Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 81
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transformers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
2011 Nr 2(8) 87-97
PL Artykuł przedstawia strukturę i zasady funkcjonowania służb eksploatacyjnych w obszarze eksploatacji transformatorów. Autorzy prezentują, realizowaną od 2004 r., formułę prac na transformatorach w postaci Kompleksowych Usług Transformatorowych (KUT). Na przykładach wybranych zakłóceń omawiają wyzwan[...]
EN The authors present the structure and duties of the services responsible for transformer operation and maintenance as well as the basic principles of the Complex Transformer Maintenance Program (KUT), implemented from 2004. They also focus on the challenges faced by the staff responsible for transfo[...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 3, z. 22 1119-1126
PL W niniejszym artykule przedyskutowano kontynuację badań dotyczących modelowania matematycznego pracy obciążonego trójfazowego transformatora elektrycznego. Z poprzednich etapów badań można wnioskować, że największa niezgodność wykonanych pomiarów i wyników obliczeń występuje, gdy procesy wymiany cie[...]
EN This paper discusses a continuation of research concerning a mathematical model of the heat dissipation processes in an electrical transformer dipped into polymerised resin. From the previous work it can be concluded that the lowest accuracy occurs, comparing measurements and calculations, when heat[...]
3
80%
Rynek Energii
2012 Nr 2 69--72
PL Obliczanie strat energii elektrycznej powstających w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych obejmuje m. in. oszacowanie strat w transformatorach SN/nn. Straty powstające w tych transformatorach stanowią istotną część wolumenu strat w sieciach rozdzielczych. W artykule przedstawiono metodologię[...]
EN Calculation of the electric energy losses contains among others, evaluation of the energy losses in MV/LV transformers. Energy losses in these transformers present the significant part of the energy losses volume in the distribution networks. The paper presents the method of the energy losses calcul[...]
4
80%
Energetyka
2009 nr 5 305-308
PL W Rosji ilość urządzeń elektroenergetycznych o przekroczonym okresie trwałości użytkowej sięga 75%. Parametry kontrolne, urządzenia pomiarowe i metody interpretacji otrzymanych wyników są niezbędne dla pomyślnego rozwiązania problemu diagnostyki. Artykuł prezentuje system monitoringu bezpośredniego[...]
EN In Russia power equipment with service life more than designed reaches 75%. The control parameters, measuring devices and methods of obtained results interpretation are indispensable to successful solving problem of diagnostic. The paper presents system of on-line monitoring for HV power transformer[...]
5
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2006 No 52 81-89
EN In the paper an algorithm for power loss determination in transformers supplied with high-frequency voltage impulses using a field-circuit model was described. The software based on the algorithm was used to calculate losses and determine efficiency of a pulse transformer. Power losses and efficienc[...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN Power transformers are monitored and tested by whole row of methods in service. Today acoustic methods belong to these methods also including possibility of nonstandard application for example localization of insulating defects caused by overvoltage impulses. Sense of this brief contribution is to a[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2007 Nr 23 41-44
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowych przepięć generowanych podczas załączania i wyłączania transformatorów rozdzielczych wyłącznikami próżniowymi. Obliczenia stanowiły podstawę analizy wpływu ograniczników przepięć oraz długości linii kablowych zasilających na przepięcia narażając[...]
EN The results of computer simulations of overvoltages generated during switch-on and switch-off of transformers especially by use of vacuum breakers are presented in the paper. The calculation results are as a base of an analysis of an influence of surge arresters and the length of the supply cable li[...]
8
80%
Energetyka
2005 nr 7 465-480
PL Podjęto ogólną próbę analizy sytuacji polskiej elektroenergetyki w połowie 2005 r. i na tym tle próba odpowiedzi na pytanie o jej przyszłość. Autor wyszedł z założenia, iż bez znajomości kierunków rozwojowych w elektroenergetyce nie da się kształtować strategii eksploatacyjnych dla transformatorów i[...]
EN There is made an attempt to analyse in general the situation in the Polish power industry in the first half of the year 2005 and to answer on this background the question of its future. The author assumes that without the knowledge of the development directions in the power industry there is not pos[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2010 Nr 28 55-58
PL Transformatory energetyczne są poddawane działaniu przepięć o zróżnicowanych przebiegach podczas badań oraz w warunkach eksploatacji. Przepięcia te mogą być źródłami przepięć o dużych wartościach szczytowych w uzwojeniach transformatorów. W artykule przedstawiono wyniki badań rozkładów przepięć w uz[...]
EN Power transformers are subjected to action overvoltages with different courses during tests and exploitation. These overvoltages can be as a sources of internal overvoltages with large maximal values in transformer windings. The results of investigations for overvoltage distributions in windings wit[...]
10
80%
Diagnostyka
2005 Vol. 33 203--208
PL Sieć elektroenergetyczna składa się z wielu urządzeń i jest narażona na działanie różnorodnych czynników, które powodują zakłócenia w jej pracy. Skutkiem tego mogą być przerwy w zasilaniu lub pogorszenie jakości energii elektrycznej. Długość tych przerw zależy w istotny sposób od prawidłowej diagnos[...]
EN Distributed power network consists of many devices and therefore it is exsposed to the activity of various factors which result in interferences during their work. The causes of this include pauses in power supply and deterioration of the eneregy's quality. The length of the pauses depends in an es[...]
11
80%
Elektrotechnika i Elektronika
PL W czasie łączenia transformatorów, szczególnie wyłącznikami próżniowymi, mogą powstawać przepięcia stanowiące znaczne narażenia układów izolacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych transformatorów. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń przepięć powstających podczas załączania i wyłączania transformat[...]
EN During switching of transformers, especially by use of vacuum breakers, overvoltages can be generated which have considerable influence on damage risk of external and intemal transformer insulation systems. The calculation results of overvoltages which are generated during switch-on and switch-off d[...]
12
80%
Electrical Power Quality and Utilisation. Journal
EN In this paper the external magnetic stray field is investigated in transformers realized on gapped toroids with a rectangular cross section. An analytical method is used in which the field distribution is calculated by means of orthogonal expansion. As a conclusion it is shown that optimum EMC desig[...]
13
70%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN The diagnostics has in the power transformers operation the irreplaceable position. Transformers are exposed to series of diagnostic measurements and these tests are recently replenished with additional methods. The acoustic responses sensing from the transformer tank surface is included in these me[...]
14
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka
2005 Nr 49 61-77
PL Przedstawiono zarys rozwoju maszyn elektrycznych i transformatorów. Wskazano na ich znaczenie we wszystkich dziedzinach gospodarki i na największy w całej technosferze zakres parametrów znamionowych. Zwrócono uwagę na rozszerzanie zasad ich działania i powstawanie nowych rodzajów maszyn. W nawiązani[...]
15
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 5 431-434
PL Przebiegi prądów płynących podczas załączania transformatorów różnią się od przebiegów roboczych. Wartości maksymalne tych prądów są znacznie większe od wartości prądów roboczych. Duże prądy mają wpływ na pracę transformatorów oraz na jakość energii elektrycznej dlatego w wielu ośrodkach badawczych [...]
EN Waveforms of currents during switching on transformers are different than sinusoidal shape and theirs maximal values are considerably greater than values of working currents. Detailed analysis of inrush currents is done especially for the need of limitation of these currents values. As a consequence[...]
16
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy obciążenia i strat dla wybranych transformatorów energetycznych stacji przemysłowych zasilających odbiorniki nieliniowe dużej mocy. Na podstawie wyznaczonych widm harmonicznych zarejestrowanych przebiegów napięć i prądów ustalono wartości obniżenia mocy znamio[...]
EN The article deals with analysis of load and losses for selected power transformers in industry power stations feeding high power nonlinear loads. Necessary reductions of transformers nominal power due to non-sinusoidal load current are determined on the basis of harmonic spectra of recorded waveform[...]
17
61%
Energetyka
2013 nr 2 163-165
PL Olej izolacyjny w transformatorze ma trzy podstawowe funkcje: izolacja, chłodzenie oraz zachowanie jego funkcji przez dłuższy czas. Aby zabezpieczyć te funkcje zostały wprowadzone odpowiednie normy. Wiodące na świecie, dwie specyfikacje oleju transformatorowego to: IEC 60296 (2012 ed) oraz ASTM D 34[...]
EN The insulating oil in a transformer has got three basic functions: insulation, cooling and maintaining of its functions for a longer period of time, and with the aim to secure these functions the adequate standards were implemented. The leading in the world two specifications of transformer oils are[...]
18
61%
Energetyka
2011 nr 10 615-618
PL Jednym z elementów odpowiedzialnych za trwałość i niezawodność urządzeń służących do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej jest izolacja. W zależności od rodzaju urządzenia i stawianych wymogów z zakresu wytrzymałości dielektrycznej możemy wyróżnić proste układy izolacyjne - jak na przykład iz[...]
EN The equipment used for transmission and distribution of electricity one of the elements responsible for their durability and reliability is isolation. Depending on the type of plant and requirements posed in the field of dielectric strength of insulation systems distinguish simple - such as line in[...]
19
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule przedstawiono problematykę badawczą dotyczącą elektryzacji strumieniowej. Rozwijana była ona w Instytucie Elektroenergetyki w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Elektrycznej. Inspirowały ją przede wszystkim zagrożenia izolacji transformatorów energetycznych z wymuszonym przepływem oleju, [...]
EN In paper research problems of streaming electrification is presented. This matter has been developed at the Electrical Engineering Institute in Chair of Material and Electrical Engineering. The research projects were inspired by menace in power transformer insulation with forced oil cooling system. [...]
20
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 6 193-197
PL W artykule przedstawiono wpływ indukcji i częstotliwości na straty w żelazie w blachach elektrotechnicznych wykorzystywanych w dławikach pracujących w filtrach wyższych harmonicznych. Podano uogólnioną zależność pozwalającą na obliczenie strat histerezowych i wiroprądowych z uwzględnieniem zastępcze[...]
EN The paper deals with a problem of the influence of frequency and flux density on power losses in magnetic laminations used in reactors working in higher frequency filters. The proposed complex formula for hysteresis and eddy current losses which takes into account equivalent elliptical hysteresis lo[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last