Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 340
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transformator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Energetyki
2009 T. 39, nr 1 285-296
PL W pracy przedstawiono problem optymalnego doboru transformatorów SN/nN stosowanych w sieciach dystrybucyjnych. Podano zależności pozwalające na określenie równoważnych jednostkowych kosztów transformacji z uwzględnieniem wzrostu obciążenia w czasie eksploatacji. Zaproponowano prosty sposób wyboru kl[...]
EN The paper presents some problems related to the optimal selection of MV/LV distribution transformers. A formula allowing to calculate unit costs of electric energy transformation is proposed. The cost function takes into account the growth of transformer loading during operation period. A simple met[...]
2
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Przeprowadzając pomiary impedancji pętli zwarcia w niskonapięciowych sieciach IT po wykonaniu uziemienia punktu gwiazdowego transformatora na czas pomiarów, możemy nie uwzględniać wpływu parametrów uzwojeń transformatorów na wyniki pomiarowe. W przypadku transformatorów o grupie połączeń Yy, wprowad[...]
EN Earthing the star neutral point of a transformer during measurements of short-circuit loop impedance within low voltage networks IT, it is not necessary to take into consideration the impact of the parameters of transformer windings on the measuring results. In case of the transformers of the Yy vec[...]
3
89%
Automatyka Elektroenergetyczna
2010 nr 3 (68) 15-18
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy charakterystycznych cech prądów przy wykorzystaniu rzeczywistych zarejestrowanych przebiegów prądów udarowych oraz prądów występujących przy zwarciu wewnątrz uzwojeń jednego z transformatorów zasilanych wspólną linią.
EN The publication describes the results of analysis currents using real recorded inrush current and short-circuit fault current for internal fault in a winding of one of the transformers.
4
89%
Automatyka Elektroenergetyczna
2009 Nr 3 (64) 58-59
PL Na początku ubiegłego roku firma ABB Sp. z o.o. rozpoczęła na zlecenie PSE-Operator S.A. dostawę nowych jednostek transformatorów, wyposażonych w system monitorowania danych z możliwością ich zdalnego odczytu poprzez protokół IEC 61850. Jako partnerów do wdrożenia tego systemu ABB wybrało WAGO, Inst[...]
5
89%
Energetyka
1999 nr 9 411-419
PL Artykuł dotyczy sposobu postępowania, w warunkach krajowych, personelu eksploatacji po awaryjnym wyłączeniu transformatora z ruchu. W pierwszej części opisano czynności wstępne obejmujące: oględziny zewnętrzne, badanie chromatograficzne gazów oraz oraz własności oleju izolacyjnego. W drugiej części [...]
EN The paper deals with proceeding of the operation personnel (in Polish conditions) after failure outage of the transformer. In the first part preliminary actions are described: outer inspection, chromatographic tests of gases and tests of insulation oil; in the second part - essential and additional [...]
6
89%
Energetyka
2007 nr 1 64-65
7
89%
Energetyka
2007 nr 1 63-64
8
89%
Automatyka Elektroenergetyczna
2003 Nr 4 (41) 25-26
PL Pokaźne zagrożenia, jakie stanowią dla duzych transformatorów mocy uszkodzenia izolatorów przepustowych wpływają na coraz częstsze przechodzenie od metody okresowej kontroli do systemu ciaglego monitoringu izolatorów. Zapoczątkowane w b. ZSRR w latach 70., a obecnie szczególnie w USA wprowadzane roz[...]
9
89%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Elektryka
2000 Nr 87(584) 163-168
PL Przedstawiono jeden z możliwych sposobów uwzględniania zjawiska nasycenia w modelu matematycznym transformatora. W podanym modelu uzależniono zmiany indukcyjności magnesowania od bieżącej wartości strumienia w rdzeniu transformatora. Otrzymane w wyniku symulacji przebiegi prądu stałego jałowego zo[...]
10
89%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 1(89) 15-19
EN Design of steel-plant furnace three-phase transformer (110 kV/(350 to 500) V, 50 kA) and its operating conditions are described in the paper. After three months of operation this transformer failed. Cause of failure, its course and damage to transformer winding are presented. Recommendations for tra[...]
11
71%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Referat przedstawia analizę parametrów związanych z awariami transformatorów rozdzielczych średniego napięcia na podstawie rzeczywistych przypadków zakłóceń, które wystąpiły w sieciach rozdzielczych. Przy ocenie skutków awarii transformatorów rozdzielczych analizuje się przede wszystkim ilość energi[...]
EN The paper present the analysis parameters connected with failure of distributive transformers of medium voltage on basis real cases of disturbances, which stepped out in distributive nets. The quantity of electric energy near opinion of results of failure distributive transformers was analysed first[...]
12
71%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Obecność pozostałości magnetycznej rdzenia ferromagnetycznego transformatora może mieć wpływ na wyniki badanie odpowiedzi częstotliwościowej w zakresie niskich częstotliwości pomijając dalszą, precyzyjną analizę danych pomiarowych. W artykule wyjaśniono metodę uniknięcia tego efektu przez identyfika[...]
EN The transformer frequency response analysis test can be influenced in the low frequency range by the presence of core ferromagnetic remaining magnetization, avoiding a further and precise analysis of the measured data. The first stage to avoid this effect is the magnetization identification, what is[...]
13
71%
Napędy i Sterowanie
PL Połączenia między dwoma różnymi obwodami elektrycznymi lub między odbiornikiem a siecią elektryczną często realizuje się, stosując elementy pośredniczące. Urządzenia te dopasowują parametry energii elektrycznej lub konfigurację sieci zasilającej do potrzeb odbiornika. Doskonałym przykładem elementu [...]
14
71%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 5a 296-300
PL W artykule przedstawiono metodę ochrony transformatorów dystrybucyjnych przed wysokoczęstotliwościowymi przepięciami generowanymi podczas operacji łączeniowych z użyciem wyłączników próżniowych. W artykule przedstawiono symulacje komputerowe przepięć generowanych zarówno podczas załączania jak i wył[...]
EN Distribution transformers protection method against high frequency transients generated during Vacuum Circuit Breaker (VCB) operations is presented in this paper. ATP/EMTP simulations of transients generated during the VCB operation and protection method effectiveness is described. In addition proto[...]
15
71%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 83-88
PL Wpływ zmiany parametrów geometrycznych jak również stosowania zgrzewów ścianek kadzi transformatorów na zachowanie się konstrukcji transformatorów pod obciążeniami roboczymi został poddany analizie. Wyniki obliczeń numerycznych pozwoliły na zmniejszenie grubości ścianek kadzi transformatora oraz wer[...]
EN The objective of the investigations was to analyze the influence of different geometrical parameters and application of welds and horizontal oil channels on stress distributions in the Distribution Transformer corrugated wall structure. The result of analysis allowed reduction of the thickness of th[...]
16
71%
Automatyka Elektroenergetyczna
2011 Nr 1 (70) 23-28
PL W opracowaniu przedstawiono strukturę zabezpieczeń różnicowych transformatorów 110 kV/ŚN, opisano przyczyny i przedstawiono ocenę działania tych zabezpieczeń. Został pokazany sposób wykorzystania rejestratora kryterialnego do oceny poprawności pracy i optymalizacji nastawień zabezpieczenia RRTC – 1.[...]
EN In the article the protection framework of differential transformer 110 kV / MV, the causes and assessment of these protections is presented. The way of using criteria recorder to evaluate the accuracy of the work and optimize the protection settings RRTC-1 is described. Also the conclusions drawn f[...]
17
71%
Automatyka Elektroenergetyczna
2010 nr 4 (69) 16-20
PL W artykule podano wyniki badań zabezpieczeń nadprądowych, blokowanych od udaru prądu magnesującego, przy wykorzystaniu rzeczywistych zarejestrowanych przebiegów prądów udarowych oraz prądów występujących przy zwarciu wewnątrz uzwojeń jednego z transformatorów zasilanych wspólną linią. Artykuł recenz[...]
EN The publication describes the results of research overcurrent protection relays blocked from inrush current of the transformers using real recorded inrush current and short-circuit fault current for internal fault in a winding of one of the transformers.
18
71%
Elektro Info
2008 nr 5 60-64
PL Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia takich transformatorów pod napięcie stał się problemem.
19
71%
Napędy i Sterowanie
PL Elhand Transformatory jest producentem dławików indukcyjnych. Artykuł przedstawia parametry techniczne dławików z symetrycznym obwodem magnetycznym. Trójfazowe dławiki, podobnie, jak transformatory, najczęściej produkowane są na bazie trójfazowego niesymetrycznego rdzenia typu 3UI (rys. 1). Rozwiąza[...]
20
71%
Energetyka
2003 nr 4 205-211
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last