Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  traffic intensity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL W artykule opisano autorską aplikację wykorzystującą obraz z kamery do analizy natężenia ruchu drogowego. Aplikacja na podstawie obrazu jest w stanie oszacować średnią prędkość poruszających się obiektów. Aplikacja działa w czasie rzeczywistym ma niewygórowane wymagania sprzętowe. Przedstawiono wnio[...]
EN The article describes the original application that uses the camera image to analyze the traffic flow. The image-based application is able to estimate the average speed of moving objects. The application works in real time has low hardware requirements. The conclusions from its operation as well as [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2017 nr 50 (122) 68--74
EN This paper presents preliminary results of research to develop a method of analysis of chosen parameters of vessel traffic flows on a bend in a waterway. Assumptions within the model are based on the geometrical dependences and, for a significant part, on expert experience and real life manoeuvring [...]
3
75%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2009 nr 3 5-18
PL W artykule omówiono zagadnienie klasyfikacji pojazdów samochodowych, mające znaczenie dla au­tomatyzacji pomiaru struktury i natężenia ruchu drogowego. Są to istotne parametry, które, oprócz para­metrów wielkości akustycznych, wyznacza się podczas badań wibroakustycznych czynników obciążeni środowis[...]
EN In the article an issue of automotive vehicles classification has been discussed, which is of great importance for the automatization of the measurement process of structure and traffic intensity. These are crucial parameters, which apart from acoustic rate-level parameters, are determined during re[...]
4
75%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Zbadano wpływ natężenia ruchu drogowego na zmiany stężenia tlenu w powietrzu na obszarach czterech standardowych skrzyżowań w tym jednego ronda drogowego, a także wzdłuż ulic zbiegających się na rondzie. Wykazano, że występuje zmniejszanie się ilości tlenu w powietrzu wraz ze wzrostem natężenia ruch[...]
EN The influence of traffic density was examine in relays concentrations in air oxygen on area three standard cross-way as well as one road roundabout. It was show that the wane in air of the quantity of oxygen steps out together with growth of intensity of movements vehicles. Level of this lowering ha[...]
5
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Badania stężenia PAHs (WWA) prowadzono dla gleb przy szlakach komunikacyjnych o różnym natężeniu ruchu samochodowego. PAHs oznaczono w próbkach glebowych pobranych w odległościach: 10,20,50, 100 i 150 m od jezdni. W badanych glebach stwierdzono dużą zawartość PAHs, szczególnie w odległości 10, 20 i [...]
EN The research was led for soils in the proximity of roads with various traffic intensity. PAHs were determined in the soil samples taken from the distances: 10,20,50, 100 and 150 m from the road. In the investigated soils, a high content of PAHs was confirmed, especially in the distance of 10, 20 and[...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 196--200, CD
PL W pracy określono wpływ transportu drogowego mierzonego natężeniem ruchu samochodowego oraz warunków meteorologicznych (temperatura, kierunek i prędkość wiatru, ciśnienie powietrza, wilgotność względna) na stężenia NO₂ oraz NOx w powietrzu w kanionie komunikacyjnym. Badania przeprowadzono[...]
EN The influence of road transport, measured by traffic intensity, and meteorological conditions (temperature, direction and velocity, air pressure, relative humidity) on NO₂ and NOx concentrations in air in the communication canal were determined. The research was conducted on the basis of [...]
7
63%
Logistyka
PL W niniejszym referacie zweryfikowano hipotezę o typie rozkładu dla dziennej liczby zgłoszeń w różnych punktach raportowych systemu VTS na torze wodnym Szczecin - Świnoujście. Porównano parametry strumienia statków dla różnych kierunków ruchu.
EN In this paper, on the basis of data from VTS system on the waterway Szczecin -Świnoujście, the hypothesis about type of random distribution of daily number of vessel reports, has been tested. To achieve this goal the chi square Pearson test has been used. Vessel stream parameters for different traff[...]
8
63%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
2008 [nr] 7 70--75
PL W związku z szybkim wzrostem natężenia ruchu drogowego, powstawaniem nowych dróg, także tych objętych obowiązkiem opłaty, tradycyjne metody naliczania i poboru należności stają się mało skuteczne. Lekarstwem na taki stan rzeczy są nowoczesne systemy z wykorzystaniem technologii satelitarnych.
9
63%
Magazyn Autostrady
2018 Nr 8-9 72--78
PL Analiza zaplanowanych i wykonanych inwestycji drogowych wskazuje, że sieć dróg w Polsce uzupełniana jest o kolejne odcinki w sposób zupełnie przypadkowy. W różnych regionach powstają odcinki o identycznych parametrach technicznych, z których część z chwilą oddania do użytku natychmiast wypełnia się [...]
EN An analysis of planned and completed road projects shows that road network in Poland is completed with new road sections that are built in chaotic order. In different regions, the roads of identical technical parameters are built but some are operated at once and some are seldom used. There are vari[...]
10
63%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
2009 [nr] 3 (12) 78--85
PL Wyznaczanie intensywności ruchu statków z zaburzoną losowością wymaga zastosowania innego sposobu niż w przypadku zwykłego procesu zgłoszeń. Skuteczna okazuje się metoda wykorzystująca splot funkcji gęstości.
11
63%
Roads and Bridges - Drogi i Mosty
2019 Vol. 18, no. 2 127--134
PL Transport samochodowy wpływa na stan środowiska przyrodniczego i jest źródłem kumulacji metali śladowych w przydrożnych gruntach. Stężenia metali śladowych w gruntach przydrożnych zależą przede wszystkim od odległości od drogi oraz natężenia ruchu samochodowego. Celem badań było ustalenie zasięgu od[...]
EN Motor transport affects the state of the natural environment and results in the accumulation of trace metals in roadside soils. The trace metal concentrations in roadside soils depend mainly on the distance from the road and the traffic intensity. The aim of the investigations was to determine the r[...]
12
51%
Archives of Transport System Telematics
EN The paper presents a method of the traffic emission computing, mapping and its monitoring in relation o the system of the highway toll gates. The construction of an own mathematical model, built on secondarily used data variables of the toll gate system, is presented. The model construction allows d[...]
13
51%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
2009 [nr] 9 (17) 54--59
PL Natężenie ruchu na polskich drogach i autostradach ciągle wzrasta. Jest to źródłem problemów związanych z wyczerpywaniem się przepustowości i zagrożeniem bezpieczeństwa. Skutecznym rozwiązaniem są systemy sterowania ruchem drogowym.
EN The article refers to the issue of Intelligent Transport Systems and their functioning in Poland. Particular solutions are shown on German examples. According to the author, the most urgent task of Polish road administration is entering the systems that will provide the fluency of car traffic.
14
51%
Przegląd Budowlany
PL Przeprawa tunelowa bądź mostowa przez Martwą Wisłę w planowaniu rozwoju sieci ulicznej Gdańska była od wielu lat traktowana jako element warunkujący jakościową zmianę funkcjonowania tej sieci. Obecnie budowa tunelu pod Martwą Wisłą stwarza nowe perspektywy nie tylko dla obsługi transportowej terenów[...]
EN In the planning of road network development in Gdańsk, a tunnel or bridge crossing the Martwa Wisła has for many years been seen as an essential element for improving the quality of functioning of that network. The building of a tunnel under the Martwa Wisła now creates new prospects not only for tr[...]
15
51%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Jednym z najczęściej pojawiających się obecnie na skrzyżowaniach drogowych problemów związanych ze stale wzrastającym natężeniem ruchu jest niewystarczająca przepustowość wlotów podporządkowanych oraz brak zapewnienia użytkownikom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas przejazd[...]
EN One of the most frequent road crossings problems associated with ever increasing volume of traffic, insufficient bandwidth and lack of sub-inlets provideusers with the appropriate level of road safety during the passage through the intersection. Often the most preferred solution is to rebuild the in[...]
16
51%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Artykuł przedstawia nowe ujęcie obliczania struktury rodzajowej ruchu pojazdów, która obliczana jest z reguły w sposób dynamiczny, z wykorzystaniem pomiaru natężenia ruchu w przekroju drogi w określonym okresie pomiaru oraz z założonym interwałem pomiarowym. W niniejszym artykule zaproponowano metod[...]
EN This article presents a new approach for calculating the structure of a generic vehicle traffic, which is usually calculated in a dynamic way, using the traffic measurement incross-section of the road in a certain period of measurement and with the measurementinterval. The paper presents a method fo[...]
17
51%
Materiały Budowlane
2017 nr 2 16--19
PL Zmiany, jakie następują w zagospodarowaniu przestrzennym Warszawy, wymuszają aktualizację dotychczasowych planów w zakresie funkcji i rozwoju układu drogowego. Wywołują potrzebę poszukiwania nowych przebiegów tras drogowych, zwykle w terenie silnie zurbanizowanym. W takim przypadku, często jedynym m[...]
EN The changes in spatial development of Warsaw enforce updates of existing plans as it concerns their functions and the road system. There is a need to search for a new routes, usually in heavily urbanised areas. In this case, often the only possible technical solution is the construction of tunnels. [...]
18
51%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL W niniejszym referacie zweryfikowano hipotezę o typie rozkładu dla dziennej liczby zgłoszeń w różnych punktach raportowych systemu VTS na torze wodnym Szczecin - Świnoujście. Porównano parametry strumienia statków dla różnych kierunków ruchu.
EN In this paper, on the basis of data from VTS system on the waterway Szczecin-Świnoujście, the hypothesis about type of random distribution of daily number of vessel reports, has been tested. To achieve this goal the chi square Pearson test has been used. Vessel stream parameters for different traffi[...]
19
51%
Transport Miejski i Regionalny
2013 nr 7 34--41
PL W artykule przedstawiono wyniki badań kordonowych, przeprowadzonych na 23 wlotach do Warszawy w październiku 2010 roku w ramach jednej z części projektu systemowego „Trendy rozwojowe Mazowsza”. Projekt był realizowany w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zamówienie Mazowie[...]
EN This paper presents the results of cordon analysis conducted on 23 inlets to Warsaw in October 2010, as part of the project “Development Trends of Mazovia Region”. The project was carried out at the Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences on request of the Mazovia[...]
20
45%
Archives of Transport System Telematics
EN The continuous development of urban areas significantly affects the life, functioning, moving residents of the urban agglomeration. For that reason, the only way to increase the parking capacity in cities is to construct more multistory parking lots. Direct correlation of social, environmental and e[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last