Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 90
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transformacja falkowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2014 Nr 18 241--252
PL W pracy przedstawiono zastosowanie transformacji falkowej do wykrywania uszkodzeń w konstrukcjach inżynierskich na przykładzie belki spoczywającej na podłożu sprężystym. Sformułowano i rozwiązano zadania statyki belki Eulera-Bernoulliego z uszkodzeniami oraz zlokalizowano te uszkodzenia przy zastoso[...]
EN The method of localization of damage is proposed in the paper. The method is based on the analysis of the response signal of a structure which is induced by moved set of external loading. The basis for discussion is the assumption that any damage (e.g. as a fatigue crack, corrosion) produces some di[...]
2
80%
Journal of Applied Computer Science
EN In this paper the novel lattice structure composed of homogeneous invertible two-point operations which are connected in regular and simple structure is proposed. Further on the pipeline scheme for implementation of such a structure is presented. It is proved with the orthogonal variant of the prese[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Artykuł prezentuje metodę przetwarzania obrazów mammograficznych w dziedzinie falkowej w celu uwydatnienia zmian patologicznych istotnych w diagnozie raka piersi. Metodę tę wykorzystano w fazie wstępnego przetwarzania obrazu w projektowanym systemie CAD (komputerowego wspomagania diagnozy). Przedsta[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2000 z. 132 5-19
PL W pracy opisano przykładowy system rozpoznawania poleceń głosowych, wyposażony w bazę wiedzy zawierającą 21 słów. W systemie sygnał mowy jest dekomponowany za pomocą transformacji falkowej. Poszczególne pasma zdekomponowanego sygnału są poddawane analizie cepstralnej, w wyniku czego ekstrahowane są [...]
EN This work describes an example of voice commands recognition system, equipped with a database with 21 words included. The speech signal in the system is decomposed using Wavelet Transformation. Individual sub-bands of the decomposed signal are then analysed using cepsrtal analysis, and the features [...]
5
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 82 165--172
PL W poniższym artykule przedstawiono zastosowanie metod redukcji szumów w sygnałach emisji akustycznej, towarzyszących zjawisku drzewienia dielektryków stałych takich jak żywica epoksydowa, bazujących na czasowo-częstotliwościowej analizie sygnałów. Zastosowane zostały metoda estymacji sygnału z kryte[...]
EN The following article presents the application of methods of noise reduction in acoustic emission signals, the accompanying electrical treeing of solid dielectric such as epoxy resin, based on time-frequency signal analysis. Were applied signal estimation method with criterion of minimizing the mean[...]
6
70%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The paper demonstrates the potential of Discrete Wavelet Transform (DWT) in damage detection. Efficiency of the method is demonstrated by the way of examples. In this study the numerically simulated static and dynamic experiments were used. One dimensional DWT was used to signal processing. Measurem[...]
7
61%
Diagnostyka
2010 nr 1(53) 27-32
PL W pracy autorzy przedstawiają wyniki pomiarów odpowiedzi częstotliwościowych jednostronnie utwierdzonych prostokątnych płyt z kompozytu polimerowego zbrojonego włóknem szklanym z celowo wprowadzonymi uszkodzeniami trzech typów (nieciągłości włókien, delaminacje i karby symulujące pęknięcia). Badania[...]
EN In the paper the authors present their results concerning measurements of frequency responses of cantilever rectangular GFRP plates with intentionally inserted faults of three different types (fiber discontinuities, delaminations and notches for simulating cracks). The preliminary research shows tha[...]
8
61%
Diagnostyka
2008 nr 2(46) 75-82
PL Przekształcenie falkowe polega na dekompozycji sygnału na aproksymację i detal. Zakłada się, że aproksymacja reprezentuje składową niosącą widmowe informacje diagnostyczne, i dokonuje się jej transformacji do dziedziny częstotliwości. Takie wykorzystanie przekształcenia falkowego powinno być uwarunk[...]
EN The wavelet transform consists in decomposition of the signal in approximation and detail. The assumption was made that the approximation represents the determined component, which contains spectral diagnostics information and it is transformed into a frequency domain. This kind of usage of wavelet [...]
9
61%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2007 Vol. 17b 681--689
PL W pracy zaproponowano zastosowanie transformacji falkowej do wykrywania szumów zawartych w danych rastrowych a następnie do usuwania szumów losowych. Omówiono syntetycznie problem szumów występujących w obrazach cyfrowych oraz stosowane metody ich usuwania. Przedstawiono najważniejsze cechy transfor[...]
EN In the present paper, the use of wavelet transformation for determining noise type and reduction of random noise from raster data, is proposed. Noise in the digital images and applied methods for noise removal is described synthetically. The most important features of wavelet transformation are pres[...]
10
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 5 150-154
PL W artykule przedstawiono metodykę postępowania przy projektowaniu algorytmu przeznaczonego do lokalizacji zespołów QRS w zapisie EKG. Omawiane zagadnienie stanowi podstawowy etap, wspomaganej komputerowo automatycznej analizy zapisów EKG. Dokładność określania pozycji zespołów QRS ma bardzo duże zna[...]
EN The article concerns automatic QRS-complex detection in the ECG signal. The presented algorithm is the modified variant of the one worked out by Li C. et al. The presented algorithm is characterized by the sensitivity Se = 99.87% and Positive predictivity value P+ = 99,92% The advantage of the autho[...]
11
61%
Diagnostyka
2003 Vol. 29 47-52
PL W pierwszej części artykułu przedstawiono metodę diagnozowania łożysk tocznych z zastosowaniem transformacji falkowej (WT) do wielopasmowej filtracji sygnałów oraz opisano wpływ wyboru funkcji bazowych WT na uzyskiwane wyniki badań. W drugiej części przedstawiono metodę diagnozowania łożysk bazującą[...]
EN In the first part of this paper, the method of detection of bearings failures using wavelet transform (WT) for multiple band-pass filtering of the signal was presented. There are described results of the use of different kinds of basis functions. In the second part, the method of bearing diagnostics[...]
12
61%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2001 z. 98 287-294
PL W pracy pokazano silną zależność reprezentacji czasowo-częstotliwościowej sygnału od rodzaju falki użytej do analizy. Przedstawiono kilka falek o wartościach zespolonych oraz falki rzeczywiste, będące pochodnymi funkcji Gaussa. Porównano analizę sygnału wykonaną za pomocą ciągłej transformacji falko[...]
EN A strong dependence of the time-frequency signal representation on the type of the wavelet used in the analysis is shown. A few analytical wavelets and real-value derivatives of Gaussian wavelets are presented. Some effects of the signal analysis carried out by means of the continuous wavelet transf[...]
13
61%
Journal of Applied Computer Science
EN This paper continues discussion of a lattice structure for parametrization and implementation of a Discrete Wavelet Transform. Based on an algorithm for converting the lattice structure to a wavelet filter bank coefficients, developed in the first part of this paper, second part of the proof demonst[...]
14
61%
Journal of Applied Computer Science
EN This paper presents concept of a lattice structure for parametrization and implementation of a Discrete Wavelet Transform. Theoretical properties of the lattice structure are discussed in detail. An algorithm for converting the lattice structure to a wavelet filter bank coeffcients is constructed. A[...]
15
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2007 R. 83, nr 11 157-160
PL W artykule przedstawiono problem detekcji i klasyfikacji zespołu QRS w elektrokardiogramie pochodzącym od pacjenta z wszczepionym stymulatorem serca. Skupiono uwagę na zastosowaniu kombinacji obliczeniowej: przekształcenie falkowe - sieć neuronowa jako metody analizy. Zwrócono specjalną uwagę na dob[...]
EN This article presents the problem of detection and classification of QRS complexes with electrocardiography signals coming from patients with implanted cardiac pacemaker. Special attention was focused on the use of wavelet - neural networks in above mentioned subject matter of investigation. Efficie[...]
16
61%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN A non-destructive method of damage detection based on heat transfer experiments and 2-D Discrete Wavelet Transform (DWT) is discussed. In this paper real experiments with the use of thermography measurement techniques are substituted by numerically simulated experiments. The plates were modeled as 2[...]
17
61%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2009 Vol. 20 359--366
PL Stosowanie cyfrowych kamer fotogrametrycznych o podwyższonej rozdzielczości radiometrycznej powoduje konieczność redukcji zakresu tonalnego do wielkości stosowanej w grafice komputerowej. Zabieg ten jest szczególnym przypadkiem mapowania tonalnego jakie ma miejsce przy wizualizacji obrazów cyfrowych[...]
EN The use of digital photogrammetric cameras with increased radiometric resolution requires the tonal range to be reduced to the values used in computer graphics. The procedure involves a unique operation of tonal mapping, which takes place while displaying digital images on a PC monitor. Gamma, the f[...]
18
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono zarys transformacji falkowej i jej praktyczną implementację w zastosowaniu do rozkładu na składowe falkowe przebiegu czasowego prądu cewki otwierającej wyłącznika. We wstępie opisano przejście od ciągłej (CWT) do dyskretnej diadycznej (DDWT) transformacji falkowej wraz z jej[...]
EN In this paper there is presented draft of wavelet transform and her practical implementation to decomposition on wavelet components of trip coil current signal. In introduction described conversion between continuous wavelet transform (CWT) and her discrete version (DDWT) together practical realizat[...]
19
61%
Mechanik
2015 R. 88, nr 7 572--575
PL Przedstawiono etapy opracowania metody parametryzacji sygnałów mowy. Adaptowano dekompozycję paczkowej transformacji falkowej oraz zastosowano rozplot homomorficzny. Dzięki wykorzystaniu niejawnych modeli Markowa do rozpoznawania zweryfikowano działanie opracowanej metody. Badania stanowią punkt wyj[...]
EN Illustrated are the steps to develop a method of speech parameterization. Adapted for the purpose was packet decomposition of the wavelet transformation with homomorphic deconvolution also applied. The hidden Markov Models for speech recognition as used were providing at the same time for verificati[...]
20
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawiony algorytm kompresji danych dla interfejsu mózg-komputer (BMI) pozwala na kodowanie sygnałów neuronowych z przepływnością ok. 0.25 bita na próbkę, przy zniekształceniach mniejszych jak 3% rms. Dzięki redukcji transmitowanych danych kompletny, wielokanałowy system BMI wraz z układem telem[...]
EN Presented data compression algorithm dedicated to Brain-Machine Interface (BMI) system enables encoding of neural signals at data rate of 0.25 bits per sample with distortions below 3% rms. Reduction of transmitted data enables implantation of complete, multichannel BMI system along with telemetry u[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last