Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 184
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  traffic safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN Tyre-to-road adhesion has a great influence on transmitting forces between wheels and road surface and in the consequence on the safety of automobile motion. It plays significant role in vehicle motion modelling, especially for the needs of traffic accidents reconstruction and the development of act[...]
2
100%
Journal of KONES
EN On field requirements for headlights are significantly dependent on type approval requirements. But the type approval requirements are described differently than exploitation requirements. They assume that basic photometrical requirements tested during type approval are met. But this assumption is n[...]
3
100%
Journal of KONES
EN Night-time visibility is essential for road traffic safety. It depends mostly on quantity of light falling on the objects important to be seen to avoid collision. The relatively simple and easily understood criterion for quality of passing beam is visibility distance. In fact visibility distance of [...]
4
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Jednym z najważniejszych problemów w procesie zarządzania ruchem jest kwestia wyznaczenia właściwego natężenia ruchu. Z jednej strony pojawia się tendencja do zwiększania ruchu - daje to korzyści (zyski) wszystkim podmiotom biorącym udział w procesie transportowym. Z drugiej jednak strony pojawia si[...]
EN One of the most common problems in the process of traffic management is the determination of the proper traffic volume. On the one hand there is a tendency of increasing traffic volume - it brings profits to all subjects involved in the transportation process. On the other hand there is a tendency t[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Celem artykułu jest ocena społecznej świadomości zagrożeń bezpieczeństwa osobistego uczestników ruchu oraz ocena poczucia motoryzacyjnych zagrożeń dla środowiska. Opisano wyniki badań ankietowych nad indywidualną oceną uciążliwości i zagrożeń motoryzacyjnych w grupie ludzi młodych na przykładzie obs[...]
EN The purpose of this article is to estimate social awareness of personal safety danger of traffic participants and to estimate the sense of motor threats for the environment. It describes the results of public opinion poll over the individual troublesomeness and motor threats estimate on the young gr[...]
6
100%
Journal of KONES
EN Vehicle front-lighting is essential for road traffic sofety during night-time. It is a subject of continuous changes following the progress in technology. After the introduction of gas-discharge (xenon) light sources in 90-ties of the last century, in the recent years there were adaptive front-light[...]
7
100%
Logistyka
PL Polska zajmuje niechlubne, czołowe miejsca w statystykach wypadków drogowych w Europie zarówno według liczby zabitych w wypadkach (w ostatnich latach około 5000) jak i wskaźnika zabitych na 100 wypadków. Norwegia natomiast mimo w dużej mierze górzystego terenu poprzecinanego fiordami - ostatnie miej[...]
EN Poland occupies infamous leading position is road accidents statistics as far as the number of victims (about 5000 in last few years) and the ratio of deaths per 100 road accidents are concerned. Norway, on the other hand, in spite of its natural mountainous terrain cut with fiords, has very low num[...]
8
100%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 4 17-19
PL Utrudnienia w ruchu pieszym, powodowane przez urządzenia (np. słupki, donice na kwiaty, łańcuchy, itp.) , które miały porządkować i ułatwiać ruch pieszy, a są utrudnieniem i zagrożeniem bezpieczeństwa przechodniów.
EN Difficulties for pedestrians cased by some installations (such as poles, flower pots, chains, etc.), which have been applied for pedestrian movements ordering and facilitating, but are barriers and safety hazards.
9
100%
Drogownictwo
2012 nr 4 127-131
PL Budowa potencjalnie bezpiecznej infrastruktury drogowej warunkowana jest w dużym stopniu właściwą implementacją ogólnych wymagań bezpieczeństwa ruchu w szczegółowych zapisach przepisów techniczno-budowlanych, a także umiejętnym wykorzystywaniem tych zapisów w praktyce przez projektantów. W artykule [...]
EN Construction of a potentially safe road infrastructure is strongly determined by an appropriate implementation of overall traffic safety requirements in detailed technical and construction regulations, as well as skilful application of these regulations in practice by the designers. Therefore this p[...]
10
100%
Logistics and Transport
EN International aviation organizations require Poland to define the so-called acceptable level of safety for traffic accidents. To calculate this, one requires statistical data on accidents. These, however, in recent years did not occur, or the size of the sample is insufficient. In the paper a method[...]
11
100%
Logistyka
2015 nr 3 99--108, CD 1
PL Pojazdy uprzywilejowane Policji podczas prowadzenia akcji ratunkowych poruszają się w ruchu drogowym z dużymi prędkościami i często w sposób niekonwencjonalny. Celem ograniczenia liczby możliwych w takich przypadkach niebezpiecznych incydentów w ruchu drogowym, muszą wyróżniać się spośród innych poj[...]
EN Privileged Police vehicles, while attending to the emergency, are moving in the road traffic at high speeds and often in an unconventional manner. In order to limit the number of possible of dangerous incidents on the road, in such cases, they must stand out among other vehicles. The privileged Poli[...]
12
100%
Transport Problems
PL Pojazdy wyposażone w odpowiednie urządzenia pomiarowe, systemy przetwarzania numerycznego, pamięci do przechowywania danych oraz pokładowe układy do teletransmisji tych danych mogą być cennym źródłem dla konstruowania charakterystyk przemieszczania się pojazdów w specyficznych warunkach ruchu drogow[...]
EN Road vehicles equipped with appropriate measurement equipment, computing facilities, data storage and data communication capabilities can be considered valuable data sources for the description and quantitative characterisation of road traffic. The data obtained from these vehicles provide valuable [...]
13
88%
Journal of KONES
EN From 1992 in Poland was obligation to use passing beam headlights in automotive traffic during daytime in autumn and winter. From April 2007 was introduced extension of this obligation to spring and summer. This obligation caused controversies and discussions. In some, mostly European countries this[...]
14
88%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Międzynarodowe organizacje lotnicze nakładają na Polskę obowiązek określenia tzw. dopuszczalnego poziomu ryzyka dla wypadków w ruchu lotniczym. Wyznaczenie tej wielkości wymaga posiadania danych statystycznych o wypadkach. Te jednak w ostatnich latach nie występują, albo liczność próbki jest niewyst[...]
EN International aviation organizations require Poland to define the so-called acceptable level of safety for traffic accidents. To calculate this, one requires statistical data on accidents. These, however, in recent years do not occur, or the size of the sample is insufficient. In the paper a method [...]
15
88%
Journal of KONES
EN Article describes projects currently carried out in Europe, which were aimed at evaluating the implementation effects of Pan-European eCall system that is based on GSM technology. For this purpose there were performed pilot implementations and socioeconomic evaluation of system components in terms o[...]
16
88%
Transport Miejski i Regionalny
2005 nr 10 29-34
PL Ogólny opis koncepcji oraz programów poprawy Brd w nawiązaniu do programu GAMBIT 2000. Opis wojewódzkiej bazy danych o zdarzeniach drogowych. Diagnoza stanu brd oraz określenie krótko i długoterminowych celów ilościowych i jakościowych.
EN Draft description of conception and programmes for road traffic safety improvement referring to programme GAMBIT 2000. Description of province road accidents database. Diagnosis of road traffic stage and determination of short and long term qualitative and quantitative aims.
17
88%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2018 nr 4 54--63
EN This article presents the features of an all-weather radio vision system (RVS) ensuring the safety of movement of ground, airborne and sea vehicles and automation of vehicle traffic control under limited or non-existent visibility conditions. New and promising RVS applications in the aviation and ra[...]
18
75%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2013 Nr 3 (15) 28-37
PL W artykule przedstawiono omówiono zagadnienie rozpoznawania poszczególnych elementów komponentu behawioralnego kierującego pojazdem: mimiki twarzy, ruchu gałek ocznych, pantominy, aspektów werbalnych i niewerbalnych (dwa ostatnie w ograniczonym zakresie). W tym aspekcie przedstawiono autorski progra[...]
EN The article described the method of examining the driver's facial expressions in the context of the road safety. The authors focused on the eyeball movements during car driving. The analysis is performed by means of dedicated software called ARGOWA.
19
75%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2013 Nr 3 (15) 20-27
PL W dniu 8 stycznia bieżącego roku Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przyjęła projekt Narodowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020. Dzień później minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej oraz minister spraw wewnętrznych na wspólnej konferencji pr[...]
EN The topic of this paper is the issue of new regulations connected with road safety in Poland. The Ministry of Transport is going to introduce a large number of speed cameras in order to force drivers to drive safe.-. The society and madia strongly criticize this idea.
20
75%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2014 Nr 1-2 (24) 41--47
PL Wzrost ruchu samochodowego na naszych drogach powoduje zwiększenie problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu. Najbardziej newralgicznymi miejscami dróg pod względem wypadkowości są skrzyżowania drogowe. Uwzględniając liczby punktów kolizji najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie rond,[...]
EN The paper concerns on reflective elements and the¬ir role on roundabout;. Reflective elements nave important role in road safety because they assure better visibility on a roundabout.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last