Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transformacja Fouriera
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2002 nr 14 161-176
PL Zaproponowano metodę automatycznej identyfikacji wad występujących w lotniczych konstrukcjach przekładkowych na podstawie ekstrakcji ich cech charakterystycznych z obrazów w podczerwieni. Obrazy uzyskano, wykorzystując system termograficzny lock-in. Ekstrakcję cech charakterystycznych wad elementów [...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1269-1273
PL W pracy przedstawiony został projekt urządzenia sortującego obiekty na podstawie ich kształtu. Proces sortowania odbywa się z wykorzystaniem wybranych transformacji całkowych, tutaj z wykorzystaniem transformacji Fouriera. Urządzenie sterowane jest z wykorzystaniem systemu ekspertowego.
EN There is presented object sorting system in the paper. System is working on the base of shapes recognition. Sorting process is taking place with use of integral transformations, here with help of Fourier transforms. The device is controlled with help of expert system.
3
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 78 193--199
PL W pracy zaproponowano wykorzystanie mikrokontrolerów ośmiobitowych do analizy zawartości harmonicznych w sieciach niskiego napięcia. Artykuł zawiera opis przyczyn i konsekwencji występowania harmonicznych oraz metod ich analizy. Przedstawiono projekt analizatora harmonicznych opartego o ośmiobitowy [...]
EN The paper proposes the use of eight-bit microcontrollers to analyze the harmonic content low voltage network. The article includes a description of the causes and consequences of the occurrence of harmonics and methods of analysis. A draft harmonic analyzer based on an eight-bit microcontroller. Sum[...]
4
88%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The object of this study is to provide a generalized mathematical model of burn injury due to a sinusoidal heat source at the skin surface. An application of double Fourier cosine transform is applied to convert this problem into a boundary value problem of ordinary differential equations. The solut[...]
5
88%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN A modification of the Fourier transform method, which makes feasible transforming products of two functions and/or their derivatives, is described. By application of this method, some kinds of nonlinear differential equations can be transformed and solved. In this paper, the solution of the problem [...]
6
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The present investigation is concerned with a two dimensional problem in a magnetic micropolar thermoelastic half space, whose surface is subjected to thermo-mechanical sources in the presence of transverse magnetic field with modified Ohm's and Fourier's law. The Laplace and Fourier transforms are [...]
7
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The present investigation is concerned with a two-dimensional problem in electromagnetic micropolar elasticity for a half-space whose surface is subjected to mechanical sources in the presence of a transverse magnetic field. As an application of the approach concentrated or uniformly distributed nor[...]
8
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The present investigation is concerned with the deformation in a homogeneous, isotropic thermoelastic half-space with two temperatures as a result of an inclined load. The inclined load is assumed to be a linear combination of a normal load and a tangential load. The integral transform technique is [...]
9
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The response of an elastic rectangular plate which rests on a visco-elastic foundation and supports a moving continuous load is investigated. The equation of motion is first solved for finite lateral dimensions in both coordinate directions of the rectangular plate. One of the dimensions is allowed [...]
10
75%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2017 Nr 5 (125) 87--94
PL Transformacja Shearleta jest ostatnio dynamicznie rozwijającą się metodą stosowaną w dziedzinie przetwarzania obrazu, która różni się od transformaty Wavelet i ma doskonałe właściwości w przetwarzaniu sygnałów wielowymiarowych. Transformacja Shearleta ma prostszą implementację dyskretną, niż przeksz[...]
EN The Shearlet transform has been a burgeoning method applied in the area of image processing recently which, differing from the Wavelet transform, has excellent properties in processing singularities for multidimensional signals. Not only is it similar to the performance of the Curvelet transform, it[...]
11
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 5-6 (64) 86--90
PL W pracy przedstawiona jest prosta metoda opisu anisotropii materiałów włóknistych, oparta na analizie obrazów. Metoda wykorzystuje transformatę Fouriera. Wysokie wartości składowych częstotliwości odpowiadają głównym kierunkom linii w przestrzeni obrazu. Wartości składowych częstotliwości są sumowan[...]
EN This paper describes a simple method of description of the anisotropy of fibre systems using image analysis. The proposed method is based on Fourier transform which is in frequency domains displayed by high values of frequency components corresponding to major structural direction lines in the spati[...]
12
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 7 413-416
PL W pracy przedstawiono numeryczną procedurę dla znanych w technice par transformacji Fouriera. Przedyskutowano aspekty komputerowe dyskretyzacji ciągłych sygnałów czasowych i częstotliwościowych. Opracowano wyjątkowo skuteczny algorytm dla bezpośredniej i odwrotnej transformacji Fouriera ciągów liczb[...]
EN The paper deals with a numerical procedure for the well-known in engineering Fourier transform pairs. Computational aspects of the discretization of continuous time and frequency signals are specifically discussed. An extremely efficient algorithm for the direct and inverse Fourier transforms of com[...]
13
63%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 9 supl. 125-128
PL W dotychczasowej praktyce w ocenie zarysów struktury geometrycznej powierzchni szeroko wykorzystuje siŤ zasadę transformacji Fouriera. Znalazło to szczególne zastosowanie w analizie pomiarów okrągłości i walcowości. Z tego względu, że w wielu dziedzinach metrologii do oceny sygnałów zmiennych stosuj[...]
EN In hitherto practice the Fourier transform has been extensively to evaluate profiles of geometrical surface structure. It is still an essential tool particularly for analyzing roundness and cylindricity measurements. Since a number of metrological tasks successfully employ the wavelet transform to e[...]
14
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 9 159-162
PL Przedstawiono nowe podejście do rozpoznawania dźwięków maszyny prądu stałego. Podejście to jest oparte na zastosowaniu szybkiej transformacji Fouriera i algorytmie wstecznej propagacji błędów. Badania rozpoznawania dźwięku przeprowadzono dla maszyny prądu stałego podczas pracy normalnej i przy zwarc[...]
EN A new approach to determination of similarity of dc machine sound is presented. This approach is based on FFT and a backpropagation neural network. Investigations of the sound recognition were carried out for faultless dc machine and dc machine with shorted rotor coils. The results of sound recognit[...]
15
63%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The steady state response at an interface of an acoustic fluid and a micropolar thermoelastic medium possessing cubic symmetry due to a moving load has been studied. The thermoelastic theory formulated by Chandrashekharia and Tazu (1998) has been used. Fourier transforms have been inverted by using [...]
16
63%
Acta Mechanica et Automatica
EN Considered the dynamic problem of the theory of elasticity for multilayered half-space. Boundary surface of inhomogeneous half-space loaded with normal load, and the boundaries of separation layers are in conditions of ideal mechanical contact. The formulation involves non-classical separation of [...]
17
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2015 Nr 1 (109) 35--40
PL W celu zastąpienia pracochłonnego i czasochłonnego ręcznego sprawdzania zaproponowano specjalny system dla oznaczania gęstości nitek w tkaninie. Przedstawiono teorię transformacji Fouriera, rekonstrukcję wyglądu przędzy wraz z metodą progową. Określono stopnie akwizycji obrazu tkaniny, zastosowanie [...]
EN To replace time-consuming and lab-intensive of manual inspection, a Fourier transform is proposed to detect the thread densities of woven fabric in this paper. First, theories of the Fourier transform, yarn image reconstruction and the threshold method are introduced. Then the steps of fabric image [...]
18
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Celem pracy jest konstrukcja macierzy rozwiązań podstawowych dla liniowego sprzężonego parabolicznego układu równań w przestrzeni trójwymiarowej zawierającego dwa równania. Macierz rozwiązań podstawowych skonstruowano używając transformacji Fouriera. Bazując na macierzy rozwiązań podstawowych przeds[...]
EN The aim of this paper is to construct the matrix of fundamental solutions for linear coupled parabolic system in the three-dilinensional space, consisting of two equations. The matrix of the fundamental solutions has been constructed using the Fourier transform. Basing of the matrix of fundamenal so[...]
19
63%
Studia Geotechnica et Mechanica
PL Rozważa się nieskończoną tarczę z materiału sprężystego, która jest wzmocniona włóknami i ma szczelinę o długości 2a i nieskończenie małej szerokości. Tarcza jest rozciągana równomiernie w kierunku prostopadłym do szczeliny. Po zastosowaniu transformacji całkowej Fouriera problem można sprowadzić do[...]
EN An infinite sheet, which is made of elastic materiał reinforced with fibres and which has a 2a-long crack with zero crack tip separation, has been considered. The sheet is uniformly tensioned in the direction perpendicular to the crack. After applying the Fourier integral transformation the problem [...]
20
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących porównania skutków zastosowania do dekompozycji sygnałów drgań transformacji Hilberta Huanga HHT, Fouriera FT oraz krótko-czasowej transformacji Fouriera STFT (Short Time Fourier Transform). Do badań wykorzystano zapis przykładowych sygnałów przyspie[...]
EN The investigation results concerning comparisons of effects of the application of the Hilbert-Huang Transform (HHT), Fourier Transform (FT) and Short Time Fourier Transform (STFT) for the vibration signals decomposition, are presented in this paper. The record of the vibration accelerations signals [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last