Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  traffic flow variability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL W artykule przedstawiono wyniki analiz dotyczących zmienności dobowych natężeń autobusów w ciągu roku. Na ich podstawie określono typowe grupy zmienności sezonowej i tygodniowej autobusów wraz ze sposobem przyporządkowania do nich danego odcinka drogi klasy A lub S. Dla tak uzyskanych grup jednorodn[...]
EN The paper presents the results of analyzes concerning the variation in daily traffic volumes of buses during the year. Based on them, typical groups of seasonal and weekly variation of buses were identified, along with the way in which they were assigned to a particular section of A-class or S-class[...]
2
84%
Drogownictwo
2015 nr 2 46--52
This paper presents the impact of appropriate selecting profiles of traffic flow variability on the sound level on national roads. The paper defines also conversion factors that allow the quick determination of the Design Hourly Volume used for noise analysis based on the AADT. It was also shown tha[...]
PL W artykule przedstawiono wpływ odpowiedniego doboru profili zmienności natężeń ruchu, na drogach krajowych, na poziom dźwięku w punkcie odbioru. Określono także wskaźniki przeliczeniowe, które umożliwiają szybkie wyznaczenie natężenia miarodajnego do analiz hałasu w oparciu o SDR. Wykazano również, [...]
3
84%
Drogownictwo
2015 nr 3 98--104
PL Przedstawiono wpływ sezonowej zmienności natężeń ruchu pojazdów ciężkich oraz różnych wartości temperatury ekwiwalentnej obowiązujących w Polsce, na trwałość zmęczeniową nawierzchni drogowej. Analizie poddano trzy rodzaje konstrukcji asfaltowych nawierzchni podatnych w odniesieniu do KR 4 (nawierzch[...]
EN Paper presents the influence of seasonal traffic flow variability of heavy vehicles and different values of equivalent temperature on fatigue life of pavement. Three types of flexible asphalt pavement construction with different base type (unbound aggregate mixture, asphalt concrete mixtures and col[...]
4
84%
Roads and Bridges - Drogi i Mosty
2015 Vol. 14, no. 2 117--132
PL W pracy przedstawiono wpływ zmienności temperatury i natężeń ruchu pojazdów ciężkich na trwałość zmęczeniową podatnych nawierzchni drogowych (nawierzchnie z podbudową z kruszywa niezwiązanego oraz z betonu asfaltowego. Podziału terytorium Polski na grupy jednorodne ruchowo i temperaturowo dokonano p[...]
EN The paper presents the effect of temperature variability and traffic flow variability on fatigue life of flexible road pavements (pavements with the subgrade made of unbound aggregates and asphalt concrete'. The division of the territory of Poland for the homogeneous groups in terms of movement and [...]
5
84%
Drogownictwo
2017 nr 6 199--205
PL W pracy przedstawiono wyniki analiz zmienności ruchu wewnątrz godziny dla szczytowych godzin w roku. Na tej podstawie określono średnią wartość wskaźnika zmienności ruchu k15 wynoszącą 0.90, która jest zbliżona do zalecanej przez HCM-2010 jako wartość typowa dla dróg zamiejskich, co wskazuje że może[...]
EN The paper presents the results of analysis of traffic flow variability within hours for peak hours per year. On this basis, it was determined the average value of the peak hour factor PHF of 0.90, which is close to that recommended by HCM-2010 as a typical value for rural roads, so it may also be ty[...]
6
84%
Transport Miejski i Regionalny
2015 nr 8 11--15
PL Potrzeba podjęcia opisanych w artykule badań wynika z braku w literaturze branżowej, typowych dla dróg niższych klas, charakterystyk zmienności natężeń ruchu. Charakterystyki takie są niezbędne do planowania krótkotrwałych pomiarów i transponowania ich wyników na natężenie dobowe oraz na średniodobo[...]
EN The need to raise the subject stems from the lack in subject literature typical for lower-class roads, traffic flow variability characteristics. Such characteristics are essential for planning short-term measurements and transposing their results into average daily traffic and annual average daily t[...]
7
84%
Roads and Bridges - Drogi i Mosty
2019 Vol. 18, no. 2 135--150
PL W pracy przedstawiono wyniki analiz dotyczących rocznej zmienności obliczeniowego poziomu hałasu drogowego w punkcie odniesienia. Ze względu na duże różnice pomiędzy wartościami średnimi i maksymalnymi hałasu opracowano wskaźniki przeliczeniowe umożliwiające przejście z wartości średnich do najwięks[...]
EN The paper presents the results of analyses concerning the annual variability of the road traffic noise level calculated in the reference point. Because of the large differences between the average noise values and the maximum ones, scaling factors enabling one to convert annual average values into t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last