Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  traffic modelling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 3 193--202
EN The paper presents selected aspects of a design of a proecological transport system. The necessity of designing proecological transport systems results from forecasts of transport demand and adaptation of the infrastructure to the standards and requirements of the EU. The European Commission pays sp[...]
2
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2012 Nr 1(97) 21--39
PL Artykuł zawiera przegląd literaturowy odnośnie modelowania ruchu związanego z czasem wolnym. Dotychczas w Polsce to zagadnienie nie zostało szczegółowo zbadane, a w opracowywanych modelach ruchu było traktowane bardzo ogólnikowo. Tymczasem jak pokazują badania niemieckie i szwajcarskie ruch związany[...]
EN There is a review of literature on traffic modeling for leisure related traffic in the paper. Up to now this problem is not explored in details. In existing models leisure related traffic is only included on very limited level. On the other hand the research run in Germany and Switzerland revealed t[...]
3
88%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 4 129--139
EN Paper presents assumptions to build simulation model allowing computational experimentation and inference on impact of various factors on transport modal split and the impact that transport has on environment. It presents a general mathematical model of environmentally friendly transport system and [...]
4
88%
Logistyka
2008 nr 4 CD-CD
PL W pracy rozpatrujemy zadania wyboru podzbioru wierzchołków grafu według szeregu kryteriów. Kryteria te odpowiadają potrzebom grawitacyjnych modeli generowania ruchu drogowego w mieście. Niektóre z tych zadań, chociaż łatwiejsze od problemu lokalizacji, nie były dotąd rozpatrywane. Sprowadzane są one[...]
EN In the paper we consider the problem of selecting the subset of vertices in the graph according to several criteria. These criteria correspond to the needs of gravitational traffic models for the city. Some of these problems were not studied previously, even if they are easier than facility location[...]
5
88%
Journal of KONES
EN In this article we present a simplified model of centre differential control. At the beginning, the introduction highlights important role of center differential control and tests carried out using mathematical models. This work contains the full development of a model, consisting of: the equations [...]
6
88%
Archives of Transport System Telematics
EN Building new roundabouts in the city centers become more and more common. Our paper is focused on evaluation of current state of traffic organization at the chosen roundabout based on the transport survey. The chosen roundabout is located on streets Tajovského, Švernova and Nad plážou in the city of[...]
7
75%
Transport Miejski i Regionalny
2006 nr 7/8 90-95
PL Związki pomiędzy wybranymi kierunkami przekształcania sieci ulicznej i zagospodarowania przestrzennego a funkcjonowaniem transportu indywidualnego. Przykładowe modele ruchu w miastach.
EN Bounds between selected directions of street transformation and site planning and private transport functionality. Sample traffic models in towns.
8
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2012 z. 77 33--42
PL Artykuł przedstawia omówienie pewnych aspektów modelowania ruchu drogowego; z uwzględnieniem nieprzewidywalnych stanów sterowania siecią. Przedmiotem analizy są też różne aspekty zastosowań teorii zbiorów przybliżonych. Kluczowym problemem, zreferowanym w pracy, jest modelowanie procesów przewidywan[...]
EN The paper discusses several aspects of traffic modelling; with its unpredictable controlling processes. The subject of the analysis comes from the rough sets theory implemented for the transportation processes description. The key problem of the analysis can be found in the traffic intensity predict[...]
9
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 111 163--171
PL W artykule scharakteryzowano pojęcie funkcji oporu odcinka, podano wybrane typy funkcji oporu stosowane w modelowaniu ruchu. Następnie przedstawiono założenia oraz metodę estymacji parametrów funkcji oporu odcinka sieci transportowej przy pomocy modułu Curve Fitting Tool pakietu MATLAB R2014a. Schar[...]
EN This article characterizes the concept of resistance function of the segment. The different type of these functions used in the traffic modelling were presented. The next step was presented assumptions and estimation method of parameters of the resistance function of the transportation network segme[...]
10
75%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2013 Vol. 22 257--264
EN Efficient management of ambulance utilisation is a vital issue for life saving. Knowledge of the amount of time needed for an ambulance to get to the hospital and when it will be available for a new task, can be estimated using modern Intelligent Transport Systems. Their main feature is an ability t[...]
11
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2010 Nr 94, z. 153 249--267
PL Wszystkie projekty w zakresie infrastruktury kolejowej są projektami generującymi przychody, dlatego też Studia Wykonalności w zakresie liniowej infrastruktury kolejowej, dworców kolejowych, modernizacji lub zakupu taboru kolejowego są projektami wymagającymi przeprowadzenia pełnej analizy finansowo[...]
EN All railway infrastructure investment projects are generating revenue and thus the feasibility studies of railway infrastructure, stations, modernisation or purchase of rolling stock require conducting of full-scope of economic and financial analysis of costs and benefits. Therefore traffic forecast[...]
12
75%
Przegląd Komunikacyjny
2014 Nr 2 16--20
PL W artykule przedstawiono opis projektu, w którym uczestniczą autorzy, prowadzonego na Wyższej Szkole Zachodniej Saksonii w Zwickau. Projekt ten finansowany jest przez Rząd Saksonii i ma na celu opracowanie możliwości optymalnej nawigacji dla pojazdów elektrycznych. Głównym zadaniem jest wyznaczenie [...]
EN The paper contains a description of the project which is conducted on the University of Applied Science in Zwickau. The project is funded by the Saxonian Government and aims on developing and optimized route navigation for electric vehicles. The man task is to calculate the energy consumption in var[...]
13
75%
Archives of Transport
PL W pracy badamy zadanie wyboru podzbioru węzłów grafu według dwóch kryteriów. Odpowiadają one potrzebom grawitacyjnego modelu ruchu w mieście. Niektóre z tych problemów nie były dotąd badane, chociaż są łatwiejsze od zadania lokalizacji centrów obsługowych. Zadania te są sprowadzane do problemu progr[...]
EN In the paper, we consider the problem of selecting the subset of vertices in the graph according to two criteria. These criteria correspond to the needs of gravitational trafik models for the city. Some of these problems were not studied previously, even if they are easier than facility location. Th[...]
14
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2019 nr 7 541--547, CD
PL Artykuł przedstawia inżynierską propozycje metod modelowania typowych źródeł ruchu występujących w sieciach przemysłowych. Do opracowania modeli wykorzystano model ON/OFF. Na jego podstawie zaproponowano modele wykorzystywane do modelowania typowych ruchów występujących w sieciach przemysłowych taki[...]
EN The paper presents a description of type of traffic used in industrial networks. In the paper authors proposed methods of traffic generation which can be used for modelling traffic sources used in industrial networks. The proposed traffic models were elaborated on the basis of the ON/OFF model. The [...]
15
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2012 Nr 1(97) 41--53
PL Jednym z głównych przedsięwzięć, które Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza zrealizować w najbliższych latach jest budowa Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR). Systemem tym zostaną objęte wszystkie autostrady i drogi ekspresowe oraz pozostałe drogi krajowe, które są objęte s[...]
EN One of the major projects that the GDDKiA intends to implement in the coming years is the construction of the National Traffic Management System (KSZR). This system will be implemented on all motorways and expressways and other roads that are included in the electronic toll collection system. One of[...]
16
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2012 Nr 1(97) 55--63
PL Niniejszy artykuł dotyczy modelowania ruchu drogowego dla potrzeb zarządzania ruchem w czasie rzeczywistym. Realizacja tego zadania jest jednym z największych wyzwań dla specjalistów zajmujących się modelowaniem ruchu. W artykule przedstawiono funkcje modeli ruchu, które są stosowane w krótkookresow[...]
EN The traffic modelling for on-line traffic management has been considered in this paper. This task is one of the biggest challenges for specialists in traffic modelling. The functions of traffic models, which are used in the short-term traffic forecasts, and their categories have been presented. It c[...]
17
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2014 Nr 1(103) 317--328
PL Celem artykułu jest prezentacja założeń metodycznych oraz wstępnych rezultatów modelowania ruchu pojazdów osobowych na odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich przekraczających granice powiatów w Polsce w ramach projektu: „Kompleksowe modelowanie osobowego ruchu drogowego w Polsce wraz z identyfikac[...]
EN The purpose of the article is to present the methodological assumptions and the preliminary results of the modelling of the traffic of passenger vehicles on sections of national and voivodeship roads crossing the borders of poviats in Poland within the framework of the project “Complex modelling of [...]
18
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2014 Nr 1(103) 227--243
PL Kompleksowo realizowane strefy uspokojenia ruchu pojawiają się w naszym kraju zmieniając oblicze centrów miast i obszarów mieszkaniowych oraz pozwalając na bezpieczne przekraczanie mniejszych miejscowości. Wprowadzane rozwiązania przynoszą szereg korzyści dla całych miast wpisując się w ramy strateg[...]
EN The comprehensive traffic calming schemes appear in Polish cities changing the image of the city centres and residential areas and assuring traffic safety on cross-town arterial roads. As a measure based on principles of sustainable development strategy, implemented solutions may bring a number of b[...]
19
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2014 Nr 1(103) 291--302
PL Właściwa i skuteczna nawigacja pojazdów elektrycznych powinna uwzględniać kilka czynników wpływających na zużycie energii wzdłuż trasy przejazdu. Obok specyficznych parametrów pojazdu na zużycie energii wpływają również czynniki infrastrukturalne i środowiskowe. Głównym celem badań obok ruchu są dod[...]
EN Proper and efficient route navigation for electric vehicles should take into consideration several influences on energy consumption along the route. Beside specific parameters of the vehicle, infrastructural and environmental factors affect the energy consumption. The main focus of the study is abou[...]
20
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2012 Nr 2(98) 179--191
PL Wielkopowierzchniowe obiekty (handlowe, usługowe itp.) generują ruch o dużych natężeniach, które często przekraczają możliwości przepustowe przyległego układu ulicznego. Wpływają w ten sposób na znaczne pogorszenie się warunków ruchu w najbliższym otoczeniu obiektu i zakłócenia w prawidłowym funkcjo[...]
EN Large-sized commercials (shopping centers, office buildings, etc.) generate high volume of traffic, and therefore often lead to significant deterioration of traffic conditions in adjacent street network and distortions in urban transport system. Due to the lack of Polish experiences it appears to be[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last