Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  toxicity of fumes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2014 nr 3 2557--2562
PL We współczesnych silnikach spalinowych dąży się do mniejszej toksyczności spalin, mniejszego zużycia paliwa oraz jak najlepszych właściwości trakcyjnych. W trakcie eksploatacji silnika spalinowego istotnym elementem jest bieżąca kontrola jego stanu technicznego. Istotą działań dążących do maksymalne[...]
EN In the modern internal combustion engines aims to reduce the toxicity of exhaust gases, fuel economy and how best cohesive properties. In the operation of the engine of internal combustion important element is the ongoing control of its technical condition. The essence of activity, directed on the m[...]
2
100%
Informacja Instal
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2014 R. 15, nr 6 145-148
PL W artykule dokonano analiz szkodliwości związków toksycznych powstałych w wyniku spalania paliw w silnikach ZS i ZI. Dokonano przeglądu i charakterystyki poszczególnych składników spalin. Ponadto w artykule dokonano ceny wpływu toksyczności spalin na jakość powietrza oraz ich odziaływanie na środowi[...]
EN In this article was made analysis of the dangers of toxic emissions resulting from fuel combustion in combustion engines. An elaboration also includes the review and the characteristics of individual fumes components. Furthermore, in the article was made an assessment of the impact of fumes toxicity[...]
4
100%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 9 1683--1686
PL Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w celu oceny możliwości zastosowania syngazu do napędzania silnika spalinowego oraz ocenę wpływu jego spalania w silniku na emisję toksycznych składników spalin. W badaniach zastosowano gazy techniczne, z których tworzono mieszanki metanu, tlenku węgla(II)[...]
EN Three MeH, H2, CO2 and CO-contg. syngas mixts. were prepd. and used for supplying the engine to study the toxicity of exhaust gases. The combustion of the studied mixts. resulted in substantially lower contents of CO and hydrocarbons than the combustion of a com. gasoline (comp[...]
5
84%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2013 z. 1/92 127--133
PL Badano udziały toksycznych składników w spalinach uwzględniając wybrane parametry silników i pojazdów. Badania przeprowadzono na losowej próbie 298 pojazdów w warunkach tankowania. Pomiary wykonano urządzeniem Hermann Pierburg HGA 400. Wykorzystano wielokryterialną analizę statystyczną wartościując [...]
EN The paper presents the analysis of examinations results of fumes toxicity, conducted for random test 298 vehicles, in conditions of fueling station. Measurements were executed with analyser Hermann Pierburg HGA 400. The multicriterion statistical analysis of received results was executed. The influe[...]
6
84%
Pojazdy Szynowe
2016 Nr 3 33--38
PL W celu minimalizowania udziału substancji toksycznych w emitowanych przez silniki gazach wylotowych, należy ciągle, bo przepisy dotyczące emisji zanieczyszczeń są obecnie w szybkim tempie zmieniane i zaostrzane, pracować nad nowoczesnymi układami oczyszczania tych gazów. Wymagane jest zatem stosowan[...]
EN In order to minimize the share of toxic substances in exhaust gases emitted by the engine it is necessary to continuously, because the provisions on emissions are now being rapidly changed and tightened, work on modern aftertreatment systems. It is, therefore, required that increasingly sophisticate[...]
7
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 425--428
PL W pracy przedstawiono analizę oddziaływań szkodliwych składników spalin silnikowych na zdrowie człowieka. W oparciu o badania wykonane w warunkach laboratoryjnych, na silniku BMW N43B20AY analizatorem AVL SESAM-FTIR, w przeprowadzonych analizach uwzględniono ilości tworzących się substancji szkodliw[...]
EN The paper analyses the influence of harmful fume’s components on human health. On the basis of tests carried out under laboratory conditions on the BMW N43B20AY engine using analyser AVL SESAM-FTIR, in the research carried out account has been taken of the amount of forming of harmful substances and[...]
8
84%
Logistyka
2015 nr 5 381--387, CD1
PL W referacie zamieszczono informację dotyczącą trendów rozwoju ekologiczności pracy silników spalinowych maszyn i agregatów rolniczych. Podkreślono, że wymagania ekologiczne określone przepisami administracyjnymi wywierają ogromny wpływ na kierunki ich rozwoju jak również wdrożenie napędu elektryczne[...]
EN This report contains an information about developmental trends for eco-friendly use of combustion engines in agricultural machines and cultivators. It has been noted that ecological requirements described in administrative regulations have a huge impact on the directions of their development as well[...]
9
67%
Logistyka
2015 nr 3 2350--2359, CD 1
PL W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania heksanu w mieszaninie z olejem rzepakowym do zasilania silnika o zapłonie samoczynnym. Zastosowano dodatek heksanu w ilości 5%, 10% i 20% w mieszaninie objętościowej z olejem rzepakowym. Uzyskane wyniki porównano do wyników uzyskanych przy za[...]
EN The article shows the selected parameters of the emissions of toxic fumes. Some technical aspects of adapting hexane mixture with rapeseed oil to power a diesel engine. Hexane additive is used in an amount of 5%, 10% and 20% by volume of a mixture of rapeseed oil. The results were compared to the re[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last