Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  traffic signals
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 4 20-28
PL Przegląd i analiza rozwiązań stosowanych w zakresie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach. Propozycje ujednolicenia tych sygnałów. Porównanie zaproponowanych rozwiązań ze stosowanymi w Niemczech i Republice Czeskiej. Słowa kluczowe: komunikacja zbiorowa, sygnalizacja świetlna.
EN The survey and analysis of solutions applied at signal controlled intersections. Unification proposals. Comparison of these proposal with solutions used in Germany and Czech Republic.
2
100%
Archives of Transport
PL Prezentowany artykuł przedstawia ogólne rozwiązanie dla obliczania przepustowości pasów skrętu w prawo dowolnie wybranej długości. Został wprowadzony stochastyczny model przybyć, oddzielnie dla pojazdów skręcających w prawo i pozostałych. Najpierw jest obliczane prawdopodobieństwo, że pas skrętu jes[...]
EN The present paper introduces a general solution for the calculation of the capacity benefit by right turning lanes of any selectable length. A stochastic model for arrivals separately for right turning vehicles and others is introduced. Firstly the probability is calculated that the turning lane is [...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2163-2175
PL W artykule przedstawiona zostanie analiza zachowań pieszych na przejściach sterowanych sygnalizacją świetlną, przez które piesi przechodzą etapowo (na raty). W dużych miastach takich jak Kraków, gdzie skrzyżowania są bardzo obciążone ruchem, w wielu miejscach trudno jest zapewnić pieszym przejście p[...]
EN The paper presents an analysis of the behavior of pedestrians at crossings controlled by traffic lights, through which pedestrians pass in stages. In large cities such as Krakow, where junctions are flow saturated, in many places it is difficult to provide a pedestrian crossing in a single signal cy[...]
4
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 95 391--400
PL W referacie zaprezentowano analizy zmienności warunków ruchu w stanach przeciążeń ruchowych przy różnych przyrostach natężenia dopływającego i przy jego parabolicznym profilu, w odmiennych warunkach pogodowych. Ocena warunków ruchu została wzbogacona o teorię niezawodności, co pozwala na uwzględnien[...]
EN The paper presents the analysis of the variability of traffic performance during overload states with varying demand flow increments and parabolic demand flow profiles under different weather conditions. Assessment of traffic conditions is based on the theory of reliability, which allows the inclusi[...]
5
75%
Logistyka
2014 nr 6 2600--2609
PL Skrzyżowania z wyspą centralną są dość rozpowszechnionym typem skrzyżowania w Polsce, zwłaszcza w arteriach dwujezdniowych, w tym z torowiskiem tramwajowym zlokalizowanym pomiędzy jezdniami. Niestety SWC w odniesieniu do innych skrzyżowań plasują się na czołowych miejscach w rankingu najbardziej nie[...]
EN Roundabouts with traffic signals are fairly common in Poland, especially in dual carriageway arteries, including with a tram track situated between the carriageways. Unfortunately these types of intersections in relation to other junctions are at the top positions in the ranking of the most dangerou[...]
6
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania sieci neuronowych w sterowaniu ruchem drogowym. Proponowane rozwiązanie umożliwia wyznaczanie czasów trwania sygnałów świetlnych na skrzyżowaniach, tak aby czas oczekiwania na przejazd był najmniejszy z możliwych. W analizie uwzględniona jest zmienno[...]
EN This article presents a proposal for applying neural networks to control road traffic. The proposed solution makes it possible to determine durations of traffic signals at intersections so that the waiting time for transit is as short as possible. The variability of traffic intensity on all access r[...]
7
63%
Transport Miejski i Regionalny
2006 nr 11 2-12
PL Pasy dla rowerów. Oznakowanie dróg pieszo-rowerowych. Przejazdy dla rowerzystów na drogach pieszo-rowerowych. Pasy dla rowerów na skrzyżowaniach. Wspólne pasy dla autobusów i rowerów. Oznakowanie pasów rowerowych na rondach. Kolor nawierzchni jako separator. Śluzy rowerowe. Azyle rowerowe.
EN Lanes for bicycles. Signings on roads for pedestrian and cyclist. Crossings for cyclists at roads for pedestrian and cyclist. Lanes for cyclist at crossings. Common lanes for buses and cyclists. Signings of lanes for cyclists at roundabouts. Colour of pavement as a separator. Bicycle sluices. Bicycl[...]
8
63%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 12 13-18
PL Ogólne zasady projektowania programu sygnalizacji świetlnej z podfazą według metody HCM-2000. Analiza ustalania długości sygnałów zielonych dla zapewnienia najlepszych warunków ruchu pojazdów. Przykłady ustalania długości czasów potrzebnych do obliczeń przepustowości wlotów z podfazą.
EN General rules for traffic signalling with sub-phase programme by HCM-2000 method. Analysis for stating terms of the length of green signal for providing better traffic conditions. Examples of stating terms of the time length for counting of capacity for inlets with sub-phase.
9
63%
Transport Miejski i Regionalny
2006 nr 1 31-37
PL Artykuł przedstawia problematykę ruchu rowerowego w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Ułatwienia i utrudnienia w ruchu rowerowym wynikające z przepisów.
EN The article introduces the problems of the bicycle traffic in the light of regulations of the Minister of Infrastructure from the day 3rd of July, 2003. Facilities and difficulty on bicycle traffic as a consequence of regulations.
10
63%
Drogownictwo
2014 nr 3 75--82
PL Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną zlokalizowane poza terenem zabudowy mają wiele wyróżniających je cech zarówno w zakresie geometrii, organizacji ruchu, jak i sterowania. Jest to konsekwencją wyższych dopuszczalnych prędkości, specyficznych charakterystyk ruchu, a także zagospodarowania otoczenia[...]
EN Intersections with traffic signals located outside urban areas have several specific geometrical and traffic control features. It is a result of higher speed limits, specific characteristics of traffic and also development of their neighborhood. Traffic studies made possible identification of a set [...]
11
63%
Logistyka
2015 nr 3 1524--1533, CD 1
PL Właściwe projektowanie programu sygnalizacji świetlej na zwężonych odcinkach dróg krajowych z ruchem wahadłowym wymaga stosowania wielu parametrów odpowiednich dla takich obiektów. Należy do nich natężenia nasycenia. Krajowe przepisy nie podają miarodajnych wartości. W referacie przestawiono wyniki [...]
EN Proper design of traffic signals program on narrowed sections of roads requires a number of parameters which are appropriate for such facilities. One of them is saturation flow. National rules do not provide authoritative values. The paper presents empirical research carried out on the tapered secti[...]
12
51%
Archives of Transport
EN Crashes at isolated rural intersections, particularly those involving vehicles traveling perpendicularly to each other, are especially dangerous due to the high speeds involved. Consequently, transportation agencies are interested in reducing the occurrence of this crash type. Many engineering treat[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last