Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 51
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trajektoria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono metodę wyznaczania przemieszczeń, prędkości i przyśpieszeń platformy manipulatora o strukturze równoległej 3(R-P-S), który może realizować trzy niezależne ruchy platformy: ruch pionowy i dwa ruchy przechyłowe. Zaplanowano trajektorię ruchu platformy, a opracowany algorytm obliczeń wyko[...]
EN This paper deals with the kinematic analysis of a 3-DOF parallel-actuated manipulator (3-RPS type). The platform has two DOF for a change of orientation and one DOF for translation. It can be used as a simulator for real-time monitoring for driver drowsiness. The forward kinematic problem is solved [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
1998 Z.30(213) 29-38
PL W pracy przedstawiono teoretyczną i empiryczną dokładność pomiaru toru pojazdu za pomocą przetworników ultradźwiękowych. Analizom poddano wpływ poszczególnych przetworników związanych z określeniem położenia punktów trajectorii pojazdów poruszających się po krzywoliniowych odcinkach dróg. Przedstawi[...]
EN In the paper, the theoretical and empirical precision of a vehicle movement trajectory test using supersonic sensor is presented. Influence of particular factors, relevant to the location determination of trajectory points of vehicle movement on curvilinear road parts, was subject of analyses. Test [...]
3
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono koncepcję generatora trajektorii do modelowania ruchu obiektów powietrznych. Pozwala on na tworzenie trasy jako zbioru punktów w przestrzeni trójwymiarowejna podstawie zdefiniowanych wcześniej orientacji przestrzennej obiektu (kątów przechylenia, pochylenia i obrotu). Stworz[...]
EN The paper presents the concept of a trajectory generator for modeling the movement of airborne objects. It allows to create a route as a set of points in three-dimensional space based on the pre-defined spatial orientation of the objects (roll, pitch, yaw). Created in the Matlab environment applicat[...]
4
88%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Analizowany w pracy płaski układ mechatroniczny o trzech stopniach swobody - mechanizm dźwigniowy o strukturze zamkniętej wyposażony w sterowane napędy - może analizować dowolną trajektorię. Zastosowany trzeci napęd zwiększa strefę roboczą, a jednocześnie a jednocześnie pozwala na optymalizację prac[...]
EN The paper concerns with accuracy of redundant trajectory generator based on closed kinematic system. For a such system a particular point of the workspace can be various configurations. It enables to optimize the trajectory accuracy and allow to avoid singular positions. The influence of drivers' po[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W dziedzinie sterowania przemieszczaniem się ruchomych obiektów po trajektorii istnieje wiele opracowań i rozwiązań technicznych [3] [4], obejmujących w większości problematykę doboru odpowiedniego regulatora kąta skrętu (kursu) i prędkości. Dobór tych regulatorów uzależniony jest od dynamiki obiekt[...]
EN There exist a lot of technical solutions in the field of control of movement of objects in motion along a trajectory [3] [4] which in most cases deal with the issues of selection of an appropriate control unit of turn (course) and speed angles. The selection of these controls depends on the object d[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Metodę automatycznego sterowania lotem wzdłuż zaplanowanej trajektorii omówiono w oparciu o schemat jej struktury. Proponowane sterowanie funkcjonuje w czterech kanałach : zgodnie z zamieszczonymi prawami sterowania. Istotnymi elementami prezentowanej metody jest sposób wyliczania współczynników wzm[...]
EN A method of flight control along the planned trajectory is discussed on the basis of the diagram illustrating its structure. Proposed control operates in four channels accordingly with presented control laws. The essential feature of the presented method is the algorithm used for computation of gain[...]
7
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2012 Vol. 17, no. 4 1223-1235
EN A method of planning sub-optimal trajectory for a redundant manipulator working in the environment including obstacles is presented. The robot's task is to move the tool from a given initial to final position in the workspace. The motion of the manipulator is planned in order to minimize a manipulab[...]
8
75%
Przegląd Mechaniczny
2010 nr 5 17-20
9
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 279 183-203
PL Dla potrzeb górnictwa podziemnego częściej wykorzystuje się otwory kierunkowe wykonywane z podziemnych wyrobisk górniczy cli. Skuteczność aplikacji tej technologii uwarunkowana jest poprawnością zaprojektowania i odwiercenia trajektorii otworu. Przebieg osi otworu kierunkowego jest pochodną takich c[...]
EN The trajectory of a directional well is a derivative of such factors as: geologic and hydrogeologic conditions, morphology, existing surface and underground infrastructure, as well as technical and technological feasibility. Basing on the assumed design data, a decision can be made as to the type of[...]
10
75%
Przegląd Mechaniczny
2008 nr 1 23-29
PL Rozwój metod programowania off-line manipulacyjnych robotów przemysłowych jest jednym z ważnych zadań robotyki. Praktyczne znaczenie tych metod zależy w dużej mierze od możliwości planowania technikami komputerowymi (off-line) bezkolizyjnego ruchu robotów w założonej geometrycznie przestrzeni zadani[...]
EN Off-line programming methods development of industrial manipulation robot is one of important task of robotics. Practical sense of these methods depends, in big measure, on possibilities of computer planning (off-line) collision-free movement of robots in the geometrical established task space of ma[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W referacie zaprezentowane zostały zagadnienia związane z automatyczną realizacją przelotu po trajektorii zadanej geometrycznie w przestrzeni trójwymiarowej. Dla samolotu o klasycznej konfiguracji warunki realizowalności przelotu po trajektorii zadanej związane są zarówno z kształtem trajektorii, z [...]
EN In the paper some problems connected with automatic flight on the trajectory circumscribed in the 3D space are raised. In the case of classical aircraft, trajectory shape and control system properties are the conditions for successful and precision flight. Selected methods of control are analysed wi[...]
12
75%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Manipulatory równoległe posiadają wiele cech dających im przewagę nad manipulatorami o strukturze szeregowej. Są nimi, przede wszystkim, większa sztywność oraz dokładność pozycjonowania. Wiele prac poświęcono tej tematyce, z czego duża część zwracała uwagę na kinematykę danego manipulatora i związan[...]
EN Parallel manipulators possess some features, which result in some advantages over serial manipulators: better accuracy of positioning, higher stiffness. Nevertheless, the main drawback of them, which is small workspace, requires still some research. Many papers have been devoted to the problem. Most[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 80 311-316
PL Ręczne sterowanie pojazdem podwodnym w realizacji inspekcji obiektów oceanotechnicznych związane jest z operowaniem różnego rodzaju joystickami, przełącznikami i pokrętłami. Przy realizacji skomplikowanych zadań oraz przy oddziaływującym zakłóceniu w postaci prądu morskiego sterowanie ręczne jest ut[...]
EN Manually control of underwater vehicle in realization of inspection of oceanotechnical objects is connected with operation of joysticks, switches etc. Manually control is difficult and require big skills of operators in realization of complicated tasks and beside influence of ocean current. This pap[...]
14
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
1999 R. 3, nr 10 3335-3335
PL Zaprezentowano algorytm wyznaczania minimalnego czasu, po upływie którego jest możliwe chwycenie przez robota ruchomego obiektu. Rozważany robot ma trzy stopnie swobody ruchu i jest zbudowany z obrotowej podstawy oraz dwuczłonowego ramienia. Robot może być stosowany do automatycznego sortowania , bą[...]
EN The algorithm to calculate minimal time for object in motion gripping by robot is presented. The considered robot has three degrees of freedom and is consisting of turn-table and two-joint arm. That robot can be applied in automatic quality control and in automatic sorting, if object removing from b[...]
15
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
EN Consider the drill string vibrations with linear axis AC or the length of sectional curvature in terms of its trajectory. It is shown that the amplitude of the bending vibrations is amplified by centrifugal force while rotating column (rotary drilling).
RU Рассмотрены колебания колонны бурильных труб с прямолинейной осью постоянного или переменного по длине сечения в условиях искревлением ее траектории. Показано, что амплитуда изгибаючих колебаний усиливается за счет центробежных сил при вращении колонны (роторное бурение).
16
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 681--686, CD
PL Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących wyznaczenia pozycji statku powietrznego przy wykorzystaniu metody kinematycznej PPP w trybie post-processingu. W tym celu użyto nieróżnicowych obserwacji kodowych GPS z odbiornika Topcon TPS Hiper. Metoda PPP została scharakteryzowana oraz opisano konfigu[...]
EN This paper presents studies results relate to estimation aircraft’s position using PPP kinematic method in post-processing mode. For this purpose undifference GPS code observations from Topcon TPS Hiper receiver were used. The PPP method was characterized and configuration of PPP module in kinematic[...]
17
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 588--591, CD
PL Celem badań przedstawionych w tym artykule jest sprawdzenie, czy metoda neuroewolucyjna z bezpośrednim kodowaniem genetycznym może być wykorzystana w autopilocie statkowym. Jednym z głównych zadań autopilotów statków jest utrzymanie płynącej jednostki na zadanej trajektorii, z uwzględnieniem dynamic[...]
EN The purpose of the study presented in this article is to determine whether the neuroevolutionary method with direct genetic encoding can be part of the ship's autopilot. One of the main tasks of the ship's autopilot is to maintain the movement of the vessel on the trajectory, taking into account the[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 53 85-92
PL Artykuł zawiera badania trajektorii ruchu ładunku suwnicy pomostowej. Ruch ładunku zamodelowano w przestrzennym układzie współrzędnych. Wymuszenia dynamiczne działające na transportowany ładunek pochodzą od układów napędowych mechanizmów jazdy wózka wciągarki oraz mostu suwnicy. Wózek wciągarki zamo[...]
EN Numerical analysing of the trajectory of the move of the charge of the bridge crane was carried out at work. The move of the load was described as the three-dimensional arrangement. Of forcing dynamic affecting the transported load drivings are deriving from arrangements of driving mechanisms of the[...]
19
75%
Logistyka
2014 nr 6 7040--7050
PL W praktyce nawigacyjnej stosowane są różne architektury i strategie integracji przyrządów pomiarowych, które wpływają na dobór algorytmu filtracji Kalmana. Na podstawie przedstawionych w artykule testów symulacyjnych wykonano analizę różnych metod filtracji Kalmana stosowanych przy lokalizacji obiek[...]
EN One of tasks in navigation practice is determination the position of the object based on measurement of its attitude. On the grounds of simulation tests of algorithms designed and presented in this paper, the analysis of different methods of Kalman filtration applied in object tracing was made. EKF [...]
20
63%
Diagnostyka
2007 nr 3(43) 75-82
PL W artykule przedstawiono ideę uwzględniania niepewności danych wejściowych w modelowaniu układów wirnik-łożyska w maszynach wirnikowych. Przedstawione zostały wybrane rezultaty obliczeń przy zastosowaniu dwóch różnych algorytmów generowania losowego przebiegu zmienności siły poprzecznej obciążającej[...]
EN The idea of the allowance method for the input data uncertainties in the turbo-machines rotor-bearings systems modelling are contained in the paper. The author presents selected calculation results, when two different generation algorithms of the random variability course of the shear force, that im[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last