Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tory kolejowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2011 Nr 11 5-20
PL W szynach toru bezstykowego największe znaczenie dla jego pracy mają osiowe naprężenia podłużne powstające wskutek zmian temperatury i pełzania [8]. Trwałe podłużne przemieszczenia szyn (tzw. pełzanie toru), stanowi podsta-wowy czynnik wpływający na dodatkowe siły podłużne powstające w torze bez- st[...]
EN In rails of CWR track for its work an axial longitudinal stresses arise due to temperature change and creep are of great importance [8], Rail permanent longitudinal displacement (creep) constitutes a basic factor on additional longitudinal force arise in jointless track [4]. In the case of number of[...]
2
100%
Problemy Kolejnictwa
2002 Z. 135 100-112
PL Artykuł przedstawia ogólną ideę algorytmów genetycznych wraz ze sposobem ich wykorzystania w dziedzinie projektowania układów geometrycznych toru kolejowego (a ściślej - w modelowaniu ich krzywizny). Zastosowano przyrostowe kodowanie krzywizny połączone z normalizacją, ułatwiające działanie operator[...]
EN Article presents general concept of genetic algorithms along with method of their utilisation in design of geometric configuration of railway track (precisely - in modelling their curvatures). Incremental curvature coding has been applied, along with standardisation, which facilitates functioning of[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 33 103-110
PL W referacie przedstawiono założenia ogólne oraz dobór parametrów sygnału dla kodowanego obwodu kontroli zajętości toru dla linii PKP. Obwód ten na niektórych liniach może spełniać rolę obwodu transmisji informacji do pojazdu dla potrzeb systemu ATP. Przedstawiono stan zaawansowania prac nad modelami[...]
EN The paper presents the main assumptions and the signal parameters for coded circuit controlling track occupancy for PKP lines. This circuit, for some chosen lines, can serve as a circuit transmitting information to the traction vehicle for the ATP system. The present state of advancement in the work[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 32 25-28
5
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 2 299-306
PL Urządzenia oraz koncepcja wyznaczania sił podłużnych w szynach. Zakres, metodyka, wyniki badań oraz procedura wyznaczania sił podłużnych. Zakres i metodyka pomiarów oporów poprzecznych w torze kolejowym. Wyniki pomiarów i ich analiza. Zalecenia praktyczne.
EN A devices and a concept of identification of longitudinal forces in rails. Scope, methodology, test results and procedure of determination of longitudinal forces. Scope, methodology of measurement of transversal resistance in railway track. The results of measurements and its analysis. Practical rec[...]
6
80%
Problemy Kolejnictwa
2002 Z. 136 5-21
PL W artykule przedstawiono techniczne i ekonomiczne aspekty zastosowania fibrobetonu do produkcji kolejowych podkładów betonowych. Scharakteryzowano cechy wytrzymałościowe fibrobetonu w warunkach obciążeń statycznych i dynamicznych, opisano technologię produkcji podkładów i wybrane wyniki badań labora[...]
EN The article presents technological and economic aspects of the use of fibre-reinforced concrete in the production of concrete railway sleepers. The author characterizes strength qualities of fibre-reinforced concrete under static and dynamic loads, describes the technology of the manufacturing of sl[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 33 7-13
PL Przedstawiono charakterystyczne wady i uszkodzenia szyn w torze. Podano możliwość naprawy i regeneracji elementów toru wykonanych ze stali perlitycznych (szyny) i austenitycznych (krzyżownice) metodami napawania. Przedstawiono także problemy technologiczne przy łączeniu szyn.
EN Characteristics defects damages of rails in railway track have been presented. Possibility of repair and regeneration of railway track elements made of pearlitic steels (rails) and austenitic steels (crossing) using surfacing technology, have been demonstrated. Also technological problems of rail jo[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 31 57-68
PL W artykule przedstawiono metodę wyznaczania przemieszczeń toru wywołanych przejazdem pociągu. Metoda pozwala uwzględnić nieliniowość charakterystyki podłoża poprzez zastąpienie składnika nieliniowego dodatkowym ruchomym obciążeniem ciągłym. Przedstawiono przykłady badań symulacyjnych wykonanych z wy[...]
EN The paper presents an analyses of dynamic system composed of a track and a train running along it. Described method of computation of the track deformation permits to take into account nonlinear characteristic of foundation by replacement the ninlinear component by additional distributed load. Some [...]
9
80%
Przegląd Komunikacyjny
PL Charakterystyka parametrów geometrycznych toru kolejowego. Wyniki pomiarów geometrii toru wykonane z zastosowaniem toromierza samosterującego typu LaserTEC - 1435. Wybrane przykłady raportów z wynikami pomiarów doświadczalnych. Korzyści z zastosowania zautomatyzowanych systemów pomiarowych z uwzględ[...]
EN Characteristics of the geometrical parameters of the railway track. Results of the geometry of the railway track measurements, which have been carried out with help of the self-controlled track gauge - the type TEC- 1435. The selected examples of the reports of the experimental measurements results.[...]
10
80%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Obowiązujące obecnie przepisy dotyczące badań technicznych rozjazdów kolejowych znacznie odbiegają od wiedzy w tym zakresie. Terminy badań i odchyłki dopuszczalne nie są w żaden sposób uzależnione od obciążenia konstrukcji, tj. maksymalnej prędkości i masy pociągów poruszających się po rozjeździe. W[...]
EN Current regulations concerning technical testing of railway crossings differ significantly from the knowledge in this field. Time of tests and acceptable deviations do not depend in any way on the construction load, ie the maximum velocity and mass of trains moving on the crossover. The article pres[...]
11
80%
Pojazdy Szynowe
2006 nr 1 10-23
PL W artykule dokonano wszechstronnej analizy technicznej problemów, jakie napotkalby ten sam zestaw kolowy podczas jazdy pojazdu zarówno po torach kolejowych jak i po torach tramwajowych w Polsce. Wykazano, że przy określonych uwarunkowaniach taka jazda jest możliwa, co oznacza realność zbudowania poj[...]
EN In this article it is performed the comprehensive technical analysis of problems that the same wheelset would be faced with during running of the vehicle both along railway tracks and tram tracks in Poland. It is shown that at the specified conditions this running is possible, which means the realit[...]
12
80%
Pojazdy Szynowe
2006 nr 3 1-15
PL W artykule dokonano wszechstronnej analizy technicznej problemów, jakie napotkałby ten sam zestaw kolowy podczas jazdy pojazdu zarówno po torach kolejowych jak i po torach tramwajowych w Polsce. Wykazano, że przy określonych uwarunkowaniach taka jazda jest możliwa, co oznacza realność zbudowania poj[...]
EN In this article it is performed the comprehensive technical analysis of problems that the same wheelset would be faced with during running of the vehicle both along railway tracks and tram tracks in Poland. It is shown that at the specified conditions this running is possible, which means the realit[...]
13
70%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2007 z. 1/64 55-62
PL Przedstawiono wymagania jakościowe stawiane stalom na szyny i kształtowniki typu klockowego, które stosuje się w budowie torów kolejowych. Określono wpływ morfologii perlitu na własności wytrzymałościowe perlitycznych stali szynowych oraz jej wpływ na zużycie przy tarciu toczno-ślizgowym w modelowan[...]
EN There were presented quality requirements held up to steels on the rails and block type sections, which are used in construction of railway tracks. There was specified influence of the pearlite morphology on mechanical properties perlite of rail steels as well as its influence on the wear by sliding[...]
14
70%
Problemy Kolejnictwa
2001 Z. 133 5-38
PL Artykuł zawiera techniczne, ekonomiczne oraz formalno-prawne zagadnienia dotyczące zintegrowanych systemów kolejowo-tramwajowych. Przedstawiono istotę tych systemów transportowych i podano klasyfikację rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem pionierskich doświadczeń z regionu Karlsruhe. Omówiono st[...]
EN The article contains technical, economic and formal-legal issues concerning the integrated rail-tram systems. Essence of the transport systems was presented and a ranking of the solutions was set out with particular consideration of some pioneer experience of the region of Karlsruhe. State of art as[...]
15
70%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W mechanice kolejowej poprzeczny ruch zestawu kołowego stanowi podstawowe zagadnienie zachowania się pojazdu w torze. W zależności od prowadzenia, zawieszenia i sił zewnętrznych obserwujemy stacjonarne zachowanie, aż do pewnej prędkości krytycznej, przy której następuje bifurkacja. Przy wyższej pręd[...]
EN In railway mechanics, the lateral motion of a wheelset is of fundamental importance for the running conditions of a vehicle. Typically, in dependence on guiding motion, suspension and external forces, we observe steady behavior up to a certain critical speed, where a bifurcation occurs. At higher sp[...]
16
70%
Pojazdy Szynowe
2010 Nr 2 24-30
PL W artykule zaprezentowano koncepcję transportu przyczep drogowych po torach kolejowych i tramwajowych. Przedstawiono strukturę budowy wózków transportowych tocznych i napędnych. Pokazano przykładowe wyposażenie przyczep w urządzenia do obsługi i naprawy sieci trakcyjnej kolejowej lub tramwajowej. Ko[...]
EN The conception of the road trailers transport along the railway and tram tracks is presented in this article. The structure of transport rolling and motor bogies is presented. The exemplary equipment of the trailers with the devices for servicing and repairing the railway and train traction contact [...]
17
61%
Przestrzeń i Forma
2013 nr 20 351--364
PL High Line Park utworzony w Nowym Jorku jest dowodem na to, że nawet tereny kolejowe mogą być przekształcone w bardzo atrakcyjną przestrzeń miejską. Jest to wzorcowy przykład rewitalizacji nietypowych, bo wyniesionych na wysokość 8 metrów, terenów miejskich, które osiągając znaczny stopień degradacji[...]
EN High Line Park created in New York is proof, that even the railway areas can be converted into a very attractive urban space. This is a perfect example of revitalization of the unusual, because when elevated to a height of 8 meters, the urban land that achieving a significant degree of degradation h[...]
18
61%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W miarę rozwoju transportu szynowego pojawiła się konieczność zastąpienia subiektywnej oceny niezajętości torów i rozjazdów, dokonywanej przez człowieka, kontrolą przeprowadzaną za pomocą urządzeń zapewniających bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Obecnie do kontroli niezajętości toru są stosowane obwo[...]
19
61%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy, będącej podstawą do budowy pojazdu TRAMKOL-02 oraz jego badania eksploatacyjne. W wyniku analizy geometryczno-mechanicznej układu koło - szyna określony został profil obręczy koła pojazdu, będący zmodyfikowanym profilem standartu IUC. Badania eksploatacyjne d[...]
20
61%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2014 nr 5 487--497
PL Własna, uniwersalna metoda modelowania krzywizny toru kolejowego, z wykorzystaniem równań różniczkowych. Przypadek liniowej i nieliniowej zmiany krzywizny. Analiza możliwości zastosowania na drogach kolejowych kubicznych krzywych C-Bezier i PH krzywych Bezier piątego stopnia. Algorytm obliczeniowy d[...]
EN The own, universal method of the rail track curvature modelling, using differential equations. The cases of linear and non-linear curvature change. The analysis of the possibility of using cubic C-Bezier curves and PH Bezier curves of the fifth degree in railroads. The calculation algorithm restorin[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last