Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 89
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trajectory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Control and Cybernetics
2012 Vol. 41, no. 4 761--776
EN Nowadays, with growing use of location-aware, wirelessly connected, mobile devices, we can easily capture trajectories of mobile objects. To exploit these raw trajectories, we need to enhance them with semantic information. Several research fields are currently focusing on semantic trajectories to s[...]
2
100%
Computer Methods in Materials Science
2013 Vol. 13, No. 2 364--367
PL W artykule zaprezentowana została metoda dwu-prędkości pozwalająca na wyznaczenie ewolucji płaszczyzny Kirkendalla podczas procesu dyfuzji. Metoda dwu-prędkości jest uogólnieniem metody Darkena. Opiera się ona na całkowych prawach zachowania masy, pędu oraz energii. Algorytm obliczania trajektorii p[...]
EN In this study some aspects of Kirkendall and lattice plane migration in binary diffusion couples are studied by means of numerical simulations by bi-velocity method. The bi-velocity method (Darken method) base on the postulate of the unique transport of the mass due to diffusion. The method deal wit[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
1998 Z.30(213) 29-38
PL W pracy przedstawiono teoretyczną i empiryczną dokładność pomiaru toru pojazdu za pomocą przetworników ultradźwiękowych. Analizom poddano wpływ poszczególnych przetworników związanych z określeniem położenia punktów trajectorii pojazdów poruszających się po krzywoliniowych odcinkach dróg. Przedstawi[...]
EN In the paper, the theoretical and empirical precision of a vehicle movement trajectory test using supersonic sensor is presented. Influence of particular factors, relevant to the location determination of trajectory points of vehicle movement on curvilinear road parts, was subject of analyses. Test [...]
4
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono koncepcję generatora trajektorii do modelowania ruchu obiektów powietrznych. Pozwala on na tworzenie trasy jako zbioru punktów w przestrzeni trójwymiarowejna podstawie zdefiniowanych wcześniej orientacji przestrzennej obiektu (kątów przechylenia, pochylenia i obrotu). Stworz[...]
EN The paper presents the concept of a trajectory generator for modeling the movement of airborne objects. It allows to create a route as a set of points in three-dimensional space based on the pre-defined spatial orientation of the objects (roll, pitch, yaw). Created in the Matlab environment applicat[...]
5
100%
Fundamenta Informaticae
EN A uniform contextual grammar with contexts shuffled along trajectories uses the same set of trajectories for each context. We prove that when the alphabet has at least two symbols, the non-uniform contextual grammars with trajectories are strictly more powerful than the uniform variant. For unary al[...]
6
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2005 z. 2/57 21--44
PL Artykuł przedstawia badania dotyczące dokładności rekonstrukcji trajektorii ruchu pojazdu za pomoca tzw. samochodowych "czarnych skrzynek". Badania wykonane zostały metodami symulacyjnymi. Wykorzystano zweryfikowane eksperymentalnie modele ruchu i dynamiki pojazdu, wzbogacone o modele "czarnej skrzy[...]
EN The paper concerns accuracy of vehicle motion reconstruction based on car "black-box" records. The authors simulate the vehicle motion and "black-box" records. The models of vehicle motion and car "black boxes" are described. Authors reproduce the vehicle motion by using the simulated "black box" ap[...]
7
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1675--1679, CD
PL W referacie omówiono budowę prototypu symulatora jazdy samochodem. Przedstawiono model bryłowy urządzenia, zaproponowano rozwiązanie jego kinematyki w celu określenia wysuwu siłowników napędowych w funkcji przemieszczenia kątowego poszczególnych jego członów. Przedstawiono zagadnienia dotyczące wirt[...]
EN The paper presents a prototype of driving simulator. A model of solid devices was proposed. Also, there was proposed the kinematics solution to determine the extension actuator drive as a function of the angular displacement of each of its members. The problems concerning virtual prototyping were sh[...]
8
100%
Polish Maritime Research
2007 S 2 42--48
EN The common GPS technology – used at sea or in motor vehicle traffic - does not meet the measurement quality requirements of the present day model tests. It is necessary to use special receivers performing very precise real time measurements. Specialised microprocessor controllers allow to substitute[...]
9
100%
Applied Computer Science
EN The first mechanical construction of swivel walker is from year 1963 and it was aimed for support movement of people with disabilities. This solution was very difficult and it was main reason for purpose of electromotoric module, which facilitates movement and reduce effort of people with disabiliti[...]
10
88%
Systems Science
EN In this paper, a derived piecewise continuous controller based method for an X-Y robot system trajectory tracking is proposed. The controller, which is based on the theory of particular hybrid systems called piecewise continuous systems characterized by autonomous switching and controlled impulses, [...]
11
88%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Analizowany w pracy płaski układ mechatroniczny o trzech stopniach swobody - mechanizm dźwigniowy o strukturze zamkniętej wyposażony w sterowane napędy - może analizować dowolną trajektorię. Zastosowany trzeci napęd zwiększa strefę roboczą, a jednocześnie a jednocześnie pozwala na optymalizację prac[...]
EN The paper concerns with accuracy of redundant trajectory generator based on closed kinematic system. For a such system a particular point of the workspace can be various configurations. It enables to optimize the trajectory accuracy and allow to avoid singular positions. The influence of drivers' po[...]
12
88%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
1999 Vol. 3, No 3 293-302
EN The structure of YBa2Cu3O7 crystal has been studied with the aid of molecular-dynamics (MD) technique. A two-body model potentials proposed by Zhang and Catlow have been used in MD simulations performed in wide range of temperature. The temperature-induced orthorhombic-to-tetragonal phase transition[...]
13
88%
Machine Dynamics Research
EN The work presents the use of one of the heuristic algorithms - the Particle Swarm Optimization method - to determine the optimal trajectory of end-effector of a SCARA manipulator. The task was to calculate the shortest path connecting two defined points avoiding obstacles. It is assumed that the tra[...]
14
88%
Machine Dynamics Research
EN The work presents the use of one of the heuristic algorithms - the Particle Swarm Optimization method - to determine the optimal trajectory of end-effector of an anthropomorphic manipulator. The task was to calculate the shortest 3D path connecting three defined points avoiding fixed obstacles. An i[...]
15
88%
Polish Maritime Research
2007 S 2 54--59
EN The paper presents a concept of elemental manoeuvres that may be used for analysis of ship handling training (including the training with manned model ships) and for simulation of complex manoeuvring scenarios. It shows a set of postulated elemental manoeuvres. A fuzzy clustering method is introduce[...]
16
88%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN To study the dynamic properties of bubbles generated at different air pressures in a liquid-phase flow field, this paper adopted high-speed camera technology and image processing techniques to extract and calculate the features of bubbles. The results showed that in a deionized water field, the bubb[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W dziedzinie sterowania przemieszczaniem się ruchomych obiektów po trajektorii istnieje wiele opracowań i rozwiązań technicznych [3] [4], obejmujących w większości problematykę doboru odpowiedniego regulatora kąta skrętu (kursu) i prędkości. Dobór tych regulatorów uzależniony jest od dynamiki obiekt[...]
EN There exist a lot of technical solutions in the field of control of movement of objects in motion along a trajectory [3] [4] which in most cases deal with the issues of selection of an appropriate control unit of turn (course) and speed angles. The selection of these controls depends on the object d[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2009 z. 62 11-12
EN This paper describes the method of trajectory piecewise-linear representation of the nonlinear model. It considers the approach that leads to the model simplification preserving good approximation, what gives a chance to apply order reduction methods designed for linear models.
19
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Metodę automatycznego sterowania lotem wzdłuż zaplanowanej trajektorii omówiono w oparciu o schemat jej struktury. Proponowane sterowanie funkcjonuje w czterech kanałach : zgodnie z zamieszczonymi prawami sterowania. Istotnymi elementami prezentowanej metody jest sposób wyliczania współczynników wzm[...]
EN A method of flight control along the planned trajectory is discussed on the basis of the diagram illustrating its structure. Proposed control operates in four channels accordingly with presented control laws. The essential feature of the presented method is the algorithm used for computation of gain[...]
20
75%
Przegląd Mechaniczny
2010 nr 5 17-20
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last