Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 82
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  traffic lights
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Artykuł przedstawia algorytmy kontroli świateł ruchu drogowego na skrzyżowaniu. Model skrzyżowania pozwala na programowanie i testowanie sygnalizacji świetlnej zgodnie z ustalonym algorytmem sterowania. Wizualizacja programu umożliwia podgląd aktualnych stanów programu i zdalne wymuszanie dostępu w [...]
EN The following article presents algorithms of traffic lights control on intersection. A model allowing programming and testing of traffic lights according to established control algorithm was also presented. A visualization of program performance allowing preview of current states of program and remo[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL W pracy zaprezentowano metodę rozmytą, którą można zastosować do sterowania sygnalizacją świetlną. Pokazano, dlaczego metody rozmyte są bardziej adekwatne do danego problemu niż czysto probabilistyczne. Zaprezentowano reguły rozmyte i sposób ich wyznaczania na podstawie zbioru uczącego.
EN In this paper fuzzy methods which can be used in steering traffic lights are presented. It is shown, why fuzzy methods are more adequate for specified problems than probabilistic methods. The fuzzy methods and way of their determination are based on a learning set.
3
100%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
4
100%
Archives of Transport System Telematics
EN The vehicle-to-vehicle (V2V) and vehicle-to-infrastructure (V2I) communication for the increasing of traffic safety, traffic efficiency and driving comfort is a relatively new field of intelligent transport systems. In this paper a cooperative system for urban transport - which has been developed wi[...]
5
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Sygnalizacja świetlna rozpowszechnia się w polskich miastach wprowadzając fad na skrzyżowaniach, podnosząc poziom bezpieczeństwa, lecz w wielu przypadkach jednocześnie stwarzając silne bariery dla płynnego ruchu transportu publicznego. W artykule przedstawiono wyniki i wnioski z analiz dotyczących p[...]
6
88%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 56 347-352
PL W artykule omówiono zależności zachodzące między poszczególnymi relacjami na skrzyżowaniach. Zdefiniowano obsługę pojazdów na wlotach, jak również na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną potraktowanym jako system masowej obsługi.
EN The article includes a review of the relationship between vehicles passing the junctions. Service of vehicles on inlet and also service on intersections with traffic lights as queueing system was defined.
7
88%
Przegląd Elektrotechniczny
2003 R. 79, nr 4 316-320
PL W artykule omówiono normę europejską EN 12368:2000 dotyczącą sygnalizatorów do sterowania ruchem ulicznym. Przytoczono przyjęte na użytek normy definicje. Podano postawione przez normę wymagania i metody badań, koncentrując się przede wszystkim na własnościach świetlnych sygnalizatorów.
EN In the paper the European Standard EN 12368:2000 on street lights for traffic control has been described. Definitions used in the standard have been explained. Also the requirements and testing methods were discussed.
8
88%
Logistyka
PL Celem artykułu jest skrótowe przedstawienie wyników próby znalezienia bardziej efektywnego sposobu sterowania ruchem na Rondzie Rataje w Poznaniu, poprzez zmianę programu sygnalizacji świetlnej. W tym celu zbadano istniejące warianty programu sterowania oraz zaproponowano dwa autorskie programy sygn[...]
EN The aim of the paper is to present the results of an attempt to find a more effective way for traffic control at Rondo Rataje in Poznan by means of changing the traffic light control programme. For this purpose, the existing variants of the control programme were tested and two new programmes suited[...]
9
88%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Dostosowanie znaków i urządzeń wymaga przeprowadzenia systemowych działań w zakresie zmian w organizacji ruchu na drogach w Polsce. Niektóre z takich działań, koniecznych do przeprowadzenia w najbliższych latach takie, jak uporządkowanie organizacji ruchu w miejscach zmian szerokości jezdni oraz dzi[...]
EN The adaptation of signs and tools demands activity in the field of road traffic organisation in Poland. Some of such activities, necessary to be run in the next few year, like ordering of traffic organisation in places of roadway width changes and activities towards safety increase at crossings with[...]
10
75%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2012 Nr 4 (6) 22-29
PL Celem artykułu jest przedstawienie procesu projektowania sterownika akomodacyjnego sygnalizacji świetlnej dla ronda Starołęka w Poznaniu. Zaproponowane rozwiązanie porównano z istniejącym za pomocą mikrosymulacji ruchu drogowego, wykorzystując system VISSIM. Po wykonaniu wirtualnego modelu skrzyżowa[...]
EN The aim of this paper is to present the process of designing an actuated traffic lights controller for Rondo Starołęka roundabout in Poznan. The first task was to analyze the existing solution to the traffic light control and then to design the actuated traffic lights, including phases and a control[...]
11
75%
Logistyka
PL W obszarach miejskich jak i zamiejskich bardzo często dochodzi do wjazdów pojazdów na skrzyżowanie na sygnale żółtym oraz do niedozwolonych i niebezpiecznych wjazdów pojazdów na sygnale czerwonym. W artykule przedstawiono skalę tego zjawiska oraz naświetlono zagrożenia wynikające z niebezpiecznych z[...]
EN Entries during yellow signal and red-light-running phenomenon are often observed on signalized intersections localized in urban as well as rural areas. The paper presents the scale of the problem in accordance to traffic safety on through lanes. Intersections localized on main arterials in urban are[...]
12
75%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 7-8 35-37
PL Analiza podejścia do numerowania sygnalizatorów świetlnych według starych i nowych przepisów. Na tym tle zarysowana jest własna propozycja Autorów wraz z jej licznymi zaletami. Rozważania ilustrowane są przykładami rozwiązań we Wrocławiu.
EN A new approach for traffic lights numbering according to previous and new regulations have been presented in the paper. At such a background a new proposal by authors including its numerous advantages has been outlined. The considerations have been illustrated by examples of solutions in Wrocław.
13
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 80 53--63
PL Artykuł opisuje problemy występujące w praktyce projektowania adaptacyjnej sygnalizacji świetlnej. Oparty jest na doświadczeniach autorów w tej dziedzinie. W artykule zawarto krótki opis etapów projektowania oraz problemów w nich występujących. Opisano zagadnienie wyboru faz ruchu oraz sekwencji faz[...]
EN Problems occurring in practice of designing actuated traffic control are described in the paper. It is based of own experience of the authors. Short description of designing stages is given and of specific problems as well. At the beginning, the issues of selection of traffic stages and their sequen[...]
14
75%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2014 Z. 29 107--112
PL Artykuł omawia cele zastosowania inteligentnych systemów transportowych w miastach. Ukazuje również różnice pomiędzy różnymi metodami optymalizacji koordynacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach.
EN This article explains aims the use of Intelligent Transport Systems in the cities. Article also shows the differences between the various optimization methods of coordination traffic lights at intersections.
15
75%
Archives of Transport System Telematics
EN Newest traffic lights coordination system’s structure contains such components as: local control, global/area control and directional transmissions of data. Today’s wireless controllers, in addition to the standard measurement and signaling functions (handling induction loop circuits, handling doubl[...]
16
75%
Logistyka
2014 nr 4 3227--3245
PL Obserwacje działania obecnego systemu sygnalizacji świetlnej w Polsce skłaniają do jego modernizacji – system ten z jednej strony uniemożliwia optymalizację sterowania ruchem w pewnych sytuacjach, z drugiej zaś przepisy o sygnalizacji bywają nieprzestrzegane przez zarządców dróg. W niniejszym refera[...]
EN Observations of a currently functioning in Poland traffic lights system shows a need for it’s modernisation. The current system blocks some solutions, which would allow optimisation of traffic management, but also is sometimes neglected by traffic authorities. For this paper a theoretical analysis o[...]
17
75%
Logistyka
2014 nr 3 2068--2077
PL Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu na drodze jest przyczyną największej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących. W 2012 r. stanowiły one 28.3 % wszystkich wypadków ale ich konsekwencją było aż 42.2 % wszystkich ofiar wypadków. Ponieważ ograniczenia prędkości za pomocą przepisów i zn[...]
EN Failure speed to traffic conditions on the road is the cause of the greatest number of accidents caused by drivers. In 2012, they accounted for 28.3 % of all accidents but the result was up 42.2 % of all fatalities. Because the speed limit by the rules and sign B-33 are not effective sought other wa[...]
18
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 95 267--276
PL W artykule opisano aktualny stan prawny i normalizacji w zakresie odbioru instalacji i urządzeń sygnalizacji świetlnej. Urządzenia te stanową specyficzne instalacje elektryczne, które, ze względu na pełnioną funkcję, powinny spełniać szczególne wymagania w zakresie bezpieczeństwa. W artykule zapropo[...]
EN The paper presents current legal status and standards related to commissioning of traffic light installations and devices. These devices are specific electric installations and have to meet special safety requirements with respect to their function. A set of tests is proposed to be used during commi[...]
19
75%
Infrastruktura Transportu
2012 nr 6 7--9
PL W poprzednim numerze opublikowano pierwszą część artykułu opisującą problem pojawiającej się strefy dylematu w ruchu tramwajów. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne, a w odniesieniu do pojazdów transportu zbiorowego nabiera szczególnego znaczenia ze względu na rozległość. W tej części artykułu zost[...]
20
75%
Logistyka
2015 nr 4 4079--4084, CD2
PL Największe ryzyko powstania wypadków i kolizji na sieci drogowej występuje w dużych miastach, a dokładniej na skrzyżowaniu ich głównych ciągów komunikacyjnych. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu zarządzający drogami wprowadzają na skrzyżowaniach o największym natężeniu pojazdów sterowanie ruchem za[...]
EN The biggest risk of you on the road network is present in large cities, and more specifically at the intersection of the main roads. To improve traffic safety the management insert traffic light at the intersection with the highest road traffic. One of these intersections is Rondo Kujawskie in Bydgo[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last