Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  towar niebezpieczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2016 z. 93 59--68
EN In the list of dangerous goods, there are materials and articles, which, due to particular criteria stated in the European Agreement Concerning the International Carriage of Goods by Road (ADR), are treated as high consequence goods. High consequence dangerous goods are those whose misuse may lead t[...]
2
100%
Archives of Transport System Telematics
EN This paper presents stipulation of cooperation intensifying operations on the supranational, public and private level as in Opticities project, which is a cooperation of 6 European cities implementing ITS systems. Namely: Madrid, Lyon, Birmingham, Turin, Gothenburg, Wroclaw and research and developm[...]
3
84%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Zwiększające się potrzeby przewożenia ładunków masowych pomiędzy kontynentami środkami transportu morskiego spowodowały wzrost zainteresowań zagadnieniem bezpiecznego przewozu tych ładunków drogą morską. Jednym z wielu ładunków masowych jest śruta sojowa, będąca obecnie najlepszym zamiennikiem białk[...]
EN The increasing needs for carrying bulk cargoes between continents by means of marine transport have increased interest in the subject of safe carriage of these cargoes by sea. Soybean seed cake is one of many bulk cargoes, currently the best substitute of animal protein in the composition of fodder.[...]
4
84%
Logistyka
2014 nr 3 4697--4705
PL Referat dotyczy oceny zagrożeń związanych z przewozem towarów niebezpiecznych transportem drogowym w Polsce. Pojazdy przewożące towary niebezpieczne mogą powodować wypadki, pożary, eksplozje, skażenie chemiczne oraz znaczne szkody dla ludzi oraz środowiska. W Polsce brak jest systemu monitorowania p[...]
EN The paper refers to threat assessment of dangerous goods in road transportation of the Republic of Poland. DGV can cause an accident and lead to fires, explosions and chemical poisoning or burning with considerable harm to people and the environment. There is not monitoring system in Poland to contr[...]
5
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 257--261, CD
PL W artykule zostało omówione prawodawstwo z zakresu problematyki przewozu towarów niebezpiecznych. Scharakteryzowano akty prawne regulujące transport drogowy, kolejowy, śródlądowy, morski i lotniczy. Realizowanie przewozów zgodnie z wymaganiami zawartymi w omówionych przepisach gwarantuje optymalny p[...]
EN Substances, mixtures and articles meeting the criteria for classification as dangerous goods should be transported in accordance with the requirements set out in the relevant legislation, adequate for the type of transport. Conditions for the transport of dangerous goods by road transport have been [...]
6
84%
Logistyka
2014 nr 6 1025--1036, CD 2
PL Zaprezentowano wybrane zagadnienia świadczenia usług spedycyjnych dot. transportu towarów niebezpiecznych klasy 1 w transporcie lądowym i morskim na przykładzie portów Trójmiasta. Pol-Mare jest liderem w zakresie spedycji ładunków specjalistycznych, członkiem-założycielem Polskiej Izby Spedycji i Lo[...]
7
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 4 127--132
PL W pracy przedstawiono metodykę opracowania prognozy przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Założenia do niniejszej prognozy dają możliwość zastosowanie jej do oceny zmiany poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Artykuł zawiera również prognozy trendów wzrostu przewozu drogowego poszczegó[...]
EN The paper presents a methodology for the forecast elaboration of the road transport of dangerous goods. The assumptions for this forecast gives the opportunity to apply it to evaluate changes in the level of internal security in Poland. The article includes also forecasts of trends in growth of indi[...]
8
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W pracy przedstawiono statystykę wypadków w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych. Statystyka została opracowana na podstawie danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wnioski płynące z jej analizy są podstawą do określenia poziomu ryzyka[...]
EN he paper presents the statistics of accidents in road transport of dangerous goods. The statistics is based on data of the National Headquarters of The Fire Service and the Chief Inspectorate for Environmental Protection. The conclusions of its analysis are the base for determining the risk level po[...]
9
67%
Logistyka
2014 nr 6 542--553, CD 2
PL Przewóz i dystrybucja towarów niebezpiecznych, takich jak: produkty ropy naftowej, chlor, środki ochrony roślin, materiały radioaktywne, chemiczne i petrochemiczne, bezpośrednio wiąże się z możliwością wystąpienia wypadków powodujących pożary, wybuchy lub skażenia toksyczne. Wzrost liczby [...]
EN Transportation and distribution of dangerous goods such as: oil products, chlorine, chemicals for plant protection, radioactive and other chemical materials are directly related to the possibility of accidents causing fires, explosions or toxic contamination. The increase in the number of acci[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last