Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  traffic volume
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Journal of Ecology
EN The paper presents the results of studies on mortality of hedgehogs Erinaceus spp. on roads in the agricultural landscape of Lower Silesia (south-west Poland). The investigation was carried out in 2001-2003 on a 48.8 km road network. The overall number of hedgehogs found killed was 75. Ninety three [...]
2
86%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2004 z. 102 337-344
PL Ciągłe pomiary natężenia ruchu umożliwiają uzyskanie wykresów sezonowych, tygodniowych i dobowych wahań ruchu. Ponadto służą do: -obliczenia faktycznej wartości Średniodobowego Natężenia Ruchu (SDR), -uzyskania miarodajnego natężenia godzinowego ( w 30, 50 lub 100 godzinie największego natężenia ru[...]
EN The article presents the fluctuations in traffic volumes in Kopcińskiego Street in Łódź based on 24 hours traffic survey. The seasonal fluctuation in traffic volumes has been compared against seasonal traffic fluctuation on a rural road. The traffic flow has been the basis of and then compared to Av[...]
3
86%
Drogownictwo
2012 nr 1 3-7
PL Zaprezentowano analizę porównawczą wyników pomiarów natężenia ruchu samochodów ciężarowych z przyczepami z generalnych pomiarów ruchu w latach 2000, 2005 i 2010 na wybranych trasach tranzytowych. Do porównania przedstawiono również analogiczną analizę w odniesieniu do samochodów osobowych. W rezulta[...]
EN Comparative analysis of the results of traffic volume measurements for trailers and semi-trailers during road traffic census in 2000, 2005 and 2010 on selected transit routes in Poland were presented. For comparison, similar analysis for passenger cars were shown. In the result, main transit routes[...]
4
86%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2008 z. 64 63-70
PL W artykule zaprezentowano kilka podstawowych problemów analizowanych w kierunku budowy systemu typu ITS. Systemy te budowane są w celu umożliwienia optymalizacji podróży w sieci transportowej. Badano podstawowe związki pomiędzy parametrami ruchu: średnią prędkością i natężeniem w dobie.
EN In this article has been presented some basic problems in direction to build ITS systems in the future. Intelligent transportation systems ITS provide the technology to enable people to make smart travel choices in road network. The basic problems will have to be considered: analysis of relationship[...]
5
86%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2009 z. 65 81-88
PL Celem artykułu jest analiza zależności pomiędzy natężeniem ruchu a prędkością na drodze wielopasowej. W pracy zaprezentowano analizę korelacji tych dwóch zmiennych.
EN The analysis of relationship between traffic volume and speed on the multilane highway is a subject of this article. In the article was presented the analysis of correlation of this variables.
6
86%
Archives of Transport
EN In many cities in Poland, because of the lack of ring roads, the main traffic routes of state roads go through the cities affecting local and regional traffic. This causes high traffic and also many undesired effects for inhabitants such us environmental pollution with fumes, vibrations of buildings[...]
7
72%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 7 30--35
PL Od wielu lat obserwujemy w Polsce bardzo dynamiczny wzrost ruchu samochodowego. W ciągu ostatnich dziesięciu lat na drogach międzynarodowych średni ruch dobowy wzrósł dwukrotnie, z 6 tys. do 12 tys. pojazdów na dobę. Są również odcinki, na których natężenie ruchu znacznie przekracza poziom 20 tys. p[...]
EN For many years, the dynamic growth of the traffic ratio has been observed to occur in Poland. For the last decade, the average daily traffic volume on the international roads has doubled, from 6000 to 12 000 vehicles per day. There are also sections where, the traffic volume is well above the level [...]
8
72%
Transport Problems
2017 T. 12, z. 2 77--87
EN It has been shown that road geometry has a great impact on overall Energy consumption and emissions. Some roads connect traffic origins and destinations directly. On the other hand, some use winding, indirect routes. Indirect connections result in longer distances driven and increased fuel consumpti[...]
9
72%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 113 507--521
PL Dokładne odwzorowanie wszystkich elementów sieci drogowo-ulicznej miasta jest zadaniem czasochłonnym i kosztownym. Dla celów modelowania ruchu nie zawsze taka szczegółowośćjest zasadna. W związku z tym zachodzi potrzeba budowy uproszczonych modeli sieci drogowo-ulicznej. W takich modelach natężenie [...]
EN An accurate representation of all components of urban road network is a time-consuming and costly task. For the purposes of travel modelling such detail is not always justified. Therefore, there is a need for construction of a simplified road network models. In such models traffic flows measured at [...]
10
72%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 1/II 275--282
PL Skrzyżowania drogowe z uwagi na zróżnicowaną organizację i warunki ruchu samochodowego tworzą zdecydowanie bardziej złożoną sytuację pod względem oceny i prognozowania hałasu w ich otoczeniu w porównaniu z odcinkami międzywęzłowymi. Szczególnym przypadkiem w tym zakresie są skrzyżowania z wyspą cent[...]
EN Road intersections are a more complex issue in the terms of noise level prediction and assessment in their vicinity than usual road sections, chiefly due to the varied traffic organisation and conditions. A unique case in this group is the signalized roundabout. The aim of the conducted research and[...]
11
72%
Archives of Civil Engineering
PL Ciągła automatyczna rejestracja ruchu drogowego dostarcza wielu cennych informacji niezbędnych do celów planistycznych, projektowych i eksploatacyjnych odcinków i skrzyżowań drogowych. Dzięki temu możliwe jest określenie sezonowych wahań ruchu umożliwiających wykonanie uproszczonych przeliczeń natęż[...]
EN The characteristics of seasonal variations in traffic volumes are used for a variety of purposes, for example to determine the basic parameters describing annual average daily traffic – AADT, and design hourly volume – DHV, analyses of road network reliability, and traffic management. Via these anal[...]
12
72%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 98 499--507
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z oceną klimatu akustycznego panującego w największych miastach w Polsce. Analiz dokonano głównie z punktu widzenia transportu drogowego, biorąc pod uwagę dane związane z liczbą poruszających się i przypadających na 1000 mieszkańców samochodów, g[...]
EN This article presents selected issues relating to assessment of acoustic climate in the biggest Polish cities. The analyses were mainly carried out from the perspective of road transport taking into account data relating to the number of travelling automobiles per 1000 inhabitants, density of infras[...]
13
72%
Archives of Transport
EN The accuracy of measured traffic flow on a roadway is highly depends on correctness of PCUs used for converting traffic volume. Field data for the present study was collected from the mid-block road sections of different divided multilane highways in India. Video graphic method was used for collecti[...]
14
72%
Roads and Bridges - Drogi i Mosty
2019 Vol. 18, no. 2 135--150
PL W pracy przedstawiono wyniki analiz dotyczących rocznej zmienności obliczeniowego poziomu hałasu drogowego w punkcie odniesienia. Ze względu na duże różnice pomiędzy wartościami średnimi i maksymalnymi hałasu opracowano wskaźniki przeliczeniowe umożliwiające przejście z wartości średnich do najwięks[...]
EN The paper presents the results of analyses concerning the annual variability of the road traffic noise level calculated in the reference point. Because of the large differences between the average noise values and the maximum ones, scaling factors enabling one to convert annual average values into t[...]
15
72%
Budownictwo i Architektura
2014 Vol. 13, nr 1 137--147
PL W ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się na ochronę obszarów zabudowanych przed nadmiernym hałasem komunikacyjnym. Istotnym problemem związanym z kształtowaniem klimatu akustycznego w miastach jest ocena i prognozowanie poziomu hałasu w otoczeniu skrzyżowań. Badania w tym zakresie są prowad[...]
EN Over the period of the last few years special attention has been paid to the issue of protecting built-up areas against excessive traffic noise. Prediction and assessment of the level of noise in areas surrounding intersections was of primary interest to the researchers. Studies in this field have b[...]
16
72%
Archives of Transport System Telematics
EN By the methods of field research, it is determined the primary factors of traffic flows on the sections of urban twolane streets, where routes of tram and urban bus movement which have motion in general structure of traffic flow are laid. Using methods of documentary research and traffic simulation,[...]
17
51%
Logistyka
PL Artykuł porusza podstawowe problemy dotyczące rozwoju motoryzacji w Polsce z uwzględnieniem ich oddziaływania na funkcjonowanie transportu drogowego w miastach. Ponadto zwraca uwagę na znaczenie pomiarów natężenia ruchu drogowego w analizach dotyczących transportu w obszarach zurbanizowanych. Zaprez[...]
EN The article discusses the basic problems concerning the development of automotive industry in Poland in terms of their impact on the operation of road transport in urban areas. In addition, notes the importance of traffic measurements in analyzes of transport in urban areas. Also presented basic dat[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last