Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 209
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  traffic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Okres występowania zatłoczenia ulic w miastach stale się wydłuża powodując wzrost strat czasu uczestników ruchu. Pojazdy oczekujące na przejazd stają się przyczyną wzrostu hałasu i zużycia paliw oraz większej emisji szkodliwych substancji do otoczenia na obszarze występowania kongestii. Jak pokazują[...]
EN The period when the congestion in the streets of the cities occurs has been consistently extending causing the increase of losses incurred by the traffic participants. The vehicles in a standstill have caused an increase of noise, of fuel consumption and of the harmful emissions at a relatively smal[...]
2
100%
Acta Geophysica
EN Buildings in the proximity of roads can be affected by vibrations induced by traffic. Local geological pattern is necessary to be taken into account because it has significant influence on values of vibrations and their characteristics. This paper summarizes results of experimental measurements. Fou[...]
3
100%
Geology, Geophysics and Environment
2013 Vol. 39, no. 4 317--329
EN The main objective of this article is an attempt to use snow as an indicator in the process of assessing and identifying vehicle-derived elements pollution. The aim of the present study is to characterize traffic-related elements in snow collected from three sites: a parking place, a highway and a r[...]
4
100%
Logistyka
2010 nr 6 57-59
5
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Łódzka
2011 Z. 63 91-110
PL Artykuł omawia cele i metody uspokojenia ruchu drogowego. Uspokojenie ruchu, które jest koncepcją urbanistyczną, która wywarta i wywiera istotny wpływ na kształtowanie struktur przestrzennych i systemów transportowych obszarów zurbanizowanych końca XX w. i początku XXI w. Uspokojenie ruchu ma cele r[...]
EN The article discusses the objectives and methods of traffic calming. Traffic calming, which is the urban concept, which has had and has a significant influence on the formation of spatial structures and systems of urban end of the twentieth century and early twenty-first century. Implementing traffi[...]
6
100%
Drogownictwo
2007 nr 5 155-160
PL Generalne pomiary ruchu wykonywane co 5 lat na drogach krajowych i wojewódzkich dostarczają danych o ruchu drogowym. W latach 2000-2005 ruch na drogach krajowych wzrósł o 18%, a na drogach wojewódzkich o 13%. Największy był wzrost ruchu samochodów ciężkich odpowiedzialnych za niszczenie nawierzchni,[...]
EN Traffic census made on national and regional roads every five years brings data on road traffic. In years 2000-2005, traffic on national roads increased by 18 percent and on regional roads by 13 percent. The highest increase was observed for heavy vehicles responsible for pavement deterioration, 50 [...]
7
100%
Systems Science
EN This article presents an approximate method of blocking probability calculations in a switching node of virtual circuit networks carrying a mixture of different traffic streams, including multicast traffic. This mixture can be composed of an arbitrary number of unicast and multicast traffic classes [...]
8
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 95 533-542
PL 8 maja 2001 Rada Ministrów przyjęła Program Ochrony Dróg GAMBIT 2000 jako program działań na lata 2001-2010. Jego zasadą jest scalenie programów ochrony dróg wraz z określeniem ilościowych celów. Międzynarodowe doświadczenia pokazują, podobnie jak tutaj, że program ma większą szansę powodzenia i moż[...]
EN In May 8, 2001 the Council of Ministers adopted the Road Safety Programme GAMBIT 2000 as Poland's programme for 2001-2010. It follows the principles of integrated road safety programmes with emphasis on quantitative targets. International experience shows that when positioned like this, the programm[...]
9
100%
Archiwum Motoryzacji
EN Question of traffic congestions analysed within the framework of a city logistics is such problem, which is caused due to various factors. There are applied different methodological approaches in order to eliminate the traffic congestions. These methods are distinguished each other with regard to th[...]
10
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 11 30-33
PL Ruch uliczny staje się coraz bardziej uciążliwy, trzeba więc szukać sposobów na poprawę sytuacji mieszkańców miast.
11
88%
Journal of KONES
EN Traffic is a major source of pollutant emission in cities. In order to evaluate the air quality in urban areas it is necessary to use appropriate traffic flow and exhaust emission models. In air quality studies, the common approach of constant average emission intensity is used for describing emissi[...]
12
88%
Journal of KONES
EN Safe traffic is a key factor for both social players and the sustainable development of the economy. The various interest groups involved in traffic each have their own role in making our roads safe. The large number of traffic accidents and their grave consequences represent a real problem all over[...]
13
88%
Logistyka
PL W referacie omówiono podstawowe problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Przedstawiono porównanie wybranych charakterystyk bezpieczeństwa na tle państw Unii Europejskiej. Zaprezentowano niektóre programy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
EN The paper discusses basic problems of road safety in Poland. A comparison of selected characteristics of safety against the European Union countries. Presented are some programs to improve road safety.
14
88%
Research in Logistics & Production
EN Preponderance of road accidents is one of the major causes of death in Nigeria, but the fatality of these accidents is unknown. In this study, data on casualties of the road accidents in Nigeria are collated, statistically analysed and modelled for predicting fatality of the accidents. The strategi[...]
15
88%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono rezultaty z badań emisji związków szkodliwych z silnika oraz zużycia paliwa pojazdu wyposażonego w układ Start/Stop w rzeczywistych warunkach ruchu miejskiego. Testy dla różnych typów przejazdów wykonywano na odcinkach kilkudziesięciu kilometrów w różnych warunkach drogowych[...]
EN The paper presents the results of on-road (city traffic) exhaust emission and fuel consumption tests related to a vehicle fitted with a start/stop system. The tests of different types of vehicle cruise cycles were performed on road portions of several kilometers under different traffic conditions. F[...]
16
88%
Archiwum Motoryzacji
EN Recently the extensive growth of the vehicles number in large cities have been observed, which leads to the road network overload. The purpose of current article is to demonstrate the method of mathematical model creation for environmental monitoring at the crossroads. This mathematical model can be[...]
17
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 11 121-124
PL Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie dokonań w zakresie wykonania makiety skrzyżowania dróg oraz opracowania algorytmów I programów dla potrzeb sterowania ruchem na bazie programowalnego sterownika modułowego (S7 – 200 CPU 222) tj. w warunkach ograniczonej pamięci programu i danych oraz og[...]
EN The aim of this article is to present the achievements in the field of the execution of a road junction model as well as the design of traffic managing algorithms and programs based on a modular programmable controller (S7 – 200 CPU 222), i.e. under conditions of restricted program and data memory a[...]
18
75%
Archives of Acoustics
2013 Vol. 38, No. 3 389--395
EN Noise measurements have been carried out at eleven different sites located in three prominent cities of the Tarai region of India to evaluate the effectiveness of vegetation belts in reducing traffic noise along the roadsides. Attenuation per doubling of distance has been computed for each site and [...]
19
75%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2011 Z. 414 1-1
PL Uspokojenie ruchu jest koncepcją urbanistyczną, która wywarła i wywiera istotny wpływ na kształtowanie struktur przestrzennych i systemów transportowych obszarów zurbanizowanych końca XX w. Idea uspokojenia ruchu jest rozwijana od ćwierć wieku w miastach i aglomeracjach europejskich i która coraz wi[...]
EN The traffic calming is the town-planning idea, which has make and made the essential influence into formation the spatial structures and the transportation systems in urban areas at the end of XX century. The idea of traffic calming6 is developing in towns and agglomerations more than quarter of cen[...]
20
75%
Logistyka
PL W referacie omówiono proces dobrowolnej certyfikacji instruktorów w ośrodkach szkolenia kierowców, prowadzonej przez jednostkę certyfikująca osoby, a posiadającą akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Certyfikacja prowadzona jest w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17024:2004"Ocena zgodności -[...]
EN The paper discusses instructors' voluntary certification process at the drivers training centres, conducted by the personnel certificating body, with an accreditation of the Polish Centre for Accreditations. The certification takes place in accordance with the PN-EN ISO/IEC 17024:2004 standard - "Co[...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last