Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 153
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transformata falkowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki
2000 R. 6, nr 12 85-106
PL W artkule przedstawiony został przebieg eksperymentu, mającego na celu ocenę przydatności współczynników falkowych jako charakterystyk sygnałów mowy. Charakterystyki wyznaczane były pod kątem zastosowania w systemach rozpoznawania mowy niezależnej od mówcy. Ocenie podlegała zdolność wyznaczonych par[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
1998 nr 7 175-181
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2000 nr 9 224-229
4
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule omówiono podstawowe zasady rozpoznawania rytmu zatoko-wego w sygnale EKG. Zaprezentowano przykłady zastosowania transformaty falkowej (ang. wavelet transform, WT) do wyznaczania lokalizacji czasowej załamków P i R. Parametry wspomnianych załamków oraz relacje czasowe zachodzące miedzy nim[...]
EN In this article, basic principles applied to recognition of the sinus rhythm in ECG signal are described. Examples of using the wavelet transform for determination of P and R waves localization are presented. Parameters of the mentioned waves and time relations between them are using for automatic o[...]
5
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Artykuł przedstawia podstawy teoretyczne ciągłej i dyskretnej transformaty falkowej oraz możliwości praktycznego zastosowania jej w analizie zdarzeń (takich jak np. wykrywanie skoków wartości średniej) w zaszumionych szeregach czasowych. Omawiane algorytmy mogłyby znaleźć zastosowanie w diagnostyce [...]
EN The paper presents theoretical background of continuous and discrete wavelet transform and its practical application in time series event detection (such as e.g. rapid change of mean value). This approach is useful even in very noisy data. Presented algorithms could be applied in supervision of proc[...]
6
80%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2003 R. 3, nr 4 127-134
PL Zaprezentowano jedno z zagadnień dotyczących dziedziny identyfikacji twarzy. Skuteczna ekstrakcja cech twarzy stanowi podstawę do prawidłowego jej zakwalifikowania w procesie identyfikacji. Proponowane podejście bazuje na transformacie falkowej (TF), wykorzystywanej dotychczas w rozpoznawaniu mowy. [...]
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2001 Z. 8 199-212
PL Każdy sygnał pomiarowy jest zakłócany sygnałami losowymi (szumami). Nie można ich jednak zidentyfikować prowadząc jedynie analizę w dziedzinie częstotliwości Przedstawiona transformata falkowa umożliwia badania zarówno w dziedzinie częstotliwości, jak i czasu. Została ona wykorzystana do analizy prz[...]
EN Each measured signals are depended on stochastic factors. Now, effectiveness of filtering process can't be done by analysis frequency domain. Due to wavelet transform can be done signal analysis in frequency and time domain. In this paper courses of biomechanical signals were used. Wavelet signal tr[...]
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiona została koncepcja systemu służącego do realizacji zadania detekcji i klasyfikacji zakłóceń oraz do analizy i monitorowania wskaźników jakości energii elektrycznej, mogący znaleźć praktyczne zastosowanie w systemach czasu rzeczywistego. Zaprezentowano ideę "wektora cech" sygnał[...]
9
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 10 256-259
PL Rozwój nowoczesnych metod przetwarzania sygnałów umożliwia obecnie wyznaczanie dla badanego zakłócenia charakterystyki widmowej w określonym przedziale czasu. Analiza widmowa, wykorzystująca łącznie czasowo-częstotliwościowe reprezentacje sygnałów (zakłóceń) dostarcza dodatkowych informacji o amplit[...]
EN As a result of the development of the up-to-date methods of signal processing, it is now possible to obtain spectrum characteristics for any noise for a specific interval in time. Spectrum analysis which applies the combined time and frequency representations of noise can provide additional informat[...]
10
80%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono zastosowanie transformaty falkowej do precyzyjnego określania krawędzi szyny. Jest to szczególnie istotny problem, mający wpływ na jakość działania algorytmów wizyjnej detekcji wad powierzchniowych szyn w torze. Dzięki zastosowaniu transformaty falkowej pozwaląjącej na jedno[...]
EN The paper presents the application of wavelet transform into precise localization of railway rail edges. The precise localization of inner edges of the rail is particularly crucial in detection of surface flaws by the vision system. The proposed method uses the multi-resolution analysis in detection[...]
11
80%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2002 Z. 214 99-116
PL W artykule przedstawiono zastosowanie metod analizy i optymalizacji liniowych układów dynamicznych o stałych skupionych przy zastosowaniu falek Haara w odniesieniu do typowego układu napędowego prądu stałęgo. Omówiono zalety stosowanej metody, a także jej pewne niedogodności.
EN The paper presents a method of analysis and optimisation of lumped-parameter systems by means of the Haar wavelets. This method applied to the typical control-speed system of the d.c. motor. Advantages and disadvantages of this method are discussed.
12
80%
Prace Instytutu Elektrotechniki
1999 Z. 202 73-86
PL W artykule pokazano możliwość obliczania dyskretnej transformaty falkowej przy użyciu tablicy systolicznej. Rozpatrywane falki Haara i Morleta zostały sprowadzone do funkcji jednej zmiennej, co pozwoliło na obliczenie transformat metodą mnożenia macierzy przez wektor. Stwierdzono, że różnice w wynik[...]
EN Using the systolic array to calculate of the discret wavelet transform is presented. The considered both Haar wavelet and Morlet wavelet are converted into one-variable function what let to calculate the transform by multiplication of matrix by vector. It was estimated that the results achieved by t[...]
13
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2004 Nr 69 117-122
EN This paper presents an application of wavelet transform technique to induction motor analysis. Two motor faults were considered namely the rotor broken bars and the defect of bearing. In the first case the diagnostics procedure was based on stator current transients (in full-load and start-up condit[...]
14
80%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2003 Z. 217 109-129
PL W artykule przedstawiono metody analizy liniowych układów dynamicznych o parametrach rozłożonych opisanych równaniami różniczkowymi cząstkowymi przy zastosowaniu funkcji (falek) Haara. Podano metody analizy układów dowolnego rzędu. Zilustrowano je obliczeniami rozkładu prądu i napięcia w linii długi[...]
EN The paper presents methods of analysis of distributed-parameters systems described by partial differential equations with application of the Haar functions (wavelets). Those methods of any rank systems are illustrated by computations concerning the current and voltage distribution in transmission li[...]
15
70%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Istotnym zagadnieniem w diagnostyce kardiograficznej jest automatyzacja procesu rozpoznawania sygnału elektrokardiograficznego (EKG), polegająca na wyznaczaniu w analizowanym sygnale charakterystycznych elementów w postaci: załamków, odcinków i odstępów. Zależności amplitudowo-czasowe je opisujące s[...]
EN The presented algorithm is based on the one described in [1]. Data containing electrocardiography (ECG) signal is processed by Discrete Wavelet Transform (DWT), computed at selected, characteristic scales. QRS complex energy is the largest at these scales (Table 1). The absolute value of DWT produce[...]
16
70%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 5b 108-112
PL Przedstawiono metodę analizy składowej stałej podmagnesowującej w prądzie magnesującym transformatora. Do analizy wykorzystuje się transformatę falkową I transformatę Fouriera prądu magnesującego.
EN To analyze the excitation current in DC-Biased Transformer in depth, the thesis deduces the mathematical expression of distortion excitation current, and put forwards the analysis method with wavelet transform principle, which directs at analyzing the boundedness of distortion excitation current usi[...]
17
70%
Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule zaproponowano metodę redukcji zakłóceń w sekwencjach wizyjnych, przetworzonych za pomocą kodeka falkowego IMC-3DEZBC (Invertible Motion Compensated 3-Dimensional Embedded Zero-Block coding of wavelet coefficients and Context modelling), powstałych wskutek silnej ich kompresji. W metodzie [...]
EN In the paper there is proposed a distortion reduction method for video sequences, coded with wavelet-based codec IMC-3DEZBC (Invertible Motion Compensated 3-Dimensional Embedded Zero-Block coding of wavelet coefficients and Context modelling) resulting from high compression. Method uses a JPEG-2000 [...]
18
70%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule przedstawiono próbę wykorzystania metody magnetycznej pamięci metalu wraz z klasyfikatorem opartym o sieć SVM (Support Vector Machines) do wykrywania wad powierzchniowych występujących w szynach kolejowych. Wady te są niewykrywalne przez tradycyjne metody oparte na ultradźwiękach a przez[...]
EN Railway's surface defects belong to some kind of railway's flaws not been detected by traditional ultrasonic method and therefore they pose a major thread to the safety of railway traffic. Paper's aim is to present the Method of Metal Magnetic Memory along with SVM network allowing for detection of [...]
19
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2003 Z. 11 107-119
PL Nowoczesne metody diagnostyczne opierają się nie tylko na złożonych urządzeniach pomiarowych, ale także na algorytmach przetwarzania sygnałów pomiarowych, które mają wpływ na ostateczny wynik, wiarygodność i powtarzalność eksperymentu. Problem analizy sygnałów diagnostycznych został w artykule przed[...]
EN The value of today's non-destructive methods is dependent on reliability, utility and repeatability of received their results. The analysis method quality and parameter as the result of used analysis method of measured signal has impact on those coefficients. In the case of Barkhausen signal it's es[...]
20
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2005 Z. 42 125-132
PL W artykule przeanalizowano metodę rozpoznawania konturów przy zastosowaniu przekształceń falkowych. Jako deskryptory konturów wykorzystano ZC-reprezentacje transformaty falkowej dla wybranych funkcji standardowych. Wzorcowy zbiór testowanych konturów opisanych za pomocą ZC-reprezentacji porównuje si[...]
EN The wavelet transform method of signal processing analyses signals in terms of wavelet functions limited both in the time and the frequency domains. Wavelet transforms can be used for some specific application in the field of pattern recognition. In this paper the problem of contour recognition usin[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last