Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 40
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  topnienie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań warstw zanurzeniowych otrzymanych w kąpieli AlSi9 na wysokowęglowych (1,5 - 1,8 % C) stopach Fe-C-Cr (4,5 i 14,5 % Cr) i Fe-C-Ni (21 % Ni). Po wyciągnięciu z kąpieli próbki umieszczano w kokili żeliwnej oblewano stopem gatunku AK9. W wyniku badań otrzymanego połą[...]
EN In the article results of of the research on the structure of the immersion layers, obtained in the Al-Si bathes on high-carbon (1,5-1,8% C) Fe-C-Cr (4,5 and 14,5% Cr) and Fe-C-Ni (21% Ni) alloys, have been presented. After pulling out from the bath the samples have been placed in a cast iron die an[...]
2
100%
Karbo
2001 Nr 3 88-93
PL Badano właściwości rcologiczne. a szczególnie zwilżalność paku węglowego zmodyfikowanego substancjami powierzchniowo-czynnymi. W tym celu dokonano mikroskopowej obserwacji topnienia/rozpływania się kształtek paku na różnych podstawkach (powierzchniach) w warunkach wzrastającej temperatury. Zastosowa[...]
EN Theogical properties were investigated, especially wettability of coaltar pitch modified with surface-active substances. Therefore a microscopic observation was done of melting/ flowing away of pitches shapes prious plates (surfaces) in conditions of increasing temperature. The Bed method allowed f[...]
3
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Artykuł prezentuje wyniki badania mikrostruktury i właściwości mechanicznych próbek nadstopu IN 519 pobranych z rury katalitycznej odlewanej odśrodkowo w stanie dostawy i po 25760 godzinach eksploatacji. Eksploatacja materiału rury katalitycznej w piecu parowym przy temperaturze 900 oC powoduje wy[...]
EN This paper presents the results of investigation of microstructure and mechanical properties of superalloy samples IN 519 taken from catalytic centrifugal cast pipe in state of delivery and after 25760 h exploitation. The exploitation of the material of catalytic pipes in steam reformer at temperatu[...]
4
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Proces topnienia żelaza gąbczastego w piecu łukowym obejmuje wiele złożonych zjawisk związanych z przepływem cieczy, wymianą ciepła i masy w niestabilnych warunkach. Do tej poty kilkakrotnie próbowano powiązać te zjawiska, aby opisać proces kinetyki topnienia. W pracy przedstawiono wstępne rezultaty[...]
EN The melting process of sponge iron in electric arc furnaces involves highly complex phenomena of fluid flow, heat and mass transfer in unsteady state conditions. Few attempts worldwide have been carried out to couple these phenomena to describe the melting kinetics. In this work, some preliminary re[...]
5
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Zapotrzebowanie na energię w procesie wstępnej redukcji żelaza zostało opisane funkcją sumy zawartości skały płonnej, stosunku SiO2/CaO w skale płonnej, stopniem metalizacji, zawartością węgla oraz temperatury. Zapotrzebowanie na energię oraz sprawność cieplna pozwalają na teoretyczne oszacowanie op[...]
EN The energy demand of pre-reduced iron has been analyzed as a function of the amount of gangue, the SiO2/CaO ratio in the gangue, the degree of metallization, the carbon content and the temperature. This energy demand, together with the thermal efficiency, therefore allows a theoretical estimate of t[...]
6
75%
Przegląd Odlewnictwa
PL Odlewy ze staliwa Hadfielda, bardzo często narażone są na nagrzewanie w wyniku tarcia lub uderzeń. W takich warunkach może dochodzić do przemiany metastabilnego auastenitu i wydzielania cementytu stopowego. W artykule porównano stabilność mikrostruktury w podwyższonej temperaturze dwóch gatunków sta[...]
EN Castings from the Hadfield cast steel are often endangered by heating due to friction or impingements. Under such conditions transformations of metastable austenite and precipitations of alloy cementite can occur. The microstructure stability at increased temperatures of two grades of cast steel: 1 [...]
7
75%
Przegląd Odlewnictwa
PL Staliwa niskostopowe są chętnie stosowane w warunkach pracy, w których wymaga się wysokiej wytrzymałości i dobrych właściwości plastycznych. W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych staliwa L35HGNMF zastosowanego na odlewy jarzma przekładni planetarnej. Celem badań było otrzymanie gr[...]
EN Low-alloy cast steels are often applied under working conditions which require high strength and good plastic properties. The results of strength examinations of L35HGNMF cast steel applied for castings of planetary gear yokes, are given in the paper. The aim of tests was obtaining a yield strength [...]
8
75%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono wpływ dodatku wanadu i obróbki cieplnej na własności mechaniczne staliwa węglowego. W staliwie węglowym zawierającym 0,31%C wymagana wartość Re wynosi min. 320MPa. Wykazano, że przy zawartości wanadu poniżej 0,1% można po normalizowaniu otrzymać granicę plastyczności powyże[...]
EN Influence of additions of vanadium and a heat treatment on mechanical properties of carbon cast steel is presented in the paper. The required Re value, in carbon cast steel containing 0.31%C, equals minimum. 320 MPa. It was shown that at the vanadium content below 0.1%, after the normalisation, it i[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2001 Z.23 51-60
PL Przedstawiono stanowisko doświadczalne do wizualizacji procesu topnienia medium akumulującego energię cieplną w testowej jednostce magazynującej o kształcie pro-stopadłościanu. Do utrwalenia przebiegu rozważanego procesu zastosowano sprzężoną z komputerem kamerę umożliwiającą rejestrację i przetwarz[...]
EN An experimental setup for visualization of the melting process of an accumulating energy phase change material has been presented. For recording of process under consideration a monochrome CCD camera has been used which connected via computer made permits to acquire images and perform digital proces[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2001 Z.23 31-50
PL W niniejszej pracy przedstawiono niektóre wyniki obliczeń numerycznych, wykonanych w trakcie testowania kodu LHS_FREE. Kod ten wygenerowano na potrzeby analizy procesu topnienia z konwekcją naturalną w fazie ciekłej w zasobnikach o przekroju prostokątnym. Prezentowane wyniki obejmują: przebieg izote[...]
EN In this paper, some results of numerical calculations performed in framework of the LHS_FREE code testing have been presented. This code has been generated to enable us to carry out an analysis of melting process in rectangular enclosures with natural convection in liquid. The results include: (i) c[...]
11
75%
Przegląd Odlewnictwa
PL W warunkach przemysłowych szybkość stygnięcia odlewu w różnych jego obszarach zmienia się w szerokim zakresie. Ma to istotny wpływ na powstającą mikrostrukturę, a w konsekwencji na właściwości otrzymanych odlewów. Przedmiotem badań był stop AlSi9Cu1 odlany we wlewki, które poddano badaniom struktura[...]
EN The cooling rate of different parts of a casting changes in the industrial conditions in a wide scope. It influences essentially the structure being formed, and thus the properties of the castings. The object of this resesrch work was the AlSi9Cu1-alloy, poured in the form of ingots. Their structure[...]
12
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2017 nr 9 330--336
PL Woda jest najbardziej rozpowszechnionym, najbardziej znanym i jednocześnie najbardziej zagadkowym płynem na Ziemi, i prawdopodobnie nie tylko na naszej planecie. Jest ona niezbędnym warunkiem istnienia istot żywych, w tym oczywiście ludzkości. Jak głęboko sięga nasza wiedza o tym płynie oprócz skąpy[...]
EN Water as a heat carrier or heat accumulating substance is commonly applied in refrigeration and air conditioning engineering. However, it is interesting to realize how deep is our knowledge of this substance except for small piece of information usually included school and university syllabi. Can we[...]
13
63%
Materials Science Poland
EN Melting of krypton layers adsorbed in models of MCM-41 porous silica and of carbon nanotubes has been simulated using Monte Carlo methods. We have shown that the melting mechanism depends on the strength of the atom-wall interaction and on the number of layers adsorbed in the pore. Every new layer s[...]
14
63%
Archiwum Odlewnictwa
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów i obliczeń entalpii topnienia i krzepnięcia oraz przemian fazowych w stanie stałym przebiegających w żeliwie sferoidalnym (stan wyjściowy). Badania prowadzono w wysokotemperaturowym kalorymetrze różnicowym Multi HTC firmy Setaram. Stwierdzono różnice w wartościa[...]
EN In this work the results of measurements and calculations of enthalpy of melting and solidification was and phase change in solid state running in nodular cast iron were introduced. It the Investigations were led was in high-temperature scanning calorimeter Multi the HTC of firm Setaram. It the diff[...]
15
63%
Computer Assisted Methods in Engineering and Science
2013 Vol. 20, no. 3 165--184
EN A computational procedure for analysis of the melting, burning and flame spread of polymers under fire conditions is presented. The method, termed particle finite element method (PFEM), combines concepts from particle-based techniques with those of the standard finite element method (FEM). The key f[...]
16
63%
Polimery
2011 T. 56, nr 9 645-651
PL Krystalizowany ze stężonych roztworów biopolimer inulinowy [wzór (I)] wykazuje makro- i mikromorfologię analogiczną do morfologii krystalicznych polimerów syntetycznych, krystalizowanych w podobnych warunkach. Płytkowy charakter kryształów inuliny potwierdza zarówno mikroskopia optyczna (rys. 3, 4),[...]
EN Bulk crystallization of the biopolymer inulin from concentrated solutions results in the same macroscopic and microscopic morphologies as those found for synthetic polymers. Optical and electron microscopy confirm the lamellar nature of the crystals and their arrangement into stacks of lamellar crys[...]
17
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Praca przedstawia wyniki badań eksperymentalnych wymiany ciepła zawiesiny lodowej podczas laminarnego przepływu w kanałach o przekrojach kołowym, prostokątnym oraz szczelinowym.
EN The paper presents the results of experimental research on heat transfer of ice slurry during its laminar flow through tubes of circular, rectangular and slit cross-sections.
18
63%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono wyniki prób wykonania odlewów tiksotropowych kompozytów na bazie stopów aluminium zbrojonych dyspersyjnie cząsteczkami popiołów lotnych (ALFA, z ang. Aluminium + Fly Ash). Zaprezentowano wybrane aspekty technologiczne związane z wykonywaniem aglomeratów kompozytowych, stanow[...]
EN In the article results of trials of producing the tixotropic composites on the base of aluminium alloys, reinforced by the particles of fly-ash (ALFA, from engl. Aluminium + Fly-Ash).have been presented. Chosen technological aspects, connected with the production of the composite agglomerate being[...]
19
63%
Przegląd Odlewnictwa
PL Z odlanych odśrodkowo odcinków tulei, równolegle do ich osi wycięto próbki wytrzymałościowe w taki sposób, aby jedne posiadały strukturę składającą się z kryształów kolumnowych, natomiast drugie strukturę składającą się z kryształów równoosiowych. Próbki poddano próbie rozciągania przy temperaturze [...]
EN Tensile strength samples were cut from the centrifugally cast bush parts - in parallel to their axle - in such a way as to have samples of columnar crystals and samples of equiaxial crystals. Samples were subjected to tensile tests at a temperature of 950°C. It was found, that those two zones of cry[...]
20
63%
Przegląd Odlewnictwa
PL Celem niniejszej publikacji jest pokazanie wpływu metody wytwarzania (poprzez odlewanie do form piaskowych i kokili oraz przeróbki plastycznej (na drodze wyciskania) zarówno jak i sposobów klasycznej obróbki cieplnej (przesycania i/lub starzenia) i ich temperaturowo-czasowych parametrów na zmiany w[...]
EN The aim of this publication is indication of the influence of the production method (pouring into the sand moulds and dies) and plastic working (by the method of extrusion) ass well the classical technics of heat treatment solutioning and/or ageing) of the magnesium alloy type AZ91and their tempera[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last