Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  total station
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL W artykule przedstawiono ocenę dokładności układu celowniczego tachymetru TC2002 ze zmodyfikowanym krzyżem nitek. Ocenę tę wykonano na podstawie pomiarów doświadczalnych przeprowadzonych w różnych warunkach oświetleniowych i z zastosowaniem różnego typu znaczków celowniczych
EN The paper presents an assessment of pointing system accuracy of the TC2002 total station equipped with a modified crosshair. The assessment is based on experimental measurements preformed under wide range of lighting conditions and with the use of various targets
2
100%
Journal of KONES
EN Transport has always been a fundamental impulse for the development of civilization. Issues related to the regularity of operation of technical systems, in the last decade have become important issues being considered from both the point of view, as well as economics. Today the major threat in the o[...]
3
89%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL Współczesne technologie wyznaczania położenia punktów sytuacyjnych są w ogromnej mierze zautomatyzowane i opierają się na metodach: bezpośrednich pomiarów terenowych, technikach satelitarnych, fotogrametrycznych lub przetwarzania graficzno-numerycznego istniejących opracowań kartograficznych. Niezmi[...]
EN Present technologies of determination of position a topographic points in a huge measure are automated and are based on methods: direct land measurements, satellite or photogrammetric techniques or the methods of graphical-and-digital processing of existing cartographical works. In the process of pr[...]
4
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2015 nr 2 40--41
5
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2001 nr 2 61
6
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2014 nr 12 40--53
7
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2000 nr 7 68--69
8
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
1998 nr 9 44--49
9
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy omówiono analizy związane z ustalaniem dokładności użytkowej tachimetrów elektronicznych określając ich dokładność pomiaru kierunków poziomych i kątów pionowych uproszczoną procedurą pomiarową oraz za pomocą testów statystycznych – testu znaków oraz testu Shapiro-Wilka.
EN The paper describes the analysis associated with determining total station’s accuracy of the horizontal and vertical angles measurED by simplified procedure of measurements and using statistical tests - the test marks and the Shapiro-Wilk test.
10
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2006 Vol. 16 297--303
PL W ostatnich latach obserwuje się szybki rozwój instrumentów wykorzystujących pomiar odległości bez konieczności stosowania luster. Przeprowadzono badania, które wykazały, że dokładność pomiaru odległości do płaskich i równych ścian wynosi około ±3 mm Z dotychczasowych doświadczeń stosowania takich t[...]
EN In recent years, there has been rapid progress of instruments which are able to measure distance without using reflectors. This method of measurement has been adopted in laser scanners and in some total stations. The range of distance measurement, as well as its accuracy, make it useful for architec[...]
11
63%
Górnictwo Odkrywkowe
2017 R. 58, nr 3 13--19
PL Postęp technologiczny i techniczny, a przede wszystkim rozwój informatyczny nastąpił również w geologii górniczej. Przykładem tego są m.in. narzędzia wykorzystywane do prac kartograficznych przez geologów firmy PGE GiEK S.A. O/KWB Turów. W celu usprawnienia prac terenowych i dostosowania ich wyników[...]
EN Technological and technical progress and IT development, as also occurred in mining geology, as evidenced by the work of geologist from PGE GiEK S.A. O/KWB Turów. In order to improve fieldwork and adjustment of results to digital data processing implemented for use advanced geodetic equipment: GPS r[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL W artykule przedstawiono zastosowanie sprzętu geodezyjnego w pracach ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej. Rola geodezji nabiera coraz większego znaczenia w ich działaniach, dlatego też coraz bardziej interesuje się ona wykorzystaniem technik geodezyjnych, które zostały poniżej omówione w kontekś[...]
EN The article describes the use of surveying equipment in the rescue work of the State Fire Service. The role of geodesy is becoming increasingly important in their operations, which is why they are more and more interested in the application of surveying techniques discussed below in the context of t[...]
13
63%
Przegląd Geodezyjny
2019 R. 91, nr 8 13--16
PL Artykuł prezentuje autorską metodę monitorowania przemieszczeń mostowych konstrukcji kolejowych. Wykorzystuje ona inklinometry i akcelerometr do pośredniego pomiaru przemieszczeń pionowych pod obciążeniem dynamicznym. Opracowany system monitorowania ciągłego jest wspomagany przez okresowe pomiary ta[...]
EN The article presents the railway bridge structures monitoring system. The elaborated method uses inclinometers together with accelerometer for indirect displacement measurement under the dynamic load. The continuous monitoring system is supported by periodic measurements with the use of Total Statio[...]
14
63%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2018 Nr 27 49--60
PL Projektowanie i analiza algorytmu transformacji współrzędnych z ogólnego układu współrzędnych USK-2000 i odwrotnie, minimalizacja wpływu losowych błędów decyzji RTN i możliwość wyeliminowania błędów podstawowych we współrzędnych geodezyjnych punktów bazowych, poprzez zapewnienie optymalnej korelacji[...]
EN The purpose of the research is designing and analyzing the algorithm of coordinates transformation from the general layout coordinate system in USK-2000 and conversely, minimizing the influence of random errors of RTN corrections and opportunity to eliminate crude errors in the coordinates of geodes[...]
15
63%
Geomatics and Environmental Engineering
PL Obecnie instytucje rządowe i samorządowe oraz firmy efektywnie wykorzystują informacje przestrzenne w szeroko pojętym zarządzaniu. Realizację tych celów wspierają teoretyczne i praktyczne wysiłki w zakresie opracowywania i aktualizacji baz danych map cyfrowych oraz ich efektywnego i racjonalnego (po[...]
EN Today, government and self-government institutions as well as businesses deploy spatial information in the broadly defined concept of management. This is realized by theoretical and practical efforts supporting the development and updating of digital map databases and their effective and rational (p[...]
16
63%
Reports on Geodesy
2006 z. 1/76 221-226
EN New total stations equipped with ATR (Automatic Target Recognition) system help in automatic move of the telescope of the instrument during monitoring measurements. The accuracy effects of using ATR system in precise measurements were controlled in laboratory and field conditions for standard prism [...]
17
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 4 505--518
PL Praca opisuje badania nad systemem pomiarowym bazującym na pomiarach odległości, który pozwoliłby na określenie przemieszczeń niedostępnych punktów na konstrukcji budowlanej. Z uwagi na rozproszenie punktów badanych na rozległej przestrzeni obiektu, jak też z powodu utrudnień w widoczności, opracowa[...]
EN The paper describes research works over displacement monitoring system based on distance measurements, which could allow the determination of movements of inaccessible points located on the building structure. Due to the dispersion of tested points over large object as well as to existing difficulti[...]
18
51%
Reports on Geodesy and Geoinformatics
2014 Vol. 97 35--46
EN The paper presents technology and results of measurements of the steel construction of the skylight of the Main Hall of the Warsaw University of Technology. The new version of the automated measuring system has been used for measurements. This system is based on Leica TCRP1201+ total station and the[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last