Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 82
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  traffic flow
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Transport
PL Model kolejkowy potoku ruchu oparty jest na idei zlepionych modeli kolejkowych. Parametrami tego modelu są maksymalna gęstość płynnego potoku, oczekiwana prędkość płynnego potoku. Zdefiniowano nowe ujęcie efektywności ruchu: oczekiwaną płynność potoku, rozumianą jako oczekiwaną liczbę pojazdów porus[...]
EN The newest queueing theory model for traffic flow is based on the idea of compressed queueing theory models. The parameters of the model are free-flow density, and mean free-flow speed. A new idea of traffic effectiveness is introduced: the mean freedom of flow is the same as the mean number of free[...]
2
80%
Journal of KONES
EN The procedure for calculation of a car maximal acceleration during speeding up with changing shifts of a gearbox in dependence on several independent parameters has been presented in the paper.  The parameters taken into consideration are the angle of a road slope and the additional vehicle load. Th[...]
3
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2004 Vol. 42 nr 3 461-482
PL W pracy zaprezentowano metodę modelowania układów i zjawisk obserwowanych w przyrodzie, takich jak dynamika systemu ekologicznego drapieżnik-ofiara, przewodzenie ciepła, rozprzestrzenianie się plamy ropy naftowej po wycieku na wodzie czy ruch strumienia pojazdów na drodze miejskiej. Metodę oparto na[...]
EN A new approach to the modelling of various nature phenomena such as predator and prey ecological system, heat transport, spreading of oil slick and traffic flow is introduced. Cellular automata (CA) are discrete dynamical systems whose behaviour is completely specified in terms of simple local relat[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 78 31--38
PL W artykule podjęto próbę analizy hałasu komunikacyjnego dla różnych parametrów potoków transportowych, m.in. natężenia ruchu panującego na drodze, z uwzględnieniem pory dnia, struktury rodzajowej pojazdów. Badania wykonywano w różnych porach dnia na autostradzie, a także na drodze powiatowej. Na pod[...]
EN An attempt to analyse traffic noise for different traffic flow parameters, such as traffic intensity based on the time of day, vehicle type structure, has been made. The research has been made at different times of day on a highway and a district road. An analysis has been made based on the results.
5
80%
Journal of KONES
EN Modelling the process of traffic flow was previously studied from different points of view and different mathematical methods where used to describe the same process. All authors have an agreement on basic traffic flow parameters like, traffic flow density, traffic flow rate or the average speed of [...]
6
80%
Logistics and Transport
2019 Vol. 41, No. 1 101--111
EN This article focuses on the application of the queueing theory for the analysis of transport processes with regard to rail traffic. Selected aspects of queueing theory application for the analysis and rail traffic flow assessment are presented. A literature review regarding process modelling in rail[...]
7
70%
Magazyn Autostrady
2018 Nr 4 58--61
PL Niekorzystne warunki atmosferyczne, poprzez ograniczenie widoczności czy zmniejszenie przyczepności pojazdu, mogą znacząco wpływać na poczucie bezpieczeństwa wśród kierowców. W przypadku intensywnych opadów deszczu, deszczu ze śniegiem, mokrej lub oblodzonej nawierzchni wielu z nich będzie wybierało[...]
EN Adverse weather conditions, by limiting visibility or reducing the vehicle’s traction, can significantly affect the drivers’ feeling of safety. In the case of heavy rain, sleet, wet or icy surfaces many of them will choose lower speeds and maintain longer headways between vehicles. This in turn will[...]
8
70%
Archives of Transport
PL Artykuł przedstawia metodę numerycznego rozwiązywania modelu dynamicznego obciążania sieci ulic (DNL) zgodnego z teorią fali kinematycznej pierwszego rzędu. Wielościeżkowy model (MC LTM) wyznacza dla założonych, zależnych od czasu intensywności przepływów: natężenia ruchu na połączeniach, czasy podr[...]
EN This paper presents a numerical solution method for a dynamic network loading (DNL) model that is consistent with the first order kinematics wave theory. The multi-commodity link transmission model (MC LTM) determines time-dependent link volumes, link travel times and route travel times on a traffik[...]
9
61%
Archives of Transport System Telematics
EN The article presents the negative impact of manual toll collection system on the traffic flow of vehicles on the highway. This problem applies in particular to manual toll collection systems at bottlenecks highways, especially near large urban areas where a large proportion of induced traffic. This [...]
10
61%
Logistyka
PL W pracy zaprezentowano zagadnienie kształtowania miejskiego systemu transportowego w aspekcie odwzorowania podróży mieszkańców miast oraz potoku ruchu. Czteroetapowe badania odwzorowania podróży mieszkańców miast przeprowadzono w oparciu o wyniki raportu [3] dotyczącego monitorowania zachowań transp[...]
EN The present study covers issues of the modelling of urban transport system in relation to an analysis presented of the transport behavior of the dwellers of Polish cities. The analysis was conducted taking into consideration the relation of city travels that are realized by city dwellers on weekdays[...]
11
61%
Logistyka
2009 nr 4 CD-CD
PL Jednym z podstawowych zadań transportowych w najbliższym czasie na Śląsku, będzie szybki przewóz z głównych miast Aglomeracji Górnośląskiej (Gliwice, Zabrze, Bytom, Katowice, Tychy, Chorzów, itd.) pasażerów do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice – Pyrzowice. W artykule przedstawiono wybraną [...]
EN In closed time, the basic transportation task on the Upper Silesia, will be fast carriage passangers from main cities of Silesia Aglomeration (Gliwice, Zabrze, Bytom, Katowice, Tychy, Chorzów, etc) to the International Airport Katowice – Pyrzowice. In the article were shown choose to realization rou[...]
12
61%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN This paper describes the simulation of the traffic flow through toll gate. A two-lane road is considered as the object domain and then, the local rules are defined to control the vehicle behavior. First, one simulates the traffic flows through the road with two non-ETC gates or the road with two ETC[...]
13
61%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2006 nr 8 (80) 45-57
PL W artykule przedstawiono podstawowe miary określające przepustowość toru wodnego. Podstawy teoretyczne poparto egzemplifikacją w zakresie realnych wartości wielkości identyfikujących proces ruchu jednostek pływających. Wykazano użyteczność metody symulacyjnej do wyznaczania charakterystyk systemu IR[...]
EN This article presents basic measures determining fairway traffic capacity. The theoretical foundation has been supported with examples of real values of quantities identifying the process of vessel traffic. It has been shown that the method is useful in determining capacity characteristics of a mari[...]
14
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2000 Z.20 35-52
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów poziomu hałasu w otoczeniu wybranych ulic i skrzyżowań Białegostoku. Przeprowadzono analizę uwzględniając charakterystykę ruchu, typ przekroju poprzecznego jezdni oraz rodzaj nawierzchni. Zaprezentowano wyniki pomiarów hałasu w obiektach, takich jak przedszko[...]
EN The results of noise level research in surroundings of the selected streets and crossings in Bialystok are presented in the paper. The analysis of the traffic characteristic, cross-section and pavement type - dependence was investigated. The noise level emission results, which had been tested for ex[...]
15
61%
Logistyka
2014 nr 4 4934--4941, CD6
PL Badania i analizy ruchu są jednym z podstawowych działów inżynierii ruchu. Opracowane na ich podstawie charakterystyki ruchu stanowią podstawę do prognozowania, sterowania ruchem, planowania, a także projektowania elementów sieci drogowych. Tak jak natężenie, gęstość i prędkość, rozkład ruchu na pas[...]
EN Traffic research and analyses are important issue in traffic engineering. Vehicular traffic basic parameters are the intensity, density and the velocity of cars. Mentioned values are essential to determine forecasting, traffic control, as well as the planning and road network elements characteristic[...]
16
61%
Archives of Transport System Telematics
EN The paper presents an evaluation of the properties of the vehicle detection system comprising the source of data of traffic flow for road traffic control in a city. The quality of traffic data determines the ability to reach optimal traffic control decisions. Errors of measuring traffic stream balan[...]
17
61%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2012 z. 3/89 127--133
PL Natężenie hałasu i emisja toksycznych związków spalin jest główną przyczyną chorób postępu technicznego XXI w. dużych aglomeracji miejskich. W artykule przedstawiono wyniki badań natężenia hałasu w jednym z miast Polski Południowo-Wschodniej – Lublinie. Badania zostały wykonane na jednej z głównych [...]
EN Noise intensity and exhaust emissions of toxic compounds is a major cause of illnesses resulting from technical progress of the XXI century large cities. The article presents the results of noise intensity in one of cities of south-eastern Poland – Lublin. The tests were performed on one of the main[...]
18
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 665--669
PL W artykule omówione zostały zmiany systemu transportowego miasta mogące wpłynąć na wzrost jakości życia mieszkańców. Opierają się one na nowym podejściu do planowania ulic, by stały się one przestrzeniami, w których ludzie chcą przebywać. Zakładają nowe podejście do płynności ruchu ulicznego, w któr[...]
EN The paper discussed changes to the municipal transport system which can affect an increase in the quality of life of its residents. These changes are based on a new approach to street planning so that they become space in which people want to stay. They assume a new approach to traffic flowability, [...]
19
61%
Logistyka
2014 nr 6 8313--8320
PL Artykuł zawiera wyniki oceny predykcji natężenia ruchu z wykorzystaniem algorytmu kNN oraz sieci neuronowych. Przeprowadzona ocena predykcji wykorzystuje klasyfikację danych ze względu na charakter ruchu (odniesiony do dnia tygodnia np.: dni robocze, niedziele). Baza danych obejmuje dane z 10 miesię[...]
EN The paper presents an assessment of traffic prediction using kNN algorithm and neural networks. The carried out assessment uses traffic flow data divided into classes based on the character of the traffic flow (related to day type eg. work days, holidays). The data base encompasses values of road tr[...]
20
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 117 397--405
PL Model transportowy jest zasadniczym narzędziem badawczym służącym do przeprowadzania analiz w zakresie funkcjonowania i rozwoju systemów transportowych w określonym obszarze. Proces identyfikacji potoków ruchu oraz szczegółowość odwzorowania procesów decyzyjnych w znacznym stopniu zależy od charakte[...]
EN Transportation model is an essential research tool used to perform analyzes of the functioning and development of transportation systems in the specific area. The process of identification of the traffic flows and the accuracy of the mapping decision-making process largely depend on the nature and t[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last