Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  toxic substances
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Górnicze
PL W artykule zeprezentowano wyniki badań stanowiskowych górniczego napędu spalinowego. Badania przeprowadzone zostały na stanowisku badawczym znajdującym się w ITG KOMAG w ramach pracy badawczej dotyczącej dostosowania silnika spalinowego do wymagań stawianych górniczym napędom spalinowym. W ramach ba[...]
EN Results of stand tests of mining diesel drive are presented in the paper. The tests were carried out at test stand at the KOMAG Institute of Mining Technology within the project on adaptation of diesel engines to the requirements of mining diesel drives. Analyses of content of toxic substances in ex[...]
2
88%
Journal of KONES
EN The goal of the paper is to focus the problem of emission of toxic compounds e.g. NOx, SOx and CO2 from seagoing ships to environment. The VI Amendment to Marpol Convention concerning prevention against air pollution by seagoing ships brought into practice in May 19th 2005 forced ship owners to use [...]
3
75%
Analityka : nauka i praktyka
2005 nr 1 27-28
4
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przedstawiono badania związane z monitoringiem i oceną stopnia zanieczyszczenia środowiska na terenie Trójmiasta na podstawie analizy wód spływnych z arterii o dużym ruchu pojazdów mechanicznych na zawartość wybranych związków organicznych i jonów nieorganicznych, takich jak: węglowodory ropopochodn[...]
EN Atmospheric precipitation plays an important role in scavenging pollutants emitted with exhaust gases (nitrogen, carbon and sulphur oxides, hydrocarbons, lead). Rain droplets dissolve and scavenge gases and aerosols together with chemical compounds contained in them. Once the droplets reach the grou[...]
5
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Prognozowanie emisji substancji toksycznych wydzielających sił w procesach przemysłowych ma istotne znaczenie ze względów higienicznych, ekonomicznych oraz ekologicznych. Przedstawione wzory empiryczne umożliwiają obliczenie emisji substancji stwarzającej największe zagrożenie w danym procesie w zal[...]
EN The determination of the emission of toxic substances during industrial processes is very important from hygenic, economic and environmental protection point of view. The presented empirical equations let us count the emission of all toxic compounds basing on the most toxic component mixture and on [...]
6
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 9 10-11
PL Artykuł prezentuje podstawowe informacje na temat obuwia ochronnego stosowanego do prac z substancjami chemicznymi. W artykule przedstawiono również informacje na temat projektu badawczego realizowanego przez sześć europejskich instytucji badawczych, w tym Centralny Instytut Ochrony Pracy w ramach 5[...]
EN This article presents basic information on protective footwear used by workers exposed to chemicals. It also presents general information concerning a project realized within the 5th Framework Programme of the EU, the aim of which is to work out a standard for footwear protecting against chemicals a[...]
7
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2004 nr 6 25-28
PL Ozon odgrywa fundamentalną rolę w zachowaniu życia na Ziemi. Jego obecność w stratosferze zapobiega destruktywnemu oddziaływaniu promieniowania ultrafioletowego na przyrodę ożywioną, ma również wpływ na warunki pogodowe w różnych strefach geofizycznych globu ziemskiego. W materiale przedstawiono inf[...]
EN Ozone is an essential matter in life on Earth. Its presence in the stratosphere protects the living nature from the destructive effect of ultraviolet radiation. It affects weather conditions in various geophysical zones. In this paper we report on the economic importance of information about the imp[...]
8
75%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 1 73--76
EN The present study describes selected issues associated with the emission level in toxic exhaust gases and fuel injection timing. The study was focused on the following types of fuels: Diesel oil (the base fuel) and the other fuels were the mixture of fatty acid methyl ester with Camelina (L10 – dies[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 318-323
PL Celem artykułu było omówienie wpływu kąta wyprzedzenia wtrysku oraz ciśnienia wtrysku na emisję substancji toksycznych do atmosfery oraz jednostkowe zużycie paliwa. Badania eksperymentalne zostały przeprowadzone przy użyciu silnika ZS z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Podczas badań silnik pracował we[...]
EN The aim of article was discussion how the fuel injection advance angle and fuel pressure injection having an influence on toxic substances emission and individual fuel consumption. The experimental researches have been carried out by using Diesel engine with direct fuel injection. The engine operate[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2017 z. 3/112 23--30
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych oraz badań empirycznych dotyczących wyznaczania emisji PM w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym ciekłymi paliwami alternatywnymi. W pierwszym etapie artykułu zaproponowano obiekt i plan badań, a następnie zbadano wpływ zmiany kąta wypr[...]
EN The paper shows selected results of simulation studies and empirical studies of determining emissions of PM in diesel engine powered by liquid alternative fuels. In the first stage of the thesis a facility and the test plan has been proposed, and then the effect of injection for emissions of PM has [...]
11
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 10 1-5
12
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2010 nr 4 24-31
PL Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (DzU nr 96, poz. 959))przyspiesza proces ujednolicania przepisów krajowych z ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi przepisami ustawodawstwa WE[...]
EN The regulation (EC) number 1907/2006 of the European Parliament and of the Council from 18 Dec. 2006 concerning the matter of registration concerning the registration, evaluation, authorization and restriction of chemicals (REACH) has come into force on 1 June 2007 in all EU countries. It streamline[...]
13
75%
Maszyny Górnicze
PL W artykule poruszono problematykę dotyczącą poprawy jakości spalin w aspekcie stosowania napędów spalinowych w górnictwie. Dokonano przeglądu górniczych napędów spalinowych oraz układów mających na celu ograniczenie emisji substancji toksycznych. Przedstawiono metody oczyszczania spalin, ze szczegól[...]
EN Problems referring to improvement of quality of exhaust gases, in the aspect of use of diesel drives in the mining industry, were discussed in the paper. Mining diesel drives and systems, aim of which is to limit emission of toxic substances, were reviewed. Methods for treatment of exhaust gases, ma[...]
14
75%
Przemysł Chemiczny
2020 T. 99, nr 2 313--318
PL Wyniki laboratoryjnych badań składu pochodzących z odpadów komunalnych opakowań zawierających poli(chlorek winylu) (PVC) i aluminium (Al), które są obecnie utylizowane poprzez spalanie, wykorzystano do określenia ilości ściśle monitorowanych wysoce toksycznych substancji zawierających chlor. Te toks[...]
EN Nine composite packaging materials were studied for Cl content (0.68-43.42 g/kg). The lab. findings concerning the compn. of poly(vinyl chloride) (PVC) and Al-contg. municipal waste disposed currently by incineration were used to deduce the amt. of strictly monitored, highly toxic Cl-contg. substanc[...]
15
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 3 17-20
PL Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) i ich nitrowe pochodne (nitro-WWA) są to związki chemiczne występujące w środowisku człowieka, będące składnikiem produktów pochodzenia naturalnego jak również powstają w wyniku procesów termicznych. Związki te są sklasyfikowane jako substancje szkodl[...]
EN Polycyclic aromatic hydrocarbons(PAHs)) and their nitro derivatives(nitro-PAHs) are chemical compounds present in the human environment. They are components of products of natural origin. They are also formed as a result of thermal processes. These compounds are classified as harmful, carcinogenic a[...]
16
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 7/8 43-44
PL Autor omawia występujące w warunkach pożaru tworzyw sztucznych produkty spalania i rozkładu termoutleniającego oraz powodowane przez nie zagrożenia dla zdrowia i życia.
EN The author describes the products of incineration and disposition termooxidation that are emitted when plastics are on fire as well as the threat they pose to life and health.
17
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 9 26-28
PL W artykule przedstawiono kryteria prawidłowego postępowania z niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi. Obowiązek określenia spójnych kryteriów bezpieczeństwa przy produkcji, stosowaniu i obrocie substancji chemicznych wynika z konwencji MOP i z dyrektyw Wspólnoty Europejskiej. Najważn[...]
EN Criteria of proper handling of dangerous chemical substances and preparations are presented in the article. Legal regulations in force in the European Community concerning safety during production, use end marketing of dangerous chemical substances are also presented The obligation to determine the [...]
18
63%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL W środowisku, w którym żyjemy znajdują się miliony substancji chemicznych, z których wiele to substancje toksyczne. Jednakże związki chemiczne w przyrodzie pełnią różne funkcje, zarówno pozytywne, jak i negatywne. W pracy przedstawiono rolę i znaczenie substancji zapachowych w komunikowaniu się rośl[...]
19
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przeprowadzono analizę jakości wód z wybranych jezior. Wykonano pomiary następujących parametrów: pH, NO3[-], NO2[-], F[-], NH4[+], Cl[-]. HS[-], SO4[2-], Fe[cal] Mn[2+], PO4[3-] , SiO2 i Al.[3+]. Dla wybranych próbek zmierzono również parametr toksyczności. W przypadku dwóch test wskazywał na to, ż[...]
EN Studies on water quality of selected lakes were conducted. The following parameters were determined: pH. NO3[-], NO;2[-], F[-], NH4[+], Cl[-], HS[-]-, SO4[2-], Fe[cal], Mn[2+], PO4[3-], SiO2 and Al[3+]. For some samples toxicity was also measured. With this respect two water samples were found to c[...]
20
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 9 11-14
PL Spaliny silnika Diesla są to wieloskładnikowe mieszaniny związków chemicznych powstające w wyniku niedoskonałego spalania paliwa, oleju silnikowego oraz dodatków i zanieczyszczeń w nich zawartych. Spaliny te są bardzo toksyczne i zostały uznane jako czynnik prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi. Wyni[...]
EN Diesel exhaust fumes are multicomponent mixtures of chemical compounds, which come into being as a result of imperfect combustion of fuel, diesel oil and also the additives and impurities in them. These exhaust fumes are very toxic and commonly recognized as a possible carcinogenic factor for humans[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last