Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 293
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transformer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Energetyka
1999 nr 9 411-419
PL Artykuł dotyczy sposobu postępowania, w warunkach krajowych, personelu eksploatacji po awaryjnym wyłączeniu transformatora z ruchu. W pierwszej części opisano czynności wstępne obejmujące: oględziny zewnętrzne, badanie chromatograficzne gazów oraz oraz własności oleju izolacyjnego. W drugiej części [...]
EN The paper deals with proceeding of the operation personnel (in Polish conditions) after failure outage of the transformer. In the first part preliminary actions are described: outer inspection, chromatographic tests of gases and tests of insulation oil; in the second part - essential and additional [...]
2
100%
Computer Applications in Electrical Engineering
2011 Vol. 9 161--169
EN The paper presents a set of equations enabling analysis of operation of three-phase three-winding transformers under asymmetric load. For a selected asymmetric state of such a transformer the computation leading to analysis of characteristic output parameters of the transformer is carried out with t[...]
3
80%
Archives of Electrical Engineering
EN Since a few years ago, there is an increasing interest for utilization of transfer functions (TF) as a reliable method for diagnosing of mechanical faults in transformer structure. However, this paper aims to develop the application of TF method in order to evaluate the drying quality of active part[...]
4
80%
Challenges of Modern Technology
EN In low-voltage isolated DC-DC converters, power losses due to the conduction of rectifying devices are significant. Using synchronous rectifiers instead of the conventional fast recovery diodes is an effective solution to this problem in most topologies. This paper provides results of computer simul[...]
5
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Obecność pozostałości magnetycznej rdzenia ferromagnetycznego transformatora może mieć wpływ na wyniki badanie odpowiedzi częstotliwościowej w zakresie niskich częstotliwości pomijając dalszą, precyzyjną analizę danych pomiarowych. W artykule wyjaśniono metodę uniknięcia tego efektu przez identyfika[...]
EN The transformer frequency response analysis test can be influenced in the low frequency range by the presence of core ferromagnetic remaining magnetization, avoiding a further and precise analysis of the measured data. The first stage to avoid this effect is the magnetization identification, what is[...]
6
80%
Napędy i Sterowanie
PL Połączenia między dwoma różnymi obwodami elektrycznymi lub między odbiornikiem a siecią elektryczną często realizuje się, stosując elementy pośredniczące. Urządzenia te dopasowują parametry energii elektrycznej lub konfigurację sieci zasilającej do potrzeb odbiornika. Doskonałym przykładem elementu [...]
7
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 5a 296-300
PL W artykule przedstawiono metodę ochrony transformatorów dystrybucyjnych przed wysokoczęstotliwościowymi przepięciami generowanymi podczas operacji łączeniowych z użyciem wyłączników próżniowych. W artykule przedstawiono symulacje komputerowe przepięć generowanych zarówno podczas załączania jak i wył[...]
EN Distribution transformers protection method against high frequency transients generated during Vacuum Circuit Breaker (VCB) operations is presented in this paper. ATP/EMTP simulations of transients generated during the VCB operation and protection method effectiveness is described. In addition proto[...]
8
80%
Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej
PL W artykule przedstawiono problem minimalizacji kosztów rozdziału energii elektrycznej w sieciach wiejskich niskiego napięcia. Pokazano wpływ nieciągłości zasilania i strat w transformatorach ŚN/nn. Sprawy te mogą i powinny mieć wpływ na ceny energii.
EN This paper addresses the problem of minimisation of the cost of energy distribution in rural, low-voltage networks. The significance of discontinuity of current supply and losses in medium low-voltage transformers is shown. The existence of these phenomena may and should be reflected in energy price[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 83-88
PL Wpływ zmiany parametrów geometrycznych jak również stosowania zgrzewów ścianek kadzi transformatorów na zachowanie się konstrukcji transformatorów pod obciążeniami roboczymi został poddany analizie. Wyniki obliczeń numerycznych pozwoliły na zmniejszenie grubości ścianek kadzi transformatora oraz wer[...]
EN The objective of the investigations was to analyze the influence of different geometrical parameters and application of welds and horizontal oil channels on stress distributions in the Distribution Transformer corrugated wall structure. The result of analysis allowed reduction of the thickness of th[...]
10
80%
Automatyka Elektroenergetyczna
2011 Nr 1 (70) 23-28
PL W opracowaniu przedstawiono strukturę zabezpieczeń różnicowych transformatorów 110 kV/ŚN, opisano przyczyny i przedstawiono ocenę działania tych zabezpieczeń. Został pokazany sposób wykorzystania rejestratora kryterialnego do oceny poprawności pracy i optymalizacji nastawień zabezpieczenia RRTC – 1.[...]
EN In the article the protection framework of differential transformer 110 kV / MV, the causes and assessment of these protections is presented. The way of using criteria recorder to evaluate the accuracy of the work and optimize the protection settings RRTC-1 is described. Also the conclusions drawn f[...]
11
80%
Elektro Info
2008 nr 5 60-64
PL Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia takich transformatorów pod napięcie stał się problemem.
12
80%
Napędy i Sterowanie
PL Elhand Transformatory jest producentem dławików indukcyjnych. Artykuł przedstawia parametry techniczne dławików z symetrycznym obwodem magnetycznym. Trójfazowe dławiki, podobnie, jak transformatory, najczęściej produkowane są na bazie trójfazowego niesymetrycznego rdzenia typu 3UI (rys. 1). Rozwiąza[...]
13
80%
Napędy i Sterowanie
PL Elhand Transformatory jest producentem trójfazowych transformatorów mocy do zastosowań specjalnych. W wielu projektach występuje konieczność dostosowania gabarytów transformatora do istniejącej obudowy maszyny. Konstrukcja rdzenia pięciokolumnowego pozwala na zmniejszenie wysokości transformatora. A[...]
14
80%
Energetyka
2007 nr 3 169-175
15
80%
Energetyka
1999 nr 10 507-512
PL Przedstawiono charakterystykę obciążeń dynamicznych, na jakie mogą być narażone urządzenia elektryczne w warunkach eksploatacyjnych. Podano zasady obliczeń dynamicznych przy wykorzystaniu metod numerycznych oraz zaprezentowano jako przykład wybrane rezultaty obliczeń i zagrożenia występujące w dławi[...]
EN Characterised are dynamic loads, the electric equipment is exposed for in operation conditions. Given are principles of dynamic calculations with use of numerical calculations and as an example presented are chosen results of calculations and menaces occurring in traction reactor at harmonic and sho[...]
16
80%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN Mechanical deformation in transformer windings can be detected with the transfer function (TF). Normally the transformer will be disconnected from the public power supply to record the TF (offline measuring). Another possibility is to calculate the TF from the transients overvoltages generated from [...]
17
80%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 9 25-28
18
80%
Energetyka
2002 nr 1 25-31
PL Wykazano, iż w przypadku transformatorów, których uzwojenia są wykonane przewodami tradycyjnymi lub przewodami ctż bez dodatkowego, klejącego okładu epoksydowego, dobrą dokładność obliczeń naprężeń krytycznych zapewnia system obliczeniowy SPN1-10.
EN There is proved that in the case of transformers with windings made of traditional conductors or conductors with continuous core transposition but without additional gluing epoxy cover, the SPN1-100 calculation system assures good accuracy of critical stress calculations.
19
80%
Energetyka
2002 nr 10-11 805-809
PL Przedstawiono zasadę działania modelu cieplnego transformatora, możliwości funkcjonalne i zastosowania różnych rodzajów modeli w energetyce krajowej, ze szczególnym uwzględnieniem obecnie produkowanego w Energopomiarze-Elektryce modelu cyfrowego MCT-10. Podano przykłady wykorzystania nowych modeli j[...]
EN Presented are a principle of the transformer thermal model operation, functional possibilities and applications of models of various kinds in the Polish power industry, with special consideration of MCT-10 digital model at present manufactured in the Energopomiar-Elektryka. Given are examples of use[...]
20
80%
Energetyka
2001 nr 10 604-607
PL Przedstawiono "historię" Instrukcji Eksploatacji Transformatorów, uzasadnienie potrzeby zmian i główne kierunki nowelizacji. Zaprezentowano ramowy program znowelizowanej instrukcji oraz nowa zagadnienia wprowadzone do jej treści.
EN Given is a "history" of an operation handbook for power transformers, substantiation of need of changes and main directions of amendments. Presented are general programme of amended handbook and new problems introduced into it substance.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last