Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tor wielkoprądowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 10 1076--1079
PL W pracy przedstawiono algorytm wyznaczania rozkładu gęstości prądu szynoprzewodów drążonych o przekroju prostokątnym stosowanych do zasilania wzbudnika wewnętrznego nagrzewnicy indukcyjnej do hartowania powierzchniowego wsadów rurowych. Algorytm zaimplementowano w programie komputerowym do projektow[...]
EN This paper presents an algorithm for determining the distribution of current density of a rectangular hollow bus conductor used to supply the internal inductor of an induction heater for surface hardening of tube feedstock. The algorithm was implemented in a computer program used for calculations. T[...]
2
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2016 No. 85 73--84
PL W pracy przedstawiono wyniki obliczeń pola magnetycznego w ekranowanym i nieekranowanym trójfazowym szynoprzewodzie MR 250 wyprodukowanym przez Elektromontaż nr 2 w Katowicach. Pole magnetyczne szynoprzewodu wyznaczano następującymi metodami: metodą analityczną dla szynoprzewodu nieekranowanego bez [...]
EN The paper presents the results of the calculations of the magnetic field for the both shielded and non-shielded 3-phase MR 250 busbar manufactured by Elektromontaż 2 in Katowice, Poland. The busbar magnetic field has been determined by the following methods: analytical method for non-shielded busbar[...]
3
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 89 77--87
PL Posługując się metodą analityczną bazującą na równaniach Laplace’a i Helmholtza dla pola elektromagnetycznego wyznaczono rozkład pola magnetycznego wokół trójfazowego jednobiegunowego symetrycznego toru wielkoprądowego. Składowe tego pola przedstawiano poprzez zmodyfikowane funkcje Bessela jako funk[...]
EN Using the analytical method, based on Laplace’s and Helmholtz’s equations for the electromagnetic field, the distribution of the magnetic field around symmetrical high–current gas–isolated three–phase enclosed busducts is determined. Components of this field were expressed through modified Bessel’s [...]
4
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 81 55--62
PL W pracy przedstawiono wyniki obliczeń pola magnetycznego w nieekranowanym trójfazowym szynoprzewodzie wyprodukowanym przez Holduct Mysłowice. Z omówionych wzorów można otrzymać analityczny opis pola magnetycznego. Obliczenia teoretyczne wyznaczono również za pomocą elementów skończonych. Pomiary wyk[...]
EN The paper presents the results of calculations of the magnetic field in a non-shielded three-phase busbar system manufactured by Holduct Mysłowice. With the discussed formulas can be obtained analytical description of the magnetic field. In addition, also theoretical computations were done with use [...]
5
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2013 No. 73 91--98
PL Do przesyłu energii elektrycznej o dużych prądach stosuje się m.in. osłonięte tory wielkoprądowe. W urządzeniach tego typu przepływ prądu wywołuje efekty natury elektromagnetycznej, termicznej oraz dynamicznej. Poprawne wyznaczenie parametrów elektrodynamicznych ma duże znaczenie praktyczne. Wyznacz[...]
EN Design of the high current busducts on high currents and voltages causes necessity precise describing of electromagnetic, dynamic and thermal effects. Knowledge of the relations between electrodynamics and constructional parameters is necessary in the optimization construction process of the high cu[...]
6
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2018 No. 93 121--130
PL W pracy pokazano jak na całkowite pole magnetyczne trójfazowego jednobiegunowego płaskiego ekranowanego toru wielkoprądowego ma wpływ przesunięcie przewodów. Przedstawiono wzory opisujące pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym z uwzględnieniem pola magnetycznego oddziaływania zwrotnego indukowanych[...]
EN The paper presents how the total magnetic field of the three-phase, single-pole, shielded, flat high-current busduct is affected by the shift of conductors. The formulas describing the magnetic field in the external area, including the magnetic field of the reverse effect of induced eddy currents, w[...]
7
100%
Logistyka
PL W artykule autorzy zaprezentowali metodę wyznaczania rezystancji i reaktancji toru wielkoprądowego w oparciu o pomiary miernikiem parametrów jakości energii elektrycznej. Metoda została zweryfikowana na rzeczywistych instalacjach zasilających urządzenia łukowe, a otrzymane wyniki odniesiono do warto[...]
EN In the paper authors expressed the method of appointing the resistance and the reactance of the heavy current line based on measuring the quality of the electric energy parameters. The method was verified on practical installations powering arc, and received scores were related to the value of param[...]
8
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2009 Z. 242 103-121
PL W pracy przedstawiono obliczenia strat mocy czynnej i biernej symetrycznego trójfazowego toru wielkoprądowego. Obliczenia wykonano korzystając z twierdzenia Poyntinga oraz z prawa Joule'a-Lenza. Uwzględniono przy tym zjawisko naskórkowości oraz zewnętrzne zjawisko zbliżenia.
EN In the paper authors present calculations of the active and reactive power of the symmetrical three phase high current busduct. Calculations were made using the Poynting theorem and Joule-Lenz law. Into account was taken skin and proximity effect.
9
88%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2013 No. 73 79--84
PL W artykule wykazano, jak na całkowite pole magnetyczne ekranowanej bifilarnej linii dwuprzewodowej w ekranie i jego otoczeniu ma wpływ grubość ścianki ekranu. Wypadkowe pole magnetyczne w tego typu torze wielkoprądowym ma dwie składowe o różnych amplitudach i fazach początkowych. W konsekwencji pole[...]
EN In the paper shown the impact of the screen thickness on the total magnetic field of a two-conductor bifilar busduct in the screen and its immediate vicinity. The resultant magnetic field in the high-current busduct of this type has two components of different amplitudes and initial phases. As a con[...]
10
88%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2013 No. 73 85--90
PL Niniejszy artykuł jest kontynuacją pracy pod tym samym tytułem głównym. Zjawiska naskórkowości i zbliżenia silnie wpływają na pole magnetyczne w otoczeniu dwuprzewodowych osłoniętych torów wielkoprądowych i powinny być one uwzględniane także dla częstotliwości przemysłowej prądów fazowych. Część II [...]
EN This paper is the continuation of the study of the same main title. The skin and proximity effects affect strongly the magnetic field in the immediate vicinity of two-conductor shielded high-current busducts and should be taken into account also for the industrial frequencies of phase currents. Part[...]
11
88%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2019 No. 97 29--37
PL W pracy wykazano, że rozkład pola magnetycznego w dwóch zewnętrznych fazach trójfazowego ekranowanego płaskiego toru wielkoprądowego jest niesymetryczny. Składowe tego pola uwzględniają pola magnetyczne oddziaływania zwrotnego prądów wirowych indukowanych w sąsiednich przewodach fazowych w wyniku zj[...]
EN It has been demonstrated in the paper that the magnetic field distribution in two outer conductors of the flat, three-phase single-pole screened, high-current busduct is asymmetric. The components of this field reflect the magnetic field of the reverse reaction fields of the eddy currents induced in[...]
12
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy pokazano jak na całkowite pole magnetyczne osłoniętego trójfazowego symetrycznego toru wielkoprądowego w ekranie i jego otoczeniu ma wpływ grubość ścianki ekranu. Opisu tego dokonano wzorami dla względnych wartości pola i parametrów uwzględniających częstotliwość, konduktywność i wymiary pop[...]
EN This paper shows how of the wall thickness the screen influences on the total magnetic field of the three-phase symmetrical high current busduct in the in the screen and its surroundings. This phenomenon has been described with the formulas relevant to the relative values of the field and the parame[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 7a 282-285
PL Tory wielkoprądowe do przewodzenia dużych wartości ciągłych i chwilowych prądów znamionowych są zwykle budowane jako zbiór wielu pojedynczych równoległych pasków, przy czym odstępy między nimi są niewielkie. Ma to na celu zapewnienie maksymalnie dużej obciążalności prądowej. W tego rodzaju konstrukc[...]
EN Gauges for leading big continuous value they are built as package many single parallel strip and spans are between them at that small. It has big affirmation maximum on purpose current. Flow of current is in this kind by all of constructions gauges, as it were belonged to expect uneven.
14
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 5 130-133
PL W pracy wyznaczono straty mocy czynnej i biernej w ekranie bifilarnego toru wielkoprądowego. Obliczenia wykonano korzystając z twierdzenia Poyntinga oraz z prawa Joule-Lenza. Uwzględniono przy tym wewnętrzne zjawisko zbliżenia. Wyznaczone straty przedstawiono za pomocą zmodyfikowanych funkcji Bessel[...]
EN Using the Poynting theorem and Joule-Lenz law the active and reactive power losses in the screen of bifilar high current busduct were determined. These power values were determined as analytical formulas expressed as Bessel’s functions. Internal proximity effect was taken into account.
15
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 5 126-129
PL W artykule pokazano, że w miarę wzrostu odległości d między osiami przewodow, pole magnetyczne staje się coraz bardziej nierownomierne. Zjawisko indukowania prądów wirowych w ekranie zmienia rozkład pola magnetycznego w nim samym i jego otoczeniu. Wielkość tych zmian zależy od współczynników λ oraz [...]
EN In the paper it has been shown that as the distance d between the axis of the tubular conductor increases the magnetic field becomes more and more non-uniform. The phenomenon of the inducing of eddy currents in the screen makes the magnetic field distribution changed in the screen itself and its sur[...]
16
75%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2009 z. 1 51-65
PL Dla układu dwóch przewodów równoległych, przez rozwinięcie logarytmicznego potencjału wektorowego w szereg Fouriera, wyznaczono pole magnetyczne generowane przez prąd w zewnętrznym przewodzie fazowym jako funkcję dwóch zmiennych r oraz Θ walcowego układu współrzędnych. Następnie wyznaczono pole magn[...]
EN For a system of two parallel conductors the magnetic field generated by current on external phase conductor was calculated by the expansion of logarithmic vector potential into Fourier's series. This field is a function depending on variables r and Θ of a cylindrical coordinate system. Then the magn[...]
17
75%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2009 z. 1 37-50
PL Dla układu dwóch przewodów równoległych przedstawiono wzory, opisujące pole magnetyczne w przewodach i ich obszarach zewnętrznych z uwzględnieniem pola magnetycznego oddziaływania zwrotnego indukowanych prądów wirowych. Wykazano przy tym, że pola te są polami eliptycznymi. Otrzymane wzory wykorzysta[...]
EN For a system of two parallel conductors formulas which describe the magnetic field into conductors and his external areas were presented. Into account was taken the reverse reaction magnetic field induced eddy currents. In the paper was demonstrated that these fields are elliptical. Formulas which w[...]
18
75%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2009 z. 1 67-87
PL Do rozwiązań równań Laplace'a w obszarach nieprzewodzących i równania Helmholtza opisujących pole elektryczne w ekranie wykorzystano drugie równanie Maxwella i sformułowano warunki brzegowe dla pola magnetycznego. Z warunków tych wyznaczono stałe całkowania, umożliwiające opis pola magnetycznego we [...]
EN Using the solution of Laplace's equations in non-conducting areas, and Helmholtz's equation describing electrical field in the screen and applying second Maxwell's equation, boundary conditions for the magnetic field were written. These conditions let calculate integration constants and find out the[...]
19
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono zależności określające rozkład względny wielkości modułu całkowitego pola magnetycznego na powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej ekranu symetrycznego toru wielkoprądowego.
EN The paper presents relationships that determine magnetic field on internal and external surface of the shield of symmetrical high current busduct.
20
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 9 183-186
PL Zestyki aparatów elektrycznych należą do najbardziej obciążonych elementów torów prądowych. Powinny zatem być tak zaprojektowane, wykonane i eksploatowane, aby dopuszczalne ograniczenia na ich parametry techniczne, wynikające z odpowiednich przepisów i norm, nie były przekraczane.
EN Contact assemblies of electric apparatuses belong to the most burdened elements of current circuits. They should be designed, made and exploited in order to acceptable restrictions to their technical parameters, resulting from adequate rules and standards, weren't crossed.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last