Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tomografia rentgenowska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2011 Z. 403 3-123
PL Niniejsza rozprawa habilitacyjna przedstawia nowe metody eksperymentalne i obliczeniowe stosowane do badania stopnia degradacji materiałów konstrukcyjnych. Zadania te zostały zrealizowane przez zastosowanie tomografii rentgenowskiej i nowych algorytmów analizy i przetwarzania obrazów. Praca składa s[...]
EN This dissertation presents new experimental and computing methodologies to study different degradation processes in engineering materials. This has been done thanks to the unique use of X-ray tomography and the development of new image processing and analysis strategies. The work consists of four ch[...]
2
75%
Archives of Metallurgy and Materials
2015 Vol. 60, iss. 2A 1115--1119
PL Artykuł prezentuje metodę wyznaczania parametru charakteryzującego intensywność połączeń mikroporów w zastosowaniu do próbek kompozytów z matrycą cementową, różniących się stosunkiem wodnocementowym. Metoda bazuje na wynikach badań z zastosowaniem mikrotomografii rentgenowskiej. Analizowano zdigitizo[...]
EN The paper presents a method of pore connectivity analysis applied to specimens of cement based composites differing in water to cement ratio. The method employed X-ray microtomography (micro-CT). Microtomography supplied digitized three-dimensional radiographs of small concrete specimens. The data d[...]
3
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Praca przedstawia możliwości zastosowania rentgenowskiej tomografii komputerowej w badaniu całych rdzeni wiertniczych na przykładzie materiału pobranego z otworu zlokalizowanego na obszarze monokliny przedsudeckiej. Badania tomograficzne zostały wykonane w celu zobrazowania szczelin wysokokątowych, [...]
EN The paper presents the possibility of application of X-ray computed tomography in the study of rock cores. The investigated material was taken from the well located in the area of the Fore-Sudetic Monocline. Tomographic studies were performed in order to illustrate the high angle splits observed in [...]
4
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
EN In the oil and gas industry one of the most urgent tasks is the development of deposits of unconventional oil and gas. Oil and gas companies need to get the cost-effective production of hydrocarbons by applying methods for oil and gas intensification of productive formations, which without the knowl[...]
RU В нефтегазовой отрасли одной из актуальных задач является разработка месторождений нетрадиционных нефти и газа. Нефтегазовым компаниям необходимо получить рентабельную добычу углеводородов путем применения методов интенсификации флюидоизвлечения из продуктивных пластов, которые без знания структуры [...]
5
63%
Materiały Ceramiczne
2011 T. 63, nr 2 444-449
PL Celem badań była rekonstrukcja struktury 3D naczyń ceramicznych pochodzących z wykopalisk archeologicznych. Do badań zastosowano mikroskopię stereoskopową, skaningową mikroskopię elektronową oraz tomografię rentgenowską. Materiał do badań stanowiły fragmenty wczesnośredniowiecznych, z IX-XI wieku, g[...]
EN The main objective of the work presented in the article was the reconstruction of 3D structure of pottery vessels found during archaeological excavations. Stereoscopic microscopy, scanning electron microscopy and X-ray tomography was used in this research. The study material consisted of fragments o[...]
6
63%
Archives of Foundry Engineering
EN Iron exists as a common impurity element in AlSi foundry alloys. The main consequence of the presence or adding of iron to AlSi alloys is the formation Fe-rich intermetallics with especially deleterious β-Al5FeSi. This work aims to identify the role of fluid flow on the microstructure and[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2010 z. 121 159-171
PL Artykuł prezentuje szybkie, oryginalne algorytmy zamykania i wypełniania tuneli dla obiektów wolumetrycznych 3D oraz ich przykładowe zastosowania w badaniach materiałów z wykorzystaniem tomografii rentgenowskiej. Pierwsze zastosowanie dotyczy aproksymacji objętości wiązadeł mostowych w popękanej sta[...]
EN The article presents fast, original algorithms of tunnel closing and tunnel filling for volumetric 3D objects and their exemplary applications in materiał Science with the use of X-ray tomography. The first application concerns volume approximation of bridge ligaments in stress corrosion cracking of[...]
8
63%
Archives of Metallurgy and Materials
2014 Vol. 59, iss. 4 1441--1447
PL W artykule przedstawiono dwie nowoczesne metody analizy struktury materiałów kompozytowych ze spoiwem na bazie cementu. Są to mikrotomografia komputerowa oraz optyczna analiza cienkich szlifów. Mikrotomografia pozwala na uzyskanie trójwymiarowych obrazów niewielkich próbek betonowych. Na tomogramach[...]
EN In the paper two advanced methods for testing cement based composites are described and compared. These are X-ray microtomography and optical microscopy. Microtomography supplies three-dimensional images of small concrete specimens. In the tomograms all cracks, pores and other voids and inclusions, [...]
9
63%
Archives of Foundry Engineering
EN Iron is the most common and detrimental impurity in casting alloys and has been associated with many defects. The main consequence of the presence or adding of iron to AlSi alloys is the formation Fe-rich intermetallics with especially deleterious β-Al5FeSi. β-Al5FeSi phases ar[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe. Telekomunikacja i Elektronika / Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
2011 z. 14 5-12
PL W pracy zaprezentowano projekt oraz realizację dwóch przykładowych hybrydowych układów elektronicznych: wzmacniacza audio opartego na elemencie typu flip- -chip oraz nadajnika i odbiornika RF opartych na elementach do montażu powierzch-niowego (SMD). Przedstawione układy zostały wykonane przy wykorz[...]
EN The design and technology of hybrid electronic ceramic circuits with flip-chip and SMD (Surface Mounting Device) components are presented in the paper. The flip-chip audio amplifier and RF (Radio Frequency) transmitting and receiving modules are fabricated using LTCC (Low Temperature Co-fired Cerami[...]
11
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The paper presents studies on the structure intended to form a heat exchange element made of sintered porous Cu. Design/methodology/approach: Analyses of Cu foam exhibiting a cellular structure have been carried out using X-ray tomography. Findings:Samples of copper foam have been imaged at[...]
12
63%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2017 T. 7, nr 3 43--46
PL W artykule przedstawiono implementację metody klasteryzacji k-średnich, do segmentacji dwuwymiarowych rentgenowskich obrazów mikro tomograficznych lamelarnych stopów tytanu. Zaproponowano metody szacowania optymalnej liczbę klastrów oraz wyboru centro idów poprzez analizę histogramu mapy lokalnych k[...]
EN This paper presents an implementation of the k-means clustering method, to segment cross sections of X-ray micro tomographic images of lamellar Titanium alloys. It proposes an approach for estimating the optimal number of clusters by analyzing the histogram of the local orientation map of the image [...]
13
63%
Archive of Mechanical Engineering
PL Porowatość odlewów jest głównym czynnikiem wpływającym na właściwości wytrzymałościowe stopów Al-Si. Z uwagi na rosnące zastosowanie odlewów aluminiowych, charakteryzacja ich porowatości nabiera znaczenia dla oceny wytrzymałości zmęczeniowej. Uważa się, że właściwym podejściem jest zastosowanie komb[...]
EN Casting porosity is the main factor influencing the fatigue properties of Al-Si alloys. Due to the increasing use of aluminum castings, porosity characterization is useful for estimating their fatigue strength. In principle, a combination of metallographic techniques and statistical pore analysis is[...]
14
63%
Przegląd Spawalnictwa
15
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Praca zawiera ogólną charakterystykę tomografii rentgenowskiej. W pracy przedstawiono podstawy fizyczne i matematyczne tomografii rentgenowskiej. Omówiono zagadnienie rekonstrukcji obrazu z projekcji. Zastosowanie tomografii rentgenowskiej zaprezentowano na przykładzie obrazowej diagnostyki medyczne[...]
EN This work presents a review of X-ray computer tomography. Physical and mathematical principles are presented. Image reconstruction from projection is discussed. Medical imaging diagnostics is presented as an example of X-ray tomography application. Construction of CT scanner is discussed.
16
51%
Inżynieria Materiałowa
PL Przeprowadzono prace związane z konserwacją i restauracją haftowanej preteksty ornatu z przedstawieniem Boga Ojca, Matki Bożej z Dzieciątkiem, Św. Jana Ewangelisty, Pokłonu Pasterzy i Zwiastowania, z kolekcji Skarbca Jasnogórskiego z I tercji XVI w. Jasnogórska preteksta wykonana jest w charakteryst[...]
EN Conservation and restoration of an embroidered orphrey of chasuble that dates from the first terce of the 16th century, which presents God the Father, Madonna and Child, St. John Evangelist, The Adoration of the Shepherds and the Annunciation to Mary from Jasna Góra's Treasure collection, was carrie[...]
17
51%
Przegląd Budowlany
2015 R. 86, nr 4 32--39
PL Proces opróżniania silosów charakteryzuje się utrudnieniami i uciążliwościami eksploatacyjnymi, zróżnicowanymi ze względu na konstrukcje silosu, rodzaj składowanego materiału sypkiego oraz sposób opróżniania. W celu rozpoznania mechanizmu płynięcia oraz wpływu parametrów zewnętrznych na zachowanie s[...]
EN The process in which the silos storages are being emptied involves many difficulties and operational problems, varied due to the silos structure, type of the stored material and way in which the silo is emptied. In order to recognize the flow patterns and the impact of the external factors on behavi[...]
18
51%
Przegląd Budowlany
2015 R. 86, nr 5 26--31
PL Proces opróżniania silosów charakteryzuje się utrudnieniami i uciążliwościami eksploatacyjnymi, zróżnicowanymi ze względu na konstrukcje silosu, rodzaj składowanego materiału sypkiego oraz sposób opróżniania. W celu rozpoznania mechanizmu płynięcia oraz wpływu parametrów zewnętrznych na zachowanie s[...]
EN The process in which the silo-storages are being emptied involves many difficulties and operational problems, varied due to the silos structure, type of the stored material and way in which the silo is emptied. In order to recognize the flow patterns and the impact of the external factors on behavio[...]
19
51%
Cement Wapno Beton
2018 R. 21/83, nr 3 216--225
PL W pracy przedstawiono wyniki badań próbek pianobetonów z użyciem skaningowej mikroskopii elektronowej oraz mikrotomografii rentgenowskiej. Scharakteryzowano porowatość oraz właściwości matrycy cementowej betonów po różnych czasach dojrzewania. Gęstość decyduje w pierwszej kolejności o mikrostrukturz[...]
EN In this paper a set of foamed concrete specimens with different densities was prepared, and microscopic techniques such as scanning electron microscopy and X-ray micro-computed tomography were used to characterize the specimens. The pore and solid characteristics of the foamed concrete at different [...]
20
51%
Archives of Foundry Engineering
EN The authors have made an attempt to enrich the knowledge about the influence of wax pattern washing process and its influence on the quality of the shell prime coat. Two types of wax were investigated: A7Fr/60 and KC2690. A7Fr60 is used for pattern fabrication, while KC2690 is typical sprue wax. The[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last