Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transformator impulsowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka
2006 Nr 50 107-118
PL W artykule omówiono przyczyny występowania strat wiroprądowych w rdzeniu i uzwojeniach transformatora. Zwrócono uwagę na możliwości zmniejszenia tych strat. Przedstawiono zależności analityczne pozwalające w sposób przybliżony obliczyć te straty. Opisano algorytm wyznaczania wiroprądowych strat mocy[...]
2
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2013 No. 75 93--100
PL W artykule zaprezentowano nową strategię projektowania transformatora impulsowego polegającą na jego dwuetapowej optymalizacji. W pierwszym etapie obliczeń przeprowadzono optymalizację parametrów strukturalnych obwodu magnetycznego transformatora na podstawie modelu obwodowego zjawisk przy narzucony[...]
EN The paper presents the new design strategy of pulse transformer consisting of his two-stage optimization. In the first stage, the optimization process is based on less accurate circuit model of phenomena on functional requirements formulated. The genetic algorithm has been applied for optimization. [...]
3
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 4(92) 163-168
EN In the paper the mathematical model of coupled electromagnetic and thermal phenomena in the pulse transformer taking into account the magnetic hysteresis is presented. The model of transients in this transformer includes: the equation of the electromagnetic field, the equations of electric circuits [...]
4
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 87 103-107
EN In the paper the mathematical model of coupled electromagnetic and thermal phenomena in the pulse transformer taking into account the magnetic hysteresis is presented. The model of transients in this transformer includes: the equation of the electromagnetic field, the equations of electric circuits [...]
5
75%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2010 No. 62 77-86
EN In the paper, the mathematical model of coupled electromagnetic and thermal phenomena in the pulse transformer taking into account the magnetic hysteresis is presented. For the mapping of magnetic hysteresis, Jiles-Atherton model is applied. In order to solve field equations, the finite element meth[...]
6
75%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2009 No 60 115-120
EN In the paper the pulse transformer mathematical model of coupled electromagnetic and thermal phenomena is presented. In order to solve equations of the model, the finite element method (FEM), "step-by-step" procedure and Newton-Raphson process are used. Elaborated software is used for analysis of th[...]
7
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 10 233-238
PL Układy generowania i kondycjonowania energii wymagają zintegrowanych przekształtników energoelektronicznych o jak najwyższej sprawności przetwarzania oraz niezawodności. Celem referatu jest pokazanie możliwości realizacji układu podobnego do Z-falownika. Dławiki czwórnika wejściowego Z-falownika zas[...]
EN Modern renewable generation systems and uninterruptible power supply (UPS) applications need smart and integrated power converters ensuring high efficiency of power conversion, reliability and low investment costs. The aim of the paper is to show the possibility of realization of buck-boost inverter[...]
8
75%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono model matematyczny sprzężonych zjawisk elektromagnetycznych i cieplnych transformatora impulsowego. Opisano algorytm rozwiązywania równań modelu metodą elementów skończonych (MES). Na podstawie zaprezentowanego algorytmu opracowano program do wyznaczania nieustalonego pola t[...]
EN In the paper the pulse transformer mathematical model of coupled electromagnetic and thermal phenomena is presented. The model of transients in this transformer includes: the equation of the electromagnetic field, the equations of electric circuits and heat conduction equation. In order to solve the[...]
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy rozważany jest problem modelowania charakterystyk przetwornicy półmostkowej w programie SPICE. Przedstawiono wybrane modele transformatora impulsowego, będącego istotnym komponentem rozważanego układu oraz przedstawiono wyniki analiz komputerowych badanej przetwornicy. Analizy wykonano przy [...]
EN In the paper the problem of the modelling characteristics of a half-bridge converter in the SPICE software is considered. Selected models of the impulse-transformer, being the essential component of considered circuit is presented and results of computer analyses of the investigated converter are di[...]
10
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono proces optymalizacji konstrukcji elementów indukcyjnych w zasilaczu o mocy 2 kW pod względem wymagań dyrektywy CE. Pokazany został wpływ kształtu i materiału rdzenia dławika PFC na straty w układzie oraz zakłócenia. Dławik szeregowy głównej przetwornicy został zaprojektowany na podstaw[...]
EN The paper presents the optimisation of inductors for 2 kW power supply according to CE requirements. The core material type and shape of PFC choke selection and the effect on losses and emission is shown. The serial choke in main converter was designed basing on magnetic field and current density si[...]
11
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy zaprezentowano stanowisko pomiarowe do wyznaczania charakterystyk transformatorów impulsowych. Stanowisko to umożliwia pomiary zarówno charakterystyk amplitudowych i fazowych transformatora, jak i charakterystyk magnesowania rdzenia, a także wyznaczanie sprawności energetycznej transformator[...]
EN In the paper the measuring set to measure characteristics of pulse transformers is presented. This set makes possible to measure both frequency characteristics of the transformer, magnetization characteristics of the core existing in this transformer, the watt-hour efficiency of the transformer and [...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2009 nr 62 151-163
PL Układy generowania i kondycjonowania energii wymagają zintegrowanych przekształtników energoelektronicznych o jak najwyższej sprawności przetwarzania oraz niezawodności. Celem artykułu jest pokazanie możliwości realizacji układu podobnego do Z-falownika. Dławiki czwórnika wejściowego Z-falownika zas[...]
EN Modern renewable generation systems and uninterruptible power supply (UPS) applications need smart and integrated power converters ensuring high efficiency of power conversion, reliability and low investment costs. The aim of the paper is to show the possibility of realization of buck-boost inverter[...]
13
75%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2006 Z. 229 75-85
PL Wiroprądowe straty mocy ΔP w transformatorze impulsowym można wyznaczyć na podstawie czasowego przebiegu oraz przestrzennego rozkładu wektora gęstości prądu z zależności (1). Obliczanie tych strat jest jednak zagadnieniem trudnym, ponieważ w ogólnym przypadku przy wymuszeniu napięciowym w układach z[...]
EN In the paper an algorithm for power loss determination in pulse transformers using a field-circuit model is described. The software based on the algorithm is used to calculate eddy current losses and determine efficiency of a pulse transformer. Eddy current power losses and efficiency of a pulse tra[...]
14
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono nowy model transformatora impulsowego dla programu SPICE, uwzględniający wpływ temperatury na charakterystyki rdzenia, jak i na rezystancję uzwojeń. Opisany model zaimplementowano w programie PSPICE w postaci podukładu z wykorzystaniem źródeł sterowanych. Poprawność modelu zweryfikowan[...]
EN This paper deals with a new model of the pulse transformer for SPICE. This model is worked out on the base of the physical models of the ferromagnetic core and windings. The influence of temperature on the ferromagnetic core characteristics and on the winding resistance is included in the presented [...]
15
63%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono transformator zasilany impulsami napieciowymi o dużej częstotliwości. Zawarto informacje na temat budowy i zasady działania takiego transformatora. Opisano polowoobwodowy model zjawisk wykorzystywany do wyznaczania rozkładu pola magnetycznego za pomoca metody elementów skonc[...]
EN The paper presents a transformer supplied with high-frequency voltage impulses. Information on the design and operating principles of such transformers is given. A field-circuit model of phenomena used to determine the electromagnetic field distribution by means of the finite element method is descr[...]
16
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 4 201-204
PL W artykule przedstawiono typowe konfiguracje uzwojeń transformatorów impulsowych. Do analizy konfiguracji uzwojeń zaproponowano polowo-obwodowy model sprzężonych zjawisk elektromagnetycznych i cieplnych. Opisano algorytm rozwiązywania równań modelu metodą elementów skończonych (MES). Na podstawie za[...]
EN In the paper the typical windings configuration of pulse transformers are presented. For analysis of windings configuration the field-circuit model of coupled electromagnetic and thermal phenomena is proposed. In order to solve these equations the finite element method (FEM) is used. Elaborated on t[...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono model matematyczny sprzężonych zjawisk elektromagnetycznych i cieplnych transformatora impulsowego. Opisano algorytm rozwiązywania równań modelu metodą elementów skończonych (MES). Na podstawie zaprezentowanego algorytmu opracowano program do wyznaczania nieustalonego pola t[...]
EN In the paper the pulse transformer mathematical model of coupled electromagnetic and thermal phenomena is presented. The model of transients in this transformer includes: the equation of the electromagnetic field, the equations of electric circuits and heat conduction equation. In order to solve the[...]
18
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono model symulacyjny pracy transformatora impulsowego w stanie jałowym opracowany w programie Matlab-Simulink.
EN The authors present computer model of no-load operated pulse transformer that was prepared using Matlab-Simulink software.
19
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
PL Pasożytnicze pojemności transformatorów i dławików stosowanych w impulsowych układach energoelektronicznych wpływają na kształt impulsu. Aby przewidzieć kształt impulsu, należy znać wartości pojemności pasożytniczych w zależności od geometrii transformatora impulsowego lub dławika. W artykule przeds[...]
EN Parasitic capacitance transformers and reactors used in pulsed power electronic systems influence the shape of the pulse. To predict the shape of the pulse must know the value of the parasitic capacitance depending on the geometry of the pulse transformer or choke. The article presents the analytica[...]
20
63%
Archives of Electrical Engineering
EN In the paper, the mathematical model of coupled electromagnetic and thermal phenomena in the pulse transformer taking into account the magnetic hysteresis is presented. For the mapping of magnetic hysteresis, Jiles-Atherton model is applied. In order to solve field equations, the finite element meth[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last