Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 56
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  topografia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Postępy Fizyki
2001 T. 52, z. 4 207-209
PL W dniach 13-15 września 2000 r. odbyła się w Ustroniu-Jaszowcu V Międzynarodowa Konferencja Rentgenowskiej Dyfraktometrii Wysokorozdzielczej i Topografii (5th Biennial Conference on High Resolution X-ray Diffraction and Topography) X-TOP 2000, zorganizowana wspólnie przez Instytut Fizyki Doświadc[...]
2
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2006 nr 12 30--34
3
71%
Architektura Krajobrazu
2007 nr 1 14-30
EN This work is dedicated to chosen panoramas of town-planning sets in Wałbrzych agglomeration. From the old town, through industrial town and Stary Zdrój, the estates of city park type on the hills of Gedymin, to chaotically developed new sets It allows us to appreciate the values of Wałbrzych landsca[...]
4
70%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL Potrzeby gospodarcze wielu krajów Europy, a także ciągle rosnące możliwości i malejące koszty wykorzystania technologii informatycznych przyczyniły się w latach 80. XX w. do zmiany koncepcji gromadzenia, przechowywania i udostępniania informacji o terenie. W wielu krajach decyzji tworzenia baz danyc[...]
EN Economic needs of the European countries as well as the increasing opportunities and low costs of IT technology caused in 80s. changes in collecting, storing and made available to users land data. Most of the countries decided at that time to create topographic databases. One of the factors that can[...]
5
70%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Referat przedstawia zagadnienia wykorzystania taśm ściernych z nasypami "Trizact". Opisano ich budowę oraz zamieszczono przykładowe wyniki badań topografii czynnej powierzchni i wpływu wybranych parametrów na własności użytkowe. Wykazano wyższość tego rodzaju nasypów w zastosowaniu do obróbki wykańc[...]
EN The paper presents abrasive belts coated with Trizact and problems of its using. Structure of the belts and examples of active surface topography investigations as well as choosen parameter influence on usab-1 ility features were given. Superiority of this kind coatings for surface finishing was sho[...]
6
70%
Reports on Geodesy
2001 z. 3/58 23-27
7
61%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań stanu powierzchni stali austenitycznej 316L poddanej azotowaniu jarzeniowemu dla dwóch wariantów umiejscowienia próbek w komorze jarzeniowej. Niskotemperaturowe azotowanie prowadzono w temperaturze 325 i 400°C przez 2 i 4 godziny. Po procesie azotowania powierzchni[...]
EN Austenitic stainless 316L steel surface state after plasma nitriding for two variants is presented in this paper. Low-temperature plasma nitriding was performed at 325°C and 400°C/150 Pa for 2 and 4 h. Nitrided surface was investigated using light microscopy, roughness tests and atomic force microsc[...]
8
61%
Archives of Environmental Protection
PL W artykule przedstawiono możliwości uwzględnienia w modelach rozprzestrzeniania się w atmosferze gazów cięższych od powietrza opisu wpływu topografii, budynków i przeszkód terenowych na rozprzestrzenianie się gazów cięższych od powietrza. Modele podzielono na trzy grupy i wyróżniono: modele fenomeno[...]
EN In this article the capabilities of mathematical heavy gas atmospheric dispersion models to describe the dispersion of heavy gases in complex and obstructed terrain are presented. The models have been categorized into three main classes: phenomenological (empirical) models, intermediate (engineering[...]
9
61%
Geodezja i Kartografia
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad określeniem zależności pomiędzy stopniem powiązania obserwacji po wyrównaniu a rzędami koegzystencji tych obserwacji. Zaproponowano przybliżony model tej zależności, pozwalający oszacować stopień powiązania obserwacji bez konieczności realizacji procedury wyrów[...]
EN The paper presents the results of the studies on the determination of the degree of dependence between the adjusted observations, on the basis of the levels of their coexistence in a network. An approximate model is proposed making it possible to estimate that dependence without the necessity to per[...]
10
61%
Geodezja i Kartografia
PL Udostępniony obecnie model gęstości skorupy ziemskiej CRUST 2.0 został poddany weryfikacji w aspekcie informacji na temat granicy skorupa-płaszcz zarówno w skali globalnej jak i regionalnej. Ocena numeryczna zawartej w bazie danych informacji dotyczącej gęstości i położenia poszczególnych warstw sko[...]
EN The recently released global crustal model CRUST 2.0 has been validated both globally and regionally focusing on its information content regarding the crust-mantle boundary. The numerical assessment of the metric information given by the database in terms of thickness and position of individual crus[...]
11
61%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2003 nr 68 417-426
PL Przedstawiono podstawowe założenia analizy topografii powierzchni. Omówiono sposób doboru powierzchni odniesienia dla powierzchni nominalnie płaskich oraz zakrzywionych, a także krótko scharakteryzowano parametry i funkcje stosowane w ocenie stereometrycznej. Pokazano różnice występujące pomiędzy wy[...]
EN The paper briefly presents basic assumptions of surface topography analysis. A procedure of choosing reference tables for both nominally flat as well as nominally curved surfaces is shown. Besides, parameters and functions used in three dimensional analysis are shortly characterized. The differences[...]
12
61%
Reports on Geodesy
2002 z. 2/62 29-50
EN The paper concerns on the conception of a determination of reduced gravity anomalies Ag* after Bjerhammar using the vertical gravity gradient (delta)G determined directly by observations in terrain. The results of gravity anomaly reduction are presented for global model data and for the real gravity[...]
13
61%
Przegląd Geodezyjny
14
61%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
1999 nr 10 13--19
15
61%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2015 no. 1 69--75
PL Urzędowe bazy danych gromadzące dane przestrzenne powinny zawierać zbiory metadanych, służące do ich opisu. Zasadniczym elementem zbioru metadanych są cechy opisujące jakość i ważność danych przestrzennych. W pracy zaproponowano metodę oceny jakości baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) opar[...]
EN Official databases, which gather spatial data, should include sets of metadata, which serve to describe the information within. The fundamental element of a metadata set consists in the features describing the quality and relative importance of geospatial data. In the present work, we propose a meth[...]
16
61%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2000 nr 8 5--9
17
61%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2001 nr 7 28--32
18
61%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2015 Vol. 82, nr 11 717--721
PL Zaprezentowano wstępne wyniki badań właściwości warstw powierzchniowych otrzymanych na podłożu staliwa austenitycznego CF3M wg ASTM, w wyniku klasycznego wyładowania jarzeniowego na katodzie. Proces azotowania został przeprowadzony w atmosferze reaktywnej wodorowo-azotowej, w czasie 10 godzin i temp[...]
EN Presented preliminary results of the properties of the surface layers received CF3M austenitic cast steel, resulting in the classic cathode glow discharge. Nitriding process was conducted in an atmosphere of reactive hydrogen - nitrogen, for 10 hours and at 650 °C. Based on its microscopic observati[...]
19
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 11 229--231
PL W niniejszej pracy przedstawiono struktury kompozytowe, topografie, zwilżalność powierzchni szkła modyfikowanego na drodze naparowywania jonowego warstwy molibdenu w warunkach napromieniowania.
EN In this paper a composite structure, topography, wettability of a glass surfaces modified by means of ion-assisted deposition of molybdenum films in conditions of a self-irradiation are discussed.
20
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Mikroskopia sił atomowych (AFM) [1] jest jedną z podstawowych metod badania powierzchni. Pomimo bardzo szerokiego zastosowania w pomiarach laboratoryjnych w dalszym ciągu nie jest wykorzystywana w przemyśle. Związane jest to przede wszystkim z ograniczeń w szybkości wykonywania pojedynczego pomiaru.[...]
EN Atomic force microscopy (AFM) is one of basic surface measurements methods. It is a uniquely powerful tool for analysis and modification of surface but this method is not used in technological application yet. Current AFM methods are limited to single probes with very slow processing rates and very [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last