Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 45
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  traffic accident
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2007 Vol. 13, No. 2 159--171
EN Driver celeration (speed change) behavior of bus drivers measured a number of times was used to predict their culpable accidents over increasing time periods. It was found that predictive power was considerable (>.30 correlation) over 5 years of time with aggregated celeration (mean of repeated meas[...]
2
100%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr IV/3 1625--1632
EN Although in recent years the number of traffic accidents and collisions on Polish roads has been decreasing, it is important to identify their most significant causes. This study presents an analysis of 34 causes of road incidents reported by the police in the Wielkopolskie province in the years 201[...]
3
75%
Logistyka
2014 nr 6 7464--7471
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy korelacji pomiędzy poziomem bezpieczeństwa drogowego w państwach Unii Europejskiej a wysokością kar finansowych za wybrane wykroczenia drogowe. Praktycznym celem podjętego badania była próba odpowiedzi na pytanie, czy a jeżeli tak to w jakim stopniu, wysokość man[...]
EN In the paper the results of the correlation analysis between the level of road safety in the European Union and the level of financial penalties for the selected traffic offenses were presented. The practical objective of the study was an attempt to answer the question whether, and if so to what ext[...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 146--149
PL W artykule przedstawiono klasyfikację rodzajów zderzeń pojazdów. Omówiono wpływ wypadku drogowego na bezpieczeństwo podróżujących. Opisano zderzenie dwóch autobusów przewożących różną ilość pasażerów oraz jego skutki. Przedstawiono wyniki symulacji wielkości odkształceń powstających podczas zderzeni[...]
EN The article presents the classification of types of vehicle collisions. Discusses the impact of road accidents on the safety of travelers. Describes the collision of two buses transporting different number of passengers and its effects. It shows the simulation results of the amounts of deformation o[...]
5
75%
Logistyka
2014 nr 6 8147--8154
PL W artykule omówiono bezprzewodowy system powiadamiania o zaistniałych kolizjach drogowych. Przedstawiona koncepcja systemu podparta została modelem matematycznym i omówieniem głównych procedur funkcjonowania takiego systemu. Na samym końcu artykułu zaprezentowano wynik z badań symulacyjnych i końcow[...]
EN The article discusses wireless notification system of road collisions occurred. The presented system concept has been supported by a mathematical model and a discussion of the main procedures for the functioning of such a system. At the end of the article presents the results of simulation studies a[...]
6
75%
Transport Problems
2013 T. 8, z. 1 87--93
PL W analizach różnych procesów lub wydarzeń konieczne jest umieszczenie ich w skoordynowanym systemie przestrzeń −czas. Analizy przestrzeni są łatwe do zrozumienia i są metodą mniej abstrakcyjną, więc jest to jednym z powodów tego, że częściej są obiektem badań. Geneza wypadków w ruchu może być widzi[...]
EN In the analysis of a different process or events it is necessary to position them in the coordinate system space-time. Space analysis is an easily understandable and less abstract method, so this is one of the reasons why it is more often subject of research. Genesis of traffic accidents can be view[...]
7
75%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2007 Vol. 2 331--334
EN This article analyses the traffic accident rate on roads and highways and possibilities of risk evaluation related to traffic accident occurrence based on factors that were the causes of accidents. A new term-risk of traffic accident occurrence is a product of probability of accident occurrence and [...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 218--222, CD
PL W artykule omówiona została analiza zderzeniowa pojazdów na przykładzie autobusu Jelcza Mastero i motocykla BMW K1200S. Analiza została przeprowadzona na podstawie rzeczywistego wypadku drogowego, który został zasymulowany w programie symulacyjnym PC-Crash. Wartości parametrów ruchu pojazdów rejestr[...]
EN The collision analysis of the vehicles, led by examples of Jelcz Maestro bus and BMW K1200S motorbike was set in the article. The analysis was carried out on the basis of the veritable car accident that was simulated in PC-Crash programme. The values of vehicle motion parameters were recorded by sen[...]
9
75%
Logistyka
2015 nr 3 3463--3470, CD 1
PL W niniejszym artykule podjęto próbę opisu psychologicznych skutków doznawania traumy u osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Analizy prowadzone przez Światową Organizację Zdrowia analizy przewidują, że do roku 2020 wypadki drogowe staną się najczęstszą przyczyną przedwczesnej śmierci. Doświadcz[...]
EN This article attempts to describe the psychological effects of experiencing trauma among people injured in road accidents. The analyzes conducted by the World Health Organization predict that by 2020 road accidents will become the leading cause of premature death. The experience shows that in about [...]
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2015 R. 16, nr 6 218-223
PL W artykule przedstawiono rodzaje zderzeń drogowych występujących podczas wypadku. Scharakteryzowano czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Przeprowadzono rekonstrukcję zderzenia bocznego dwóch pojazdów osobowych przy różnych nawierzchniach drogi suchej, mokrej oraz oblodzonej. Prz[...]
EN The article presents the types of traffic collisions that occur during an accident. Presents the factors affecting road safety. Reconstruction was carried out of a side collision of two cars on various road surfaces dry, wet or icy. Shows the size of shipments, track and directions of motion after t[...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2015 R. 16, nr 6 224-227
PL W artykule przedstawiono proces rekonstrukcji wypadku drogowego oraz omówiono najważniejsze parametry istotne podczas rekonstrukcji. Zaprezentowano rekonstrukcje oraz skutki zderzenia pojazdu osobowego z naczepą w sytuacji wyprzedzania prawidłowo jadącego innego pojazdu. Przedstawiono takie parametr[...]
EN The article presents the process of reconstruction of a road accident and discusses the most important parameters essential during reconstruction. Presented reconstruction and effects of collisions between passenger vehicle with trailer in a situation of overtaking another vehicle moving properly. P[...]
12
75%
Archives of Transport System Telematics
EN Communication between vehicles is very important element of accidents reduce. In this contribution is made accidents analysis in SR and is described all the available techniques for communication between various vehicles among themselves and with the infrastructure. The aim of this is to have a comp[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2016 z. 4/108 9--24
PL W pracy omówiono ramy ekspertyz zdarzeń w ruchu drogowym, w tym możliwość wiarygodnego ustalania ich przyczyn. Omówione zostały także czynniki wpływające na wiarygodność ekspertyzy. Autor poruszył ponadto tematykę bezpieczeństwa w transporcie drogowym, charakteryzując różne jego czynniki. Omówiona z[...]
EN The paper presents a framework for expert opinions of traffic events, including the ability to reliably determine their causes. There were also discussed the factors affecting the reliability of expert opinion. Moreover, the Author discussed the problem of road safety, characterizing its different f[...]
14
75%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2019 Nr 3 102--105
PL W artykule skupiono uwagę na problemie, jakim są koszty wypadków w transporcie drogowym. Została podana definicja wypadku drogowego i scharakteryzowane zostały przyczyny oraz skutki zdarzeń drogowych. Zawarto również statystyki dotyczące wypadków drogowych w Polsce. W celu określenia rzeczywistych k[...]
EN The article focuses on the problem of costs of accidents in road transport. The definition of a traffic accident was given, and the causes and consequences of road accidents were characterized. Statistics of road accidents in Poland are also included. In order to determine the actual costs of accide[...]
15
75%
Logistyka
2014 nr 6 10289--10298
PL W pracy dokonano analizy uwarunkowań zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Wypadki tego typu, mimo iż stanowią niewielki udział w ogólnej liczbie zdarzeń (ok.0,5%), ze względu na swoją spektakularność zasługują na szczegółową analizę. Wykonano szereg analiz statystycznych, prowadzących do istotnych[...]
EN In this paper autors prepared the analysis of road incidents in which the animals have taken part. The accidents of this type, in spite of they have a small participation in the general number of accidents (about 0,5%),because of their specific capacity, they merit particular analysis. Many statisti[...]
16
75%
Logistyka
2014 nr 6 10279--10288
PL W pracy zamieszczono analizę wskaźników i parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim, na przestrzeni lat 2000-2013, w odniesieniu do pozostałych województw i Polski. Wykonano też analizę tych wskaźników dla poszczególnych powiatów województwa lubelskiego w latach 2011 i 2012,[...]
EN The publication presents an analysis of factors and parameters of road traffic safety in Lublin voivodeship over 2000-2013 years in comparison of the other voivodeships and Poland. It was also made the analysis of these indicators for individual districts of Lublin voivodeship in the years 2011 and [...]
17
75%
Transport Problems
2019 T. 14, z. 1 115--125
EN The number of accidents on rural roads still represents a higher percentage of accidents than those occurring on built-up areas and motorways. Many countries are working on the definition and implementation of strategies that relate to the improvement of traffic safety on rural roads. This paper pre[...]
18
75%
Archiwum Motoryzacji
EN National Road Safety Program 2013-2020 assumes to reduce fatalities by half and seriously injured by 40% from 2010 to 2020. It means that no more than 2,000 people per year should die on Polish roads and no more than 6,900 people should suffer serious injuries in traffic accidents. The experience of[...]
19
75%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 10 1517--1521
20
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2011 z. 5/86 41--50
PL Prędkość pieszego jest niezbędnym parametrem potrzebnym w większości analiz wyników rekonstrukcji zdarzeń drogowych z udziałem pieszego. W dostępnej literaturze znajdują się wyniki badań prędkości pieszych z lat 70-80. XX wieku. Od tego czasu zmienił się obraz typowego pieszego. Zachodzi zatem pytan[...]
EN Pedestrian velocity is the parameter necessary in majority of traffic accidents reconstruction analysis results with pedestrian. Available literature refers to pedestrian velocity researches from the ‘70s and ‘80s of the twentieth century. Since then the characteristic of a typical pedestrian has si[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last