Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 105
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transformatory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Energetyka
2011 nr 4 171-178
2
63%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
2011 Nr 2(8) 87-97
PL Artykuł przedstawia strukturę i zasady funkcjonowania służb eksploatacyjnych w obszarze eksploatacji transformatorów. Autorzy prezentują, realizowaną od 2004 r., formułę prac na transformatorach w postaci Kompleksowych Usług Transformatorowych (KUT). Na przykładach wybranych zakłóceń omawiają wyzwan[...]
EN The authors present the structure and duties of the services responsible for transformer operation and maintenance as well as the basic principles of the Complex Transformer Maintenance Program (KUT), implemented from 2004. They also focus on the challenges faced by the staff responsible for transfo[...]
3
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
1999 Nr 58 118-122
PL W artykule przeprowadzono analizę przyczyn uszkodzenia izolacji międzywarstwowej uzwojenia górnego napięcia (GN) transformatora 3-uzwojeniowego suchego 20/0,79/0,79kV; 2,7MVA o układzie połączeń uzwojeń Dy11/dO.
4
51%
Rynek Energii
2012 Nr 2 69--72
PL Obliczanie strat energii elektrycznej powstających w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych obejmuje m. in. oszacowanie strat w transformatorach SN/nn. Straty powstające w tych transformatorach stanowią istotną część wolumenu strat w sieciach rozdzielczych. W artykule przedstawiono metodologię[...]
EN Calculation of the electric energy losses contains among others, evaluation of the energy losses in MV/LV transformers. Energy losses in these transformers present the significant part of the energy losses volume in the distribution networks. The paper presents the method of the energy losses calcul[...]
5
51%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Prace naukowo-badawcze prowadzone w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Opolskiej dotyczą badania wpływu fulerenów typu C60 na właściwości dielektryczne oleju elektroizolacyjnego. W pracy [1] udowodniono, że domieszkowanie oleju fulerenami C60 ma korzystny wpływ na wspomniane właściwości.
6
51%
Energetyka
2009 nr 5 305-308
PL W Rosji ilość urządzeń elektroenergetycznych o przekroczonym okresie trwałości użytkowej sięga 75%. Parametry kontrolne, urządzenia pomiarowe i metody interpretacji otrzymanych wyników są niezbędne dla pomyślnego rozwiązania problemu diagnostyki. Artykuł prezentuje system monitoringu bezpośredniego[...]
EN In Russia power equipment with service life more than designed reaches 75%. The control parameters, measuring devices and methods of obtained results interpretation are indispensable to successful solving problem of diagnostic. The paper presents system of on-line monitoring for HV power transformer[...]
7
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1998 z. 102 29-42
PL W artykule omówiona została koncepcja nowoczesnego stanowiska laboratoryjnego do badania odkształcenia prądów i napięć w transformatorze w stanie jałowym. Do jego budowy wykorzystano przetworniki napięcie/napięcie i prąd/napięcie z separacją galwaniczną, oraz moduł pomiarowy współpracujący z kompute[...]
EN The idea of a modern laboratory stand for voltage and current distortion testing in a transformer at no-load condition is discussed in the paper. The laboratory stand consists of voltage-to-voltage and current-to-voltage converters with galvanic separation and a computer data acquisition card. Insta[...]
8
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1998 z. 102 5-20
PL W artykule omówiono trzy konstrukcje modułowych separatorów magnetycznych do wydzielania elementów ferromagnetycznych z kruszyw skalnych. Separatory te przystosowane są do wychwytywania elementów ferromagnetycznych z różnych warstw mieszaniny poddawanej separacji i przemieszczającej się na taśmociąg[...]
EN The construction of three modular magnetic separators for setting apart the ferromagnetic elements (particles) out of rock debris is discussed in the paper. The separators described are used to catch ferromagnetic elements out of various layers of mixture that is displaced by a belt conveyor. A desc[...]
9
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1999 z. 111 410-415
PL W pracy przedstawiono wyniki symulacji fizycznej niektórych przypadków uszkodzeń transformatorów. Przeprowadzono pomiary prądu magnesującego przy zasilaniu obniżonym napięciem oraz przekładni metodą woltomierzową w przypadku zwarcia zwojowego oraz wystąpienia prądów pasożytniczych w różnych miejscac[...]
EN Results of physical simulation of some cases of transformer damage are presented. The measurements of magnetising current and transformer voltage ratio when eddy currents in magnetic core occur are made. Also effect of shorted tums of winding was simulated. On figures are presented variations of cur[...]
10
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1999 z. 111 416-423
PL W artykule przedstawiono zasady nowoczesnego nadzoru wyposażenia technicznego elektrowni. Istotą prezentowanego systemu jest ograniczenie zakresu obowiązków ich własnych służb diagnostycznych i remontowych. Zadanie utrzymania pełnej sprawności technicznej wybranych lub wszystkich maszyn i urządzeń p[...]
EN This article concerns the modern supervision of power stations' technical equipment. The most important feature of this system is resiriction of responsibilities for internal diagnostic and repair services. Outside contractors are hired and responsibility for the technical condition and performance[...]
11
51%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2000 nr 15 21-28
PL W referacie przedstawiono komputerowy program do opracowania harmonogramu pracy równoległej transforatorów przy zmieniającym się w czasie obciążeniu stacji. Program oblicza moce przełączalne, przy których należy dołączać kolejne transformatory (spełniające warunki pracy równoległej), co pozwala na o[...]
EN Report represents programme of computer of selection of composition of work parallel transformers. Programme can diminish losses of electric power. Programme executes graphs [formula], with points of changes of configuration of tranformers. Programme prepares report, with results of calculations.
12
51%
Przegląd Elektrotechniczny
1998 nr 5 113-117
13
51%
Wiadomości Elektrotechniczne
1999 nr 8 418-420
PL Przedstawiono najnowsze wyniki badań i osiągnięcia naukowców zaprezentowane na sesjach CIGRE w 1998. Omówiono przekładniki konwencjonalne i niekonwencjonalne oraz bezstykowe elektroniczne przełączniki zaczepów. Pokazano rozwój nowych koncepcji i technik spełniających oczekiwania rynku oraz rozwój tr[...]
EN The latest results of investigations and achievements of scientists presented at the CIGRE sessions in 1998. Discussion of conventional and non - conventional measuring transformers and contactless electronic tap - changers. Advances in new conceptions and techniques meeting the market expectations,[...]
14
51%
Wiadomości Elektrotechniczne
1998 nr 9 515-522
15
51%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2007 Nr 23 41-44
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowych przepięć generowanych podczas załączania i wyłączania transformatorów rozdzielczych wyłącznikami próżniowymi. Obliczenia stanowiły podstawę analizy wpływu ograniczników przepięć oraz długości linii kablowych zasilających na przepięcia narażając[...]
EN The results of computer simulations of overvoltages generated during switch-on and switch-off of transformers especially by use of vacuum breakers are presented in the paper. The calculation results are as a base of an analysis of an influence of surge arresters and the length of the supply cable li[...]
16
51%
Energetyka
2005 nr 4 206--211
17
51%
Energetyka
2005 nr 7 465-480
PL Podjęto ogólną próbę analizy sytuacji polskiej elektroenergetyki w połowie 2005 r. i na tym tle próba odpowiedzi na pytanie o jej przyszłość. Autor wyszedł z założenia, iż bez znajomości kierunków rozwojowych w elektroenergetyce nie da się kształtować strategii eksploatacyjnych dla transformatorów i[...]
EN There is made an attempt to analyse in general the situation in the Polish power industry in the first half of the year 2005 and to answer on this background the question of its future. The author assumes that without the knowledge of the development directions in the power industry there is not pos[...]
18
51%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2010 Nr 28 55-58
PL Transformatory energetyczne są poddawane działaniu przepięć o zróżnicowanych przebiegach podczas badań oraz w warunkach eksploatacji. Przepięcia te mogą być źródłami przepięć o dużych wartościach szczytowych w uzwojeniach transformatorów. W artykule przedstawiono wyniki badań rozkładów przepięć w uz[...]
EN Power transformers are subjected to action overvoltages with different courses during tests and exploitation. These overvoltages can be as a sources of internal overvoltages with large maximal values in transformer windings. The results of investigations for overvoltage distributions in windings wit[...]
19
51%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 78 89--95
PL W referacie przedstawiono, przy wykorzystaniu programu Mathcad, wyniki obliczeń wartości napięć wyjściowych transformatorów energetycznych SN/nn przy różnych wymuszeniach obciążenia, zwłaszcza przy różnych wartościach współczynnika mocy. Pokazano wpływ niesymetrii obciążenia na wartości napięć.
EN The paper presents the results of calculation of output voltage in MV/LV power transformers for various loads, with consideration of various power factor values. The computation was carried out with the use of Mcad software. The effect of load asymmetry on the voltage values is shown.
20
51%
Elektrotechnika i Elektronika
PL W czasie łączenia transformatorów, szczególnie wyłącznikami próżniowymi, mogą powstawać przepięcia stanowiące znaczne narażenia układów izolacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych transformatorów. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń przepięć powstających podczas załączania i wyłączania transformat[...]
EN During switching of transformers, especially by use of vacuum breakers, overvoltages can be generated which have considerable influence on damage risk of external and intemal transformer insulation systems. The calculation results of overvoltages which are generated during switch-on and switch-off d[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last