Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tram transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 11 11--16
PL Modele tramwaju dwusystemowego – Karlsruhe, Kassel, Chemnitz, Zwickau. Opis kompatybilności systemów i stosowanych rozwiązań technicznych.
EN Models of double system tram - Karlsruhe, Kassel, Chemnitz, Zwickau. Characteristics of systems and applied technical solutions compatibility.
2
75%
Transport Miejski i Regionalny
2012 nr 2 21-30
PL Sieć tramwajowa Poznania - historia, stan obecny oraz plany rozwoju. Rozbudowa sieci tramwajowej - przedłużenie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju do Dworca PKP budowa trasy i zajezdni tramwajowej na Franowie.
EN Tram network in Poznań - history, present condition and plans for development. Extension of tram network - extension of the Poznań Fast Tram to the railway station, construction of the line and tram depot in Franowo.
3
75%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 10 21-27
PL Charakterystyka sieci tramwajowej w mieście. Współpraca komunikacji tramwajowej i kolejowej. Historia prywatyzacji zarządzania komunikacją szynową.
EN Characteristics of tram network in the city. Cooperation between railway and tram carriages. History of privatisation of rail transport management.
4
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Wygodny i przyjazny transport zbiorowy, a w szczególności komunikacja szynowa, odgrywa znaczącą rolę podczas przygotowania i obsługi masowych imprez sportowych, jak Euro 2012. Skomunikowanie stadionów, hoteli i stref dla kibiców za pomocą wyłącznie transportu samochodowego we Wrocławiu, borykającym [...]
EN Proper and comfortable rail transportation, both by heavy rail and urban transport, plays an important role in process of preparation and service of mass events like Euro 2012 games. Connecting stadiums, hotels and fan zones in Wroclaw, city already suffering from congestion, would surely lead to co[...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 256--260
PL Zdarzenia niebezpieczne (ZNb) z udziałem tramwajów są uznawane za drugie, po wypadkach kolejowych, zdarzenia o najpoważniejszych skutkach. Wynika to między innymi z ilości osób poszkodowanych – pasażerów tramwajów oraz zewnętrznych uczestników tych zdarzeń. Do ZNb dochodzi przede wszystkim na torowi[...]
EN Dangerous events (DE) involving trams are considered as the second, after the railway accident, the events with the most serious consequences. This is due the number of pe ople injured in DE i.e. the tram passengers and the external participants, among others. DE usually happen on the not separatek [...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 12 202-214
PL W dobie dużego natężenia ruchu samochodowego szczególny nacisk kładziony jest na dobrze zorganizowaną komunikację miejską. Kierując się ideami zrównoważonego rozwoju próbuje się wyeliminować kongestię z centrum dużych ośrodków miejskich. W artykule podjęto próbę ekonomicznej analizy efektywności tra[...]
EN In the present times the high volume of traffic results in a particular emphasis on well-organized urban transport. According to the ideas concerning the sustainable development, city authorities are trying to eliminate congestion in the downtown area of large urban centers. The article attempts to [...]
7
75%
Transport Miejski i Regionalny
2018 nr 2 19--23
PL W artykule ukazano w skrócie dzieje Olsztyna oraz historię jego komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem transportu szynowego i trolejbusowego. Komunikacja tramwajowa w Olsztynie została uruchomiona w 1907 roku, zlikwidowana w 1965 roku i ponownie uruchomiona w 2015 roku. Transport tramwajowy podn[...]
EN The article presents in brief the history of Olsztyn and the history of its transportation, with a special regard to rail transport. The tram transport in Olsztyn was launched in 1907, liquidated in 1965 and re-launched in 2015. Tram transport not only has raised the city's prestige, but also largel[...]
8
75%
Transport Miejski i Regionalny
2017 nr 6 5--10
PL Węzły przesiadkowe w miejskim transporcie zbiorowym są istotnym elementem zwiększającym dostępność funkcjonalną transportu zbiorowego. W licznych projektach europejskich [1, 2, 3, 4] podejmowane są próby określenia warunków, jakie powinny spełniać węzły przesiadkowe, aby ułatwić pasażerom zmianę śro[...]
EN Interchanges within urban public transport system are important elements in increasing the accessibility and availability of public transport. Numerous European projects attempt to determine the conditions that interchanges should meet in order to facilitate for passengers changing means of public t[...]
9
75%
Transport Miejski i Regionalny
2017 nr 6 25--32
PL Problem synchronizacji linii tramwajowej omówiono na przykładzie Zagłębia Dąbrowskiego, wschodniej części sieci łączącej 13 miast konurbacji katowickiej. Na tej części sieci linie kursują z różnymi modułami częstotliwości, co uniemożliwia dobrą koordynację. Dodatkową barierę stanowią odcinki jednoto[...]
EN The problem of synchronization of the tram line is discussed on the example of the Dąbrowski Basin, the eastern part of the network connecting 13 cities of the Katowice conurbation. On this part of the network lines run with different frequency modules, which prevents good coordination. An additiona[...]
10
63%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 10 26-31
PL Punktualność odjazdów z przystanków początkowych i wszystkich przystanków na sieci. Wydłużenia czasu trwania kursu w stosunku do czasu planowanego w rozkładzie jazdy. Porównanie wybranych wskaźników punktualności w uzyskanych dla komunikacji tramwajowej w Krakowie, Łodzi i Katowicach.
EN Punctuality of departures from the first bus stops and all bus stops at the network. Travel time elongation against the time in time-table. Comparison of selected punctuality coefficients for tram transport in Krakow, Katowice and Lodz.
11
63%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 3 33-38
PL Rozwiązania firmy SIKA w zakresie budowy torowisk tramwajowych wpływających na skuteczną ochronę wibroakustyczną. Przykłady konkretnych rozwiązań w Krakowie.
EN Solutions of SIKA company in the scope of track ways construction that contribute with effective vibroacoustic protection. Examples of specific solutions in Kraków
12
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Obszarem analiz w niniejszym artykule jest odcinek sieci tramwajowej Poznania, mieszczący się między aleją Marcinkowskiego a ulicą Kórnicką. Na tle schematu ideowego identyfikacji zagrożeń zaprezentowano procedury: generowania pytań kontrolnych, rozpoznawania źródeł zagrożeń, grupowania źródeł zagro[...]
EN The area of analysis in this article is the segment of the tram network in Poznań lies between the Marcinkowski alley and the Kórnik street. Against the background of the hazard identification diagram we present the procedure: generation of control questions, identify the hazards sources, clustering[...]
13
63%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 12 27-32
PL Charakterystyka sieci komunikacji tramwajowej. Dostępność przestrzenna i demograficzna sieci tramwajowej. Liczba pasażerów wsiadających i wysiadających na przystankach. Charakterystyka przystanku o największej liczbie obsługiwanych pasażerów - Teatr Bagatela.
EN Characteristics of tram network system. Spatial and demographic accessibility of tram network. Number of passengers getting on and off on the tram stops. Characteristics of the stop of higher number of passengers - Bagatela Theatre.
14
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 248--250
PL Podstawowym kryterium przeprowadzonej analizy była liczba kursów linii tramwajowych, przy uwzględnieniu stanu wykorzystania taboru standardowego i niskopodłogowego. W artykule wyszczególniono problemy lokalnego transportu zbiorowego, mając na uwadze rzeczywiste rejony ich występowania. Odniesiono si[...]
EN The basic criterion of the performed analysis was the number of journeys made by tramway lines taking into account the use of standard and low-floor tramway fleet. The problems of local public transport have been specified, having regard to the real areas of their occurrence. Reference has bee also [...]
15
63%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 10 15-18
PL Kolejowe połączenia dalekobieżne. Kolej miejska. Komunikacja tramwajowa. Obsługa stadionu na Maślnicach. Obsługa stref kibiców.
EN Rail long-distance connections. Urban railway transport. Tram transport. Transport service for the stadium in Maślnice. Transport service close to the fan zones.
16
63%
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
2016 nr 19(1) 9--20
PL Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o skutki wykorzystania funduszy unijnych przez miejski transport szynowy w Polsce, to jest tramwaje, metro i kolej aglomeracyjną w okresie 2007-13. W tym czasie zrealizowano ponad 3000 projektów transportowych o łącznej sumie 187,5 mld zł, z czego na kolej pr[...]
EN The aim of the article is to answer the question about the results of EU funds which have been allocated to municipal rail-bound transport in Poland – trams, underground and suburban railways – between 2007 and 2013. In this period over 3000 transport projects of the total value of 187, 5 billion zl[...]
17
63%
Transport Miejski i Regionalny
2015 nr 12 3--6
PL Artykuł przedstawia autorską propozycję wprowadzenia odcinków podziemnych do systemu transportu zbiorowego Wrocławia. Przesłanką do takich planów jest potencjalny brak przepustowości istniejących tras w centrum wynikający z koncepcji rozwoju transportu szynowego miasta i aglomeracji. Oznacza to międ[...]
EN The article presents an original proposal to introduce an underground sections in public transport system of Wroclaw. The idea is caused by potential lack of capacity of existing routes in the city center due to the concept of development of rail transport of the city and agglomeration. This develop[...]
18
63%
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
2018 nr 21(2) 17--32
PL Przedmiotem badań jest sieć tramwajowa konurbacji katowickiej. Konurbacja ta to duży policentryczny region, w którym warunki funkcjonowania komunikacji są odmienne niż w ośrodkach monocentrycznych. W artykule przyjęto założenie, że jeżeli układ przestrzenny obszaru miejskiego obsługiwanego przez sie[...]
EN The subjects of the research is tram network in Katowice conurbation. This conurbation is a big polycentric region where condition of the tram transport operation is different than in big monocentric agglomeration. The article assumes if the spatial arrangement of the conurbation is polycentric, the[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2010 z. 68 49-57
PL Organizator przewozów w regularnej komunikacji zbiorowej jest zobligowany spełnić kilka wymogów. Oprócz wymogów związanych z koniecznością uzyskania odpowiednich zezwoleń, musi on tak zorganizować transport, aby zapewnić podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny, wygody, należytej obsłu[...]
EN The organizer of transport in regular public transport is obliged to meet certain demands. Apart from the requirements connected with the necessity to obtain the needed permissions, one needs to organise transport in such a way so that the passengers travel in safety and hygiene, in comfortable cond[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last