Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 197
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tramwaj
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Komunikacja tramwajowa pomimo wielu oczywistych zalet ma istotną wadę, szczególnie ważną w kontekście akcesji Polski do Unii Europejskiej. Poruszający się tabor generuje uciążliwy dla zurbanizowanego otoczenia hałas. W artykule poruszono problematykę wpływu typu konstrukcji nawierzchni tramwajowej n[...]
EN Tram transportation has despite many obvious advantages a significant disadvantage, particularly important in the context of Polish accession to the European Union. The moving rolling stock generates disruptive noise to the urban environment. The article addresses the topic of the effect of Tram Tra[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono zarys historii tramwajowych przewozów towarowych na ziemiach polskich. Omówiono na przykładach stan zastosowania tego rodzaju transportu w dniu dzisiejszym. Rozpatrzono możliwości adaptacji torowisk tramwajowych do zaopatrzenia wrocławskich hipermarketów. Zwrócono uwagę na para[...]
EN The paper presents the outline of history of tram-commodity carriages on the polish district. Was described (on examples) the state of application this kind of transportation today. Was investigated the possibilities of tram-track layer adaptation to the equipment of Wrocław hipermarkets. The notice[...]
3
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2008 Nr 80 171-174
EN The paper deals with problems of the tram vehicle control in accordance with the criterion of the minimum electrical energy consumption. In this elaboration, the energy-saving control of the tram driving electric motors takes also into consideration the influence of cross-roads light signalling dist[...]
4
100%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 12 24-28
PL W strefie kontaktu szyna - koło tramwajowe występuje wiele niekorzystnych zjawisk, powodujących zużycie i zniekształcenie obrzeża koła. Systematyczna diagnostyka pozwala wykryć nadmierne zużycie, wymagające przeprowadzenia obróbki regeneracyjnej powierzchni obrzeża kół bezpośrednio stykających się z[...]
EN In the contact zone: rail - tram wheel, a lot of disadvantageous effects, causing wear and deformation of wheel flange occur. Systematic diagnostic allows detect excessive wear, demanding regenerative treatment of wheel flange surface which directly is in contact with the rail. Real state of flange'[...]
5
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2007 Nr 78 105-108
EN This paper makes a comparison between two types of DC tram drive with series motors in respect of energy consumption. One of them makes use of a typical rheostatic starter and the second one employs a DC chopper that can be also used for fluent setting of the value of the torque developed by the mot[...]
6
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2007 Nr 77 111-116
EN The paper deals with problems of elaboration of an algorithm of the tram vehicle traffic with the object of achieving the minimum energy consumption. Except some specific, idealized situations, the frequent, dynamical changes of the tram traffic conditions occur. In particular, it's typical for the [...]
7
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2012 R. 109, z. 7-M 223--231
PL Skonstruowany pod kierunkiem Politechniki Poznańskiej nowy wózek tramwajowy dla toru o prześwicie 1000 mm wymagał również zaprojektowania układu hamulcowego. Jest to klasyczny układ hamulcowy tramwaju, należało jednak dokonać obliczeń jego mocy na podstawie aktualnych przepisów, dla stwierdzenia zgo[...]
EN Constructed under management of Poznań University of Technology tram bogie for 1000 mm track required designing of the brake. It is classic tram brake system, but the brake power calculations of the actual regulations have to be performed for state conformity with actual standards The papier was rea[...]
8
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W artykule przedstawiono koncepcję i wyniki testów nowoczesnego zasobnika akumulatorowego. W obwodzie trakcyjnym zastosowano układ odzysku energii UOE-60S zaprojektowany do przekształcania napiecia trakcji 600/750VDC na napięcie ładowania baterii podczas hamowania pojazdu oraz do konwersji napięcia [...]
EN The paper presents concept and tests of modern battery storage system. In the traction circuit was used Energy Storage Battery Charger UOE-60S with Li-poly batteries. System is designed for converting traction power supply voltage 600/750VDC to the battery voltage for charging and back, to convert b[...]
9
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Tramwaje są obecnie nieodłączną częścią wielkich miast. Zabezpieczają szybki i niezawodny transport naziemny podróżnych. Ich wadą jest hałas, generowany podczas eksploatacji, zwłaszcza charakterystyczne piszczenie, powstające podczas jazdy tramwaju po łuku. Wywołane jest ono wejściem obrzeża koła w [...]
10
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Sieć tramwajowa w Dijon składa się z dwóch linii i została sfinansowana przez władze aglomeracji Dijon, a obecnie jest zarządzana przez spółkę Keolis Dijon. Pierwsza linia tramwajowa została oddana do eksploatacji na początku września br., a druga będzie oddana na początku grudnia 2012 r. Ściśle nal[...]
11
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabedy S.A. - Zakład Przekładni i Hydrauliki jest producentem przekładni zębatych walcowych, kątowych, planetarnych do maszyn budowlanych, rolnictwa, komunikacji oraz siłowników i elementów hydrauliki. Zakłady mają czterdziestoletnią tradycję i doświadczenie w produkcji i d[...]
12
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 12 360-368
PL W artykule podjęto tematykę jakości oświetlenia w obszarze przedpola tramwaju. W szczególności ustosunkowano się do dwóch, zdaniem autora, zasadniczych elementów wpływających na jakość tego oświetlenia. Pierwszym jest stan techniczny i funkcjonalność obecnie eksploatowanych urządzeń świetlnych monto[...]
EN The article undertakes the subject of lighting quality in the area of tram's foreground. In particular, two elements are discussed that in the present author's opinion significantly influence the quality of lighting. The first one is the technical condition and functionality of currently exploited l[...]
13
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Transport publiczny nabiera obecnie coraz większego znaczenia w funkcjonowaniu dużych i małych aglomeracji miejskich. Szacuje się, że w miastach zwiększenie ruchu samochodowego o około 10% powoduje dwukrotne zwiększenie czasu przejazdu, zużycia paliwa, emisji środków toksycznych spalin o około 25% i[...]
14
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL System tramwajów w Padwie we Włoszech bazuje na pojazdach wyposażonych w system Translohr. Te tramwaje mają gumowe kota, na których się poruszają, oraz prowadzącą szynę środkową. Pojazdy są zasilane z sieci trakcyjnej i określane są jako "metrotram", "metrobus", dla odróżnienia od tramwaju klasyczne[...]
15
100%
Przegląd Komunalny
2018 nr 11 52--54
PL Oczywisty jest fakt, że ci, co ruszają się więcej, statystycznie będą żyć dłużej i rzadziej będą skarżyć się na rozmaite problemy zdrowotne. Naukowcy już wiele lat temu udowodnili, że dla utrzymania dobrej kondycji konieczna jest zatem jazda na rowerze czy poruszanie się pieszo. Do tej pory jednak n[...]
16
100%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 5 42
PL 11 sierpnia 2012 r. na trasę tramwajową łączącą os. Lecha i Franowo w Poznaniu ruszyły pierwsze tramwaje. Inwestycję zrealizowało konsorcjum, w skład którego weszły firmy: Bilfinger Berger Budownictwo SA, ZUE SA z Krakowa oraz Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa SA z Lubina.
17
100%
Przegląd Komunalny
2015 nr 8 61--63
PL Zatrute przez samochody miasta wymagają natychmiastowej pomocy. Szansą dla nich jest zrównoważony transport, a w jego ramach tramwaje. Czy miasta potrafią i wykorzystują tkwiący w nich potencjał?
18
100%
Logistyka
PL Autorzy niniejszego artykułu brali udział w pracach studialnych nad dwiema dużymi inwestycjami w zakresie miejskiego transportu szynowego w Toruniu. Na podstawie zdobytych doświadczeń, w artykule omówiono wpływ budowy pasów autobusowo - tramwajowych na efektywność obsługi transportowej centrum dwust[...]
EN The authors of the following paper participated in the study works concerning two large investments in rail transport in Toruń. In this paper, impact of bus and tram lanes on efficiency of transport service in the centre of the city of nearly 200 thousand inhabitants is described. The mechanism of c[...]
19
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 91 335--342
PL W referacie omówiono aktualne trendy w rozwoju nowoczesnych pojazdów trakcji elektrycznej. Przedmiotem referatu są w szczególności pojazdy przeznaczone do przewozu pasażerskiego w transporcie szynowym, zarówno miejskim jak i dalekobieżnym. W nowoczesnych pojazdach szczególną uwagę zwrócono na napędy[...]
EN The present paper presents the current trends in the development of modern electric traction vehicles. In particular, the subject of the paper covers vehicles intended for passenger carriage in rail traffic, both the urban one and the long-distance one. In modern vehicles, particular attention is pa[...]
20
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2012 No. 72 233--240
PL W artykule przedstawiono metodę obliczania energooszczędnych przejazdów tramwaju z połowo zorientowanym sterowaniem trakcyjnych, trójfazowych silników indukcyjnych. Uwzględniono występowanie w ruchu miejskim różnych zakłóceń ruchu oraz skomplikowanego profilu trasy. Dynamika jazdy miejskiej prowadzi[...]
EN The paper presents the method of the calculation of the energy-saving traffic of tram vehicle with field-oriented control of traction three-phase induction motors. Possibility of occurrence of various traffic disturbances and complicated route profile is taken into consideration. After ending distur[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last