Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  traffic analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Theoretical and Applied Informatics
PL Powszechnie wiadomo, że natężenie ruchu w sieciach komputerowych wykazuje występowanie cechy samopodobieństwa. Ma to duży wpływ na wydajność kolejkowania, która z kolei ściśle związana jest z zapewnianiem odpowiedniego poziomu usług (QoS) wymaganego przez użytkowników aplikacji sieciowych. Tradycyjn[...]
EN It is generally accepted that computer network traffic reveals second-order self-similar properties. It has a big impact on queueing performance, which ensures the quality of service expected by network users. This article discusses the most often used methods of estimating Hurst exponent that is re[...]
2
80%
Advances in Electronics and Telecommunications
EN Mobile peer-to-peer (P2P) traffic is rapidly growing, but present P2P applications are not specifically designed to operate under mobile conditions. To assess the performance of the prevalent file sharing application BitTorrent in a mobile WiMAX network, we performed a measurement and analysis campa[...]
3
80%
Journal of KONBiN
2017 No. 42 25--42
PL W artykule przedstawiona została analiza oddziaływania transportu ciężkiego na ruch miejski na Estakadzie Kwiatkowskiego z zastosowaniem programu PTV Vissim firmy PTV AG. Dane do wykonania analizy zostały uzyskane z Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. Analiza dotyczyła ruchu pojazdów w popołudniowym szc[...]
EN The article presents an analysis of the impact of transport on heavy urban traffic on Wharf Kwiatkowski using program PTV Vissim. The data for analysis were taken from the Road and Greenery in Gdynia from program PTV Visum. Attention has been focused on vehicle traffic in the afternoon the top of it[...]
4
70%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2011 nr 3 74-80
EN This paper addresses the traffic's grade of service indicators: call blocking and dropping rates as well as the optimization of their mutual relation, corresponding to the call admission control procedure configuration. In the presented results of simulations authors showed opportunities for the CAC[...]
5
61%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2013 z. 101 77--78
PL Ruch pęcherzyków gazu jest stosunkowo złożony i silnie zależy od rozkładu sił działających na poruszający się pęcherzyk. Na prędkość poruszania się pęcherzyka mają wpływ cztery podstawowe siły: siła wyporu zawsze zwrócona ku górze Fw, siła oporu Fv oraz siła bezwładności Fb, siły te zawsze są zwróco[...]
6
61%
Bio-Algorithms and Med-Systems
PL System wzrokowy muchy jest jednym z prostszych i lepiej poznanych systemów wizyjnych. W niniejszym artykule wprowadzono rozszerzenia mające na celu dostosowanie podstawowego modelu do zadań analizy ruchu drogowego: detekcji i lokalizacji obiektów oraz estymacji kierunku ruchu i chwilowej prędkości. [...]
EN The fly visual system is one of the simplest and better known biological systems. In the present paper several modifications have been introduced to adapt the base model to visual traffic analysis: object detection and localization and estimation of movement direction and velocity. The developed mod[...]
7
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 675--679
PL Artykuł dotyczy problematyki rond jednopasmowych, dwupasmowych oraz turbinowych. W artykule porównano przepustowości dla opcji ronda dwupasmowego oraz turbinowego. Do analizy wybrane zostało rondo dwupasmowe w mieście Rzeszów, które stanowiło podstawę do zamodelowania ronda turbinowego. Zamodelowani[...]
EN The article concerns the problems of single-lane roundabouts, dual-line and turbo. In the article compared the capacity for option of dual-line roundabout and turbo. For the analysis was selected dual-line roundabout in Rzeszow city, that formed the basis for modeling the turbine roundabout. Modelin[...]
8
61%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2012 Nr 2(98) 179--191
PL Wielkopowierzchniowe obiekty (handlowe, usługowe itp.) generują ruch o dużych natężeniach, które często przekraczają możliwości przepustowe przyległego układu ulicznego. Wpływają w ten sposób na znaczne pogorszenie się warunków ruchu w najbliższym otoczeniu obiektu i zakłócenia w prawidłowym funkcjo[...]
EN Large-sized commercials (shopping centers, office buildings, etc.) generate high volume of traffic, and therefore often lead to significant deterioration of traffic conditions in adjacent street network and distortions in urban transport system. Due to the lack of Polish experiences it appears to be[...]
9
51%
Logistyka
2014 nr 3 6256--6264
PL Prawidłowo funkcjonujące i rozwijające się miasto wymaga sprawnego transportu. W ruchu miejskim dominujący jest transport pasażerski. Realizowany jest on środkami komunikacji publicznej jak i indywidualnymi samochodami osobowymi. Ze względów społecznych i ekologicznych w miastach preferowany jest tr[...]
EN Properly functioning and developing city requires efficient transport. The dominant urban traffic is passenger transport. It is implemented by public transport and individual passenger cars. Due to social and ecological urban public transport is preferred. Public transport has to, however, be compet[...]
10
51%
Archives of Transport System Telematics
EN The dynamics of development of transport systems in cities makes it harder to control the proper traffic management. It happens that decisions on the reorganization of the traffic and utilization of automated control are made on the basis of insufficient principles. Due to that, the costs of the tec[...]
11
51%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
2017 nr 9 83--92
PL Analiza sposobów przemieszczania się jest istotnym czynnikiem w procesie kształtowania zachowań komunikacyjnych oraz w procesie rozwiązywania problemów funkcjonowania obszarów zurbanizowanych. Działania zapobiegające kongestii czy niepożądanym zdarzeniom, przyczynią się przede wszystkim to polepszen[...]
EN Vehicles reposition analysis is a key feature in a process of forming the traffic behaviors and managing the specific urban area issues. The anti-congestion or anti-incident activities contribute to the improvement of living conditions in modern cities. In cases when preventing the adverse incidents[...]
12
51%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2012 Nr 1(97) 117--122
PL Po dokonaniu krótkiej, syntetycznej diagnozy krajowej praktyki modelowania podróży i badań ruchu proponuje się zawiązanie sieciowego klastra technologicznego w celu rozwoju metod modelowania, prognozowania i symulacji ruchu. Zaproponowano strukturę oraz dwa cele generalne Projektu: budowa wielopozio[...]
EN A brief, synthetic diagnosis of the national practice for travel modeling and traffic analysis was outlined. The proposed solution involves establishing a technological network cluster, serving the development of methods for traffic modelling, forecasting and simulation. The structure and the two ma[...]
13
41%
Logistyka
PL Obszar badań obejmuje bydgoski odcinek Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70. Składają się na niego fragment rzeki Wisły, Brdy oraz Kanału Bydgoskiego. Na odcinku tym znajduje się 6 czynnych śluz (Czersko Polskie, Śluza Miejska, Okole, Czyżkówko, Prądy, Osowa Góra). Niniejszy artykuł obejmuje analizę ru[...]
EN The research area encloses the part of the inland waterway (E-70) located within Bydgoszcz. It consists of parts of the Vistula, the Brda and the Bygoszcz Canal. There are 6 active locks in this area (Czersko Polskie, Śluza Miejska, Okole, Czyżkówko, Prądy, Osowa Góra). The paper conducts the analys[...]
14
41%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 252--256, CD
PL Modele biznesowe lotnisk ewoluowały w szybkim tempie i powinny być dopasowane do istniejącej struktury ruchu oraz popytu. Jak podkreślono w tym artykule, modele biznesowe lotnisko różnią się w zależności od kraju, poza podstawowym celem, jakim jest obsłużenie wygenerowanego przez ruch lotniczy popyt[...]
EN Airport business models have evolved at rapid pace and shall be adjusted in accordance with the traffic struc-ture and demand. As highlighted in this article the airport business models differ from country to country with the fundamental goal of serving the demand generated by the air traffic. The v[...]
15
41%
Archives of Transport
EN Crashes at isolated rural intersections, particularly those involving vehicles traveling perpendicularly to each other, are especially dangerous due to the high speeds involved. Consequently, transportation agencies are interested in reducing the occurrence of this crash type. Many engineering treat[...]
16
36%
Archives of Civil Engineering
PL Referat poświęcono modelom podróży w obszarach obsługiwanych koleją a jako poligon doświadczalny wybrano gminę Błonie będącą częścią Obszaru Metropolitarnego Warszawy (OMW). W referacie przedstawiono wyniki badań wykonanych w roku 2014 w godzinach szczytu porannego, w szczególności: badania funkcjon[...]
EN In recent years adverse processes of suburbanization have been observed in cities. It has become a serious challenge for urban and transport planners, as it influences largely the quality of space, the quality of life, and the cost of running the city. This paper is dedicated to travel models in are[...]
17
36%
Archives of Civil Engineering
2015 Vol. 61, nr 4 107--125
PL Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miejskim, w tym jezdni samochodowych i torowisk tramwajowych, związana jest z koniecznością spełnienia wielu dodatkowych wymagań związanych z bezpieczeństwem, organizacją ruchu pojazdów i wymaganiami ochrony środowiska. W ostatnich latach w Polsce jak i na ca[...]
EN Traffic related noise is currently considered as an environmental pollution. Paper presents results of multidirectional study attempting to serve urban traffic without the need to erect noise barriers interfering urban space. Initial concept of the road expansion included construction of 1000 m of n[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last