
PL Na początku artykułu przedstawiono metodę wytwarzania magnetofluidów złożonych z cząstek ferromagnetycznych, rozproszonych w oleju cedrowym. Następnie opisano układ do wytwarzania mikrofal za pomocą klistronu. Główna część pracy dotyczy przechodzenia i polaryzacji mikrofal przez umieszczone w polu m[...]
EN The production method of the magnetofluid consisted of ferromagnetic particles dispersed in cedar wood oil is presented at begin of this article. In next, the setup for microwaves generation with klystrone using is described. Main part of this paper concerning microwave’s transmission and polarizati[...]
16
72%
Logistyka
PL Prowadzenie ruchu kolejowego przy dużych prędkościach pociągów nie może być oparte jedynie na obserwacji przez maszynistę sygnalizatorów przytorowych i jego reakcji na ich wskazania. Powyżej prędkości 160 km/h bezpieczeństwo prowadzenia pociągów wymaga instalowania w lokomotywie dodatkowych urządzeń[...]
EN Keeping the railway traffic at high speeds of trains cannot be based only on driver's observation of the side signals and his responses to the indication. Speeds above 160 km/h required to install additional equipment on the locomotive for safety of trains . The destiny of communication equipment to[...]
17
72%
Infrastruktura Transportu
2010 nr 3 16-17
PL W poprzednim numerze magazynu Infrastruktura Transportu zamieszczona została pierwsza część artykułu przedstawiająca wybrane aspekty łączności w systemie GSM-R, które projektant systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 (ETCS2) powinien wziąć pod uwagę. W tym numerze prezentujemy kolejną jego część.
EN The paper is the second part of the article (published in the previous issue of Infrastruktura Transportu) presenting the selected aspects of communication in GSM-R, which should be taken into account by the designer of ERTMS/ETCS2. The designing of the system is not an easy task. The experience of[...]
18
72%
Studia Informatica
PL Referat przedstawia problematykę wpływu parametrów sieciowych na jakość transmisji dla najbardziej istotnych elementów spotkania multimedialnego, jakimi są obraz i dźwięk. Artykuł prezentuje kryteria obiektywnej i subiektywnej oceny jakości transmisji w sieci Internet. Wyniki otrzymane z przeprowadz[...]
EN This paper describes the network parameters influence on the multimedia transmission quality. The authors concentrate on main elements of videocon-ference meeting, which are video and voice streams. Article shows objective and subjective criteria used to estimate transmission quality in computers ne[...]
19
72%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2007 nr 4 118-119
PL Omówiono temat centralizacji nadzoru nad siecią TP oraz jej elementami. Wiedza ekspercka pracowników TP zdobyta podczas tego procesu wpłynęła na wdrożenie w TP operacyjnych centrów kompetencji, świadczących usługi nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Grupy FT
EN The article covers issues of supervision centralization over TP network and its network elements. As a next step aiming for maximal use of specialists' knowledge TP presents a project of implementing Operations Skill Centers at TP, which provide services not only in Poland, but also in other countri[...]
20
72%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Referat obejmuje zagadnienia dotyczące rozwoju systemów liniowych na kolejach polskich, z uwzględnieniem komputerowych systemów blokad liniowych, takich jak: FELB, SHL-1, ESBL2000 stanowiących aplikacje telematyczne dla przewozów towarowych. Przedstawiono strukturę tych systemów i ich funkcjonowanie[...]
EN The paper includes issues referring to development of linear systems on Polish time, with taking computer systems of linear locks into consideration, so how: posing FELB, SHL-1, ESBL 2000 applications of telematics for goods transport. The structure of these systems and them were introduced function[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last