Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transients
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2011 Vol. 49 nr 1 135-158
PL Artykuł przedstawia zagadnienie modelowania i symulacji przebiegów przejściowych podczas turbulentnego przepływu cieczy w przewodach ciśnieniowych. Chwilowe naprężenie styczne na ściance przewodu przedstawiono w postaci całki splotowej z funkcji wagi i przyspieszenia cieczy. Funkcja wagi dla napręże[...]
EN The paper presents the problem of modelling and simulation of transients during turbulent fluid flow in hydraulic pipes. The instantaneous wall shear stress on a pipe wall is presented in the form of integral convolution of a weighting function and local acceleration of the liquid. This weighting fu[...]
2
100%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2015 nr 130 83--92
EN Centrifugal pumps are part of larger hydraulic systems. These hydraulic machines can work not only in the pumping mode but in a number of other modes whose job description is possible using complete characteristics. Some of these modes, such as the turbine mode and the reversed turbine mode, may hav[...]
3
88%
Metrology and Measurement Systems
EN This paper describes a new method for detection of some power quality (PQ) disturbances, namely transients and waveform distortions. The proposed algorithm is based on a modified version of the four-parameter sine-fitting algorithm. The sine-fitting algorithm is used to estimate the parameters of th[...]
4
88%
Electrical Power Quality and Utilisation. Journal
EN This paper presents a completely mathematical equations based model on control of torque and speed of a three-phase indirect vector controlled VSI fed cage induction motor drive that is controlled through the space vector modulated method. This enables a wide range of acceptability of the model for [...]
5
75%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2007 Vol. 45 nr 4 853-871
PL Artykuł przedstawia zagadnienie modelowania i symulacji zjawisk przejściowych w układach hydraulicznych z hydrauliczną linią długą. Wykorzystano model tarcia niestacjonarnego do opisu niestacjonarnego przepływu w przewodzie. Naprężenia ścinające na ściankach przewodów są określone za pomocą przyspie[...]
EN The paper presents the problem of modelling and simulation of transients phenomena in hydraulic systems with long liquid lines. The unsteady resistance model is used to describe the unsteady liquid pipe flow. The wall shear stress at the pipe wall is expressed by means of the convolution of accelera[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2004 z. 189 143-152
PL W artykule przeanalizowano procedury wykorzystywane przy kreowaniu schematów zastępczych dla złożonych systemów elektroenergetycznych. Opisano podstawowe metody stosowane do poszukiwania tych schematów podczas analizy zjawisk przejściowych elektromagnetycznych i elektromechanicznych. Zaproponowano[...]
EN In the presented paper the procedures to create equivalent models of complex power systems are analysed. The methods are described for the search of equivalent systems during analyse of electromagnetic and electromechanical transients. The Artificial Neural Network (ANN) - based strategy is proposed[...]
7
75%
Journal of KONES
EN Some factors defining starting properties of diesel engines are considered. Features of process of fuel feed on a starting mode are analyzed. Basic possibility of steering by processes of mixture forming and combustion is proved at a small speed of a crankshaft. Developed a design procedure of proce[...]
8
75%
Archives of Electrical Engineering
2016 Vol. 65, nr 3 585--599
EN Commonly, the Park model is used to calculate transients or steady-state operations of synchronous machines. The expanded Park theory derives the Park equations from the phase-domain model of the synchronous machine by the use of transformations. Thereby, several hypothesis are made, which are under[...]
9
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
PL Metodą polowo-obwodową wyznaczono przebiegi czasowe wielkości elektrycznych i magnetycznych w opracowanym silniku rozrusznika samochodowego z magnesami ferrytowymi w dynamicznych i ustalonych stanach pracy. Wyniki te wykorzystano w opracowanym modelu matematycznym, algorytmie i programie do wyznacza[...]
EN Using field – circuit method transients of the electric and magnetic quantities of the developed car starter motor with ferrite magnets were determined at dynamic and stationary operating conditions. These results were used, in the developed mathematical model, algorithm and software, to determine m[...]
10
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 2b 120--123
PL Opracowano algorytm i program obliczeń projektowych prądnic trójfazowych z magnesami trwałymi. Zastosowano metodę obwodowo-polową. Zaprojektowano prądnicę oraz wyznaczono jej parametry ruchowe podczas pracy przy różnej prędkości obrotowej, w różnej temperaturze otoczenia. Dobrano układ stabilizacji [...]
EN An algorithm and a program for designing of the three-phase generators with permanent magnets were developed. Circuit-field method was used. By the use of the developed algorithm and program permanent magnet generator was designed and its operating parameters at different speed and at different magn[...]
11
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł poświecony jest zagadnieniom oceny zakłóceń w układach energetyki wiatrowej, zwłaszcza analizie stanów przejściowych z wykorzystaniem metod czasowo-częstotliwościowych oraz chwilowych charakterystyk parametrów sygnału. Proponowane rozwiązania wykorzystują wygładzone nieparametryczne transfor[...]
EN This paper proposes some extended method for assessment of transient disturbances in wind energy systems. Main efforts are addressed to transient analysis using time-frequency methods coupled with instantaneous characteristic of signal parameters. Introduced ideas utilize smoothed non-parametric tim[...]
12
63%
Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej
2001 T. 7, z. 1 159-162
PL Stany przejściowe spowodowane załączaniem baterii kondensatorów w systemach elektroenergetycznych, wpływają w znacznym stopniu na jakość energii elektrycznej. Przepięcia mogą teoretycznie osiągać wartości szczytowe rzędu dwukrotnej wartości znamionowej. Prady przejściowe mogą osiągać wartości do dzi[...]
EN Transients resulting fram switching capacitor banks in elektrical distribution systems are affecting power quality. Transient overvoltages can theoretically reach phase to earth peak values of twice the rated voltage value. Current treansients can reach values up to ten times theca[...]
13
63%
Electrical Power Quality and Utilisation. Journal
EN This paper presents typical results for the non-linear low frequency transients following the energization of power transformers. The three operating conditions of no-load, full-load and internal faults are considered. A direct analytical procedure is applied for solving the corresponding set of dif[...]
14
63%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL Systemy wentylacyjne kopalń głębinowych są zbyt rozległe i złożone, by przy wydajności współczesnych komputerów prowadzić dla całych obiektów symulacje metodą objętości skończonej. Z tego powodu są modelowane wybrane fragmenty sieci. Dla procesów stacjonarnych pominięte obszary mogą być zastąpione p[...]
EN Ventilation networks in deep mines are too large and complex to enable the simulation of the entire object by the finite volume method, moreover present day computers are not powerful enough, so selected sections of the network have to be modelled instead. In the case of stationary processes, the om[...]
15
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 9 173-178
PL Grafy wiązań wykorzystano do odwzorowania krwiobiegu nerki. Zaproponowany model, uwzględnia również odcinek tętnicy głównej oraz, w uproszczeniu, dystrybucję krwi do pozostałych segmentów krwiobiegu. Opisanie zjawisk przepływu krwi w naczyniach krwionośnych za pomocą grafów wiązań pozwala w łatwy sp[...]
EN The bond graph to modelling of the kidney blood circulation system was applied. Main artery and system of vessels of abdominal cavity in model were included as well. The created model is easy to change into the equivalent electric circuit. By applying electric circuit to modelling the blood circulat[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2004 z. 191 125-134
PL W artykule opisano wyniki badań symulacyjnych dotyczących analizy stanów nieustalonych w układach elektroenergetycznych. Badania przeprowadzono z użyciem pakietu symulacyjnego Matlab/Simulink wraz ze specjalizowaną biblioteką SimPowerSystems. Przedstawiona została zarówno metodyka badań, kryteria oc[...]
EN The paper describes the results of a transient simulation analysis in power engineering. All tests were performed using Matlab/Simulink package with SimPowerSystems library, a dedicated tool for power circuits simulation. The paper presents the testing methodology, evaluation criteria, an example of[...]
17
63%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL Opracowano nową konstrukcję silnika bezszczotkowego (BLDC ), w którego wirnik wbudowana jest wysokociśnieniowa pompa łopatkowa. Silnik wzbudzany magnesami neodymowymi ma moc 2,5 kW. Zbudowany jest w taki sposób, aby pole magnetyczne nie wnikało do wnętrza pompy. Przeprowadzono polową analizę obwodu [...]
EN A new design of a brushless direct current motor is introduced in this paper. In the BLDC motor, a high-pressure vane pump is built into the rotor. The motor is excited by neodymium magnets. Its nominal power is 2.5 kW. The motor is built in such a way that the magnetic field does not penetrate the [...]
18
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W sieciach elektroenergetycznych, zakłócenia mogą powodować problemy w urządzeniach elektronicznych. W związku z tym ich monitorowanie, ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego projektowania urządzeń ochronnych i kompensacyjnych. W artykule podjęto problem wykrywania zakłóceń "za pomocą dwóch róż[...]
EN In electrical energy power network, disturbances can cause problems in electronic devices therefore their monitoring is fundamental to properly design the protection and compensation devices. In this paper we address the problem of disturbances’ detection by using two different signal processing met[...]
19
63%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL Stany nieustalone w liniowych obwodach elektrycznych RLC wyrażane są za pomocą funkcji czasowych f(t) lub ich transformat Laplace'a F(s). Relacje między nimi przybierają postać znanych transformacji całkowych. Transformacja Laplace'a F(s) może być wyznaczona z pewnego podzbioru pochodnych funkcji f([...]
EN Transients in linear electrical circuits can be expressed as functions f(t), or as their Laplace transform F(s). The relation between them takes the form of a well known integral transform. The Laplace transform F(s) can also be computed from some finite subset of derivatives of f(t). In this approa[...]
20
63%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL Stany nieustalone w liniowych obwodach elektrycznych mogą być wyrażone jako transformaty Laplace'a F(s) oryginału f(t). Jeżeli funkcja F(s) jest dana, to oryginał f(t) jest obliczany z zastosowaniem odwrotnej transformacji Laplace'a. W tym celu należy znać wszystkie zera mianownika wy.miernej funkcj[...]
EN Transients in linear electrical circuits can be expressed as functions f(t), or as their Laplace transform F(s). The relation between them takes the form of a well known integral transform. The Laplace transform F(s) can also be computed from some finite subset of derivatives of f(t). In this approa[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last