Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 82
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  traffic noise
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 78 31--38
PL W artykule podjęto próbę analizy hałasu komunikacyjnego dla różnych parametrów potoków transportowych, m.in. natężenia ruchu panującego na drodze, z uwzględnieniem pory dnia, struktury rodzajowej pojazdów. Badania wykonywano w różnych porach dnia na autostradzie, a także na drodze powiatowej. Na pod[...]
EN An attempt to analyse traffic noise for different traffic flow parameters, such as traffic intensity based on the time of day, vehicle type structure, has been made. The research has been made at different times of day on a highway and a district road. An analysis has been made based on the results.
2
100%
Structure and Environment
EN Acoustic climate in the vicinity of transportation routes is mainly affected by traffic noise. Traffic volume is decisive as regards noise emissions. Other contributing factors include road geometry and motion conditions, namely vehicle speed and the share of heavy vehicles. Every part of the road i[...]
3
100%
Archives of Acoustics
2013 Vol. 38, No. 4 503--516
EN The use of periodic structures as noise abatement devices has already been the object of considerable research seeking to understand its efficiency and see to what extent they can provide a functional solu- tion in mitigating noise from different sources. The specific case of sonic crystals consisti[...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 187-190
PL W artykule została omówiona możliwość tworzenia alternatywnych-tanich map hałasu drogowego dla lokalnych samorządów, poprzez zastosowanie aplikacji komputerowej. Przeprowadzono analizę hałasu drogowego głównych szlaków komunikacyjnych, na przykładzie Koszalina.
EN The article discusses the issue of creating alternative – economic maps of the traffic noise for local authorities with the use of a computer application. The analysis of the traffic noise herein has been conducted at the main communication routes of the Koszalin city.
5
100%
Archives of Acoustics
EN In the paper, the PROP10 program is used to present the time-average sound level on façades of buildings in the vicinity of a crossroads. The propagation model within an urban system forming canyon streets includes the wave interaction with obstacles, multi-reflections from building walls and single[...]
6
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 10 144-147
PL W pracy przedstawiono wyniki badań natężenie ruchu oraz emisji hałasu, wskaźnika określającego stan zanieczyszczenia środowiska hałasem - równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego (LAeqD) przy drodze Krasiczyn - Korytniki znajdującej się na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyski[...]
EN This paper presents the results of traffic and noise imission, an indicator describing the state of noise pollution - equivalent sound pressure level (LAeqD) on the road Krasiczyn - Korytniki located in the Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego. Traffic measurement results indicate that [...]
7
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 50--53
PL W artykule podano praktyczne wskazówki dla zespołów pomiarowych odnośnie wykonywania badań hałasu komunikacyjnego dla dróg o małym natężeniu ruchu. Przyjęto, że małe natężenie ruchu ma miejsce w sytuacji przejazdu po drodze, mniejszej jak 300 ilości pojazdów w ciągu godziny. Wskazano na znaczne rozb[...]
EN In this article there are presented some practical guidelines for measurements teams regarding making measurements of road traffic noise. It was assumed that low traffic relates to a situation when there are less than 300 vehicles passing per 1 hour. Some discrepancies of conducted measurements were[...]
8
100%
Metrology and Measurement Systems
2018 Vol. 25, nr 3 517--531
EN The paper shows a study on the relationship between noise measures and sound quality (SQ) features that are related to annoyance caused by the traffic noise. First, a methodology to perform analyses related to the traffic noise annoyance is described including references to parameters of the assessm[...]
9
100%
Structure and Environment
EN The paper presents the half-tunnel noise barriers (acoustic glass roofs) built in Warsaw, Poland. The work was completed in the year 2012 and was designed in order to protect the surrounding environment from the traffic noise. The barriers were built in the form of steel arcs, elliptical in shape, f[...]
10
100%
Archives of Acoustics
2016 Vol. 41, No. 2 309--314
EN The paper presents two theoretical models for traffic noise level distribution on curved horizontal roads. In the case of vehicles moving on a given route, one can consider, in terms of sound field, that the granular traffic is equivalent for short periods with a quasi-continuous noise flow. When co[...]
11
100%
Archives of Acoustics
2018 Vol. 43, No. 1 103--112
EN Noise Monitoring Networks (NMNs) have been implemented in many cities by town councils, allowing them to know, in real time, the environmental noise levels in the busiest streets by the continuous measurement of selected acoustic parameters throughout the year. NMNs are aimed at: 1) detecting areas [...]
12
100%
Archives of Acoustics
2017 Vol. 42, No. 4 631--642
EN In this study, traffic noise in Seferihisar, which is a holiday resort by the Aegean Sea in the West of Turkey, was investigated. The noise occurring in summer and winter, on weekdays, and at weekends was mapped separately. Besides, land uses exposed to traffic noise were specified. In the carried o[...]
13
88%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2004 nr 7/8 12-15
PL Z doniesień literaturowych, zwłaszcza ostatniego dziesięciolecia, wynika, że skojarzone działanie na organizm człowieka dwóch lub więcej szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy potęguje niekorzystne skutki działania każdego z nich występującego oddzielnie. Do stanowisk pracy, na których[...]
EN Drivers of city transportation are exposed to noise and vibration, among others, which may affect health, comfort and perception. In order to evaluate occupational exposure and to assess the risk arising from those two agents, measurements were carried out in Warsaw city buses, trams and metro. Dail[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2012 Nr 1(8) 45-51
PL W okresie od lutego do września 2011 r. wykonywano pomiary poziomu dźwięku w sześciu reprezentatywnych dla danego typu zabudowy i użytkowania punktach miasta Kolbuszowa. Tak pora doby, jak i lokalizacja miejsca pomiarowego miały znaczący wpływ na środowisko akustyczne badanego obszaru. Analizy potwi[...]
EN From February to September 2011 measurements of sound levels in six representative areas in town of Kolbuszowa were made. It was found that in the studied region the time of day and measurement location had a strong impact on the acoustic environment. The research also confirmed that in some places [...]
15
75%
Diagnostyka
2009 nr 4(52) 105-108
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów oraz modelowania hałasu środowiska autostrady obwodnicy miasta Poznania, Komorniki - Krzesiny. Zaprezentowane rezultaty badań związane były z monitoringiem (diagnozowaniem) poziomu hałasu wokół autostrady, w miarę włączania do eksploatacji kolejnych odcinków [...]
EN The article presents the results of noise measurement investigated at the motorway ring road of Poznań at the distance from Komorniki to Krzesiny. The presented results of research dealt with monitoring (diagnosis) of the level of noise surrounding the motorway, as the following parts of payable A2 [...]
16
75%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2012 Vol. 23 327--336
PL Hałas komunikacyjny stanowi w dzisiejszych czasach poważny problem, zwłaszcza na terenach intensywnie zurbanizowanych, o znacznym udziale zabudowy mieszkalnej jednio wielorodzinnej. Coraz częściej do tworzenia map akustycznych wykorzystywane są technologie GIS. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki ba[...]
EN Traffic noise is a serious problem nowadays, especially in high urbanized areas, with a significant area covered by residential, single-and multi-family buildings. Increasingly, GIS technologies are used for acoustic mapping. This article presents the results of studies regarding the designation of [...]
17
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2011 z. 5/86 71--82
PL W artykule zaprezentowano rezultaty badań wpływu struktury rodzajowej ruchu pojazdów na generowany hałas komunikacyjny. Na podstawie metod statystycznych tj. regresji liniowej i wielorakiej oszacowano wpływ pojazdów osobowych i ciężarowych na generowany przez nie łącznie hałas.
EN The article presents results of research on the impact of traffic type structure on the generated traffic noise. Based on statistical methods such as linear regression and multiple regression we estimated the impact of passenger vehicles and trucks on the generated noise.
18
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 56 187-192
PL W artykule przedstawiono wyniki badań skuteczności wybranych ekranów akustycznych zainstalowanych wzdłuż ciągów komunikacyjnych na terenie aglomeracji śląskiej. Obiektem badań były trzy ekrany odbijające, wolno stojące. Wykonane pomiary ciśnienia akustycznego umożliwiły ocenę ich efektywności.
EN In this paper the results of efficiency of noise barriers located at the roadside Silesian motorways has been investigated. The noise measurements carried out at many points behind noise barriers made it possible to check insertion loss of investigated barriers.
19
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 79 31--38
PL W artykule podjęto próbę analizy skuteczności ekranu akustycznego na przykładzie ekranów akustycznych zlokalizowanych w pobliżu autostrady A4. Badania wykonano na podstawie pomiarów redukcji poziomu hałasu komunikacyjnego przez określony ekran akustyczny. Wykorzystanie ekranów akustycznych do zwalcz[...]
EN An attempt to analyse the effectiveness of the acoustic screen on an example of the acoustic screens at the A4 highway has been made in this article. The research has been made basing on measurement of the specific acoustic screen’s traffic noise reduction. Anti-noise usage of acoustic screens is no[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2011 z. 71 57-63
PL W artykule zostały przedstawione wyniki badań poziomu hałasu komunikacyjnego, przeprowadzone na drodze miejskiej łączącej Będzin z Piekarami Śląskimi. Badania wykazały, iż natężenie hałasu komunikacyjnego na tym odcinku jest większe od dopuszczalnego (zgodnie z DzU nr 120 z dnia 5 lipca 2007 r., poz[...]
EN The following paper presents the results of the measurements of the traffic noise near city road connecting Będzin with Piekary Śląskie. Study conducted showed that intensity of traffic noise on the stretch of road is higher than the permissible in pursuance of DzU nr 120 of the day 5 July 2007 year[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last