Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  total N
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Porównywano wpływ wieloskładnikowych nawozów kompleksowych i nawozów jednoskładnikowych na zawartość azotu ogólnego i azotanów(V) w bulwach bardzo wczesnych odmian ziemniaka. Po zastosowaniu wieloskładnikowych nawozów kompleksowych z grupy nitrofosek: Nitrophoska special niebieska i Viking 13, ogóln[...]
EN The paper presents the results of a three-year study on the effect of an application of the multinutrient complex fertilizers and singlenutrient fertilizers on total nitrogen and nitrate(V) contents in the tubers of very early potato cultivars. It was found that an application of multinutrient compl[...]
2
80%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Pracę poświęcono wyjaśnieniu oddziaływania dolistnego nawożenia azotem i magnezem na zawartość azotu ogólnego i białkowego w bulwach ziemniaka średnio-wczesnego odmiany Zebra. Doświadczenie przeprowadzono z uwzględnieniem 3 serii: w pierwszej stosowano tylko nawożenie azotem - 80 kg N o ha-1, gdzie [...]
EN The paper's aim has been to clarify the effect of foliar fertilization with nitrogen and magnesium on the content of total and protein nitrogen in tubers of medium-early potato cv. Zebra. The experiment was conducted in three series; in the first series, in which potatoes were fertilized only with n[...]
3
80%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Celem pracy było określenie wpływu dwóch technologii pogłównego nawożenia azotem na zawartość azotu ogólnego, glikoalkaloidów (TGA) i aminokwasów w bulwach ziemniaka średnio-wczesnego odmiany Mila. Badania oparto na doświadczeniu dwuczynnikowym prowadzonym w układzie losowanych bloków w czterech pow[...]
EN The purpose of this study has been to assess the effect of two technologies of top-dressing nitrogen fertilization on contents of total nitrogen, glycoalkaloids (TGA) and amino acids in tubers of a medium-early potato cultivar called Mila. The study was based on a two-factor experiment in a random b[...]
4
80%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2013 Vol. 20, nr 6 663--674
PL Celem badań było określenie zmienności przestrzennej zawartości N-ogółem (TN) oraz aktywności ureazy (UR), nitroreduktazy (NR) i poziomu deaminacji argininy (ADA) w poziomie powierzchniowym gleby płowej oraz czarnej ziemi regionu Pomorza i Kujaw. W kwietniu 2007 r. z obu obszarów pobrano po 50 próbe[...]
EN The objective of this study was to evaluate and compare the spatial differentiation of total N (NTOT) content and urease (UR), nitrate reductase (NR) and arginine deaminase (ADA) activities in the surface horizon of Luvisol and Phaeozem of the Pomerania and Cuiavia region. 50 soil samples from both [...]
5
80%
Proceedings of ECOpole
2013 Vol. 7, No. 1 229--235
PL Celem badań było określenie zróżnicowania zawartości N-ogółem (NOG) oraz aktywności ureazy (UR), nitroreduktazy (NR) i poziomu amonifikacji argininy (ADA) w poziomie powierzchniowym gleby płowej oraz czarnej ziemi regionu Pomorza i Kujaw. W tym celu w kwietniu 2007 roku z obu obszarów pobrano po 50 [...]
EN The objective of this study was to evaluate and compare the spatial differentiation of total-N content and urease (UR), nitrate reductase (NR) and arginine deaminase (ADA) activities in the surface horizon of Luvisol and Phaeozem of the Pomorze and Kujawy region. 50 soil samples from both study area[...]
6
80%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Badania zlokalizowano na trwałym użytku zielonym w Czarnym Potoku koło Krynicy (650 m n.p.m.), prowadzone były przez okres czterech lat (1999-2002). Doświadczenie użytkowano kośno-pastwiskowo, gdzie pierwszy odrost koszono, a dwa pozostałe odrosty wypasano owcami. W badaniach oceniano zawartość makr[...]
EN The investigations were located on the permanent grassland in Czarny Potok near Krynica (on the altitude of 650 m) and were conducted for four years (1999-2002). The experimental area was utilized as cutting-pastured, the first regrowth was cutted and next ones were grazed with sheeps. In ibis study[...]
7
80%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2012 T. 12, z. 1 181-191
PL W pracy określono na podstawie stężenia fosforu ogólnego (P), azotu ogólnego (N) oraz N-NO3, zagrożenie eutrofizacją wód rzeki Szreniawa, płynącej przez obszary Wyżyny Miechowskiej, Wyżyny Olkuskiej i Wysoczyzny Proszowickiej. Lessowe gleby zlewni Szreniawy charakteryzują się dużą wartośc[...]
EN The risk of eutrophication of the Szreniawa river waters flowing through Miechowska Upland, Olkuska Upland and Proszowicka Plateau was determined based on the concentrations of total P, total N and N-NO3. Loess soils of the Szreniawa catchment have a high utility value and are severely en[...]
8
61%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przedstawiono zróżnicowanie zawartości składników mineralnych w poszczególnych organach roślin. W doświadczeniu użyto trzy gatunki traw: Paa pratensis Skrzeszowicka (ESKA 40), Festuca pratensis Skawa i Festuca rubra Brudzyńska, w których porównano średnie zawartości N-ogólnego, P, K, Ca, Mg i Na w k[...]
EN Distribution of macroelements' content in certain parts of plants was presented. Three grass species were studied: Poa pratensis Eska 40, Festuca pratensis Skawa, Festuca rubra Brudzyńska, in which average content of total-N, P, K, Ca, Mg and Na in inflorescences, leaves and stems were compared. The[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last