Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 69
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  topienie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2015 nr 5-6 157--161
PL Metale i ich stopy stanowią podstawę cywilizacyjnego postępu ludzkości. Szczególne znaczenie tych materiałów wynika z faktu, że zwiększają one dostęp człowieka do pozostałych „źródeł” cywilizacji, głównie energii oraz informacji. Stanowią bowiem podstawę do wykonywania użytecznych dla ludzi produktó[...]
2
86%
Przegląd Odlewnictwa
PL Ponad 30 lat temu dwoje ekspertów z brytyjskiej firmy Cambridge Consultants (Training) Ltd opracowało poradnik projektowania algorytmów stosowanych w rozwiązywaniu problemów w przemyśle, w handlu, w administracji i w usługach. Zastanawiające jest jednak ograniczone korzystanie z tej dziedziny wiedzy[...]
EN Two experts of a British firm "Cambridge Consultants (Training) Ltd" have written 30 years ago a handbook on designing algorithms being used by solving problems in the industry, trade, administration and services. The limited application of this field of knowledge is, however, curious, if the profit[...]
3
86%
Inżynieria Materiałowa
2012 Vol. 33, nr 3 129--133
PL W pracy przedstawiono technologię wytapiania stopów na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl w indukcyjnych piecach próżniowych z tyglami ceramicznymi. Ze względu na dużą reaktywność ciekłych stopów tytanu, proces wytapiania prowadzono w specjalnych tyglach wykonanych ze stabilizowanych materiałów cer[...]
EN In this work, technology of vacuum induction melting furnaces with ceramic crucibles was used for production of TiAl based alloy. Because of high reactivity of liquid titanium alloys, melting process was conducted in special crucibles made of stabilized ceramic materials or in crucibles with protect[...]
4
86%
Archiwum Odlewnictwa
2003 R. 3, nr 7 283-291
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów technologicznych na sprawność cieplną i sprawność topienia procesu GTAW (Gas Tungsten Arc Welding). Do oceny sprawności cieplnej procesu zastosowano kalorymetr przepływowy. Eksperyment prowadzono na próbkach ze stopu AK 7, przy zastosowaniu łuku e[...]
5
86%
Przegląd Odlewnictwa
PL Głównym problemem w procesach recyklingu i topienia metali lekkich (magnezu, aluminium) jest ochrona kąpieli metalowej przed utlenianiem. Do ochrony powierzchni kąpieli magnezu stosuje się specjalne sole, pierwiastki stopowe, gazy obojętne lub reaktywne. Sole ochronne stosowane są głównie w procesac[...]
EN Main problem in recycling and melting processes of light metals (magnesium, aluminum) is the protection of metal bath from oxidation. For protection the bath surface they use: special salts, alloying elements and neutral or reactive gases. The protective salts are used first of all in recycling pr[...]
6
86%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 11 184-188
PL Redukcja czasu topienia złomu metalowego jest trudnym zagadnieniem. Zazwyczaj proces topienia jest bardzo stochastyczny bez cech deterministycznych, a do sterowania nim wykorzystuje się proste zasady, bazujące na liniowych obwodach elektrycznych. Celem artykułu jest prezentacja nowego sposobu budowa[...]
EN Time reduction of steel scraps meltdown is a really challenging problem. Typically this process is stochastic without any determinism and only simple and naive rules, based on linear electric circuits, are currently used to manage such processes. The goal of the paper is to present the way of buildi[...]
7
86%
Przegląd Odlewnictwa
PL Krótkie, zwarte opisanie odlewniczych brązów aluminiowych obejmuje: strukturę i właściwości przede wszystkim stopów znormalizowanych (PN-EN-1982 z 1998 roku). Podano również podstawowe informacje w zakresie przygotowania ciekłego metalu (topienie, przegrzewanie, rafinowanie, odtlenianie, modyfikowa[...]
EN Short, compact describing of the foundry aluminium bronzes includes: structure and properties, first of all of the normalized alloys (PN-EN 1982 from the year 1998). There also the basic informations in the scope of preparing liquid metal (melting, superheating, refining, deoxydation, inoculation) a[...]
8
86%
Ceramika. Materiały Ogniotrwałe
PL Zaprezentowano ogólne dane dotyczące trwałości materiałów ogniotrwałych stosowanych w krajowym przetwórstwie miedzi, cynku i aluminium oraz ich stopów. Omówiono oddziaływanie składników stopowych ciekłego metalu na materiały ogniotrwałe. Podano przykłady wad powstających podczas eksploatacji materia[...]
EN Data on the resistance of refractory materials used in copper, zinc, aluminum and their alloys processing in Poland were presented. The impact of liquid metal alloy components on refractory materials was discussed. Examples of defects oceurred in the use of refractory materials were presented. Const[...]
9
86%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono możliwości wspomagania komputerowego technologii topienia wysokojakosciowych stopów metali. Umożliwia ono kontrole jakości stopów podczas ich wytapiania, przed odlaniem do form odlewniczych. Zapewnia to otrzymywanie odlewów bez wad spowodowanych niewłaściwą jakością stopów oraz[...]
EN The paper describes the potentials of computer-aided melting of high-quality metal alloys. This solution enables effective control of alloy quality during melting and before pouring it into the foundry moulds. It is also possible to manufacture castings free from defects caused by alloys of poor qua[...]
10
86%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 22 107-110
PL W artykule przedstawiono wyniki analiz i badań odnoszących się do warunków topienia brązu krzemowego. Wykazano konieczność prowadzenia wytopów z ukierunkowaniem na odtlenienie i ze wskazaniem na eliminację oddziaływania węgla w otoczeniu ciekłego metalu.
EN In the work the analysis of carbon influence in the diffusive refining conditions of Cu-Si alloys was has carried out. The refining process in described reducing conditions on similarity to the ferrous metal processes melting were showed.
11
86%
Przegląd Spawalnictwa
12
72%
Archives of Electrical Engineering
EN This paper describes the application of the skull melting method for an artificial generation of particulate material of inorganic compounds like CsOH, NaOH, SnO2 and UO2. The skull melting process is analyzed analytically. Thereby the electromagnetic field is calculated by a one dimensional time ha[...]
13
72%
Archives of Foundry Engineering
EN The investigations of phase transformations described in this study were carried out on hypoeutectic alloys from the Al-Si system (AlSi3, AlSi6 and AlSi9) during heating and cooling. The determination and analysis of characteristic temperature values from the solidification range was made by the DSC[...]
14
72%
Rudy i Metale Nieżelazne
2012 R. 57, nr 11 755-760
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące optymalizacji składu chemicznego serii spektralnych certyfikowanych materiałów odniesienia dla brązów aluminiowo-niklowych. Materiał wytwarzano na drodze topienia i odlewania. Oceny jednorodności oraz zgodności składu chemicznego dokonano na[...]
EN Chemical composition of a series of certified reference materials for aluminium?nickel bronze grade were developed (BP series). The material of precisely specified chemical composition, produced by melting and casting, was preliminary tested regarding to homogeneity and conformity of its chemical co[...]
15
72%
Archives of Foundry Engineering
EN Two technologies of the G17CrMo 5-5 cast steel melting were compared, i.e. the so far used oxygen-recovery melting technology (electric arc furnace + ladle furnace – EAF + LF) and a new recovery melting technology (electric induction furnace + ladle furnace - EIF + LF). The effect of the melting tec[...]
16
72%
Archives of Foundry Engineering
EN A technology of recovery melting of G17CrMo 5-5 and G17CrMoV 5-10 steel for turbine castings in induction furnace followed by ladle-furnace refining (EIF+LF) was evaluated. Studies included testing of molten steel metallurgical purity, mechanical tests and evaluation of benefits for both economy and[...]
17
72%
Archives of Foundry Engineering
EN The physical properties of In-In2Bi liquid eutectic alloy as well as structure has been studied at different temperature. Structure data are used for calculation of configuration entropy. The change of structure upon melting is analyzed in comparison with change chemical bonding. The data on acousti[...]
18
72%
Archives of Foundry Engineering
EN This work presents results of investigation the C90U steel surface remelting with a concentrated energy beam, using the GTAW method. The top surface layer of the C90U steel was partially remelted at the welding head feed rate of 200 mm/min, and the electric arc current of 50 through 300A. Microscopi[...]
19
72%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Piec indukcyjny (1700 kg) zbudowany w kesonie o objętości 26,5 m3 został zaprojektowany przez firmę VITKOVICE – Research and Development w ramach projektu Ministra Edukacji i Sportu MSM2587080701 „Badania i weryfikacja nowych metod wytwarzania materiałów metalowych”. To urządzenie umożliwia topienie[...]
EN The induction furnace (1700 kg) built in caisson 26,5 m3 in volume was designed in VITKOVICE – Research and Development in the frame of the project of Ministry of Education Youth and Sports MSM2587080701 “Research and verification of new methods of manufacture of metallic materials”. This facility m[...]
20
72%
Archives of Foundry Engineering
EN The study was related with determination of the values of enthalpy of melting and solidification of hypereutectic AlSi18, AlSi21 and AlSi24 silumins modified with phosphorus in the form of Cu-P. The calorimetry, preceded by thermal analysis and derivative thermal analysis (TA and DTA, respectively) [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last