Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 72
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tramway
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Sieć tramwajowa w Dijon składa się z dwóch linii i została sfinansowana przez władze aglomeracji Dijon, a obecnie jest zarządzana przez spółkę Keolis Dijon. Pierwsza linia tramwajowa została oddana do eksploatacji na początku września br., a druga będzie oddana na początku grudnia 2012 r. Ściśle nal[...]
2
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL System tramwajów w Padwie we Włoszech bazuje na pojazdach wyposażonych w system Translohr. Te tramwaje mają gumowe kota, na których się poruszają, oraz prowadzącą szynę środkową. Pojazdy są zasilane z sieci trakcyjnej i określane są jako "metrotram", "metrobus", dla odróżnienia od tramwaju klasyczne[...]
3
100%
Przegląd Komunikacyjny
2011 Nr 11-12 28-35
PL We wstępie przestawiono tło problemu wdrażania priorytetów dla miejskiej komunikacji szynowej. Następnie opisano oraz zilustrowano przykładami możliwe rodzaje priorytetów dla tramwajów. Scharakteryzowano sieć tramwajową Gdańska, zawarto też opis nowobudowanego odcinku linii tramwajowej Chełm - Nowa [...]
EN The introduction aims at presenting the background of the issue of developing priority rules for rail urban transport systems. Different possible priority systems for tramways are then described and illustrated by examples. The main characteristics of the tramway network in Gdańsk are later on defin[...]
4
100%
Engineering Transactions
EN Urban rail systems are characterized by low-radius curves which are very problematic to negotiate for modern rail vehicles. There are several inventions developed throughout time to cope with that problem. One group of them are bogie steering systems, responsible for the improvement of the alignment[...]
5
88%
Archives of Acoustics
2019 Vol. 44, No. 4 783--792
EN The paper presents experimental research carried out to determine the possible actions to reduce the noise generated by trams in a highly urbanised area. A few design strategies affecting tram ride quality have been presented – especially in the aspect of the acoustic phenomena. Main sources of the [...]
6
75%
Diagnostyka
2009 nr 2(50) 37-40
PL W artykule przedstawiono propozycję metody monitorowania stanu technicznego toru tramwajowego w aspekcie diagnostycznym oraz wpływ jego zużycia na dynamikę pojazdu szynowego. Prezentowana metoda bazuje na pomiarze odpowiedzi dynamicznej pojazdu w celu określenia zasadniczych wymuszeń oraz ich wpływu[...]
EN This article presents an approach of a technical state monitoring method in aimed to the railway track wear diagnostic and its influence on the rail vehicle dynamics. The method is based on the vehicle dynamic response measurements in order to determinate principle excitations and their influence on[...]
7
75%
Infrastruktura Transportu
2013 nr 1 42--45
PL O trwałości i niezawodności torowiska tramwajowego decyduje jego konstrukcja, ale również i system utrzymania, którego podstawą jest prawidłowa diagnostyka stanu technicznego.
8
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Historyczny kompleks zajezdni na krakowskim Kazimierzu należy do najbardziej wartościowych obiektów poprzemysłowych. Jest jednym z nielicznych w Europie zachowanych jako "kompletny" zespołów komunikacyjnych z przełomu XIX i XX wieku. Rewaloryzacja krakowskich zajezdni ma swój wymiar rewitalizacyjny.[...]
EN Historical depot complex at Kazimierz is one of the most valuable after industrial object. It is rather seldom in Europe to meet such "complete" transportation complex from the turn of 19 and 20 centuries. Revalorisation of Cracow depots has its historical aspect. The Museum of Urban Engineering con[...]
9
75%
Transport Miejski i Regionalny
2005 nr 1 27-28
PL Historia wprowadzania nowoczesnych niskopodłogowych tramwajów typu NGT6 do komunikacji zbiorowej w Krakowie. Podstawowe cechy eksploatacyjne tramwajów w pięcioletnim okresie eksploatacji.
EN History of implementation of modern low-loader tramways type of NGT6 for public transport in Cracow. General exploitation features of tramways after five years period of exploitation.
10
75%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 11 35-37
PL Charakterystyka działań MPK w Poznaniu doprowadzające do wyboru tramwaju Combino dla Poznania. Podstawowe dane techniczne rodziny tramwajów Combino w różnych miastach Europy. Bieżące problemy związane z eksploatacją tramwaju.
EN The characterisation of Public Transport Company activities in Poznań bringing to choice the Combino tram for Poznań. Basic performance characteristics of the Combino trams family in various European cities. Present issues connected with the tram exploitation.
11
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Artykuł przedstawia założenia i podstawy symulacyjne systemu monitorowania stanu technicznego lekkiego pojazdu szynowego. Omówiono główne cele i metodykę prowadzenia badań symulacyjnych. Zamieszczono przykładowe charakterystyki drganiowe uzyskane na podstawie symulacji komputerowej oraz wyznaczone n[...]
EN The paper is dedicated to the assumptions and simulation basics of the technical state monitoring system for light rail vehicle. The paper discusses the main objective of this work, and the methodology used for the computer simulations. It contains also some examples of vibration characteristics fro[...]
12
75%
Infrastruktura Transportu
2012 nr 6 7--9
PL W poprzednim numerze opublikowano pierwszą część artykułu opisującą problem pojawiającej się strefy dylematu w ruchu tramwajów. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne, a w odniesieniu do pojazdów transportu zbiorowego nabiera szczególnego znaczenia ze względu na rozległość. W tej części artykułu zost[...]
13
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2005 R. 102, z. 3-M 339--352
PL W artykule zamieszczono wyniki analizy wybranych przedsiębiorstw transportu miejskiego. Celem badań było wskazanie głównych czynników mających wpływ na decyzje dotyczące odnowy taboru tramwajowego. Przeprowadzona analiza pozwoliła poznać strukturę i wiek wagonów tramwajowych oraz określić wielkość k[...]
EN The aim of this report is to present the major indicators significantly important and influenced to decision-making of improvement tramway rolling-stock process. The composition contains analysis results of city transport companies. Thus, according to prepared analysis, such indicators as: structure[...]
14
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 9 10--20
PL W ostatnich 12 miesiącach odnotowano zamówienia znacznej wartości na tramwaje i lekkie pojazdy szynowe (LPS) –relacjonuje dr Harry Hondius – chociaż ich dostawy zostaną rozłożone na wiele lat. Tymczasem liczni producenci przeżywają reorganizacje, redukcje lub zmiany własnościowe. Redakcja przedstawi[...]
15
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Rozwój przestrzeni zurbanizowanych oraz aglomeracji miejskich wymusza równoległy rozwój usług transportowych. Wraz z rozwojem indywidualnego i zbiorowego transportu, coraz wyższy odsetek populacji żyje w ciągłym zagrożeniu drganiami i hałasem, które są często szkodliwe dla ludzkiego organizmu. Tramw[...]
EN Advancing urban development of huge urban and agglomeration spaces triggers development of municipal transport services. Along with development of individual and collective transport, higher and higher percentage of population lives in constant noise and vibrations hazards, which are very often harm[...]
16
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Istniejąca od ponad 136 lat nowosądecka firma NEWAG wytrwale i z powodzeniem buduje i umacnia swoją pozycję na rynku producentów taboru szynowego, regularnie poszerzając gamę pojazdów składających się na jej ofertę. Potwierdzeniem tego jest pojawienie się – najpierw na krótko w Wielkopolsce, w Pozna[...]
17
75%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2012 nr 18 171--180
PL Czynnikiem pierwotnie kształtującym krajobraz kulturowy wschodnich dzielnic Sosnowca było rolnictwo. W II połowie XIX w. dołączył drugi kolejny – górnictwo węgla kamiennego. Brak komunikacji powodował samodzielny rozwój osad. Pomimo, iż w XIX w. do części z nich doprowadzono linie kolejowe, w połącz[...]
EN Primarily factor of forming the cultural landscape of eastern districts of Sosnowiec was agriculture. In the second half of the twentieth century, there was also another factor – coal mining. There was lack of the public transport, settlements were expanding as independent ones. Although in the nine[...]
18
75%
Przegląd Komunikacyjny
2014 Nr 8 12--15
PL Wiele aktualnych rozwiązań w transporcie szynowym uznawanych jest za wynalazki ostatnich lat. W świadomości społecznej takie udogodnienia, jak pojazdy niskopodłogowe czy klimatyzacja pojawiają się w momencie, kiedy lokalny przewoźnik zakupi wyposażone w nie wozy. Nawet osoby interesujące się histori[...]
EN Many today solutions in urban mass transit are considered recent inventions. In common thought such solutions as low-floor cars or air conditioning occur as soon as local transit authority buys such equipped vehicles. Even people interested with mass transit history do not always notice that many of[...]
19
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W maju 2011 r. pasażerów MPK Poznań zaczęły wozić pierwsze tramwaje Moderus BETA MF02AC wyposażone w aparaturę energoelektroniczną firmy ENIKA Sp. z o.o. Przez pierwsze ponad dwa lata eksploatacji tramwaje te zbierają pozytywne opinie zarówno pasażerów, obsługi technicznej, jak i motorniczych.
20
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Jednym z ciekawszych rozwiązań skomunikowania miasta z portem lotniczym jest przykład Tallina, gdzie wykorzystano, oddaną w 2017 r. do eksploatacji, linię tramwajową. Linia ta jest elementem miejskiego systemu transportowego, zapewniając dogodne połączenie lotniska z miastem przy stosunkowo niskim k[...]
EN The article describes a tramway line connecting airport with the City Tal-linn. There is present history of the project, technical parameters of line, its cost and information about vehicles. The purpose of the article is giving the reader knowledge about not very expensive solution in the field of [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last