Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 278
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tourism
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ekonomia i Zarządzanie
2013 Vol. 5, no. 1 101--114
PL Wraz z rozwojem gospodarki i poprawą poziomu życia ludzi, podróże stają się jednymz ważniejszych elementów stylu życia. W procesie rozwoju turystyki coraz więcej badaczy koncentruje się na analizie aspektów związanych z rozwojem turystyki, a w szczególności produktów turystycznych oferowanych na ryn[...]
EN With the development of economy and the improvement of living standards of people, traveling has become one of the most important elements of lifestyle. In the process of tourism development, more and more research is focused on the analysis of aspects related to the development of tourism, especial[...]
2
100%
Ekonomia i Zarządzanie
EN The article introduces the idea of scenic road corridors as linear tourism products, which, in the system, create the network product of tourism destinations. The National Scenic Byways Program became reviewed, as example of the organizational success of the creating of scenic byways system in U.S.A[...]
3
100%
Oceanological Studies
EN Sandhopper occurrence and their habitat preferences were examined at 10 km intervals along 500 km of the Polish coastline in 1997. The sandy beach coastline was divided into 5 types based on physical factors. Compared to earlier data from 1950-70, sandhoppers were found in only 44% of their former s[...]
4
100%
Oceanological Studies
EN Unlike dunes, sandy beaches and the littoral zone are usually regarded as non-vulnerable. The biodiversity and biomass of interstitial organisms are low. How-ever, recent findings have shown that marine sands transfer energy very ef-fectively, and that chemical and biological reactions take place fa[...]
5
100%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
PL Nowe wymagania stawiane przed gospodarką turystyczną, wynikające z koncepcji rozwoju zrównoważonego, wymuszają zmiany w systemie planowania rozwoju tegoż sektora na różnych poziomach zarządzania, w szczególności na poziomie lokalnym. W artykule omówione zostało planowanie działań w zakresie rozwoju [...]
EN New challenges put at tourism business resulted from conception of sustainable development extract changes in system planning this sector on different management levels especially on local level. Planning working in this range should be based on integrated attitude.
6
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 43, t. 2 1287-1297
EN The aim of the present study is presentation of the touritic company's marketing impotance. Marketing on this field is a big challenge for a market particpants. The raising concurence makes that much more companies realise the big importance of a such factor like "close contact with a client" in the[...]
7
100%
Foundations of Computing and Decision Sciences
EN The objective of the current study is to measure tourist satisfaction with the Greek tourism industry. As yet, very little research has been carried out in this area. MUSA (MUIticriteria Satisfaction Analysis), a multicriteria preference disaggregation method, is applied in order to measure tourists[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2002 Z.7 217-223
PL Podstawowym warunkiem funkcjonowania firm turystycznych na rynku jest promocja, poprzez którą dany region komunikuje się z rynkiem. Informuje o swoich walorach, atrakcjach, usługach. Jednocześnie reklama i jej komercyjny sens stały się ozdobą współczesnego życia. Ponieważ koszty ponoszone przez firm[...]
EN The basic condition for the proper functioning of the tourism firms on the market is promotion, by means of which every region communicates with the market. The firms inform about their values, attractions, services. Simultaneously, the advertisement and its commercial meaning have become an ornamen[...]
9
100%
Managerial Economics
EN Communes in Poland are entities that act on market, have defined resources at their disposal, are independent, which is legally guaranteed, and are also responsible for their decisions. Moreover, they compete with each other for various forms of capital. Their effectiveness in management and rationa[...]
10
100%
Gospodarka Wodna
2008 Nr 1 34-37
PL Rozwój wszelkich form turystyki wokół zbiorników wodnych jest niewątpliwie wielką szansa dla zlokalizowanych na ich obrzeżach gmin. Zbiornik dobczycki jest jedynym dużym zbiornikiem retencyjnym w Polsce, na którym - z uwagi na jego podstawową funkcję - woda dla Krakowa - wprowadzono zakaz wszelkich [...]
EN Development of all forms of tourism around water reservoirs undoubtedly constitutes an important opportunity for gminas located around them. Dobczyce reservoir is the only large retention reservoir in Poland where - due to its basic function consisting of providing water for Krakow - all forms of us[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 269 213-219
PL Przedstawiono oryginalna metodę szacowania wpływu, jaki wywierać mogą różne formy turystyki na obiekty przyrody nieożywionej. Metoda opiera się na określeniu efektu środowiskowego, wywołanego przez następujące czynniki: nasilenie ruchu turystycznego, potencjalny stopień dewastacji, swoboda podejmowa[...]
EN An original method of assessing the influence of different forms of tourism on inanimated nature objects (geosites) bases on determining the environmental impact caused by the following factors: intensity of touristic traffic, potential degree of deterioration, freedom of tourist's action, vulnerabi[...]
12
100%
Przegląd Górniczy
2016 T. 72, nr 12 107--111
PL Celem artykułu jest ukazanie turystycznego szlaku górniczego znajdującego się na południu Polski. Obejmuje on kopalnie węgla kamiennego, złota, srebra, soli, krzemienia, kredy, ropy naftowej, uranu. Ponadto uwzględnia część budowli związanej z pracownikami i właścicielami kopalń. Budowle związane ni[...]
EN This paper presents a tourist mining path which is located in southern Poland. It involves coal, silver, gold, salt, flint, chalk, uranium mines and oil wells. It includes some of the buildings connected with workers and mines owners as well. These buildings were tied with mining previously. Current[...]
13
100%
Polish Cartographical Review
EN Tourist maps are one of the most common groups of cartographic documents. Their variety in terms of content, subject matter and publication titles is a result of growing popularity of diverse forms of tourism activity. The aim of the authors of this article is to demonstrate issues related to touris[...]
14
100%
Recykling
2014 nr 6 39
PL Tym razem nietypowo, bo już w kwietniu, pod hasłem „Turysto! Szanuj środowisko!” rozpoczęła się tegoroczna kampania „Sprzątanie świata – Polska”.Kolejna odsłona akcji skupia się na naszym wpływie na środowisko podczas wypoczynku. Będziemy uczyć i przypominać, jak należy zachowywać się w lesie, nad j[...]
15
100%
Ekonomia i Środowisko
2012 nr 1 176--192
PL Celem artykułu jest przedstawienie dotychczas realizowanych w Polsce badań foresightu regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki.
EN The economic situation and the development of tourism in the regions are highly dependent on the phenomena occurring both within the region, as well as outside. This forces the regional decision-makers to build development strategies for tourism development in the perspective of several years. Skill[...]
16
100%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2010 nr 14 15--24
PL Pojęcia krajobrazu i turystyki nalezą do pojęć wieloznacznych. Reprezentują pewne „działy rzeczywistości”- środowisko oraz specyficzną działalność w nim człowieka (turystyczną). Są ściśle związanymi sferami, przebywającymi w genetycznych, przestrzennych, funkcjonalnych, rozwojowych i innych relacjac[...]
EN The concepts of landscape and tourism are very ambiguous. These concepts represent some “parts of reality” – environment and specific activity of man in it (touristic activity). They form closely related spheres being in genetic, spatial, functional, developmental and other relations. They create sp[...]
17
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2005 Z. 10 437-445
PL W artykule przestawiono kierunki badań prowadzone w zakresie turystyki na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Omówiono wybrane elementy procesu kształcenia studentów na kierunku studiów: turystyka i rekreacja ze specjalnością turystyka na obszarach przyrodniczo cennych. Wskazano również[...]
EN The paper presents research directions that are being undertaken in Faculty of Management of Technical University of Bialystok. Chosen elements of students education profiles in tourism and recreation specialization and relationships between students education and tourism development are presented.
18
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2003 nr 4 18-22
19
100%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2018 nr III/1 611--621
EN The paper aims at demonstrating the importance of tourism meant as an activity and economic activity in the multifunctional development of mountain rural areas. Multifunctional development of mountain rural areas appears as a composition of other, nonfarm functions, connected with agriculture and it[...]
20
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Celem pracy jest charakterystyka dzialalności eko-turystycznej w wybranej próbie gospodarstw ekologicznych uczestniczących co najmniej 2 lala (1994-1996) w projekcie ,,Turystyka Ekologiczna w Gospodarstwach Ekologicznych (TEGE)" realizowanym przez Fundację Europejskie Centrum Ekologicznego Rolnictwa[...]
EN The main aim of this paper was presentation ecotourism activity in chose sample ecological farms taking part more less two years in special project "Ecological Tourism in ecological farms" leading through Foundation of European Centre of Ecological Agricultural and Tourism (ECEAT). The research incl[...]
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last