Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  training program
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2017 Nr 1 111--123
EN Specialized training of candidates for officers is one of the main components affecting the preparation of an officer for taking up first duty. In the article the author presents and analyzes the structure of the specialized training for the corps of defense against weapons of mass destruction (CBRN[...]
2
75%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2014 T. 2 141-146
PL Przeanalizowano sytuację z edukacją i szkoleniem specjalistów-ratowników. Pokazano konieczność rozszerzenia pola specjalnego szkolenia specjalistów i służb ratowniczych w związku z wzrostem skali katastrof oraz wszelkimi i rodzajami zagrożeń, a także wraz z ze wzrostem ceny błędu w działaniach ludzi[...]
RU Проанализирована ситуация с учебно-образовательной подготовкой специалистов-спасателей.Показана необходимость расширения области специальной подготовки специалистов спасательных служб в связи с увеличением масштабности катастроф и различного рода ЧС, а также с возрастанием цены ошибки в действиях лю[...]
3
75%
Transport Samochodowy
2011 z. 4 5--18
PL Fundusze europejskie stanowią istotny instrument rozwoju gospodarczego państw Unii Europejskiej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki umożliwia podjęcie działań pozwalających na podnoszenie kwalifikacji, a tym samym wykorzystanie istniejącego potencjału ludzkiego. Instytut Transportu Samochodowego w 20[...]
EN The European funds are one of the essential instruments of the economic development of all European Union countries. The Operational Program - Human Capital, enables to take actions, which allow to raise qualifications and by that, take advantage of the existing human potential. In 2009 the Motor Tr[...]
4
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1810--1813
PL W artykule została przedstawiona koncepcja oraz gotowe rozwiązanie do opracowywania elektronicznych dokumentów programu kształcenia dla polskiego szkolnictwa wyższego. Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie w sposobie tworzenia odpowiednich dokumentów, aby większość z nich mogła być generowana a[...]
EN This article presents the concept and ready-made solution for the development of electronic documents education program for Polish higher education. The aim of this project is to facilitate in the way of creating the relevant documents to most of them could be generated automatically. The article pr[...]
5
51%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 805--809
PL W artykule przedstawiono analizę i ocenę przydatności badań wykorzystujących zaawansowany symulator kabinowy pojazdu do weryfikacji zastosowania przez kierowców wytycznych związanych z eco-drivingiem. Omówione zostały zasady jazdy wchodzące w skład stylu prowadzenia pojazdu w sposób przyjazny środow[...]
EN The article presents an analysis and assessment of the tests suitability of using advanced passenger cabin vehicle simulator to verify the application of using eco-driving guidelines by drivers. The guidelines that make up the style of the vehicles driving in an environmentally friendly way and the [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last