Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  traffic management system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Transport System Telematics
EN Article is a summary of works, the purpose of which was to determine the standardized data protocols for the National Traffic Management System.
2
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 118 413--421
PL Niniejszy artykuł ma na celu opisanie kluczowych założeń do systemu zarzadzania ruchem dla pojazdów realizujących przewozy w grupie transportu publicznego. System umożliwi wykorzystanie rezerwa taboru do realizacji przewozu, ponadto system sterowania ruchem powinien minimalizować koszty jej eksploat[...]
3
63%
Archives of Transport System Telematics
EN The A4 Motorway is the key transport connection in southern Poland and carries domestic and international traffic in the east-west direction. In 2008 a traffic management system based on variable message signs (VMS) was designed for the General Directorate of National Roads and Motorways. The system[...]
4
63%
Komunikacja Publiczna
2014 nr 2 50--52
PL Współcześnie życie koncentruje się wokół aglomeracji miejskich. Rosnąca liczba mieszkańców miast powoduje wzrost użytkowników korzystających z infrastruktury drogowej: zwiększa się liczba samochodów oraz osób korzystających z komunikacji publicznej. Z tego względu jednym z najważniejszych wyzwań sta[...]
5
63%
Logistyka
2015 nr 4 4185--4194, CD2
PL Artykuł wprowadza czytelnika w tematykę budowy drogi ekspresowej S17(12) na odcinku „Kurów Zachód” – „Piaski Zachód” wraz z północno – wschodnią obwodnicą Lublina. W pracy skupiono się na opisaniu zastosowanych na odcinku „Kurów Zachód” – „Lublin Felin” Inteligentnych Systemach Transportowych. W sze[...]
EN Article introduces into the topic of the construction of S17(12) expressway at section „Kurów Zachód” – „Piaski Zachód” with the north-eastern bypass of Lublin. This paper focuses on describing the Intelligent Transport Systems used at section "Kurów Zachód" - "Lublin Felin". Traffic Management Syst[...]
6
63%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 6 45--48
PL Artykuł przybliża rozwój i wykorzystanie systemów telematycznych do wspomagania zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w miastach na przykładzie rozwiązań wdrożonych w Białymstoku. Przedstawiono składowe elementy funkcjonującego od maja 2015 r. systemu zarządzania ruchem drogowym. Jednym z pods[...]
EN The article presents the development and use of telematic systems to support road safety management in cities based on the example of the solutions implemented in Białystok. The components the traffic management system operating since May 2015 have been described. One of the subsystems of the implem[...]
7
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 257--260, CD
PL Ruch drogowy można interpretować jako fenomen wielkiej złożoności, który nie podlega prostym prawom, a często można obserwować w nim paradoksy przeczące intuicji lub zdrowemu rozsądkowi. Bezpieczeństwo drogowe, to własność systemowa transportu drogowego. Wypadki drogowe, to ważny problem zdrowia p[...]
EN Road traffic can be interpreted as a phenomenon of great complexity, which is not subject to simple laws, and it is often possible to observe paradoxes that contradict intuition or common sense. Road safety is the system property of road transport. Road accidents are an important public health probl[...]
8
63%
Transport Miejski i Regionalny
2016 nr 4 26--32
PL Przedmiotem artykułu jest zastosowanie podejścia „smart city” w transportowym systemie Lwowa. Zdefiniowano filozofię „smart city” oraz przedstawiono główne cechy inteligentnych miast. Artykuł zawiera analizę głównych problemów systemu transportowego we Lwowie oraz propozycje w zakresie rozwoju tego [...]
EN The article is dedicated to the analysis of application of the “smart city” approach in the Lviv transport system. The definition of "smart city" and its main features are presented. The article includes the analysis of major problems in Lviv transport system and provides suggestions for the develop[...]
9
63%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
EN The continuing surge in commercial vessel sizes is putting increasing pressures on the world’s port authorities to adopt effective expansion strategies to ensure that their asset is able to meet growing capacity demands. Among the key challenges is to assure that correct strategic planning and opera[...]
10
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 12 247--251
PL Artykuł analizuje strategie rozwoju logistyki miasta i jego transportu publicznego w tym komunikacji autobusowej. Dokonano analizy statystycznej dla całego transportu drogowego w Unii Europejskiej (UE). Zamieszczono najważniejsze przyczyny tragicznych wypadków drogowych w Polsce. Analizowano kluczow[...]
EN The article analyzes the city's logistics development strategies and its public transport, especially bus traffic. Statistical analysis of all road transport in the European Union (EU) has been carried out. The most important reasons for the tragic road accidents in Poland have been mixed up. Key el[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last